شعر از : مرحوم  م . ابراهیم (( کــوهـی لشکري))

‎‎‎

 

جشن استرداد استقلال                                                 

 

 

ببال ای آرزو  اکنون که با صد ناز یار آید               برقص ای دل ز خوشحالی که آن زیبا نګار آید

بخند ای غنچه ی امید  که اینک نو بهار آید                  بقلـــب بیقرار عاشــــــق آرام قـــــرار آیــــد

یګانه دلـــــــبر جا نانه با نازو ادا آمــــــــــد                                 

که  یعنی چشن اسـترداد اســــتقلال ما آمد                                  

 

بود امروز روز شـــــادمانی در دیار ما                  شده عشرت فزا از مقدمــش هم روزګار ما

ز تشریفش شده  روشن دو چشم انتظار ما                 بــــیاد نام او باشــ-د دو بالا افتــــــــخار ما

شده اقبال و بخت و کامګاری یار ما اکنون                                

خوشی میبارد هردم از درو دیوار ما اکنون                                 

 

ز من این جشن بادا بر همه خورد و کلان تبریک                  به هر فرد غــــــیور مردم افغانــــستان تبریک

ز اعماق صــــمیم قلب بهر دوستان تبریک             به مرد و زن و بر هر کودک و پیر و جوان تبریک

دل هر فرد ملت را همیشه شــد مـــــــیخواهم                                      

‎‎‎‎‎‎‎ وطن را سر بلــــند و فارغ و آزاد میخواهـــــم                                       

 

خوشا آزادی میــــهن که ملت یکنوا باشد                 همه افراد ملت طالب صلح و صفا باشند 

همه خدمت ګذار مــــیهن اهل وفا باشـــند                 به علم و دانش امروز و دیروز آشنـا باشند

که تا درد وطن را از دل و جان چاره ګر ګردند                          

وطن را جانب راه ترقـــــــی راهــبر ګـــــردند                            

 

الا ای مردم خوب و نجیب  کشور افغان                   چرا این کشور خود را کنی از بیخــودی ویران

کنی تا چند چشم کودکان بی پدر ګریان                     نمی خواهی چرا تا کینه توزی ها شود پایان 

نفاق و کینه توزی بــــــهر آزادی خطر دارد                              

زیا نش را کسی داند که از معنی خبر دارد                         

 

پی اشغال کشور خصم طرح جنګ می ریزد                برای مطلب خود فتنه و نیرنګ می ریزد 

همیشه پیش راه صلح میهن سنګ میریزد                    اګر رنګی ز کار افتاد دیګر رنګ میریزد

ز مکرو حیله و تزویر دشمن با خبر باشید                                  

به پیش تیغ نا مردانه اش با هم سپر باشید                                 

 

بیا ای هموطن بهر خدا ترک خصومت کن                    برای کشور ویزانه خود کار و خدمت کن

دل این مردم غمدیده را خوش از محبت کن                       بجای کینه بین قلب خود ایجاد الفت کن

که مام میهن از نزد تو مسرورو رضا ګردد                                

حقوق او که بر تو فرض میباشد بجا ګردد                                

 

خدایا این وطن آباد باشد تا جهان باشد                  همیشه در خور آرامی و امن و امان باشد

الهی نعــــمت آزادی او جاودان باشــد                 دل هر فرد ملت پر نشاط و شادمان باشد

بود روح شهیدان وطن در جنت الماوا                                 

روان پاک اوشان دایم الاوقات خوش باشد                                

 

بیا (( کـوهي)) بکن یادی از آن مردان آزادی                  که جان خود فدا کردند در میدان آزادی

همه ګشـــــــــــتند با مردانــګی قربان آزادی                نمودند حاصل از بهر وطن فرمان آزادی

روان پاک شان دایم به فردوس برین بادا                                 

به فضل رحمت ایزد همیشه همقرین بادا                                

 

 


بالا
 
بازگشت