تقـدیـم  بــر روان شهدا

 

          لالــه از خون شهیــد نا مراد آیــد بــرون

                                        یا گل سرخی زان دشت و دمن آیـــد برون

          کی شـود یارب که بینم میهنم دورازنزاع

                                       ازچمـن این کرگس وزاغ وذغن آیــد برون

          گــرچه دورم از هوایش آرزو دارم مدام

                                       لطف کن یارب که دشمن ازوطن آیــد برون

          لشکــر بیگــانه دارد میـل تسخیـــر تـرا

                                      می رســد آن روز بینـم بی کـفـن آیــد برون

          سبزباشد چوب خشک اش چون نهال تازه یی

                                      وزکنــارصخــره وسنگ نستــرن آیـــدبرون

          ای وطن درآسمانت پـرنزد شــاهین و باز

                                     ورنه امروز،خیـل زاغان از چمن آیــد برون

          هموطن ، ای ملت گیـرمانده درین ماجـرا

                                    هرکــه باشـد دشمنت جانش ز تن آیــد برون

          آرزو دارد ( فعــال ) پـایـان بینــد درد تــو

                                   ازمزار خفته گــان ، مشک وختــن آیــد برون

 

                                                           تاج محمد ( فعــال )

 

 


بالا
 
بازگشت