امین الله مفکر امینی

 

ایالت منی سوتای امریکا

 

بخاطر گرامیداشت ازخاطره رازق فانی

 

                        خبر دادند که فانی از جهان رخت سفر بست

                                             کز ماتم دل و دیده ای دوستان به خو ن نشست

                        مرا ز این نا بهنگام خبر, رفت هوش وحواس

                                                که او ناپدید ز جمع دوستان و علم وهنرگشت

                        زخلق نیکو وخوش مشربی وطبع والای نیکویش

                                                 هم ا ز ا لفاظ شیرینش بودی  بی با ده  مست

                         کرد عمرگران صرف خدمت مردم ومیهن عزیر

                                                  ز تراوش افکار شیرینش است آثاری بدست

                         بهر زبانی که سخن گفت چه در جمع و چه فرد

                                                  نگشت تسلیم مکر و ریا مگر جز راه حقیفت

                         مرا بود او دوست و هم کوچه یی  زا د گاهم

                                                    درخشید ستاره ای و بر دل آ سما ن نشست

                          بزخم های دلی من افزود گشت یک زخم دگر

                                                 کزدرخت پربار ادب , شاخه ای پربارشکست

                          مرا طرز کلام و شیوه بیا نش بو د دلپسند

                                                چو بلبل غزلخوان بود ,حیف لب زسخن ببست

                          مشو یاران غمین که فانی است مشعل جاوید

                                                  به هر صفحه دل وخاطر, درخشان اختراست

                           مفکر گرامی میدارد خاطر تابنا ک او را

                                                  که بافتخار رشته ای جان زاین جهان گسست

                                       

 


بالا
 
بازگشت