عفیفه  آرزو                                                            

 

نه درنژاد و قومیّت،باشد نشانِ سروری

                                                         

تخم نفاق وکـــــــینه را مـــــــــــپاش گر هم وطنی

در میهنـــــــــــــت  صفا بکار،اگر که تو هنروری

نفرت وعقــــــــــده بزدا، ز ســـــــــرزمین پاک دل

حیف نباشد که مدام در بحر کــــــــــــین شناوری؟

بوی نفاق میـــــــــــــرسد،گاهی ز عمق واژه ات

سخن بگو ز مهـــر وعشق ،اگر که تو سخنوری

جهان زنده گشت ز عشق،انسان بنده شد به عشق

دریغ ودردا که هنـــــــوز،ز رمز عشق، بی خبری

افغان یا افغانسِتانی،ندارند از هـــــــــــــم برتری

نه در نــــــــــــژاد و قومیت، باشد نشان سروری

ملت ز کی تشکیل شده؟ز فرد فــــــــرد این وطن

قبـــــــــایل، جزِملت اند، ازین دلیل، واضح تری؟

هزاره،تاجیــــــــــــــک،پشتون، ملتِ افغانند همه

وقــــــــــــــتی نباشند اینها،درین جهان تنها تری

قــــــــوم وقبائلِ وطـــــــــــــن،عزیزاند، نزدِ خدا

پیش خدائ مـــــــــن وتو،تقواست،نشانِ بهتری

                   


بالا
 
بازگشت