قسمت اول
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم


 

عبدالقدیر رسولی

 

آریائی با آئین دادخواهانه روشنگری و رازدانی !

 

           ششمین سال روز فرخنده و میمنون سایت وزین آریائی را با صمیمیت و اخلاص فراوان به دانشمند متعهد و صبورگرداننده آن آقای محترم عزیزجرئت و همکاران شان و کلیه همراهان خبیر و بصیر قلمی  و خواننده گان گرامی ، تبریک و تهنیت میگویم.

این سایت بالنده به  همیاری حریت اندیشان و با دوری از تمتعات سیاسی ، گروهی ، قبیلوی و بی التفات به نگرشهای راست و چپ، فقط دعوتگر راستین راه اعتدال در خط درشت منافع ملی ، همدلی و همبستگی مردمان کشور ما بوده و بحیث منادی انسان سالاری ، رعایت اصل واقعبینی و انصاف و غفلت شناسی ، مرزهای حق و باطل را دقیقا شناسائی کرده ، پیام آن ، پیام وطن و باز تاب دهنده درد هموطن سرگشته ما بوده است. معیار و ملاک و پشتیبانی و تائید از پالیسی نشراتی آریائی در این است که دگراندیشان از خیابان فرهنگ به  سیاست گرایش نموده، این سایت علی الرغم لجن پاشی غرضوران ، جرئت مندانه در افشای ترفند و حیله های استعماری ، شووینستی و ریشه یابی فتنه و فجایع بیشمار و بیعدالتی قومی، هویت های نوساخته، مسخ و جعل هویت اصلی سرزمین ما جهت محروم ساختن از تملک بر تمدن ، تاریخ و فرهنگ بومیان کثیر و اصیل خراسانی و با توضیح فراز و فرود های بیشماری و دیگر از این قبیل ، در خصوص آگاهی بخشی مردم ما ، کارهای ارجمند و معتالی را اجرا داشته است . اما برای مقابله با  حیله گری های استعماری و به تناسب جو مسلط ناشی از جبن و بی تفاوتی ها و معامله گریها به هیچ وجه کافی پنداشته نمی شود.

اگرچه آقای محترم اکادمیسین دستگیر پنجشیری در یک دید وسیع فعالیت آریائی را جمعبندی استادانه و نقد عالمانه نموده که مجال بیشتر باقی نمانده، اما انگیزه احساسی درونی مرا وامیدارد تا نکاتی را احتراما به عرض برسانم:

گفته شود که به مدد این سایت در صبحگاهان اول روز به اخبار وقایع کشورو جهان توام با تبصره ها و تحلیل ها دست یافته ایم. همچنان این سایت جایگاه رفیع و مطمئن ( فکر و تحقیق) برای بیداری مردم و جنباندن توده ها و برپایی شور و هدایت گری بوده، چنانچه نشر و پخش، سلسله از مقالات پرمحتوای میهنی ، موجد تحرک مثبت گردیده و از سوی دیگر عمق رخدادها و واقعیت های معنوی و فرهنگی و تاریخی را به نحوه بارز و شایان تبیین نموده و با ژرف نگری راز های مرموز و نهان را یکجا با چهره های پنهان افشاکرده که خوشبختانه در سیرهمین پژوهش و تکاپو در نخست چهره ظاهرشاه و وابسته گان سلطنتی در خصوص غضب و لیلام زمین ها و قصرهای دولتی برملا شده و بهمین روال تعداد از وطنفروشان معلوم الحال ، خائنین ملی ، غداران دارائی عامه و بیت المال ، دزدان حکومتی ، قاتلین مردم و تبهکاران، روحانیون مزد بگیر و دین فروش، بعضی معامله گران جهاد فروش، فاشستهای سخیف قومگرا، جمع خرگاه طالبی و سرداران عمله استعماری ، خدعه نشراتی مسکینی و تنی چند از جواسیس حکومتی ، شناسائی دقیق شده است.

آریائی با ظرفیت وسیع فرهنگی و بسا ظرافتهای لازم دیگر که در خود گنجانیده ، اعتبار و محبوبیت لازم بین مردم کسب کرده . از آنجائیکه در وطن همه به کمپیوتر و انترنیت دسترسی ندارند، من شاهد آن هستم که بعضی مقالات پرچاذبه ، پروهشی و فرهنگی بویژه مقالات هوشدار دهنده میهنی که پرده غفلت را دریده  و خواب خفته ها را بیدار ساخته و ناروائیها و بیعدالتی های اجتماعی را عریان داشته و اسباب هیجان و احساسات عامه را برانگیخته ، در بین مردم وسیعا پخش شده و با استقبال گرم هموطنان مواجه و بدرقه گردیده، از اینرو مردم به منزله چشم و چراغ به این سایت مینگرند و نزد مردم عزیز و عزیزترشده میرود.

مرا عقیده بر اینست که آریائی و همراهان در سالیکه پیش رو دارند با رسالت خطیر و  سرنوشت ساز روبرو میباشند که حجم آن نسبت به شش سال قبل بمراتب  بیشتر است ، اهم آنرا احتراما چنین پیشنهاد میدارم:

·       اتحاد و همبستگی استعماری بخصوص ضد فتنه و شیطنتهای عریان انگلیسها!

·       مبارزه برای آزادی و استقلال ملی کشور

·       بیداری وسیع مردم در راستای مبارزات انتخاباتی

·       تفهیم اینکه در آینده چگونه حکومت داشته باشیم و کی با کدام صفات شایسته و بایسته بحیث رئیس جمهورمستقل با کفایت برگزیده شود مساعی جمعی در آن متمرکز گردد که از ورد ( کانگستر ها،  گادفادرها، جنتلمین ها، وایسرا، حاجبان، دربانان چند تابعیته و هویت باخته درگاه استعماری) همراه با فتنه و فساد سازمان یافته و مرموز شان جلوگیری بعمل آید تا درد و رنج احاد جامعه کاهش یابد. باری چشمان مردم ما بسته بود و در نتیجه یک معامله ظالمانه در ( بن) برخلاف اراده مردم کشورما و موازین بین المللی یک تیم از روسپیان لاوبالی و مزدور را بزور و حیله تحمیل نمودند که تلخیها و رنج عظیم کنونی از آن ناشی میشود. اینبار باز هم اگر همان سناریو و درامه تکرار شود، در واقع سند نابودی خود را امضا کرده ایم. البته لکه خجالتی آن به همه تعلق می پذیرد.

برای تحقق مرام بالا ، مقدمات آن جهت بیداری مردم، الان باید سر دست گرفته شود. و مساعی مستمر جهت همدیگر فهمی ، درک تازه و فهم نو، دگراندیشی ، تحمل اندیشه های مخالف وقبول منطق مسامحه و تساهل و آشتی و تفاهم بر سر مشترکات ملی و میهنی ، برگزیدن راه و رسم نوین و معقول مطابق اقتضا زمان به امید رهایی آفت بی باوری ، حل مخاصمت های روبه افزایش سلیقوی، و تارفتن به اتحاد ، همصدائی ، هم آوازی برای نجات وطن!

در این زمینه به تامل و اندیشه زیاد، و برداشتن گامهای جدید نیاز است. زیرا مردم  شریف کشورما ساده دل، با ترفندها و شیطنت های عجیبی دستگاه های اطلاعاتی  مواجه بوده و از سوی دیگر بنابر خشونت و محکومیت حکومات مستبد مزدور قبیلوی و استعماری ، دچار سرگشته گی، راه گمی و در نهایت (الیناسیون) Alienation  و خود فراموشی میاشند.

البته بار سنگین این رسالت چند بعدی میهنی را مبارزین دلیر و وطندوستان واقعی که قسما یاران آریائی است بعهده دارند. این خواست بلند بالا میهنی و ملی در دایره های تنگ و تاریک نمیگنجد. زیرا بعضی سایت ها سیاسی ، ایدیالوژیکی ، شخصی و ریکلامی و تزئینی ( چسپنده به خود) همراه با سایت های که با تفکر شووینستی ( آنلین های داغ) در بند و گرو فورم و قالبهای قومی و صنفی اند که توقع و انتظار فراتر از آنها بیجا و بی مورد و به مثابه اب در هاون کوبیدن میماند.

سایت آریائی از این قید و بندها مبراست و راه او در فروغ فرهنگ جاودانی ملی ما از بیراهه و کژراهه جداست. همانطوریکه نام آریائی افاده از عظمت و فراتر از زمانه هاو کرانه ها بوده و برمبنای اصالت گرائی از قالب و  چوکات های کوچک فرا جهیده خواستار آزادی ، سربلندی ، شکوه، نشان و ابهت پارینه سرزمین ما است.

 در فرجام بلاخص به عرض میرسانم که سایت اریائی دریچه باز ، وسیع و آگاهی بخش متعلق به وارستگان ، اندیشمندان صاحبدل و همفکران دست به قلم بوده که در چنین وضعیت آشفته ، برای آزادی، استقلال ملی ، ترقی، و عدالت اجتماعی میهن در راستای مبارزه دادخواهانه ملی و دموکراتیک ضد استعماری و ضد استبدادی می اندیشدند و می رزمند. مضاف برآن از این دریچه روشنگری و نور پاشی بوی دلانگیز وطن و هموطنان بمشام ما می آید. بقول رودکی :

بوی جوی مولیا ن آید همی

از این دریچه تابناک و پر معرفت آشنایان قدیم و نوی را چه در داخل و چه در گوشه گوشه گیتی با افکار و اندیشه های استوارشان یافتیم.

بوی یاری مهربان آید همی .

به همکاری آریائی همدلان و همراهان یکراه ورسم همدیگر را یافتند و بدون تردید این سایت در تکوین و تقویت همبستگی و همراهی و همصدائی مبارزین قلم بدست ممد واقع شده است.

مبارزه ملی دادخواهانه و دردمندانه اهل قلم ، در آمیزه با اتحاد وجدانها و اندیشه ها نوعی تشکل خودبخودی و نامرئی روشنفکری را نوید میدهد که در کانون آریائی نضج یافته و سرکشیده ، به آرزومندی اینکه هرچه سریعتر و فعالتر وارد کارزارعملی سیاست کشور گردد و الله المستعان.

موفقیت بیشتر محترم عزیز جرئت را از بارگاه خداوند (ج) مسئلت میدارم. 

 عبدالقدیر رسولی

 

بعدی

 


بالا
 
بازگشت