محمد اصغر( عبـا دي)    

 

                                        عـشــق

 

                                              به بزرگـداشت ازهـشتصد مین سا لروزتولد خداوند گا ربلخ

                                                                   جولا ی 2005  کـا نــا د ا

  ( بـشـنـــوا ز نی چـــون حـکا يــت مــيکـــند)                               

                            بـــا د ل پــــُرخـــــون شــکا يـــت می کــــــند

                            کــه بـــيـا مـــد د سـتی  مـــــا را بَــربُــــريــد  

                        ا زجـــــفـا يـــش  آ خ د لِ مـــــــا را د ريـــــد

                            د ل بگــــويــــــم يـــــا بــگــويـــم گـــنـج را ز

                            کـه د رآ ن پـنــهـا ن هــــزا را ن ، سا زورا ز

                            گــــرتـــوخــــوا هـی کــــه بــــد ا نــی را زِِا و

                            يــــــا چــــــوخـــــوا هـی بــشـنــوی آ وا زِا و

                            آ ب ا زد يـــــد ه بـــــــــريــــزا ن، آ ب شـــــو

                        ا زهمــــــه آ لـــــود ه گــــيهــــا پــــا ک شــــو

                            خــا کـــبا ش، د ا يــــم خــود را خــا ک د ا ن                                                          

                             مـنشــــــــأ پـــيد ا يـــــشـت را پــــــا ک د ا ن

                            د ورکـــن ا زســــر هــــــمه کـــــــبروغـــــرور

                        ا زچــــه پــيد ا ئِي ، بکـن بـا ری مُــرور

                            د ا رکـــوشـــش تــــا رسی بـرا صــل خــويـش

                              يــــا د مـیـــــد ا رروزگــا روصــل خـــويـــش

                              ورنـه بــرجـــا ئي نــــــه بـــرد ه را ه ئی تــو

          بی خـبـرا زنــورشمــس ومـــا ه ئی تــو                

                          کــي بــــد ا نــی را ز، تـــــا بـــــيگا نـــه یـئ    

                          تــا جــدا، ا زيــن مــئ ومــيخــا نــه یئ

                          تــا کــه تود رخــويـشتــن پـــيچـيد ه یئ

                          ا زد یــن وا نســـــا نـیــت پـــِیچـِید ه يئ

                          هـــرکسی کــوبی خـبرمـــا نـََد زخویــش

                          کی بَـــَرد ره ســوي حــق ورب خـویـش

                          خــود شنـــا س ولحظـهِ هـــم شو دقیـق

                          د رکُـــنـه پــید ا یـش بــیــــتُ ا لـعـتـیـق

                          با شی چــو تــو ذ ره ی ا زعــــا لــــمی

                          کـا نـــد رآ ن ذ ره بـیـا بـی عــــا لــــمی

                          هــــرکــد ام بــا یکـد یگـردرا رتــــبـا ط

                          ارتــبا ط است، ارتــبا ط است، ارتـــبا ط

                         ارتــــبا ط ذ ره بــا خـورشــــــید بــــــین 

                         ارتـــــبا ط مـــا ه بــا نــــا هــــید بـیـــــن

                         غـَورکُــن درا رتـــــبا طِ جـــــــسم وروح

                         یــــا د مــــید ا ر،قـــصه ی ا ولا د نـــوح

                         ا رتـــــبا ط عشق را بـیــــــن بـــا هـمــــه 

                           عشــــق بـرحـق بــود ه آ ئیـــــن هـمـــه

                           ا رتــــبا طِ د ل بـــــا د لـــــد ا ریــــــا ب

                           هـــرتپــش د ل بگــو یــد: یــــا تــــوّا ب

                                                       ا صغرعـبا د ی                     

                                                             می -2007 کا نا د ا

 

********************

                         بــيــــــا

         

جوانی رفت وطرب رفت وقد خميد بيا           به  د ل توان نما ند وبه د يد ه د يد  بـیـا

  د وچـشـم  تـو چه چپا ول به شهر دلها کرد؟        کـه صد هزا ر د ل ا ز د ست ما قا پيد بـيــا

نه يک منم که به رخ رنگ نبا شدم ز فراق           کـه بـيـرخ؛ تو قـسـم رنگ شـب  پريد  بـيـــا

غـم فـرا ق تو خوا ســتم کمی به شب گـويم           نـشََََََـد تــما م کــه د يـد م ســحــر د مـيد  بـيــا

رگـی زمــهر تو خا لی نـبــا شد د ر تن من           که چا ئ خـو ن به رگ مـهر تو د ويـد بـيــا

بـه صـد ا مــيـد د ل ز ا ر تـپـيــد تا ـه سحر          بهــر صد ا يکـه ا ز پـشـت د ر  شـنـيد بـيــا

نـه ا يـنکه پـا زچوری تـو ما ند ا ز رفـتـا ر          سيـنه شگا ف شگا ف شد  ز بس خزيد بـيــا

نه خريدِی تو به هيـچش بد انکه عاشق زا ر         غــم و د ر د تو همـيـشـه به جا ن خريد بـيــا

نه عـجب اينکه د وســتان شهر رها يم کرد           کـــه آ هـــوا ن بـه صـحرا زمن ر مـيد بـيــا

                              (عـبـا د ی) مـيشو مت يا ر؛ نظرز لـطف بکن

                              کـه کـس به عـمر ز لطف سوی ما نه د يـد بيا 

 

جون٢٠٠٥- میسيسا گا     


بالا
 
بازگشت