بـهـــــــا رخوش                                 

                                                                    محــمد اصـغـر(عـبا د ی)

                                                                      ما رچ 2006 - کـا نا دا 

 هــزا ران شکـربها رآمـد ، بهـا رخوش عـزيـزا نــم

 بگـويــم فــرد فـرد تــا ن ، مـبا رک از د ل وجا نــم

 بهــا رد ارد پــيا مي کـه : د گـرسـا زم جـهــا نی را

 د گـرسا زی بـوَ د کا رم ، هميش همکا رانســـا نــم

 بـرايش می کنم خا ک را ، بسی پربا روحا صل خيز

 که گـريکـدانه ا فشا ند ،منش صـد د ا نه ا فشـا نــم

 نـوازش است کا رمـن ، هميشه لـطف وهـــم نـرمی

 ازآ ن يا بی خوا ص وعا م، هميشه بـرسـرخـوا نــم

 زخُـلق خوش لـب خند ا ن، چنا ن اثـرکـنـم د رسنگ

 کـه د ا رد سبزه وگـل را ،بـه خند ه خند ه ا رزا نــم

 به د وستی ومحبت  جا توا ن کـرد، د رد ل مخلـوق

 نبا شد پول وزورد رکار،بدان ا ين نکته ا ي جا نــم

 نــدا رم د شـمنی بـا کـس، بـبــا رم بـرگـل وبـرخـس

 شما ل و شرق،جنوب وغـرب برند بهره زبـا را نــم

 بـوَد دو ستی پيا م من ، مي ی د وستی به جا م من                                                                                                                                       زد وستی من شوم قربا ن ومـرد م هــم به قـربا نــم

 کـنــم کوشش بسا زم شـا د ، د لـها یي که غم د ارد

 چـه خوشبختی ازين بـا لا ، کـه گـريا نی بخنـد ا نــم

 چـه بخـت خوش زمين گيری کشـم بـا لا ويـا گا هي

 د هـــم يک لـقمه ی نا نی بـرا ي گََُشـنه، ا ز نـا نــم

 پــيا م را چونکه بشنيد م ، سرا سراشک گـرد يـد م

 که هــم دهـقا ن اين دشتــم وآ خرهــم کـه ا نسا نــم

 خـد ا را خوش هـمی آ يد، (عـبا د ي) را همی شا يد

 چـوعـمرا زپس نـمی آ يد، د رخـت د وستی شـا نــم

**************

 

                  نــعـــت               بمنا سبت مولود مبارک سرورکا ينا ت     

                                                             محـمد ا صـغـر(عـبا د ی)

                                                                                        ما رچ2006- کا نا  دا

  عـمـری به د ل، ذ وق نگــا ری نهــفــته است

  کـزشوق ا و،د وچشـــم به شبها نه خفته است

  د رسـرهـوا ي سيِری گُلستـــــا ن ذ ا تـي کـــه

  ا يـن گلــشن جهــا ن  زرويـش، شگـفـته است

  ا زفـيـض ذ ا ت ا و جهــا ن گـشت، پُرزفـيـض

  زا نـروجهـــا ن، طُـفيـل مـيلا د ش بگفته است

  هــرروزوشـب ،خــيا ل بکـشد رســــم تا زه ی

  زان د لبـریکه،حـرفی به ا وهـــم نه گفته است

  سرتــا سـرِِِی وجــود، هــمـــه مـــــيل ا وکـــنـد

  نــها ل عشق ا وبــه د ل خــوش، شگفته است

  بــا شـد بـلــنـد همـيش ، طـنيـن صـد ای حـق

  زان مــرسلی  کــه غـيرزحقيقت، نه گفته است

  د رخـد مــت بـشرنـمـود، وقــف عمـرخويـش

  د روقــــت رحــــلـــتـش ، اُ متی بگفته است 

 

 


بالا
 
بازگشت