دوکتور شیر محمد هژیر

مکاتیب افغانی

 

مکاتیب افغانی نام کتابیست ازدوکتور محمود حبیبی ، شخصیت شناخته شده  سیاست، اداره و ژورنالیزم  که اخیرا به کوشش رشید مهران از ژورنالیستان با سابقه رادیوتلویزیون ملی افغانستان توسط بنگاه انتشارات و مطبعه میوند چاپ وبدســت نشــر ســپرده شـده اسـت. کتاب بیانگر اندیشــه و نگاه نویســنده در باره دموکراســی ، انقـلاب ، ناسیونالیزم ، فرهنگ ودیگر مسائل سیاسی و اجتماعی با توجه به آنچه نویسنده از غرب برداشت کرده میباشد.

نویسنده  باور هایش را به شکل نامه هائی از زبان دوستی بدوست دیگر بیان میکند و کتاب باز گوئی یا بهتر گفته شود باز نویسی پنجاه و چهار نامه در سه سلســـله است که بین سالهای چهل و پنجاه و سه خورشیدی در روز نامه های اصلاح و بعدا جمهوریت به نشر رسیده اند ، آنگاهیکه دوکتور حبیبی بعد از کسب دانش در رشته ژورنالیزم به میهن بر میگردد و پست ها و مسولیت هائی را در دولت بدوش میگیرد.

بنـده صلاحـیت بررســــی این کتاب و هر کناب دیـگری را در خود نمی بـینم . اما از جایگاه یک علاقـــمند کتاب و مسائل کشور،  درین روزگاری که بازار کتاب نویسی - بخصوص از جانب نویسندگانی که برروی باورهای توتالیتار وخودخواهانه گذشته شان یکباره چلیپا کشیده و با آب و آفـتابه غربی طهارت دموکراسی کرده اند - از گرمی به داغی گرایده است و هموطنان ما شاهـد ده ها کتاب و مقاله از نوع توبه نامه ، اتهام نامه ، دشنام نامه ، توجیه نامه  و... نامه  اند برایم خیلی جالب و با ارزش نمود که کسی باور های دیروز و باور های زمان تصدی پست های دولتی گذشته اش را بدون اظهار پشیمانی و آوردن دلیل و بهانه  به همان صورت به دست نشر میسپارد.

از نامه چهل وچهارم و چهل و پنجم در باره کلتوروانقلاب میخوانیم:

 عزیزم

بدینصورت اعتراضاتیکه بر کلتور عوام و کتله ای وارد میشود بزعم ما هیچ یک از آن دارای اساس قابل اعتبار نمی باشدوچنین به نطر میرسد که این انگشت نهادن ها اکثرا حاکی از یکنوع تاثر حسرت بار میباشد روی آنچه دیگر وجود ندارد یعنی – اریستوکراسی کلتور که درین اریستوکراسی ، فرهنگ مال عده محدود و نخبه انگشت شمار است.

...پس لازم است بدانیم ومتوجه بود که محافظه کاری کلتوری را باید در راه ایجابات عمیق انقلاب در هم کوبید. درین جهت نه تنها دانش و کلتوررا باید از راه های عنعنوی منفی آن بیرون کرد بلکه خود ماهیت و احتیاج و آرزوی کلتور و دانش را نیز رنگ و مفهوم تازه بخشید تا آینده انقلاب در کلتور واقعی و آینده کلتور در انقلاب واقعی و ممتد مضمر بود....

از نامه بیست و نهم در مورد جوانان:

... زمانیکه عقیده رو به ضعف و فتور میرود ، جوانان سوی معرفت کاذبی میگرایند که جنبه منفی آن ازین جهت خطرناکتر است که آنرا زاده حس آزادی میشمارند و بدین صورت به نام آزادی مرتکب اعمالی میگردند که منافی مفهوم واقعی آزادیست....

علاقمندان مسائل کشور را به مطالعه این کتاب که از جانب نویسنده به موسس جمهوریت در افغانستان ، شاغلی محمد داود اهدا شده است فرا میخوانم.


 

 

شناسنامه:

 

نام کتاب: مکاتیب افغانی

نویسنده : دوکتور محمود حبیبی

مهتمم و مرتب: رشید مهران

کمپوزر:خواجه وحیدالله

تیراژ   : یک هزار جلد

چاپ اول:حمل یکهزارو سیصدوهشتاد وشش خورشیدی

چاپ   : بنگاه انتشارات و مطبعه میوند

  دوکتور شیر محمد هژیر – ونکوور کانادا

 

                                                                           


بالا
 
بازگشت