شهر آ شنا

                                                                               بمنا سبت آغا ز نشرات تلويريون   شهر آ شنا

                                                                                                                           

  زشـهــر آ شــنــا  د و رم ، خــد ا يـــــا            بــه غــــم د ر گـير و رنـجـورم ، خــد ا يــا  

  چه بي نوروچه سرد است خا نه ی من            جــــد ا ا زگـــرمـی و نــــــورم ،  خــد ا يــا 

  نــه ا زشوق وهوس کـرد م  وطن تـرک           بکــر د روز گــا ر مـجــبــو ر م ، خــد ا يــا

به خا کـش هــرکسی با شـد چـو رســتم            مـهـا جـــر گشته ، چـو مــو ر م  خــد ا يــا

  نــه جـا ه نـی جـلا ل ومــا ل  و مـکـنـت           نه را حـت بـو د ه  مـنـظــو ر م ، خــد ا يــا

   بـه خـو ن کـس نــه د سـتم است رنکـين            نــه کـر د ه د ز د ي و چـو ر م ، خــد ا يــا

   هــمــيـشـه ثـــروتـــم بــود ه قـــنــا عــت           ا زيـن بـا بــت چــه مـشکـو رم ، خـد ا يـــا

   نـصيـب بــا شـد بـنو شــم آ ب جـو يــش            شــد ه عـمــري کــه مـخـمـو رم، خــدا يـــا

    ببــخــش مـسـتی مــرا ا زعــشق مـيهـن           نــه مــستی آ ب ا نـــگــــــو رم ، خــدا يـــا

 بـه يــا د خـا ک و مـرد م د ل تـپد ، د ل           مــگر تـا مـــرگ  مـهجـــو ر م ، خـــد ا يــا؟

 تـعــصب ، زورگـويـئ ، قـــوم پــرســتـی           هــميــشــه بــو ده مـــنـفــو رم ، خـــد ا يـــا

 ز مــــرد م و ز ذ ا تــت چـشــــــم د ا ر م           فــقــط بخـشـش کـه مـقـصـورم ، خـــد ا يــا

 ( عـبا د ي) آ ن چــه شــا يـــد آ د مـی را           ا ز آ ن يـک عـــا لــمـی د ورم ، خـــد ا يــا

 

 


بالا
 
بازگشت