قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم

قسمت پنجم


جليل پرشور

دوست گرامی ، جناب عزيز جرا ًت ، گرداننده 

 سايت وزين آريايی

 

درشـشمـين سالگرد فعاليت سايت آريايی، كه به اثر زحمتكشی وپشت كار شما وسهم گيری فعال بخش وسيعی از روشنفكران واهل قلم دارای افكار سياسی وطن پرستانه ، « آريايی» به يكی از پربيننده ترين سايت های انترنتی ومحل تلاقی ديدگاها وابراز عقايد مختلف سياسی مبدل گرديده وطرف استفاده ً بخش وسيعی از روشنفكران هموطن ما ، قرار دارد ؛ بايد درضمن ابراز تبريكات صميمانه به اين مناسبت ، طالب مو ًفقيت های مزيد شما درامر روشنگری واطلاع رسانی شفاف وصادقانه به مردم وطن عزيز ما ، هستم.

درست به ياد دارم كه شـش سال قبل ، وقتی شما اين سايت را فعال ساختيد ؛ نه خود تان ونه دوستان نزديك تان درمحل ، هرگز باور نداشتيم كه به زودی اين سايت خواهد توانست  دربين حلقات روشنفكری وفعالين سياسی ، جايگاه اين چنين  شايسته ايراكه امروز از آن برخوردار است ، كمايی كند وروزانه صدها بيننده وخواننده داشته باشد وسيلی ازمقالات ونوشته ها درزمينه های مختلف سياسی ،تاريخی،  ادبی ، دينی ، هنری ، خبری  و ساير عرصه ها به آدرس گرداننده ً آن ارسال گردد. 

اكنون ، كه سايت آريايی به ستي‍ژ طيف وسيعی از ديگر انديشان وروشنفكران دارای افكار مختلف سياسی ، خاصتا ً وطن دوستان ومبارزين مبدل گرديده واميد ميرود كه دراين سنگر تحكيم بيشتر يابد وعميق تر دراه حل دشواريها و آلام ديرينه وجديد گروه ها واقشار مختلف مردم زحمت كش وتحت ستم افغانستان، ازطريق جلب همكاری صاحبان صلاحيت های سياسی ،علمی وفرهنگی ونشر مطالب سودمند و اثر گذار ايشان كه وحدت ملی وتماميت ارضی وطن مشترك مان را بتواند تحكيم بيشتر بخشد وبر عليه بيداد ، ظلم ، غارت ، تماميت خواهی ، برتری جويی و تعصبات كور قومی ، زبانی ، منطقوی ،مذهبی ، بنياد گرايی وتروريزم  قرار داشته و آزادی ،صلح ، دموكراسی وعدالت اجتماعی را حمايتگر بوده ، برضد فريبكاری ، تحميق مردم ، وطن فروشی  ومداخلات خارجی ،نفوذ وشيوع افكار واخلاق ناپسند ومبتذل خارجی كه دشمن فرهنگ وكلتور سالم وطنی ما است، موضع گيری قاطع د اشته باشد ؛ انتشارات آريايی را از غنامندی بيشتر برخوردار سازيد.

من ، از تجربهً چندين سالهً كارسياسی خود دريافت كرده ام كه فحش وناسزاگويی ، بااخلاق ومعيار های انسان متمدن وبا مقدار درتقابل قرار دارد. ازين رو تقاضا ميگردد كه سايت آريايی ، برای منزه نگهداشتن ميدان تبارز وفعاليت سياسی هدفمند خود وهمكاران با فرهنگش ، نوشته جات توهين آميز و تهمت نويسی وجعل نگاری را ولو در دفاع از خود سايت آريايی هم اگر نوشته شده باشد ، امكان نشر ندهد وآريايی را با به كار گيری ازحوصله وتحمل ، دور انديشی ومتعلق ساختن بيشتر آن به همه زبانها ، فرهنگها واقوام خورد وبزرگ وطن ازطريق استفادهً حداكثر از  توان های قلمی ، جر وبحث های سالم ، سمت دهنده ، تبارز دهندهً دردها وآمال همه ً مردمان افغانستان به مانند جغرافيای پهناور آريانا زمين ، وسيع وباصفا ، بايد نگهداشت.

ازآنجاييكه ، دروطن ما زبانها ، فرنگها ، مذاهب واقوام مختلف وجود دارد؛ چه آفتخارآميز خواهد بود كه تاريخ نويسان ،شاعران ، نويسنده گان واهل سياست هر قوم ، خاصتا ً اقوام خورد ، فراموش شده ، ناديده وحقير شمرده شده را پيدا كنيد وازطريق نوشته ها ويادداشتهای تاهنوز درحافظهً خودشان وبزرگان اقوام شان، مطالبی را بنويسند وبه دست نشر بسپارند كه برای هر انسان باشندهً افغانستان، اهميت دارد. اين مطلب را به خاطری مطرح كردم كه دروطن ما فقط جنگ بين چند زبان عمده جريان دارد ؛ درحاليكه همه ازعدالت وبرابری نام ميبريم ؛ متوجه نيستيم كه حقوق مسلم انسانی وطبيعی بخش بزرگی از جامعه راناديده گرفته ايم. ودرفكر  زنده نگهداشتن ورشد زبانها وفرهنگهای شان نيستيم . درحاليكه ، همه ميدانيم كه نابودی يك زبان ، مرگ ونابودی همان قوميست كه به آن تكلم ميكند.آيا ، عدالت همين است ؟

آيا ، تا همين اكنون بعضی افراد به اساس انتساب شان به خانواده ها واقوام ، برای خود عزت ، شرافت وبرتری نسبت به سايرين قائل نيستند ؟ آيا تا همين اكنون ، حتا بعضی از روشنفكران عدالت خواه(!) وطن ما وقتی درمورد گروه های مختلف اجتماعی صحبت ميكنند ؛ كلمات   ( تتار ، نداف ،سقاو، دِم ،دلاك ) وغيره رابرای تحقير وتوهين اين مردم به كار نمی برند ؟ آخر چه فرقی بين قدرت مندترين آدم هاكه شرافت ونام وبزرگی  اكثريت ايشان فقط وابسته به پول ، قدرت ، ستمگری وچپاول داراييهای عامه وشخصی مردم است باعادی ترين انسانهای بی نان وبيخانه ازلحاظ حقوق حقه ً انسانی ومعيارهای دينی وجود دارد.؟ پيشنهاد وجوددارد كه آريايی وسائر سايتها ،جرايد ونهاد های فرهنگی وسياسی عدالتجو ، بايد دربيداری واستقامت دادن سالم نسل جوان وهر انسان نيازمند كسب معلومات سالم ودانش سياسی ،نقش ومسووليت خودرا طوريكه وطن ما به آن ضرورت دارد ، بدرستی انجام دهند.

اميد است ، آريايی درهمكاری وتشريك مساعی با ساير همكارانش بتواند از طريق نشر اشعار وسروده های ميهنی وحماسی ، عشق به وطن ، عدالت وتساوی حقوق انسان وحُب به زادگاه را در قلوب خانواده های مهاجر افغان ، خاصتا ً جوانان كه دارند روز تا روز بنابر عوامل  مهاجرت ، بيوطنی ، عدم دسترسی به تعليم وتربيه به زبان مادری وفرهنگ وطنی ، سيطره يافتن شيوهً زنده گي غربی وتبليغات منفی مخالفين وطن ومزدم ما وزهز پاشی بعضی از تلويزيون های به اصطلاح خودی ولی مضر تر ازهر پروپاگند دشمنان  وغيره عوامل كه هر فاميل به خوبی آنها  را با گوشت وپوست خود احساس ميكند ورنج ميبرد ؛ جاداده وبارور بسازد. برای اين منظور اگر پروگرام محدود راديويی از طريق سايت فعال گردد واين اشعار وسروده ها را كه بخشی از آن همين اكنون ازطريق دكليماتور های خوش زبان وبا استعداد وطن ، در انترنت موجود است به نشر بسپارد ؛ بسيارمفيد خواهد بود. همهً ما مكلفيت داريم تا درحفظ عزت وآبروی خانواده گی تمام هموطنان ماكه متاسفانه تعدادی از اين فاميلهای نجيب هموطن ما به دشواريها وامراض اروپايی مبتلا گرديده است ؛ ازروی صدق واخلاص كوشش كنيم واجازه ندهيم به اثر كوتاهی وعدم وارسی مشترك مان ، بهترين هموطنان ما درمنجلاب مصيبت ها ورنجهای فاميلی ، سياسی وحصرت وطن به پرتگاه درد ومرگ نزديك شوند ويا سقوط كنند.

عقيده داريم كه  اگر ، راديوی آريايی ويا هر راديو وتلويزيون ديگری كه واقعا ً ملی ، دلسوز به حال همه هموطنان وبدون جانبداريهای قومی ، زبانی ومبرا ازنوكری ومزدوری به اجانب طماع فعال گردد ، يكی از كمبودهای بزرگ مارادر محيط مهاجرت تكميل خواهد كرد. دراين زمينه نيز ميتوان از دانش ، تجربه وامكانات هموطنان وصاحبان تجربه واحساس ملی، بهره برد.

سرانجام ميخواهم ابراز نظر نمايم واز شما بخواهم كه آريايی ، بايد هرچه بيشتر ومسوولانه تر به منبر تامين روحيه ً برادری ووحدت ملی مبدل گرديده وهر باشندهً شريف وطن ،آرزوهايش را درلابلای نشرات آريايی دريابد وخودرا مخالف آريايی وآريايی را دشمن خود وقوم وزبان خود احساس نكند. اين پيشنهاد من به اين معنی نيز است كه مبارزه باهر نوع برتری جويی وخودمحوری درسياست واجتماع ودربين خانواده ً بزرگ زبانها واقوام وطن ودفاع قاطع از منافع ستم ديده گان ومظلومان جامعه وحمايت از برابری وتساوی حقوق انسانها در افغانستان وجهان  ، باعث اتحاد صادقانه ودموكراتيك مردم ما خواهد شد.

برای شمادوست محترم ، بارديگر شـ شمين سالگرد آريايی را تبريك گفته موًفقيت های مزيد تان را درراه خدمت به انسان دردمند وطن وزادگاه عزيز تاهنوز درخون نشستهً مشترك تمام افغانها آرزو ميكنم.

بادرود های گرم . جليل پرشور

 

 

 

بعدی

بالا
 
بازگشت