محـــمد ا صـغـــر(عبــا دي)   

               پیـــــــــــــــــا م تبـــریکی

 

   بد ینوسیله بهترین وخــا لصا نه تـرین تبریکا ت برخا سته ازخا نـه قــلبــم را بـه مـنا سبت روزمـا درحضورتمـا می ما درا ن وخا صـه حضوریک یک ازمـا درا ن شجا ع ، زحمتکش ، د لسوز، مهربا ن ودرحا ل ستمد یده ورنجد یده ی ا فغــا ن نثـا رداشتـه، ازرب العزت استـدعا دارم تـا قلب هـیچ مـا دری درســــوگ ازد ست داد ن جگرگوشه اش داغـدارنگردد. آ مین

                                                   محمد ا صـغـرعـبا د ي

                                                                           3 – می 2007 - کا نـا د ا

             تقدیم به روا ن پا ک ما د رم 

 

                      مــــــــــــــــا د ر

                                     

               خـدا کــرد عـز ت و تکـريم عطا يـش                  

               جـنـت اسـت درقـدوم ودررضـايـــش

              ر ضـای او بـجـويــم زا ن سـبـب کــه            

              ر ضـا ي حـق نـهـفـتــه د ررضـايــش

              د هد قــرآ ن پــا ک تعليــم به مـا کــه           

              نگـويــم حـرفِ (اوف) حـتي بـرا يـش

               جـنا ب حـضر ت خــا تم بـفـرمــو د           

               بــه مُسلـميـن شــا مـل د ر لــوا يـش

               هــرآ نـکـس خـدمـت مــاد ر نـمايـد           

               گـــرا مـي د ا رد ش بیشک خـدا يـش

               شـده سمبـول مـهر ولــطـف ود و ستي          

               بسی ا لـقـاب خـوشي د ا د ند برا يـش

               سخـن از قـلب پـاک وصـا ف بگـويـم          

               فـــد ا ئ قـلـب پـاک وبــا صفـا يـش

               نــو ا زشـگـر بــوَد گـــوشِ دلــم ر ا           

               چـه تـأ ثيـربود ه يـارب در  نـوا يــش

               زجـا ن د ور ميـکـند افـسر ده گـي  ر ا           

               بـه هـر گــه بشنـوم د لـکش صدا يـش

               ز ســيلا ب و ز طـو فــان حــو ا د ث          

               نـه جـنبـيـد ه هـيچـگـاهي زجــا يـش

               بـه د نيــا هر چـه ا ست حـقا که هر گز         

               بـرا بـر کـي شَـوَ د بـا خـا کِ پــا يـش

               د عــا گــو يـم بـه د ر بـا ر خد ا و ند          

               کـــنا د فــر دو س بـرين جـا يگا هش

               ( عـبا د ي)کـی ادا گـردد حـقـوقـــش

               ا گــرجــا ن را فــدا سـا زیــم برا یش

                                             ا صغـرعـبا دی

                                                 می-2006

 


بالا
 
بازگشت