غـــــــــــزل

 

درجهان جزوصل جانان کی بود درمان عشق                      تـاشـــفـایـابـد دلـم ازرنـج بـی پــایـان عشــــق

 

جـزسرشک دیده گانم هـمـدم من نیست کـــس                      ازکه پرسم راه دراین صحرای بی پایان عشـق

 

همچومرغ بسملی درخاک وخـون غلـتـیـده ام                       ســوخـته بال وپرم درآتـش ســوزان عــشـــق

 

ازگلـســتان محـبـت خـاربایـد چــیـــد ورفــت                      گـل نروید هیچـگاه ای یار در بســتـان عـشــق

 

ســینه ام آ تـش گـرفت از سوز قـلب پرزغــم                     دیده گانم گشت یارب غرق در طـوفـان عـشـق

 

شــکـوه ازکـس می نشاید زانکه درروز ازل                     ثبـت کـرد نام مرا مجـنون در دیـوا ن عـشـــق

 

"عـارفی" ا شــکم گرفـت رنگ شـفـق از هـجـــریـا ر

 

بـعـــدازا یـن تـا زنـده ام دســت مــن و دامـان عـشـــق

 

 

از اشـــــعـار ظـاهــرشــــاه "عــارفــی بـســــمـل"

 

 


بالا
 
بازگشت