عزیزه عنایت

               

   **   کود ک مهــــا جر افغا ن **

 

  الا ای کــودک مـعصــــوم افــغان                 مهاجر گشته ئی در ملک ایـــران

   ترا از مــرز بیـرون می فرستنــد                 در این ایــام سرمای زمستــــــا ن

  بدون جا مــه ء گرم و مســـا عـــد                 بلرزی از خنک چون بید, لرزا ن

  زدند آتش بـــه بـا غ و آشیا نـــــت                 که گلهای امیدت شد پریشــــــــا ن

  شـــدی آواره و دو ر از دیــــار ت                کشید ی هر نفـــس رنج فـــرا وا ن

  فســــرده چهــره ء گلگو نه ء تــــو                هــوای سرد و خفتن ها ی بی نـا ن

  دلم پـــــر خون شده از حا ل زارت                 که هستی  پا بر هنــه در زمســا ن

  پدر از تـــو جدا شد مادرت کـــــو ؟                که میبینی به هر سو زار و حیرا ن

  زرنج تــــو  کـــنون رنجــــور گشتم               بگر یم از برایـت  دل پریشـــــــا ن

  زآهت  بــنگرد  ظا لم  ســــــزا یــش              دهـــد روزی برایـش چرخ  دورا ن

 

                               (عزیزه) کــی بــو د, تـا اهـــــل مهیــن

                               رها  یا بنــد  از این غم های ســـــوزان

          15/1/2008

        شهر تیلبــرخ  ها لند                        

*********************

 

                                                                                      مخمس بر غزل حضرت مولانا

 

       **  رطــــل گـــــــران **

 

گشته ام غرق خیالت,  چه کنم شو کت و شا نرا

دل شد آشفته عشـقت, نـــــــپذیرد  ایــن و آن را

که تودانی ز سرشتم, همـــه پـنهـان و عـــیـا نرا

تو مرا جان و جهانی, چه کنم جان و جها نــــرا

 

                                        تو مرا گنج روانی, چه کنم سود و زیا نـــــــرا

 

رفت بیهوده زدستم , وای از این عمر حبـــا بـم

حسرت و آه و ندامت ,که بکف نیست  صوا بــم

گر عطای تــونباشد , ترسـم از روز حســــــا بم

نفسی یـــــار شــــرابم , نفسی یــــار کبــــا بــــم

 

                                        چو در این دور خرابم , چه کنم دور و ز ما نـرا

 

به هــوای ســـر کویت , همچو بسمل  بتپیــــــد م

برهت بــا ل شکستــم , چـه بســـا رنـج  کشیــــدم

سد و هـــر بند گسستم , تا به مقصـــود  رسیـــــدم

زهـــمه خــلـــق رمــــیدم,  زهمه بـــاز رهیــــــدم

 

                                         نه نهــــا نــم نه پد یدم, چه کـنم کو ن و مکـــا نرا

 

ایکه از جلوهء حسنت , میـــدرخـشد  شـــب تــــارم

تا تــوئی مونس جــانم , زتو چون عطــر بهــــا رم

جز به عشق تـــو یگا نه , د ل به بـــندی نسپـــــارم

زوصــــا ل تو خمــــآرم,  ســـر مخــــلوق نـــــدارم

 

                                         چو ترا صید و شکــارم , چه کنم  تیر و کما نــــرا

 

نشنود جز تـــو به عــا لــم , شکوه ء خسـته  دلا نـــی

جان بلـــب گربرســـد ,ازتو د مـــــد روح و روانــــی

وصف تــــو سهــل نبا شد, به چنین  سـا ده بـــیا نـــی

زتو هر زره جها نی , زتو هــــر قطره چو جا نـــــی

 

                                         چو ز تـــو یا فـت نشا نی, چه کند نام و نشا نـــــرا

 

دل شگــفته ست (عزیزه), زهـــوای رخ جــــا نـــا ن

هر دم از بــــوی نیکـــو یش , بکنم دیــــده فـــرو زان

گشته اند خــلــق ســرا پـــا, هـــمه آشـــفته و حیــــران

زشعــاع مــــهء تـــابـــان , زخـــم طــــرهء پـیچـــــا ن

 

                                         دل من شد سبک  ای جــــا ن بده آن رطل گـــرانرا  

 

                                                                                                شهر تیلبرخ

 *********************

                          **  مـــو ج شــرار**

 

 

ای رهیان  صلــح و طـــن در د یــار ما

                                      عزم شما ست  صلح و  صفـا  افتخـار ما

هر لحظه از حضور شما در میان  ملــک

                                       دشمن به لر زه است چوموج شرار مــــا

مزدور و اجنبی که بــــــود بـــیگمان اد و

                                        تخــــم نــــفا ق بـــذر کنــد در دیـــــار ما

ای همو طن بیا که کنون دســــت هم دهیـم

                                        وحدت ضــرورت است برای قـــرار مــا

با ا تــــفا ق قا مــــت دشمـــن تواند خمیــــد

                                         خاری زاتفـــــاق ,  نـــرو یــد کنـــار مـــا

 

                بنویس ( عزیزه ) کین همه و حدت ضرورت است

                چون کــــوه شـو د زصلــح و صفــا اعتبــــار مــــا

 

 

                                                                       18/1/2008

                                                                        شهر تیلبرخ  ها لند

 

        


بالا
 
بازگشت