قسمت اول
قسمت دوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم

 

  آریائی

        آریائی به منزلۀ گویندۀ آ ئینۀ تمام عیارحقایق ولوحۀ آموزش برای آریانای کبیرنقش بسابزرگی را به همت ویاری،همکاران قلمی ودوست داران علم وفرهنگ ایفا نموده است. باردیگرآریائی این پند حکیمانه را به حیث پیامی به شما تقدیم میدارد و میفهماند.                                                                                        

 باران اندیشه های عالمانه به دوروبرم می بارند،آسمان وزمین خرد آریانای بزرگ هردوبه مانند گذشته های دوررنگ آفتابی«نور»رابه خود میگیرند.باران  خردمیبارد،به خودخواهانی را که مرکزثقل زمین اند، هدایت میدهد.هریکی خودی خودرابه معرفی نگیرید که توده های مردم همه درین باب معترض اند.میفهماندومیگویدکه معلم ریاضی درلوحۀ آریانای کبیر مینویسد، این طورکه:خوبی ها را با خوبی ها جمع مینما ئیم، ازان همۀ زشتی ها و پلیدی هارا  منفی مینما ئیم،حاصل عملیه جمع تفریق به ماشادیهارامیدهد. زمانی است که همه باهم شادیهای مارا به توانها بالا میبریم. کاربعدی این است که کینه وبغض عداوت ودشمنی همه تحت جذرقرارمیگیرند.ثمره تپ وتلاشهامعرفی انسانیت است درفضاواتوموسفیرآریانای کبیر.   

 اگر حزب دموکراتیک خلق و متحدین سیاسی آ ن را ساخت ماسکاومیگفتند و تاکنون با همان رویۀ قبلی با کارمندان آ ن دوره در سراسر جهان بر خورد تبعیض آ میز صورت می گیرد و هر کس عنوان مینماید. همین ها بودند که عامل همۀ این انکشافات بد شده اند. ولی ازآغاز حرکت به گفته تنگ نظران و بخیلان{ رئیس جمهور ( داود خان) آ غاز گر کودتا} به طرف خرابی ها ذکری به زبان نمی آ ید.

      هکذا از مجاهدین وطالبان حرفی به زبان آ ورده نمیشود که طالبان مواد خا م مخلوط مرکب از اندیشه های امریکا، انگلستا ن، عربستان سعودی و پرورش دهند ه آن دولت پا کستان بوده وهست. عکس برداری ا ز صحنه های خون آلود موجود افغا نستان و نشان دادن آ ن به جهانیان گویا که درماهیت قضیه چیز دیگری وجود ندارد( عامل اصلی را از دیده ها پنهان میسازند). همه این حوادث در افغا نستان خود به خود شکل گرفته است ایا لات متحده امریکا و همکارآ ن نزدیک آ ن  درین مورد هیچ قصوری ندارند.                                                                                                                       این مطلب رانوشت: معلم عبد ا لشکور« خوشه چین» در تختۀ آ ریانای پهناور(( آ ریائی))تاکه همه کس مطابق به استعداد ش از تختۀ آ موزش برداشت نمایند وبعد نظریات خویش را به دیگران از طریق سایت آ ریائی یه معرض مطالعه همو طنان قرار دهند.

آ ریائی به سر دبیری جناب محترم عزیز"جرأ ت" داردکه وارد بهارسال ششم خود شود. مقدمش را گرامی میداریم، طی سال های که ا ز فعا لیتش سپری گردید نزد خوا نند ه گان محترم گرامی بود و سال به  سال باداشتن مطالب، انتقادی، اصلاحی، علمی ، ادبی، سیاسی،  تاریخی، اجتماعی و اقتصادی، آموزنده  تروگرامی ترشده است. میگو یند که گنج درویرانه است. آریانای بزرگ با آ نکه سابقۀ خیلی ها تاریخی دارد. مگرما نمیتوانیم بگو ئیم که آریانا کهنه شده است. نه خیرآریا نا کهنه نه شده است.آریانای کبیرازذخیره گاه خودچیزهای نوی را، به اثر سعی و تلاش انسانهای با درک چون،انجنیرعزیزالله "جرأ ت"خدمت نسل امروز و فردای کشورپیشکش میدارد.

    جناب محترم "جرأت" کارخیلی هاعالی،عا قلانه وخالصانۀ انجام داده است که نسل جوان و آینده سازان کشوربتوا نند ازسوابق پرغنای تاریخی کشورخویش آگاهی دریافت نمایند. بدین منظور« آریائی» را به حیث تختۀ آموزش ازآریانای باستان مبتکرانه ایجاد وساخته است. تختۀ آموزشی که  خواننده گان وعلاقه  مندان رابه خود جلب مینماید. تااز اوضاع و احوال کشورعزیزدوست داشتنی افغا نستان با خبر شوند،هرروزصبح وقت ازخواب برمیخیزند به تختۀ آریانای کبیر((آریائی)) تما شا مینمایند مطالب تازۀ را می آموزند.که درآن  استادان،اهل خبره،جامعه شناسان یادداشت هاوداشته های خودرابازتاب میدهند وقلم بدستان افغانستان، تراژیدی ملت خودرامینویسند.وبه نمایش میگذارند.درین نمایش نامه ها چهره های خشن،ظلم وناروائی ها وبی رحمی های پی درپی حاکمیت هارا از گذشته وموجود، درمقالات ومصاحبه ها،درقالب طنز،کاریکاتور،داستان، واشعارمیهنی،حماسی،احساس خودرا بیان داشته اندکه برحق ازخواند ودیدن این صحنه هامردم ازعمق فجایع که درکشورما به یاری خاینان کشور مارخ داده است وهنوزقربانی خودراازخلقهای مامیگیرد.آگاهی پیدا مینما یند. تا که مردم ما خوب بدا نند و نسلهای جوان و با لانده  ازان عبرت بگیرند. و بدا نند که در پشت سر این فجایع قصابان جهان قرار دارند که این فجایع را گرداننده گی مینمایند ودستۀ چرخ ما شین کوفته را به دوران می آورند، بلی و اقعیت دارد،      اگر حزب دموکراتیک خلق و متحدین سیاسی آ ن را ساخت ماسکاومیگفتند و تاکنون با همان رویۀ قبلی با کارمندان آ ن دوره در سراسر جهان بر خورد تبعیض آ میز صورت می گیرد و هر کس عنوان مینماید همین ها بودند که عامل همۀ این انکشافات بد شده اند. ولی ازآغاز حرکت به گفته تنگ نظران و بخیلان { رئیس جمهور ( داود خان) آ غاز گر کودتا}طرف خرابی ها ذکری به زبان نمی آ ید.

      هکذا از مجاهدین وطالبان حرفی به زبان آ ورده نمیشود که طالبان مواد خا م مخلوط مرکب از اندیشه های امریکا، انگلستا ن، عربستان سعودی و پرورش دهند ه آن دولت پا کستان بوده وهست. عکس برداری ا ز صحنه های خون آلود موجود افغا نستان و نشان دادن آ ن به جهانیان گویا که درماهیت قضیه چیز دیگری وجود ندارد. همه این حوادث در افغا نستان خود به خود شکل گرفته است ایا لات متحده امریکا و همکارا ن نزدیک آ ن  درین مورد هیچ قصوری ندارند.               این مطلب رانوشت: معلم عبد ا لشکور« خوشه چین» در تختۀ آ ریانای پهناور(( آ ریائی))تاکه همه کس مطابق به استعداد ش از تختۀ آ موزش برداشت نمایند وبعد نظریات خویش را به دیگران از طریق سایت آ ریائی و یا سایت های دیگربه معرض مطالعه همو طنان قرار دهند.

  آنهاخواهند گفت که پیشینه عصای پسینه است.نسل پیشین مابرای نسل آ ینده تهدا بی نگذاشته اند که به این زودیها از کانالهاوخندقها و گودالهای ایجاد شدۀ سیاست گذاران وسیاست سازان به ساده گی عبورنمائیم،زیرا که دردرون جنبش چپ عناصرخطرناک تروشریرترنسبت به راستی ها عرض اندام نمود ند،مسیرجریان حرکات مثبت را درمیدان عمل به نفع دشمنان سوگند خوردۀ کشورتغیردادند(( درین د سیسۀ خا ینانه مشت چندی ازتبهکاران و اوبا شان سیاسی خودرا در پشت قوم گرائی، لسانی و منطقوی پنهان نموده اند. درین معاملات خا ینانه روی تقسیم منافع د شمنا ن آ شتی نا پذیر با هم کنار آ مده اند)) و امروز هم تعداد قلیل از همان عناصراز پشت پردۀ راستی ها چهرۀ سرخ خود را بیرون می کشند ومانع وحدت جنبش چپ سیاسی می گردند.

دقت:غذای که  به منظورخوردن ازمطبخ و یا آشپزخانه آ ورده میشود. خیلیها لذیذ، بامزه  میباشد برای صحت مفید وقابلیت ترمیم حجرات تخریب شده را دارا میباشد و ارگا نیزم وجود ازان به نحوه درست استفاده مینماید. زما نیکه شب از سرش سپری شد، نام غذای با سی و شب مانده را به خود میگیردغا لبآ طبق هدایت دو کتوران طب، ازاستفاده خارج میگردد، هرگاه کسی بخواهد ازان ا ستفاده نما ید. مسموم میشودو بستر شفا خانه ها در خدمتش قرار میگیرد ویا گورستان ابدیت به استقبال تا بوت های نابه هنگام همیشه دهن بازکرده است.

شهری که دربازه با نش دروغ گو،حا کمش تبه کارباشد. مردمش ضایع میگردد. وفرهنگش آلوده به کثافت میشود.

 احزاب سیا سی( چپ) میتو انند به حیث غذای سالم ا نکشافات جا معه نقش اساسی و بارز را ایفا نما یند؟........!.استعمال ا صطلاح  پیشینه عصای پسینه  درین جا بی مورد نیست. احزاب سیاسی(چپ) که در سرلوحۀ آ ن نجات مردم زحمتکش( خلق) به  رنگ روشن عنوان گردیده بود. درآ غاز درآشپزخانۀ سیاست گذاران وقت تحت سایه انکشافات اوضاع آ ن زمان همراه با مرچ و مسا لۀ در دیگ سیاست گذارا ن ا ندا خته شد. قبل برینکه این غذای رشد وانکشافات جا معه به پخته گی برسد. ناپخته ازدیگ سیاست گذاری هاکشیده شد.این غذا نشد که درمعده جا معه هضم شود وجامعه به تکلیف کولیک مصاب گردید.بعد ازان جنبش چپ درنقش غذای ناکارآ مد،ازروی دسترخوان توده ها جمع گردید.بوسیده شد.قابلیت طعم خوش و بویائی خوش خودرا ازدست داد.عذربد ترازگناه؟اگردیگ طرف( چپ) جامعه  چنین شدوناکارآمدازآب بیرون آمد. دیگ طرف راست نمکش گندیده است.بوی کثافتش جامعۀ بشری را،آزارواذیت میکند.

ازلباس کهنه ات خجالت نکش

ازافکارکهنه ات خجالت بکش

             "ا نشتین"

جامعۀ گو سفندی

لایق حکو مت گرگان است

                      "برتراند راسل"

در جان هم افتیده اند راشی و مرتشی

روی تقسیم اموا ل می کنند بز کشی

      آریائی امروز صبح وقت تاریخ 14 دلو 1368خبرداد که روزنامه های انگلستان حامد کرزی را تهدید به مرگ کرده اند. هم چنان تذکردا ده اند که طی سه دهه گذشته از ده نفر اداره کننده گان افغا نستان چهارنفرآن به قتل رسیده اند یکی آن اعدام.

 شغال آ مده سر بام

    موش رفته در گدام   

همه بی راه شده اند

کی خیال کند به کدام؟

یکی دروغ میگوید

دیگری شده است نمام

به گفته خو شه چین

اولی در لباس مارکس

دومی در لباس امام

*********

یگان وقت نام از عیارا ن بر سر زبان ها می آ ید. عیاران و مردان که در شرایط دشوار میهنی به نجات مردم خود شتافته اند و کشور خودرا از چنگ اجنبی ها نجات داده اند. دا نشمندان و فیلسفوفان از هرگوشه و کنارجهان جهان در دوره های مختلف در باب عیاران مطالبی را نو شته اند و گفته اند.

 یگا نه خطی که میتواند به ارمان های مردم پاسخ مثبت ارایه بدارد همانا تعقیب آ ئین عیاران  وجوان مردان است.

  درخصوص این مطلب جناب محترم داکترغلام حیدر«یقین» به حیث ا ستاد تاریخ  روی تختۀ آموزش آریانای کبیر« آ ریائی» مطالب ارزشمندی را در باب عیاران غرض معلومات و آگاهی همو طنان عزیز به نشر سپرده اند که خیلی ها ارزنده و قابل وصف است.

 جناب محترم داکتر غلام حیدر یقین در پهلوی خدمات فرهنگی که انجام داده اند. اگر لطف نما یند از مجموع 27 قسمت مقالات آ ئین عیاری که در سایت آ ریائی و سائر سایت های مربوط به افغانهای ما به نشر سپرده اند. یک جلد کتاب مکمل آ ئین عیاری را به دست چاپ بسپارند تا که نسل به پا خاسته از حوادث جان گداز کشور از حرف حرف ، خط خط و صفحه صفحۀ آن استفاده لازم نما یند.  

 

سالگرد آرياِيی

 

ششمین سا لگرد وب سا یت انتر نتی  آریا یی یا ششمین سال خد مت فر هنگی که شش سال قبل با جرات فر هنگی محترم عزیز جان جرات تا سیس شده از جمله وسایل ار تباط جمعی الکترو نیکی فعال در حیات ژور نا لیزم امروز بشمار میرود که با نظر گذرا میخواهم دیدگاه خود را از خوانش در مطالب و مضا مین این وب سایت مشخص کنم و به حیث یک همکار قلمی و به صفت یک خواننده مسو ولیت خود را در بهتر شدن کار و فعالیت وب سایت آریا یی به پا یه اتمام بر سانم . وب سا یت آریایی با فعالیت و پشت کار همیشگی دست اندر کاران آن روز بروز بهبود حاصل میکند و تنها تعریف برای بهبود یک وسیله ارتباط جمعی کا فی نیست پیشنهاد ها و انتقاد های شفاف و بدون هر نوع تعصب و دلسوزانه که از افکار بلند  سر چشمه بگیرد میتواند این وسیله ارتباط جمعی را با عبور در قوس سعودی کمک و یاری کند پیشنهاد شخص خودم در مورد مضا مین نو یسندهگان این است که مسو و لین این سایت با و جودیکه تصرف در مضامین نمی کنند و هر نو یسنده عقاید خود را بیان میکند و مسو ولیت نو شته مر بوط نو یسنده است دست اندر کاران گاه گاهی اشتبا هات نو شتاری را که اکثرا زاده الفبای کیبورد هاست اصلاح کنند البته در صورت که امکانات آنرا داشته با شند

دوم اگر با من موافق با شید نو شتن اعلانات فو تی درین وب سایت از ضروریات اولی است بخا طریکه گروپ خواننده گان درین وب سایت بیشتر از شبکه های تلو یزیو نی اجیر است که هر روز سمارق گونه میبرایند و از بین میروند ؛تا جا یکه معلو مات دارم اکثر همو طنان ما که دسترسی به کمپیو تر دارند قبل از صرف صبحانه  اول به کمپیو تر مراجعه میکنند و قا طبه اطلاعات و اخبار را از وب سایت های انتر نتی بدست میاورند.

سوم اینکه اگر نو یسندهگان و از همه مهمتر مسو ولین وب سایت آریایی موافق با شند آنعده از همکاران قلمی که میخواهند ایمل آدرس شان در جوار مضامین شان نشر شود به گروپ خواننده گان بیشتر کمک میر ساند زیرا بعضی او قات از عده قلم بدستان در مورد کتاب های شان طالب معلومات میشو یم یا بعضی رهنمود ها را میطلبیم  که هر بار در موارد شخصی مراجعه به وبسایت کردند به عقیده من مشکل بار آوردن برای دست اندر کاران وب سایت است.

چهارم مطالب پشتو درین وب سایت به نظر من کمتر است من صد فیصد معتقدم که هیچ نوع تعصب لسانی و قو می الحمد الله و جود ندارد مگر این پیشنهاد من متو جه نو یسندهگان عزیز ماست که عده شان با و جودیکه به زبان پشتو خود مینگارند در ارسال مطالب پشتو درین وب سایت نا ر سایی دارند این را عمدا تذکر دادم زیرا نمی خواهم مغرضین درین مورد حر فی بیجا داشته باشند بلی عده تیکه داران جنگ انداز در بین اهل قلم نیز وجود دارد.

 پنجم جناب جرات صاحب از نو شتن پیام تبر یکی و ار سال آن معذرت خواسته اند به نظر من ار سال پیام تبر یکی در هر وسیله ار تباط جمعی نه تنها مشوق است بلکه خوب است زیرا پیام تبر یکی احترام به سایت و فعالیت یک ساله آن است.

 این بود اظهار نظر من و در فر جام مو فقیت های دست اندر کاران این سایت و نو یسندهگان را از بارگاه خواوند خواهانم.

 والسلام با عرض ادب و ادای احترام

نذ یر ظفر –ژور نالیست سابق رادیو تلو یزون – ورجینا امر یکا

 

 

بعدی

بالا
 
بازگشت