خوشه چين

سا ل نو1386 را برا ی تما م د هقا نا ن و با غد ا را ن و ما ل د ا را ن و ز مین دا را ن، خو ا هرا ن ، برا د را ن، و همه و طن پر ستا ن و وطن دو ستا ن عزیز تبر یک میگو یم  و مقد مش را برا ی همه صلح د و ستا ن و ا نسا ن د و ستا ن کشو ر گر ا می مید ا ر م.

 بد ین منا سبت بها ر نو گفته ها ی دا رد که همه با هم میشنو یم  و میگو ید که.

بها ر م

 

بها رم وبها رم و بها ر

گل د ا رم

ا ز نو ع لا له

گل لا له دا رم

گل لا له دا رم

تحفه د ا رم

 برا ی پیر و جوا ن

ا ز یک سا له

تا به 100 سا له دا ر م

ا ین تحفه پیا م ا ست

پیا م ا ست

برا ی نو سا زی

برا ی سا ز ند گی

برا ی ا یجا د ز ند گی

د اد، فر یا د و نا له دا رم

 

مگرمن خو شه چین

بغل وبُغل، هر د رخت با ثمر را

ا ز بته ها ی هرزه

د ا س کا له د ا ر م

خدا و ند عا لم میفرما ید که

د رو غ نگو یید، شیطنت نکنید، خلا ف آ نچه که فر مو ده ا م عمل نکنید، کا ر و ز حمت بکشید رو ز ی د هند ه تا ن منم

برا تا ن ا زخمیر

نا ن زو ا له دا ر م

با ز بها ر میگو ید که

مخلو ق خدا یم

مخلو ق

کر د گا ر م ، کر د گا رم، کر د گا ر

دل ا فگا رم ، دل ا فگا رم ، دل ا فگار

د لم میسو زد، ا ز ظلم و ستم زمستا ن، تنفر م می آ ید ا ز شب ها ی تا ریک و طو لا نی و حشت نا کش، بد م می آ ید  ا ز با غ ها و د رختا ن بی بر گ و برش، د ر زمین خشک و لا غرش و بی گل و بته ا ش قدم نمی زنم، نه ا ینکه من، مور و مو ر چه و پروا نه همه با من همصد ا    ا ند و میگو یند تا ز ما نیکه ، د ر میدا ن قدم نگذا ری ، ما هم ا ز خا نه ها ی تنگ و تا ریک بیرو ن نمی آ ییم، بگذا ر، زا غ و کلا غ مستی کنند، کر گسا ن وگرگا ن و حشی و حیوا نا ت مها جم به د نبا ل خر ها بد و ند و سگ ها ی دا ید ووا یله گرد، با لا ی لا ش خرمرده  به جا ن هم با فتند ویکد یگر خو د را پا ره پا ره نما یند، ا ین فصل، فصل حیوا نا ت ا ست، فصل حیوا نا ت مها جم و درنده خو، میدا نیم که ا ی بها رتا زه با آ نکه غربت دا من گیر تو ا ست و لی همه ا زرو ی صدا قت و را ستی تو به ا ستقبا ل تو می آ یند، می آ یند مو ر و مورچه، سبزه گک ها ا ز زیر خا ک سر بلند مینما یند ، شا خ ها ی د ر ختا ن، آ غو ش با زمینما یند، تا پند کک ها و شکو فه ها و گل ها ا ز زندا ن زمستا ن سر د و سو زا ن نجا ت پیدا نما یند، لبخند زنا ن مقد م بها ر را خو ش آ مد ید بگو یند  و د شت ها و ا دی ها و دره ها و بلند ی ها ی  تا زه فا رغ یا فته ا ز شکنجه رو ز گا را ن ز مستا ن فرصت پید ا مینما یند که به پذ یرا یی بها ر، لا له ها ی آ زا د، جشن نو رو زی را سر و سا ما  د هند.

   با ز بها ر میگوید

که من فصل بیرون آ مد ه، ا ز د ورا ن وحشت ز مستا ن میبا شم،اینک باتحفه خ بی، به پیش ا هل خرد آ مده ا م، با تحفه گل آ مده ا م، با آ غو ش مُول آ مده ا م

 ا گر د یگرا ن گل می آ و رند بعد ا ز چند روز خشک میگر د ند ولی گلی را که من برا ی شما می آ و رم گل ا مید ا ست ا ز جمله گل سفید ا ست( گل نر گس)

 

ا ی خر د مندا ن و نخبگا ن کشورشما با ید که ا زین صحنه ها ی د لخرا ش و د را ما تیک تر جما نی نما یید، بلی تر جما نی نما یید برا ی آ گا هی مر د م خو د.

ا ما من د لم میسوزد ، ا ز خشکی زمین ، کو ه و د شت و کمر، دریا ها ی بی آ ب وچشمه های نا دار و نا توا ن ، آ ه میکشم ، آ ه بینوا یا ن را سر میدهم ، داد و فریا د میکشم ، د اد و فریا د  محتا جا ن را ، ا ز د ل نا شا د خو د ، بیرو ن مینما یم ، تا ا ز آ ه من و فریا د من ،زلزله ها تو لید شو د، د ل آ سما ن به د ل ما بسو زد ، وا شک آ سما ن ها به چکیدن  آ ید آ بها جا ر ی شو ند و هوا گرم ، و د ل طبعیت نر م.

 

 نفس بکشم

نفس من صبا نا م دا رد و برا ی صبا و ظیفه بسپا رم و بگو یم که برو به پیش کسو تا ن جنبش بگوکه با د ید ن ا ین منظره بیش ا زین آ برو مریز

 

 

"شاعر نیم و شعر ندانم که چه باشد"

"من مرثیه خوان وطن مرده خویشم"

 آ برو مر یز

صبا میگو ید که

 آ برو مریز

زیرا که

"آ ب رو یت هم چو آ ب جا مد ا ست"

" با تمنا  ذ و ب  میگر د د  بی تمیز"

" قطره  قطره  ا ین  دُ ر دُ ر دا نه را"

"پا ی  هر د و ن  سفله  مریز"

زیرا که ا ین ر شته، سر د را ز دا ر د

خرو س را د ر شا دی و غم سر میبرند ما بسیا ر خرو س ها را ا ز د ست دا د ه ا یم

 و دیگر به ا ین نکته متو جه شو ید که د ا ر و منبر هردو از چو ب سا خته میشو ند

 آ سیا با ن سگی دا شت، سگ آ سیا با ن سگی  کسا نیکه بسوی( مرکز آ سیا) چشم طمع دو خته ا ند، آ نها ا ز خو د سگها ی دار ند و سگ ها ی آ نها سگ ها ی د یگر ی را به سگی د عو ت مید هند.

 

گوش کن که چه میشنوی

صبحگا ها ن

صبا بگوشم آ مد و بگفت

که ا ی ر فتگا ن رفته به خوا ب

برخیزید که من ا زد ا من بهار،

ا زمیا ن، ملیونهاگل

گلهای رنگا رنگ

عطر ها ی گل ز نبق آ بی

ولا له ها ی آ زا ده

د شت و صحرا و بیابا ن را

برا ی تا ن

با خود تحفه آ ورده ا م

ا زجا یکه

گل وبلبل وپروا نه

طبعیت زنده را

د رآ نجا ساخته ا ند

وبا هم درجنگ وستیزبود ند

وبلبل ا زعمرکو تاه معشو ق خود

دا دو فریا د میکشید

وپروا نه ا زغم معشوق خود

که د رروغن خود میسوخت

خود را به آ تش میزد.

صبا بگوش صبح صاد ق گفت

که بگو

بگو به گوش خوا ب رفتگا ن

بگو، بگو که ا ی ر فتگا ن

رفته به خو ا ب

بر خیزید که

صبا

پیا م آ و رنده ز ند گی نو ین

گفت که

ا ین من و ا ین شما

میگو یم که

د ر ا ین زما ن

زند گی کن

چطو ریکه

تو خلق شد ی ، تو خلق شد ه ا ی، برا ی  ا ینکه کا ر کنی و زند گی نما یی، بخو ری و بنو شی و زا د و لد نما یی ا زین خا طر ا ست که  ا و ل خو د را با ید بشنا سی  که تو کی ا ستی ، هر گاه تو خو درا شنا ختی که من آ د مم آ نگا ه خوا هی گفت که آ خو ند شد ن آ سا ن ا ست. ا نسا ن شد ن مشکل با ید برو یم به سوی ا نسا ن شد ن، زیرا که رسید ن به منزل و مقا م ا نسا ن و ا نسا نیت و شنا خت وا قعی ا ز معنو یت ا نسا ن، سلسله مرا حلی دا رد. د ر ا نسا نیت، صدا قت، را ستی و فا دا ری ، د لسوزی ، عا طفه، لطف، شفقت، عزت و حرمت، مرد ا نگی، همنوعی ، همگر ا یی، همکا ری، همیا ری، ا ز خو د گذ ری، عشق، خلا قیت ا یجا د گری و سا زند گی، زیبا شنا سی و زیبا نگری، مو جو د ا ست و تو با ید بد ا نی که ،  خا لق تو، به توچشم د ا د ، تا که ا عما ل خو ب و بد، و رنگ ها ی زشت و کریه وحا د ثه ها ی د لپذ یر و نفرت ا نگیز، و ا شیا ی مفید و غیر مفید را ا زهم تفریق نما یی و د ر جریا ن را ه ر فتن ، را ه را ا ز چا ه  فرق گذا شته بتو ا نی،  د ستا ن برا ی جمع کرد ن و تصا حب کرد ن ا شیا ی خو ب ا ست، ا ز زمین، ا ز د رخت، ا ز میا ن آ ب و فضا برا ی بقا ی حیا ت و پا و سیله ا ست برا ی ر سید ن به سو ی ا هدا ف ا نسا نی ، به منظور ا دا مه حیا ت،

زند گی را با معنی بسا ز، فرد ا ز ما ن ما و شما نیست ، من ر فتم و ر فع مسو لیت کرد م

د یگر با ز نمی گرد م. ولی،صبا ها ی د یگری ، به فردا ها ی د یگر ی ، ا ز میا ن ملیو ن ها بر گ ، ا ز میا ن هزا ر ها  گل ،عبور کنا ن ، عطر ها ی خوشبو را ، تحفه می آ و رند ، و میگو ید، من د ید م که ، گل و بلبل و شمع پروا نه ، برا یم د ر سها ی خو بی دا د ند، آ نها به جا و مکا نی که زند گی دا شتند ، به ز ند گی کرد ن ، عشق می و رید ند

د رآ نجا با هم عشق میو ر زید ند،که ز ند گی را با معنی ، معر فی نما یند و مید ا نند که

پرورد گا رعا لم ، آ نها را ، بخا طری خلق کرده ا ست

که ز ند گی را با معنی ، پا یا ن ببخشند ، ا ین گفته بخا طری ا ست که ، بعد ا ز هر فرد ا

آ غا ز زند گی فرد ا ی نو،و پا یا ن فرد ا ها ی کهنه میر سد ، برا ی حیا ت د و با ره

با ز صبا میگو ید که

به مشعل د ا را ن د ورا ن ز ند گی کهن بگو

"آ ن سبو بشکست و پیما نه بر یخت"

سا قی ز ما نه

مستا نه برفت

خو درا گو شه کرد

ا ز صحنه ر ندا نه گریخت

با ا ین ا ر زش که

که برا ی

فرد ا ها

سبوها، پیما نه ها و سا قیا ن د یگری د ر کا ر ا ست

ا ی سیا ل، من ، من میرو م به را ه نو ، با فکر نو ، با ا ند یشه نو وتو شریک را ه و ر سم ز ند گی کهن گشتی ، خو د ت کهنه ، حر فت کهنه ،را ه ر فتنت کهنه سا ختن و با فتنت کهنه، همه کهنه ، کهنه د رکهنه ، کهنه ها د و رهم  جمع میشو ند به ر سم کهنه

ا ز سر با ز کرده ، جنرا ل ا ضا فه ، میکنند تنبه تلو ق ، یکی برا ی د یگر میگو ید

یک کمی آ نطرف، بجق ، به تو میگو یم ، چنا قی که ، د یرو ز ، شکستا نده بو دی

ا مرو ز، آ نرا  با ختی،  به حرفم بکن گو ش ، مره یا د ا ست، تورا با شد فرا مو ش

 

 


بالا
 
بازگشت