اطلاعيه

 

بمناسبت ششمين سالگرد آريايی ، تعدادی از دوستان پيام هايی ارسال داشته اند که قابل قدر و افتخار است.

ما فکر ميکنيم که دوران پيام های تشويقی سپری شده است ، ازين جهت ازدوستان و همکاران قلمی سايت آريايی تقاضا بعمل می آيد ، صرف با مطالب رهنموددهنده و انتقادی ما را کمک  و رهمايی  فرمايند  و از ارسال پيام های تبريکی صرف نظر نمايند.

با احترام

عزيزجرأت

*******************

قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم

قسمت ششم

 

اکا د میسین دستگیر پنجشیری

با   شر و فســاد  وفتنه  پیکار بکن

راه  شرف و عـدالت  هموار  بکن

پیــــغام  زمان و زنده  گی را بشنو

رو خسته دلان خفته    بیدار  بکن

" فروغ هستی "

 

آریایی ششمين سال فعالیتهای روشنگرانهء خودرا

در15 فبروری 2008آغاز میکند

 

             ودرانتظارانتقادهای اصولی ،مقالات علمی، طرحهای نو،  مشوره ها ی خلاق  همکاران قلمی  وبیننده گان فرهیختهء خو د  میبا شد 

در دهه اول  سده ء بیست ویک ، محترم  انجنیرعزیزالله  جرأت با الهام  ازسنن  پدر جوانمرد وخانواده  تبعیدی ودیگرتبعیدیان زمینهای سوختهء وتاکستانهای آتشدل  میهن خود  ، به تاریخ  15 فبروری  2002  م درفش پرافتخار تارنمای  آریایی را درکشورصلحدوست سویدن بلند کرد و اینک بسوی  ششمين سال زنده گی پربار ش حرکت میکند.  به باورم  دوران پیامهای تشویقی همکاران قلمی ، به گردانندهء  تارنمای آریایی سپری شده است. سطح  انتظارات  تمامی  طبقات  اقشار  و لایه  ها ی اجتماعی کشور  بویژه سطح  خواستهای فرزندان زمینهای سوخته ،  استبداد کوفته گان  روستاها ی سراسر میهن بویژه " عیاران  خراسان " ، بیش از هرزمان دیگر ارتقاء  یافته است.

 بنابرین کار آگاهان  سیاست اداره ، قضاء، دانش، فرهنگ، اقتصاد ، جامعه شناسی، تاریخ ،    ادبیات و هنر پیشرو میتوانند  وباید  با  کارهای  خلاق ، پژوهشها  ی سودمند ، طرحها  ی نوین ورهگشا ، راه  دور ودراز  وپرخم وپیج نبرد عادلانهء ملی و اجتماعی  زحمتکشان روستاهای  وطن را هموار وروشن نمایند.

آریایی  هرچند  کودکی بیش  نیست  ولی این  شهکار خرد ودانش انسان ره صد ساله را در چند لحظه، ثانیه . ، دقیقه  طی  میکند. هزاران  رمز وراز طبیعت  و تجار ب  پرغنای مردم  جهان مارا به همکاری  انجنیرعزیزجرأ ت ،  درمغز پرازشگفتی خود نگهداری میکند.                              و این دست آورد پر ازشگفتی خرد ودانش بشر امروز ؛  تا پایان قرن مرزهای کهن  قبیله سالاری  قومی ، زن ستیزی، مردسالاری و خام جوشیهای عاری از افتخار  امیران خیره چشم   و " پشما گین "  را  درهم  میشکند.  با باور روشن  به دورنمای  دیگر گونیهای وتو سعه ء  غول آسای دانش وتکنالوژی معاصر ، اینک  گام  نخست را  از نقد  فعالیتهای  روشنگرانه ء سال پار آریایی و این تارنمای پربینندهء برونمرزی کشورآغازمیکنیم: 

  هنوز درد و داغ    این  و اقعیتها ی تلخ تاریخ   ورویداد  های  غم ا نگیز جامعهء بلاکش ما از یاد ها  نرفته است که :  با  استعفای  داوطلبانه وپسروی  نهانی  دکتر نجیب لله بسود شاخه ترورستی  حزب  اسلامی حکمتیار و انتقال قدرت از سوی  رهبری  حزب وطن  به شورای نظار ، جنبش ملی  اسلامی وحزب وحدت اسلامی ،  بازهم  مناسبات  سیاسی افغانستان با ادا رهء نظامی پاکستان عا دی نشد   و"   معضلهء  خط  دیورند "  راه حل  دمو کراتیک وعا دلانه یافته نتوانست.

اگرکه  پس از رویداد  دردناک   11سپتمبر  وفروریزی  برج وباره های بلند تجا رت  جهانی در نیویارک  ،جهان معاصر  با همه  تضادهای درونی  ونیروهای  محرکهء آن ،گذار تاریخی وتند پیچ  نوینی را  آغاز نهاد  طالبان ظلمت، القاعده  وملیشه ها ی  پاکستا ن  به پشتیبانی مستقیم نیروهای هوایی امریکا  ازسوی  جبههء متحد  طی  کمتر از یکسال ، به گونهء  خارهای  خلنده  از  راه رشد  زنده گی   مردم آزاده  وطن  جاروب شد. ولی  حاکمیتی که زیر پوشش مستقیم  جامعه ء جهانی  و "  کنفرانس بن"   به افغانستان  صادر گردید  شوربختانه   با  مشاهده ء چین پیشانی  سلاطین نفتی جهان  ، با طالبان  و اسامه  بن لادن  رهبر القاعده  ، از همان آغاز  ، برخورد  قاطع ومیهنپرستانه  نتوانست . از ذکر نام "  بن لادن  " درمطبوعات ورسانه های گروهی  دولتی وانجویی  جبونانه چشم پوشید.  با این  "مهره های درشت "  اردوگاه   گنجبران جهان  مروت  و مدارا ی عیان صورت گرفت  وازان پس دررسانه های خبری نامهای   :  القاعده، طالبان، خاکستری ، سیاه وسپید توصیف وتصنیف گردید  وحساسیتهای  حلقهء حاکم بریتا نیای کبیر وسلاطین نفتی امریکا نسبت به" ابن لادن "و طالبان  کاهش یافت  وبرای  رها یی تدریجی طالبان اسیر  ومجرمان خطرناک جنگی  تدابیر محرمانه  اتخاذ شد   "  کمیتهء  تجکیم صلج "  به  رهبری  جضرت  صبغت الله مچددی پایه گذاری گردید وزیر نام خوشایند و خیرخواهانه " کمیتهء  تحکیم  صلح "  هزاران طا لب تشنه به خون وآدمکش قبایلی دوسوی  مرز دیورند بدون هیچگونه محاکمهء  شرعی یا  تضمین  عرفی به حکم  شیخ الحد یث  شینواری رییس ستره محکمه دوران طالبان  آزاد  گردید  وبه  جبهه های جنگ  تجاوزکارانه  برگشت   وبه آسیاب ترورزم بین ا لمللی  وشرکای  جهانی  خاندان  ا بن لادن  ،  خون  مردم بی گناه  ما  ریخته شد.

به هرحال  پنج سال از کار ونبرد  روشنگرانه  تارنمای  پر بیننده "آریایی " سپری   شد .  اینک ششمين  سا ل زنده گی آگا هانهء خود را بازهم برضد همان گرایشهای واپسگرایانه ء  قبیله سالاری ، زن ستیزی ،خاش خاشسا لاری و ترورزم  بین المللی ، مداخله و  تجاوز  طالبان،  القاعده و تندروان  پا کستان، منطقه وشرکای  بین المللی  آن با کیفیت نو  آغاز میکند  و  با تکیه  به فعالیتها ی روشنگرانه ی  همکاران قلمی وپشتیبانی  روبه  فزونی   بیننده گان  پاکیزه  مغز وطن  و گوشه  گوشهء سیاره ما ،  در راه  روشن  آزادی، دموکراسی، ترقی، صلح   وبرابری  حقوقی ملل ومردمان  افغانستان  منطقه وجهان با  گامهای استوارواستوار تری  گام  می نهد  وبدون  بیم  وترس ازسنگ اندازی  پاسداران خرافه های قرون وسطایی وتلاشهای  مذبوحانه میراثخواران  استعمارکهن ودشمنان  رشد مستقل ملی مردم افغانستان آگاها  نه  به پیش میرود .                                                                                                  

بی نیاز  از تذکار است  که سه دهه  مبارزه ء مسلحانه  وعمل زنده گی   ، مردم بویژه  نسل جوان را  بیش از یک قرن  آبدیده  وآگاه  کرده است درجریان این کشاکشهای خونین  پا د شاه گردشیها  ، حکومتهای شاهی  ،  جمهوری بیروکراتیک  نظامی  سردارمحمد داوءود ،  دولتهای  چپی ،   تنظیمی  وطالبانی واینک  معجونی از ین  بازمانده گان  وتفاله های  قرون وسطا یی  را  در عمل  تجربه  میکنند  ولی با اطمینان کامل میتوان گفت که در حال حاضر شعارهای کهنه ء " کمونستی دوران جنگ سرد " و" جنگسالاری - دوران طالبان وحکومت  اسلامی  "   بازاری  در جهان ندارد.  بردلها ی خستهء مردم ازبند رسته  بویژه در دل نسل جوان وکوره  برآمده  ء کنونی میهن چنگی نه میزند.  روشنفکران  ونماینده گان  آگاه منافع مردم  در پشت هر شعار  واقدام نماینده گان  برجستهء قبیله سالاری منافع سکون پرستانهء سلاطین نفتی جهان ، تنظیمهای تندرو آنسوی خط دیورند ومیراثخواران استعمار بریتانیای کبیر را  کشف وازطریق مطبوعات ،  رسانه های خبر ی  وتارنماها ی   دیداری وشنیداری  جهان با آهنگی هرچه  شتابنده تر  به توده ها افشاگری  می نمایند. تصادفی نبوده است که این حکومت باشورای ملی  ونماینده گان منتخب مردم افغانستان ازهمان آغاز میانهء خوبی ندارد این  حکومت خود سر، تک صدا ، سخت سست پایه ،   لرزان وبه مقیاس ملی وجهانی در ردیف کشورهای فساد پرور ثبت و بطور کلی نماینده منا فع خاشخاشسالاران هیلمند  ومافیای مواد مخدر دوستدار طالبان ظلمت وبخش ترورستی حزب اسلامی  شناخته شده است                                   

جبههء های  مخالفان سیاسی درون دولت  نیز مردم زحتکش وطن  را  از بند وزنجیرهای  سنن خرافیی  : فالبینی ،  رمل اندازی ،  آزار دوستی  سوء استفاده از مقام  دست اندازی  به داراییهای  مردم  طفیلی گیری تعدد زوجات  وبی  پروایی  به سرنوشت  ملیونها  معلول ، معیوب ،  بیمار  وخانواده  های  محتاج شهیدان   واز زنجیر سنن  وراه ورسمهای  ضد  ارزشهای  ملی و مذهبی مردم افغانستان   رها ئي نبخشيده وبا  وصف بیش ازیک دهه  کار، زنده گی  وسیاست بازی  درپاکستان  هنوزهم  ،  ازین پند  وپیام  خردمندان قومی وروایت موزون  علامه اقبال  که گفت :

 

"   اشتری یابد اگرافغان حر         میشود قانع با زنگ شتر"

  

درسی  نیاموخته ،  به زنگ اشتری  قانع  شد ه اند  ؛ جبهه متحد از  رهبری مقامات کلیدی  قوای مسلح   سیاست خارجی ومالی   دولت و به یک سخن  ازاشتر وبا رش ،  آگاهانه یا غیر آگاهانه   به سود ا فغان تباران  انگلیسی ، امریکا یی  ، شرکای ابن لادن ، طالبان  شاخهء - ترورستی جزب اسلامی، سیطره جویان ملی وسلطنت طلبان پسروی کردند.  بازهم  تاریخ  و ترورهای خونین مبارزان ملی و آزادیخواهان  به گونه  دوران   امیر دوست محمد ، امیر عبدالرحمان ومحمد نادرشاه  تکرار گردید.   رهبران پرجا ذبه  جبهه یکی از پی دیگر به شیوهء مرموزی ترور، بی نقش وبدنام شد. 

  نیروهای سازمان یافته، وپراگندهء هوادار سیکولاریزم  در زمینه های  حل مسأله ملی ، انتخابی شدن  اداره های محلی ، شوراهای ولایتی وشهرداریهای   و بویژه  درباره سازش غیر اصولی  با حاکمیت تک قومی و طرفدار طالبان  تفکر طا لبانی وشاخه ترورستی تنظیمهای تندرو  دیدگاهها ومواضع روشن وهمگونی ندارند.    شگا ف وفاصله میان طرفداران نهضت  فدرالی و هواداران تمرکز وانحصار قدرت تک قومی  وتک صدایی  روزتاروز ژرفا  وپهنای  بیشتر کسب میکند. امکان  اتشعا ب  وانقطاب میان هواداران این  دودیدگاه مخالف ومختلف قویا  وجود دارد.  

رهبران  احزاب  وسازما نهای هوادار  تمرکز  وانحصار  قدرت  ؛   به شیوهء  آشکار وپنهان  به آسیا ب  دولت  طالبگرا   وتندروان  قبایلی آب  میریزند    وبه  اصول  دموکراسی وبرابری حقوقی  شهروندان  تقویت  و تحکیم  پایه های وحدت  ملی  ازطریق  انتخابات  آزاد دموکراتیک  ، مخفی ، عمومی  ومستقیم  چندانی  باور شفاف  ندارند.  به همین دلیل  سال پار نشرات  آریا یی تنوع  بیشتر یا فت ، مرزها مشخص تر گردید.  درچنین احوال واوضاع   ملی وبین لمللی ودر چنین گرهگاه تضادهای جهانی  مقالا ت  گونه گون  اجتماعی  سیاسی   تاریخی فرهنگی  علمی  ادبی  خبری  ترجمه بهترین آثار اندیشه ورزان  جهانی تبصره ها  سیاسی  پیامها ی انجمنها   سازمانها  وشخصیتهای فرهنگی  واجتماعی  دارای  گرایشهای متفاوت را به  نشرسپرد . و تازه ترین  اخبار  تحلیلهای  سیاسی وگزارشهای  آژانسهای  ورسانه های  معتبر  داخلی  وکشور ها ی منطقه  وجهان را  در دسترس خواننده گان وبیننده گان ارجمند  خویش قرار داد و گرایش اساسی حرکت تاریخی واداره فدرالی را دادخواهانه و بسود  رشد شتابنده جامعه ء قبیله یی چند ین قومی وچند مذهبی افغانستان ارزیابی کرد با شناخت این اوضاع دشوار وپیچیده کشور  اینک فهرست نامکمل فعالیتهای روشنگرانه آریایی وخدمات تاریخی سال پار  گردننده عزیز  آریایی را اندکی  ازکثیر ذکر میکنیم :-

- درعرصهء سیاست خارجی

پس از فاجعهء دردناک  11سپتامبر  وفرو ریزی آسما نخراشهای نیوریارک ، فروریزی شتابناک  امارت پا گلین طلبان  درگوشه گوشهء افغانستان ،  تدویرکنفرانس "بن "  وانحصار قدرت سیاسی  توسط میراثخواران  استعمار بریتانیای کبیردر دوسوی  خط دیورند،  بار دیگر  مسأله " مرزاستعماری دیورند " وکشیدن سیم خاردار درمرکزتوجه پاکستان قرارگرفت.  سازماندهی  وتسلیح طالبان ،  دخالت مداخله  وتجاوز دولت نظامی  جنرال پرویز مشرف  ،  خلاف فیصله های اسناد وتوافقات ژنیو باردیگرازنوارخط دیورند آغاز گردید. 

  آریایی باشناخت ماهیت ضد دموکراتیک  وواپسگرایانه طالبان درجنین شرایط  دشوار  دربارهء تاریخ پیدایی پاکستان، تجزیه  هندوستان  پیشینه ء روا بط افغانستان  با پا کستان  وحل  مسأله  جنجال برانگیز  "خط  استعماری دیورند "  مقالات تاریخی سودمندی نشر کرد  .   

درین سال عوامل  جغرافیایی  وتاریخی در سیاست گزِینی  وروابط خارجی افغانستان  ، خطر تجزیه ء افغانستان ،افشای  دخالت ومداخله  های آشکار کنو نی پا کستان  در افغانستان  ،پلان  استعمار بریتانیای کبیر و میراثخواران  آن  درزمینهء تشکیل  ملیشه های قومی و خود مختاریهای  دوسوی مرز استعماری دیورند و مطالب  سیاسی آگاهی بخش  دیگری ازطریق   آریایی امکان نشر وپخش یافت   . 

   راز ورمز برسمیت شناخته  شدن  دیورند و شکست بن بست درروابط  افغانستان  وپاکستان، معضلهء خط دیورند و آیندهء روابط  افغانستان  با پا کستان،  نکاتی در مورد  نقشه ،  خط سرحد   با  متنهای فارسی وانگلیسی   وعنوان معاهده ء دیورند  ، رد طرح سیم خاردار درامتداد خط دیورند  ،  ایحاد  بهانه ء نو  برای  ادامه  بحران درقبایل  دوسوی  خط دیورند ،   مقالات ژرفی ازسوی کار آگاهان و پژوهشگران  در سایت آریایی  انتشار گسترده یافت. 

  شناخت  معاهده ء  دیورند  طلوع آ فتاب صلح برفراز کشورهای مستقل وبرابر حقوق افغانستان  وپاکستان،  ما و پاکستان،  زخم ناسور دیورند ، پاکستان ؛ مرداب تشنج منطقه ، خط دیورند  یا بازی سیاسی ، همه وهمه  مقالات پژوهشی  تبصره ها ،  تحلیلهای سیاسی  تاریخی  کارشناسانه   دیدگا های  سالم  و گهگاه  عظمت طلبانه ای  بود که ازسوی  احزاب  سیاسی  وشخصیتهای مستقل ملی درروزنه پربینندهء  آریایی  بدون  هیچگونه تفتیش عقاید به زبانهای فارسی وپشتو به نشر سپرده شد  وبطورکلی  حل  عادلانه ودموکراتیک این  مسأله  تنش آفرین ، بسود صلح همکاری ودوستی بین افغانستان- پاکستان وکشورهای منطقه  ارزیابی نقادانه گردید.   

به " آ وازه گران خبرساز وخبرباز " ازسوی محمد بشیربغلانی  بارعا یت کما ل  عفت قلم ، اخلا ق جوانمردی پاسخ دفاعی مستدل منطقی  حقوقی  قانونی  وروشن  گفته شد .  

ماهیت  داوریهای بی بنیاد  افتراهات بی بندوبار  تبلیغات زهرآگین  وشعارهای نفاق افگنانه  مزدو ران رسانه های خبری  بیرون مرزی  ، شعارهای  عا میانه ء مزدوران لجام گسیخته ء نفتخواران  وحلقه ها ی  محافظه کاران معلوم الحا ل " جامعه جهانی  "  داوریها   و احکام  بی پایه  میراثخواران استعمار بریتانیا بویژه  رسانهء دیوانه گان  وامتیاز باخته گان مسکین  خاندان  طلایی ،اشرافیت  کهن،  زمینداری اربابی  وقبیله  سالاری  (آریانای بیرون مرزی ) در روشنا یی  ارزشهای  دموکراتیک  حقوق  بشر وکنوا نسیونهای بین المللی کالبد شگافی شد.

دربارهء جنگ سرد وپیامدهای آن به مقیاس ملی وبین المللی ، ارزیابی تاریخی -سیاسی  صورت گرفت.  ماهیت جنگهای  تجاوزکارانه  ابرقدرتها  و خواست دادخواهانه  نبرد مقاومت صلح آمیز  مردم  بپاخاستهء افغانستان به خاطر آزادی، دموکراسی  ترقی صلح  و برابری حقوقی همه  اقلیتهای ملی ومذهبی درکشور واحد وتجزیه ناپذیر ما افغانستان  (خراسان )  ریشه یابی  گردید.

از نقش  مبارزات  ملی وآزادی طلبانهء  " سازمان  انقلابی  زحمتکشان  به رهبری  زنده نام  محمد طاهر بدخشی  ، سیاست عدم دنباله روی  ،  حل عادلانه ودموکراتیک  مسألهء ملی واز اسناد ایتلاف  این سازما ن دردوران زعامت  ببرک کارمل در امر مبارزه علیه  دخالت مداخله وتجاور اداره ء نظامی  پاکستان جمهوری اسلامی  ایران ( ایران آخوندی )    کشورهای  عربی خاورمیانه  وبر ضد  مداخلات  پشت پرده ء سلاطین  نفتی  و صنایع جنگی  ابرقدرتها  ، بدون هرگونه تذبذب  وتزلزل ،دورویی  ،دفاع  روشن ، دادخواهانه و آگاهی بخش به عمل آمد.

درین پاسخ دفاعی ،  چهره های سیاه شماری ازتند  روان وماجراجویان وابسته به ادارهء  نظامی پاکستان افشاگری شد   و بر راپورهای  آگنده  از غرض ومرض نا مردمی ،  جاسوس مشربانه وبی بنیاد آنان به مقامات پولیسی و اداره های عدلی و قضایی کشورهالیند ، انتقادات  روشنگرانه واعتراض  صریح وارد گردید.

"  حلقه  عیاران  " نیز  از طریق سا یت آریایی فرا خوانی صا در کرد ،  صفوف  جنبش  چپ  وتمامی نیروهای  طرفدار آزادی دموکراسی  ترقی صلح  وبرابری حقوقی مردم  ، آزادی دوستان ،  آزاده گان وپناهجویان  افغانستان را  به اتحاد  وحدت عمل ،  فشرده گی   وهمبسته گی خلل ناپذیر ،   پشتیبانی  ازخواستهای  دادخواهانه ء محترم  محمد بشیر بغلانی - ارزشهای دموکراتیک اعلامیه حقوق بشر بویژه  به  حمایت  از تظا هرات  خیابانی  بسود تأمین   حقوق وآزادیهای لگدکوب شده  پناهجویان  افغانستا ن آتشدل   فرا خوند  .

علیه گرداننده گان   اداره های فساد پرور تلافی جوی  وبی احساس  و عاملین اصلی   پریشا ن  احوالی  ودر به دری  خانواده های  مهاجرین  کشور در هالیند  ودیگر  کشورهای اروپایی خشم خروش پرخاشجویانهء خودرابیان نمود از دید گاهها  ومواضع اصولی  محترم  محمد بشیر بغلانی  وزیرعدلیه ء جمهوری دموکراتیک  افغانستان  درزمینه ء  دفاع از حقوق  لگد مال شده پناهحویان  کشور ها لیند  وتظاهرات  داد خواهانه  و جنبش همبسته گی  پناهنده گان  همه قاره  ها ، همچنان  بسود  صدها هزار خانوادهء  پنا جوی  بی پناه  افغانستان  درجمهوری اسلامی  ایران  پشتیبانی  بیدریغ   به عمل آورد.

از آنجا  که این منطق دفاعی  و دادخواهانه  م.  ب . بغلانی  بسود ملیونها  پناهجوی بویژه  پناه جویان  بی پناه  وزندانی  در کشور ها لیند   وایران  آخوندی است  بدون ترس از اشتباه ، درتقویت  جنبش  نیروهای دموکراتیک  وملی   وتجرید بازهم  بیشتر مبلغا ن مسکین  رسانه های خبری  گنجبران جهان  ورسوایی شماری از  تندروان وجراجویا ن معلوم الحال افغانی آنان   مساعدت   میکند.  

درعرصه سیاست داخلی

در عرصه  سیاست خارجی نیز  ، درزمینه ء  دولت ودولتمداری ، بازی سیاسی  امریکا ،  دسیسهء انگلیس ، جنایات نظامیگران و میراثخواران آنسوی  خط دیورند ،بعث بعد موت  خود کشی  وبیگانه  پروری  تحریک طالبان و  بخش ترورستی  حزب اسلامی حکمتیار معلومات  آگاهی بخش و سودمندی نشر گردید .

پشتیبانی آشکار وپنهان  دولت اسلامی  از طاعون  طالبان  ، سکوت حامد کرزی  رییس دولت اسلامی افغانستان درزمینه ء  تاریخ برگشت نیروهای خارجی  ،آزادی درپنجه دشمنان آزادی ، نیاز های اساسی پس از فیصلهء بن ،افشای چهر ه های پنهان ، نیاز زمان  به جنبش نوگرا ، سه مثلث شکستهء جهان معاصر ، راه مهارزدن بحران  پیدایی وشیوع ترورزم ، هدف ستراتیژیک  شوونیسزم  آنسوی دیورند ، گامی بسوی  تجزیه افغانستان  واحد و خراسان تاریخی ، سه محور خطر درافغانستان ، مقالات  پژوهشی پر بینندهء  سال پار آریایی بوده است. 

راههای  مهار زدن  آتش بحران ، خطر بازگشت افغانستان  به آشوبهای پیشین  ،خلای سیاسی ثانی ، ناکامی  درسیاست  وپریشانی  درمدیریت ،عملکردهای  متناقض دولتهای سست پایه ء افغانستان ،  تحلیلهای سیاسی ژرفی بود که طی سال گذشته ازسوی تارنمای آریایی دردسترس بیننده گان قرارگرفت .                                         

چهره  دولت  در آیینهء حوادث تاریخ ، افغانستان وفدرالسم ، ،  سازمانهای غیر دولتی  وبازسازی افغانستان ،  پراگنده گی سیاسی  وسازمانی  چپ افغانستان  وراههای برون رفت ازین  "بن بست"  تاریخی ،طرحها  دیدگاه  تحلیلهای سیاسی و نوشته های بیداری آفرینی بود که  توسط تارنمای پر بیننده گان  آریایی امکان نشروپخش یافت. به  پرسشهای " آیا خاشخاشسالاران ، طالبان و بنیادگرایان  پایه های استواری  برای یک ملت ودولت دموکراتیک شده میتوانند ؟   پاسخ  روشن نی گفته شد . نقض پایه های دموکراتیک دولت  ملی  زیر شعار وحدت  ملی ، ،جعل تاریخ در پردهء وحدت طلبی ،  نقش تعلیم وتربیت درنهادینه کردن دموکراسی ، راز پسمانی  کشورهای  اسلامی درجبهه  دانش وتکنالوژی، درک ناروشن  از وحدت ملی  ،  مقاله های پژوهشی  و کار آگاهانه دیگری نیز از سوی همکاران قلمی  آریا یی  به نشر سپرده شد.                                                                                                           فریاد درد تاریخی یک ملت ،  تاریخ رنجها ومبارزات ضد استبدادی  ، معرفی  سیماههای  بی خزان  پیشگامان  مشروطیت اول وادامه دهنده گان سنن پرافتخار نبردهای عادلانه  آن دردوران  استقلال  و تاریخ معاصر از جمله   شاه محمد ولی خان  وکیل شاه امان لله ، فقید میرغلام محمد غبار موءرخ نامدار  ودردهای  جانکاه شهادت عبدلرحمان لودین،  مرزا مهدی سرمنشی شاه امان الله، فقیراحمد  پنجشیری وفرزندان خاندان سپسالارغلام حیدرخان چرخی ، محمد طاهر بدخشی، عبدالمجید آغای کلکانی ، مولانا بحرالدین باعث ،کاروپیکار "پساکوهی" ،  تروراستاد  میراکبر خیبر از عمده ترین  مقالات  سیاسی  تاریخی آموزشی وپرورشی  ای بود که دربخش سیاسی  آریایی  بازتاب بیداری بخش و  روشن  یافت.

نقشه راه افغانستان نوین  ؛از بن تا  لند ن ،  افغانستان  کشتارگاه  فرصتها  و ارزشها تقاضای کرزی وتردید  ملا عمر ، پارلمان افغانستان در آزمو ن  ملت سازی ، نقش سمبولیک زنان  درسنا ریوی پارلمان  ، "مرامنامهء حزب مردم افغانستان " مدرنیته درخدمت به منافع انسا ن   ،  قصهء غم انگیزشکنجه های عبدالخالق هزاره  این فرزند نیرومندتر ازمرگ   ودلاور مردم هزارستان وخانواده بیگناه او ،  حلق  آویزی " سربداران  24سنبله 1312 خورشیدی "  ،   پیمان  همکاریهای  ستراتیژیک  افغانستان و امریکا ،  امپراتوری " حقوق بشر!  " درافغانستان  ،مکثی  در گزارش  سازمان نظارت  برحقوق بشر " برخورد عقلانی  با سیاست تبار اندیشی "   افغانستان  در آستانه ء آزمون بزرگ جبهه تفاهم  و نیم نگاه با برخی  از مواد قانون  اساسی  کنونی افغانستان  ، همه  مقالات  انتقادی  اسناد  رهگشا  تبصره ها وطنزهای  گزنده  تحلیلهای سیاسی  اعلامیه  های  اند که از سوی رهبران امروز وفعالان احزاب  سیاسی   ودولتمردان دیروز وکارشناسان  رشته های گونه گون دانش معاصر نوشته ودرسال پار از سوی  تارنمای  آریا یی نشر شد.

سیاست گا م به گام  بسوی  ابقای طالبان ، هراس از مشارکت کار آگاهان و شخصیتهای ملی ومردمی درسیاست  واداره  ، تلقی فاشیستی از برادر بزرگ ،هرات مظلوم  وبازی بزرگ جدید ،  ، خطر بازگشت استبداد ، تکرار حوادث تاریخی درافغانستان ،  خطرجدی  طالبان  والقاعده  برای منطقه ،درسهای از مبارزات  آزادیخواهانهء مردم افغانستان ، طرح جبهه متحدملی –دموکراتیک  ،طرح بیطرفی دایمی وغیر نظامی شدن افغانستان ، ،جهان در آستانهء تهدید  ترورزم اتومی پاکستان، افغانستان  درگرداب  پاکستان ، پیشبینی  زنده شدن اژدهای هفت سر ، بحران تریاک وچالشهای بی ثباتی درافغانستان ،  تب تند سیاسی درکشور ودهها مقاله ، تحلیل  تبصره  سیاسی پیشبینی های تاریخی  تشویشها و هوشدار باشهای بود ه است که درسال گذشته از سوی کارآگاهان  سیاسی در تارنمای آریایی مطرح گردید.  

درجبهه فرهنگ

 سال پار؛ سال جهانی مولانا جلال الدین محمد بلخی بود. درین سال هشتصدمین سال تولد مولانا  در ترکیه ،ایران  ،افغانستان  ودرهمه قاره ها ی سیاره ء ما تجلبل شد.

گزارش تجلیل  اکادمیک  مولانا  محمد جلال الدین  دراکراین ،خارکوف ، تأملی بر جهانبینی مولانای بلخی ؛متفکر  دیروز امروز وفردا ، آثار وافکار ابوعلی سینای بلخی ،  ابوعلی  سینا  ابر مردی  ازدیار علم ، ابو منصور محمد  دقیقی بلخی ، نباید  اندرزهای  فردوسی را فراموش کرد ،  بزرگمردی از دیارشعر موسیقی وعرفان روزجهانی حافظ ، خلوت  مولانا وخانه مولانا  درولایت بلخ ،  بحثی درمورد مثنوی مولانا ازدیدگاه روانشناسی ،  از مولانا تا نیچه ،  ابوعلی سینای ابرمرد  خرد گرا  واهریمن ستیز ،مقالات  گزارشها ، طرحها وپیشنهادهای  پایان  سال مولانا  جلال الدین محمد بلخی  ،  مقالات پژوهشی  وطرحها وپیشنهادهای سودمندی  دیگر همه  در سال پار  ازسوی تارنمای  آریایی  انتشار یافت.

طرزی  ...ومطبوعات ،  سرزمین افغانستان  رسوبگا ه  وآبشخور  فرهنگها   ،  دوبیتی های  تاجیکی بدخشان وتخار ، شاهنامه  فردوسی سند هویت ملی ،شاهنامه سرایی در آریانا  و  خراسان ،  تجلیل از صدمین  سالروز تولد استاد خلیلی در ولایت پروان ،وطرح انتقال تابوت ودفن  استخوانهای پردرد و سوز استاد خلیلی  در باغ عمومی گلبهار  ونقطه  تلاقی  ولایات  پروان ،کاپیسا  وپنجشیر،   نقش خراسانیان درشگوفایی  تمدن اسلامی ،گفتارهایی از جبران خلیل جبران ،موسیقی در گذرگاه تاریخ ،خوشه هایی  از خرمن پربار ادبیات فاسی  ،سبکهای موجود در نگارش فارسی  ،  آیین عیاری وجوانمردی ، زادگاه زردشت درکجا ست ،   در اندوه مرگ بزرگترین افغانستان شناس تاجیک ، اکادمیسین   حقنظروف دانشمند مرکز خاورشناسی  اکادمی علوم جمهوری تاجکستان ،صدمین  سالروز تولد استاد حمزه شینواری  ،درسوگ استاد محمد اکبر شور ماچ ،استاد  محمد کاظم آهنگ  استاد بیرنگ کوهدامنی استاد ع. بصیر بلوچ ، فانی ،   گفتگو یی با  صوفی عشقری ،صور خیال درکلام بیدل ، مولانا فیض کاشانی ، بشار بن برد تخارستانی ، " تاریخ تحلیلی افغانستان "  مبد أ یک تحول وتحرک نوین ، درنگی براندیشه های  فیلسوفانهء خیام  ،وحدت وجود وشهود درکلام بیدل ،راه پاسداری از  مواریث فرهنگی ،  شا ملو شاعر آزادی وبرابری ،نقش غالب به عنوان شاعر فارسی ، قهارعاصی :  یاد آن "گل سوری "  گلستان شعر فارسی ، درسوگ  لیلی صراحت روشنی ، شاعری از پریان پنجشیر ، گنجینه هایی از فرهنگ عامیانه ء مردم افغانستان  مقالاتی تحقیقی دیگر ی است که  پس از نشروپخش ،  در گنجینه ء  فرهنگی (آرشیف  )  آریایی  برای پژوهشگران فردای وطن  نگهداری  شد ه است.

"ناشناس  ناشناس نیست "  ،  گزارشی پیرامون مرگ وزنده گی احمد ظاهر ،دوسیه قتل احمد ظاهر ، احمد ظاهر هنرمند بی بدیل ... احمد ظاهر "سلطان قلبها " ،احمد ظاهر ستاره یی درخشان بر تارک  موسیقی وطن ما  ،درسوگ هنر وسالگشت احمد ظاهر وسخنانی پیرامون شعر وهنر  ضیای قاری زاده  ، ، سرآ هنگ قامتی  بربلندای زمان ، ازثروتهای پربهای  گنجینه ء هنری سال پار  آریایی میباشد.                                                                            

 درعرصه ء  اجتماعی و تاریخ

حاکمیت  قانون  ، روز  جهانی کار گر  وسازمان بین لمللی کار،  خشونت علیه زحمتکشان   تاریخ بهره برداری انرژی  برق در افغانستان   پدرسالاری  زن ستیزی وخرافه های ضد ارزشهای دینی  ، فیر های بی  خریطه ء دادستان کل –

شعارهای پوچ  ضد ملی وضد  دموکراتیک "وحدت واتحاد  "  مقامات بلند  پایه   دولت اسلامی  با ملا عمر   ورهبر فرکسیون ترورستی حزب اسلامی  ، اتحاد "مقدس ! " گروه طالبان با قاچاقبران تریا ک ،واکنشهای گسترده علیه تبلیغات لجام گسیخته نبیل  مسکینار وشرکا ء معلوم الحال او  ،   "دم لابه ء "  مقامات بلندپایه ء دولت اسلامی  به "پیشگاه! " جنرال  پرویز مشرف  ودیگر میراثخواران استعمار استعمار ،  واکنشها ی عادلانه مردم  علیه غصب معادن  زغال  سنگ وفابریکه های تولید سمنت غوری ،  و طوفا  ن خشم خلق وطن علیه اخراج نا بهنجار  مهاجران  و "جنگسالاران مقدس" دیروز  افغانستان  از کشورهای اسلامی  ایران وپاکستان و  افشای  قا نون شکنیهای رهبران دو لت  توسط قانون شناسان  وحقوقدانان،  فهرست ناقص  وعمده ترین انتقادات افشا گرانه ای است که سال پار ازسوی آریایی بدون هیچگونه سانسوری  امکان  نشر یافته بود.

" گوانتنا مو ؛ شکنجه گاه  بی بدیل زمانه " ، " پدران مواد مخدر درافغانستان " ، کشف  راز پنهان شهادت وترور  استاد میراکبر توسط  وحید  مژده پژوهشگر  بیغرض ، پیدایی کارگران صنعتی درافغانستان ،  سنن  دینی  واعیاد مسلمانان  شرق ومسیحیان ، دین شناسی پیوند ادیان وفرهنگهای جهان ،جنبش فکری نوسازی وگرایش نوین ،  دست آوردهای علوم وتکنالوژی معاصردرکشورهای اسلامی وگسترش این سیاست درآسیا ،  نبرد سنت گرایی وتجدد گرایی ، شناخت راهها ووسایل صلح آمیز این نبرد  تاریخی  سیاسی وفرهنگی ،خطر انحراف وسقوط جامعه به پرتگاه  سنت یا تجدد  مقالات تاریخی وتحلیلی ی سودمند آریایی در سال پار بود.

درسال بار پیرامون  نقدگری ، فرهنگ نقد  ارزیابی نقد عبرت آموزی  از نقد ونقد پذیری  بررسیهای پژوهشی و آموزنده انجام یافت. علیه  بدعت خرید وفروش کودکان اعتراض  پرخاشجویانه آغاز گردید.

جبر خشن روزگار و گنجبران اروپا یی ،  بیش از سی هزار جوان  با استعداد وطن مارا  به کشور هالیند  آواره کرد. نسلی از ین استعدادهای  سرگردان درعرصه های  سیاست قانون ، دانشها  وتکنالوژی معاصر پیروزیها ی درخشانی بدست آورد. آقای فرشاد بشیر ؛ نوه ء زنده نام بشیر هروی شخصیت فرهنگی نامدار هرات  ؛  یکی ازهمین استعدادهای تابناک  ودانشمندان  جوان  میهن ما میباشند  که برای نخستین بار افتخار عضویت پارلمان کشورهالیند را کسب کرد.  این  پیروزی را به مردم  گهر پرور هریوا  مهاجران  ومردم آزاده  افغانستان میتوان وباید  تبریک گفت  وباور کرد که درآیندهء نه چندان دور هزاران  استعداد درخشان دیگری ازشهر استعداد پرور جامی  بلخ، غزنه، بامیان ، بست وتخارستان، بگرام  وگوشه گوشهء وطن جوانه خواهد زد   ودردهای  استخوانسوز مردم  استبداد کوفتهء افغانستان را درینجا و آنجا  درمان خواهند کرد.

تشدید  وگسترش  مبارزه عادلانه   علیه  ظلم ملی ، اجتماعی، فرهنگی نابرابری حقوقی  بویژه  تبعیض جنسی ، راهکارهای  دفاع  از منافع  حقوقی وقانونی  پناهنده گان سیاسی ،  مقابله  با تبلیغات  زهرآگین میراثخواران استعمار  وراه  اندازی  اعتراضات علیه مبلغان  برجسته  واپسگرایی ، نشرمقالات آ گاهی بخش پیرامون  دهم  دسامبر  روزجهانی حقوق بشر ، وضع دردناک کودکان  وخشونت علیه زنان  ،  انسانی شدن فضای سیاسی  کشور، افشاگری  سیاست کادری وزرات امورخارجه دردوران  دکتر دادفر سپنتا   وسپردن  سفا رتهای  عمده جهان ؛   به امریکاییان  واروپاییان  افغان تبار، اشرافیت کهن قبیله محمدزایی وسالخورده گان  وفادار به تاج وتخت  سلطنت بریتانیای کبیر ، به یک سخن  تقسیم قدرت سیاسی  وثروت  مردم افغانستان  به سربرآورده گان قبایل  واشراف  فیودال از  شهکارهای  مقالات  بیداری بخش سال پار آریایی بود ه است.

سال گذشته خاطره نویسی  اندک اندک افزایش یا فت ،کشاکشهای خونین ،  مکتب سوزی ،تجاوز برمال وجان  وامنیت شخصی مردم  ،رهزنی  معلم کشی  ذبح جنون آمیز  کارمندان  دولت ، خودکشی ،مین گذاری کنار راهها وبزرگ راهها ،  بمبارانهای مرگ آفرین  اشتباه آمیز جبونانه  وجنبش ضد روزنامه  نگاران دولتی و آزاد  واختطاف  سرمایه داران غیروابسته به طالبان  عمده ترین خاطرات تلخ ومضمونها ی غم انگیز خاطره  نویسان  دوران   حضور ونفوذ  "  جامعه جهانی "   در آریایی  بوده است.

به باورم نگارش این خاطره ها ی دردناک ،   روند   سست شدن  بیش از پیش  ریشه های  خاشخاشسالاری القاعده  شیوهء تفکر   طالبانی  تشدید تضادهای  مافیایی مواد مخدر ولایت  هیلمند  و تشدید   بحران سیاسی  اداره  نظامی  پاکستان و فرایند تحرید  این مرداب تندروی و ترور یرزم   بین لمللی را آهنگ  شتابنده  می بخشد.

سال پیش "مهر" درخشانی  دردل ودامان دره های  هندوکش بیدار طلوع کرد.  سخن  از  "مهرالدین مشید "  است  نوشته های این  پزوهشگر جوان  یکباردیگر  باورم را  به این  سخن نغز ودلاویز خداوند گار بلخ  قوت بخشید که گفت  " دردل  دریا  گهر با سنگها  ست "  ارزومندم  که این گوهر  پاکیزه معز  درکورهء نبرد  اجتماعی آبدیده  شود ونقش  روشنگرانه خود را در روند  تکامل جامعه با زهم  بسود  بیداری  فرزندان  مردم زحمتکش  میهن  باروشن بینی  ایفا کنند.

سال پار  زنده گینامه ء دهها تن از قربانیان استبداد  ازجمله   زنده نام مهدی ظفر نطاق  رادیو افغانستان  ،احمد ظاهر هنرمند  زمانه ها  محمد حسن خیاط ، شهید  سوم  عقرب   دلاور  پنجشیری ومحمد اختر  فرزند  ناظر صفر مرزا مهدی چنداولی  سرمنشی  شاه امان الله  شاه محمد  ولی د روازی  وکیل شاه امان لله  فقیر احمد پنجشیری ودکتر غنی  مشروطه خواه   وفریاد اعتراض مقدس خالد صدیق فرزند صدیق و زندان پروردهء  "سربداران"  خاندان  سپهسالارغلام حیدر چرخی  و عبدالخا لق فرزند  بیمرگ مردم استبداد کوفته ء هزارستان و  مردما ن  ستمکشیده  ء  گوشه گوشه ء افغانستان علیه رویداد های خونین  کربلاهای  شبرغان ،  بهسود  وبغلان  در آریایی  امکان نشر یا فت وبرخط یزیدان زمان کنونی تهاجم دادخواهانه به عمل آمد .

سال پار  تار نمای  ملافیض محمد کاتب  هزاره  ، به  ابتکار  فرهنگی  انجنیر غ .سخی  اورزگانی گشا  یش یافت  و  چشمان  فرهنگیان   وطن را روشن کرد. همکاران قلمی  آریایی پیش ازهمه  ازگشا یش  این تارنمایی  تاریخی به گرمی  استقبال گرم  به عمل آورد.

سایت  آریایی  ازحق  آزادی  اندیشه  وبیان   دفا ع وعلیه   تفتیش  قرون وسطایی  نامه نگاران ،   فریاد پرخاشجویانه  روشنفکران را  بلندکرد.

به نشر اندیشه  ها اسنا د  ابلاغیه  واعلامیه های  جنبش  و احزاب  چپ دموکراتیک ارزش  عالی  قایل شد.  این اسناد  فرایند  مرزبندی  جنبش  چپ کشور را  شتاب نوبخشید.  

سال پار گرداننده ء آریایی  به نشر  اشعار   وسروده  های  زنان ومردان  سخنور  بیش از هرزمان دیگر  توجه کرد   و برای  جولان توسن  سخنهای نیشدار  " کاکا  تیغون وکربلایی "  و  طنزها ی ا یشان حد  ومرزی جز آزادی دیگران وجود نداشت  به انتقادات  سالم اصولی  خلاق  وپاسخهای  انتقادات   طرحها  وپشنهادهای  مشخص  امکان نشر فراهم  بود .

پژوهشها  ،برگردانها  و نظرات مبتکرانه حقوقدانان  جوان  درباره ء دین اسلام  ونظام حقوقی درافغانستان  ، جایگاه  حقوق اسلامی  درنظام حقوقی  ورعایت  توازن وتناسب  گرایشهای  سنتی  وسیکولارستی  بادید   نو وکارشناسانه   بازتاب یافت. 

درپایان با سپاس فراوان باید  گفت  که  انجنیر  عزیز جرأت  گرداننده  آریایی در نشر مقالات پژوهشگران  وکا ر آگاهان روا بط بین ا لمللی  ؛  درباره ء سازمان ملل متحد  وارکانهای اساسی آن  ،اداره های تخصصی ملل متحد ، اتحادیه های مسلکی سازمان ملل  وظایف  شورای امنیت ،   نقش سازمانهای غیر دولتی ،شیوه انتصاب سرمنشی ملل متحد ، وظایف  کارمندان  ،نقش کشورهای صنعتی  نقش  سازمان ملل  درتوسعه  اقتصادی- اجتماعی  وحضور زنان  ومسایل  آموزشی وپرورشی  کودکان  ازهیچگونه  خدمت  فرهنگی  شایسته  به  وطنداران  بویژه  به نسل جوان  وطن دریغ نه کرده است .

   نقدی برکمیها وکاستیهای نشرات آریایی درسال 2007م :-

تاکنون از هنر های  آریایی   وتلاش  روشنگرانه   انجنیرعزیزجرأت وهمکاریهای خلاق  وپیگیر  همکار ان قلمی  روبه فزونی  آریایی حقایقی بیان شد.

ولی عیب کلان  همکاران قلمی  و گرداننده محترم  آریایی این  است که با  طولانی  شدن دوران  غربت  سال  تا سا ل  از زبان  مادری  بیگانه  میشوند.  درنوشته های آنان  اغلاط  املایی   بیشتر راه  می یابد و  گرداننده  عزیز آریایی  ما  به علت  نبود وقت کافی  وبه بهانه  رعایت  آزادی بیان وقلم  در کار  همکاران  قلمی خود  نیز دست درازی  نه میکند  به گونه  مثال شماری  از خطاهای  املایی سال  گذشته  را  با  اشکا ل  درست انها  در بین قوسها   مینوسم  وآنگا ه راه  غلبه  براین اشتباهات نوشتاری را  نیز پیشنهاد میکنم : 

ذ یبا  (  زیبا )   تحاجم  ( تهاجم  ) ،  بر خواسته  ( برخاسته )  ،  طلاطم  ( تلاطم    )       توفان  (  طوفان  دوبار  در  قران مجید بکاررفته است  ) صلیقوی  (  سلیقه یی )    قصی القلب (  قسی  القلب  سنگدلی )  مرفع  ( مرفه  )   شهونست   ( شوء ونست )  انظباط     (  انضباط  باسوادان  دیروزین ما  نه یکبار بل به تکرار به این  شکل نادرست مینویسند  )  توصل   (  معنای  وسیله  جستن  و  "توسل  "   را نه میرسا ند )   هزیا ن (  هذ یا ن)،  الفا ذ ( الفاظ –واژه ها ) ،  استفاده ء سو  ( استفاده ء سوء  )  تعین ( تعیین  -تفعیل ) ،  تغیر ( تغییر - تفعیل )  مزاهم  (   مزاحم : به ضم میم وکسرحا  رنج رساننده زحمت افزا ) ،  خلا (  خلاء : –جای خالی  _جای خالی  ازهوا  ..) استثنا  (  استثناء  ؛بیرون کردن ،خارج دانستن  ودر اصطلاح نحو ،بیرون کردن چیزی ازحکم ماقبل یاگفتن الا  ومگر)   قضا ( قضاء حکم کردن  ،ادا کردن  رواکردن ونیز تقدیر وحکم الهی )    وصدها  واژه  نادرست دیگر   ازین دست در نوشته های  همکاران  قلمی آریایی  به نظر میرسد

پیشنهادها

1 ) :  درباره  معنا  وشکل  نوشته  ای  که شک دارید    لطفا  به  فرهنگ   فارسی به فارسی  رجوع  کنید   . هرگاه  فرهنگ  وازه  ها دردسترس نباشد ازوازه نامه  کمپیوتر خویش یا  از دوستان کار آگاه  مدد  به  خواهید  هراشتباه  املایی  شما  هزاران  نو آموز  را  به بیراهه  میبرد  که ازین  پس  چنین مباد !

2) :  کار آگاها ن نهادها  ی  طبع  ونشر ،  به این باورند  که  خامه  بد ستان وطن ،   متنهای  تاریخی  را نه به مردم  زمان خود بل  برای نسلهای آینده ء کشور و جهان  مینویسند.  هرگاه

درین متن ها ی  تاریخی  بجای  نام و  القاب  رسمی هر شا ه  وامیر افغانستان  به علت  کینه  ونفرت قومی  ای که  دردل دارند   " امیر عبد لرحمان  خون آشام  " ،  "    نا د ر غدا ر   "  ،  "  بچهء سقویا  سقاء  "  بنویسند   ،  چند  عیب    دارد                                                                          -   نخست     : نسلهای  آینده  در  فهم  مطالب  دوچار  سردرگمی میشوند  .

-  دودیگر   :  اینگونه نوشته  ها  علیه  رفته گان   خلاف آیین جوانمردی و  کمال  عفت  قلم  است  .

-  سه دیگر : " ازریزه   بلا می خیزد"   آتش  کینه  و نفرت  ریشه دار  تاریخی    وخصومت  قومی  میان  مردم  افغانستان واحد  را  شعله ور تر میکند  وفرایند  وحدت  وهمبسته گی ملی  مردم مارا  بازهم  کند  وکند تر مینماید.  آرزومند م که  همکاران  قلمی  وگرداننده  محترم  آریایی   این   فرمایش  کار شنا سا نه ء  ناشران  فرهیخته   میهن وکمال  عفت  قلم   را در سال   آینده  نیز  رعا یت  نمایند .

- میراثخواران  استعمار بریتانیای کبیر به فکر وذکر بحران آ فرینی دردوسوی مرز دیورند وتداوم فعالیتهای نفاق افگنانه انگلیسی  ودفاع از خاشخاش سالار ان وطالبان مزدور خود میباشند 

نسل جوان وطن باردیگر تاریخ قرن 19 وکارنامه های امین لله خان لوگری  میرمسجدیخان کوهستانی  غبدلله  خا  ن ا چکزایی  وزیر محمد اکبرخان ودیگر  آزادیخواهان را  ،در شبخون  لیدی سیل   وتاریخ قیامهای اول دوم وجنگ فاتحانه میوند  بو یژه تجارب مبارزات ضد انگلیسی  گذرگاه خورد کابل را به د قت بخوانند  مبارزه آزدایخوا هانه  وافشاگرانه ء خودرا  علیه تداوم  حضورونفوذ  سپاه بریتانیا  در ولایت هیلمند  به مقیاس ملی وبین لمللی گسترش بخشند زیرا   تداوم حضور ونفوذ میرثخواران استعمار بریتانیای کبیر بدون ترس از اشتباه  عمر قبیله سالاری  خصومت قومی استثنا ء طلبی قومی ، پراگنده گی  ونابرابری  حقوقی  اقوام برادر ورنجهای بیکران  مردم افغانستان را  طولانی وطولانی تر میکند  وخلاف اراده ء آزاد  مردم میهن ، به  فرایند رشد مستقل  وحدت وهمبسته گی ملی  وطن واحد وتجزیه  ناپذیر ما  افغانستان لطمه میزند 

                                                                                                 باعرض  حرمت

اکادمیسین  دستگیر پنجشیری

ایالت  واشنگتن   -  امریکا

3دلو1386خورشیدی                                                                                              (    23 جنوری  2008    م )

 

 

 

بعدی

 


بالا
 
بازگشت