اکادمیسین دستگیر پنجشیری

خاری که خلد به پای   خلق   وطنم 

دامی که   فتد   برای    خلق    وطنم

از بی  خبریی   سازمان   ملل است ؟

یا  کر شده ،   از صدای   خلق  وطنم ؟

"فروغ هستی "

 

 

پیشینه ء روابط افغانستان با پاکستان

 

                                            بخش  سوم

   طرح نو "سترسرحدات " نشخوار طرحهای کهنه  نظامیگران پاکستان است

 

درنتیجه ء قیام  مسلحانه ء پیروزمند قوای زرهی وهوایی افغانستان  درهفت ثور 1357 خورشیدی ، دولت بیروکراتیک  نظامی سردارمحمد داوءود و حاکمیت خاندان  نادر –داوءود  سرنگون گردید  سازمان نظامی .جریان  دموکراتیک خلق افغانستان  رادیو افغانستان  وبطور کلی قدرت سیاسی  را  تصرف کرد .پایه های لرزان  دولت کهن  به آهنگ شتابنده  وپیش چشمان باز شهریان کابل ودر روز روشن فروریخت . والیان ،فرماندهان اردو پولیس واداره های محلی قدرت دولتی با گسیل پیامها ی تبریکی  همبسته گی  داوطلبانه ء خودرا با مرکز فرماندهی قیام انقلابی اعلان کردند   مسأله اساسی و مرکزی  این  تحول  ودیگر گونی سیاسی  طی یکی دوروز  به مقیاس ملی  حل گردید ودوایر دولتی به سرپرستی معینان وزارتخانه ها بصورت منظم به کار خود ادامه  داد  و همانگونه که رهبران  بزرگ انقلابهای ضد فیودالی  وضد  امپریالستی سده ء بیستم  جهان نوشته اند  تصرف قدرت آسان بود  ولی دشواری کار واقعا  پس از تصرف قدرت سیاسی ،  بتاریخ 9 ثور 1357 خورشیدی  آغاز یا فت    استقرار دولت نوین  نظم نوین  اقتصاد وفرهنگ نوین در دستور کار رهبری قرار گرفت    به مقصد  اجرای اهداف  سیاسی اقتصادی  ، فرهنگی واجتماعی  وافزایش نقش رهبری کننده  حزب دموکراتیک خلق افغانستان  باید دستگاه نوین کمیتهء مرکزی  وشعب آن متناسب به شرایط نوین  ایجاد میگردید  مقامات مورد منظوری کمیتهء مرکزی وکمیته های حزبی ولایات  مشخص میشد رهبران فعالان و اجراکننده گان فعال سیا ست داخلی وخارجی ،با رعا یت اصول مرامی  خطوط اساسی  وظایف انقلابی موادوموازین اسا سنامه ومقاما ت مورد منظوری ،براسا س  شایسته گی تخصص کفایت  وتجربه به مقامات قدرت دولتی وحاکمیت خلق انتخاب یا انتصاب میشدند  ولی  با تأ سف  باید یادکرد که ازهمان آغاز انقلاب موازین اسا سنامه  ، ضابطه ها واصول حزبی به شیوه نظامیگرانه نقض شد    کشمکش زور آزمایی  مانور سیاسی وقدرت نمایی آغا ز یافت دگروال  قادر هراتی  فرمانده قوای هوایی ومدافعه هوایی در جلسه ای که پیرامون  نامگذاری دولت ، تعیین رییس شورای انقلابی معاون شورای انقلابی   وصدراعظم افغانستان دایر شده بود  طرحی را غا لبا  به نماینده گی بخشی ازگروههای چپگرا ی  قوای هوایی ومدافعه هوایی  به   پیش کشید که  :    حزب دموکراتیک  خلق  افغانستان ، باید  نقش رهبری کننده  ء خودرا  به صورت پنهانی ودر سایه ایفا کند  وشورای نظامی در ظاهر امر وظایف انقلابی را  بعهده گیرد . ولی این طرح  ازسوی نورمحمد تره کی  با  قاطعیت رد گردید .  نورمحمد تره کی منشی عمومی کمیته ءمرکزی با همه صراحت گفت که  : -" این حزب بود که نماینده گان آگاه خلق کشور از جمله افسران وطنپرست اردو را در شرایط دشوار اختناق سیاسی  متشکل کرد  وسازمانهای نظامی خودرا  برای واژگونسازی دولتهای مطلقه  ودفع خطر بنیادگرایی  و استبداد  توانایی سیاسی وسازمانی بخشید  نیروهای  مسلح و سازمانهای نظامی حزب ما    محض وظیفه  ء ساده ء انقلابی  خودرا  انجام  داده اند    پس ازین  نیز  این حزب خواهد بود  که وظایف رهبری اردو  جنبش  جامعه  ودولت را  به عهده  خواهد گرفت    " سپس  اسلم  وطنجار  فرمانده نیروهای زرهی  بافروتنی  انقلابی  اظهارکرد  که :  -    " ما سپاهی حزب خود  بودیم  وهستیم   فقط حزب دموکراتیک خلق ورهبری آن میتواند  وباید که جنبش جامعه  انقلاب  دولت  بویژه  قوای مسلح را رهبری کند "   درین  جلسه  درباره ء نام  دولت جمهوری نیز میان  نور محمد  تره کی  و ببرک  کارمل  تفاوت نظر پیداشد منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، نام "جمهوری خلق  افغانستان "  را  طرح کرد  ولی ببرک کارمل  منشی  ح.د.خ.ا   نام  "   جمهوری دموکراتیک افغانستان  "  را بسود تقویت پایه های اجتماعی سیاسی سازمانی ملی  دولت ارزیابی نمود  من نیز نام  دومی را  با اهداف غایی حزب دموکراتیک خلق ، سازگار یافتم  وتایید نمودم .  پس از مباحثات  اصولی  نورمحمد تره کی ودیگر اعضای شورای انقلابی ج.د.ا با  نام " جمهوری دموکراتیک افغانستان " همنوایی کامل نشان دادند .بادریغ ودرد که ؛ در لویه جرگه ء دوران نجیب الله ، علیه واژه ء" دموکراتیک  " (  مردمسالاری ) کود تا شد و نام "  جمهوری دموکراتیک  افغانستان  "   به پیشنهاد پشت بردهء  سلطنت طلبان  حضرت صبغت الله مجددی ورهبران بخشی از تنظیمهای کندرو ومیانه رو به " جمهوری افغانستان " تبدیل و  ازمحتوای دموکراتیک و مردمسالاری آن  تهی گردید   ولی من  درین لویه جرگه  علیه طرح  نام " جمهوری افغانستان "  با  حذف  ترکیب وواژ ه های   "  دمو- کراتیک "  آن  ،   بصورت علنی  با دکتر نجیب مناقشه  و با یک  رأی مخالف ،  اراده ء  آزاد  وتاریخی  خودرا باردیگر بیا ن و  روی  همان نام آغاز انقلاب  ضد فیودالی ثور  ( جمهوری دموکراتیک افغانستان )  آگاهانه پافشاری کردم .  هرچند این پایه داری و " رأی مخالف "  ومناقشه ء من در لویه جرگه  ، دکتر نجیب لله ،را برافروخته ، سخت خشمگین وتلافی جوی ساخت و  به بهای  زنده گی آزاد  من تمام شد  مرا .زندانی شکنجه ء روانی تجرید  اخراج غیابی  از حزب  ومحکوم به مرگ کرد   ولی ایکا ش رهبر جوان  حزب وطن  بدست میرثخواران  استعمار کهن ونظامیگران پنجاب به  دار آویخته  نه میشد  وغرور سالم  خلق افغانستان جریحه دار نه میگردید ومردم  ستمدیدهء  وطن  تا مرز کنو نی ؛ احسا س استخوانسوز حقارت خصومت وانتقام  را ،  درد لها خونین و سرهای پرشور خویش نه می پرورد                                                                             

  بهر حال دردهم ثور7 135 خورشیدی  نخستین  جلسه شورای انقلابی  جمهوری دموکراتیک افغانستان درقصر صدارت عظما  دایر شد  مبارزه برای تقسیم قدرت  بازهم  یک روز تمام ادامه یا فت درپایان  چانه زدنهای طولانی  بین رهبری خلق وپرچم  ، سرانجام  سنگ پایه ء نخستین حکومت  جمهوری دمکراتیک افغا نستان  درفضای تیره وتار ناباوری  متقابله  توسط  معماران  نا کرده کار قیام  نهاده شد  وداغ  زوال ازهمان نقطه ء آغاز، درسرنوشت غم انگیز این حاکمیت  نقش بست ودر همان روز نخستین تقسیم قدرت  همه ارزشهای قبول شده ء  سند 12سرطان 1356 خورشیدی بین نماینده گان  دو جناح  قبلی خلق و  پرچم فاقد اعتبار وازسوی  حفیظ الله امین وفرمانده " سپیده دم انقلاب! "    پنبه شد .

درنخستین بهار انقلاب  به علت  نقض نا بهنجار  موازین سازمانی  رهبری  اصول مرامی  وارزشهای اعلامیه  ء جهانی حقوق  بشر مبارزه ء درون حزبی تشدید یا فت  رهبران جناح پرچم  درنتیجه یک تفاهم با منشی عمومی حزب و حفیظ الله امین نخست به سفارتها  تعیین و  عملا  تبعید وسپس تصفیه شدند    هنوز دوماه  تمام   سپری نشده  بود که  سلطان علی کشتمند  وسلیمان لایق    جگرن رفیع  جنرال قادر هراتی  وزیر دفاع به گناه اذان  نا بهنگام خویش درجلسه نهم ثور 1357شورای انقلابی   زندانی وشکنجه شدند   همزمان با آغاز اختناق  سیاسی علیه رهبران  پرچم  ، رهبران  وفعالان سازا درپیشا پیش آنان محمد طاهر بدخشی مولانا باعث   ودکتر زرغون  عضو رهبری جناح خلق یکی پس ازدیگری  در راه رهایی مردم زندانی ودردل  زحمتکشان وطن جاودانه شدند  گروه  ظاهر افق نیز بدون هیچ  گناهی بزنجیر کشیده شد                                                                                                           ولی از دست آوردهای دموکراتیک قیام  پیروزمند هفتم ثور ،علیرغم  داوریهای یکسونگرانه منکران قوانین تکامل  تاریخ ، فرمانهای شورای انقلابی  آن بوده است به اساس این  فرمانهای  پیاپی  شورای انقلابی  ج.د.ا  د  برای نخستین بار درتاریخ قدرت سیاسی از خاندان سلطنتی به نماینده گان  آگاه  طبقات واقشار زحمتکش وفرزندان اقلیتهای ملی ومذهبی کشور انتقال یافت فرمانهای دموکراتیک  شورای انقلابی  بر منا سبا ت کهن  قبیله سالاری  و  زمینداری- اربابی اشرافیت  فیودال وسودخوران  ضربات خورد کننده  وارد  کرد و  پایه های اجتماعی  فیودالزم  را به لرزه در آورد  تحولات نوین  اجتماعی فرهنگی وساختمانی نیزدرآغاز  جلوه های خوشایند وبیدار کننده وآگاهی بخش  یافت  این فرمانها  خلاف تبلیغا ت سکون پرستان کج آهنگ  همه بسود زحمتکشان کشور وبا رعایت دقیق  احکام دین اسلام   وضع شده بود  .

- ولی  نفی هرگونه اپوزسیون  برخورد تعصب آمیز با نماینده گان آگاه ا قلیتهای  ملی ومذهبی در دررون حزب جنبش وجامعه   شکنجه وسرکوب  خونین روشنفکران  و مخالفان  سیاسی  غیر مسلح  تصفیه  افسران میهنپرست  غیر حزبی  از اردو ی ملی،  گرایش نیرومند به انحصار قدرت  تک صدایی   بلند پروازی  بی پروایی به تدوین وتصویب قانون اساسی  واستقرار حاکمیت قانون

- آغاز شورشهای پیاپی در  ولا یات کنر  ،نورستان، بالای حصار و چنداول شهرکابل شهر هرات  بادغیس غور جوزجان  دره ء صوف  سمنگان  وهجوم  مولوی تره خیل و طالبان  ایشان  به میدان هوایی نظامی کابل  مقاومت مسلحانه در پنجشیر  زدران  و بدخشان ،  مهاجرتهای اجباری  قاچاق مواد مخدر ، قاچاق جنگ افزارها  تشکل و بسیچ  دشمنان و مخالفان مسلح کشورها ی عربی خاورمیانه وصدور ضد انقلاب از  پاکستان وایران آخوندی  عوامل بیرونی دیگری  بود که وضع افغانستان ومنطقه را  بیش از پیش بی ثبات سا خت . فقط  در آستان چنین شرایط  و ا و ضاع  آشفته و  پرتب وتاب سیاسی جنرال ضیا ءالحق رییس دولت نظامی پاکستان بهنگام سفر رسمی خود به ایران؛ بتاریخ 18سنبله 1357 (9سپتمبر 1978 م) به میدان هوایی کابل ، فرود آمد (  16 ) وبیدرنگ نزد نور محمد  -تره کی رییس شورای انقلابی  افغانستان در مهمانخانه  تابستانی  دولتی درپغمان شتافت هرچند درین مهمانی غیر رسمی رییس جمهور پاکستان دعوت نشده بودم  ولی تاجا ییکه  نور محمد تره کی  منشی عمومی کمیتهء مرکزی درجلسهء دفترسیاسی گزارش داد جنرال محمد ضیاء الحق پس از ابراز امتنان  تعارفا ت دیپلوماتیک وسپا س از مهمان نوازی  رهبر حزبی   ود ولتی ، به نورمحمد تره کی  اطمینا ن بخشید  که "رویداد های افغانستان مسأله داخلی افغانستان است وپاکستان دران دخالت ومداخله  نخواهد کرد ولی دولت پاکستان از مساعدتهای انساندوستانه و بشری به مهاجرین افغانستان دریغ نه میکند  "  همچنین  محمد ضیاء الحق رییس اداره ء نظامی  پا کستان  برای حل وفصل عادلانه ء همه مسا یل مورد  اختلاف ومنازعه  بین افغانستان وپاکستان سترسرحدات  ( پوشش خط دیورند )  را یگانه امکان عملی وصلح آمیز ارزیابی کرد ومتذکر شد که هرگاه افغانستان توافق داشته باشد جا نب پاکستان این  توانایی  را  دارد که وظیفه ستر سرحدات  مشترک  را  با جابجا کردن  هشتاد هزار سرباز  اردوی منظم   وملیشه ها  ی پاکستانی بعهده گیرد   این همان طرح استراتیژیک 27 سال پیش ادارهء نظامی پاکستان است که امروز توسط جنرال مشرف بر دولت اسلامی افغانستان به شیوه آمرانه "دیکته " و تکرارمیشود  خلاصه .رهبر نظامی پاکستان  در لابلای این واژه های غیر رسمی هدف اصلی دولت پاکستان وبرسمیت شنا خته شدن خط استعماری دیورند را خیلی ظریفانه مطرح کرد ولی نورمحمد تره کی رییس شورای انقلابی افغانستان در برابر این طرح ضیاءالحق   با صراحت  کامل واکنش نشانده وگفته بود  که  " این مرز یک خط استعماری است بگو نهء شمشیری درپیکر افغانستان توسط استعمار بریتا نیا فرورفته و ملل ومردمان دوسوی دیورندرا ازهمدیگر بصورت غیر طبیعی  جداساخته است  ، به هنگام  تجزیهء هند و تشکیل  دولت پاکستان  (1947م) ، به  مردم پشتونخوا  وبلوچستان حق خود ارادیت  داده نشد  نورمحمد تره کی درفرجام بدون رعایت ظرافتهای دیپلوماتیک به رهبر اداره ء نظامی پاکستان این پیشنهاد خودرا صاف وپوست کنده  مطرح کرد که : " به مردم  پشتون وبلوچ  آنسوی دیورند این  حق وامکان عادلانه را فراهم کنید تا مقدرات تاریخی خودرا از طریق انتخابات دموکراتیک وآزاد تعیین کنند و هرگاه  حق خود ارادیت خلق پشتونخوا  وبلوچستان ونام پشتونخوا  در قانون اساسی  پاکستان برسمیت شناخته شود دولت جمهوری دموکراتیک  افغانستان  نیز به اساس اراده ء آزاد مردم پشتونخوا وبلوچستان این خط را برسمیت میشناسد واسناد وتوافقهای جدیدی را درین زمینه به شمول حق ترانزیت کالای تجارتی افغانستان از بندر کراچی وخاک پاکستان  امضاء میکند "   ولی واکنش  دولت نظامی  پاکستان  همان خیمه بندی در نوار مرزاستعماری  دیورند  از چترال تا  بلوچستان ، درامتداد  (0 264 ) کیلومتر وپناه دادن به  دشمنان گونه گون عربی وعجمی اروپایی  افریقایی امریکایی و  مخالفان گونه گون تندرو کند رو ومیانه رو افغانی وسرانجام  صدور ضد انقلاب، طالبان سیاه ،(خاکستری سفید! ) القاعده ونیروهای خودکش  بیگانه  پرور ودرنهایت " تیرورزم بین المللی! "   درکشورما میباشد 

هرچند حفیظ الله امین نخست وزیر ( لومری وزیر ) در دومین  جشن استرداد استقلا افغانستان  پیش از آ غاز رسم وگذشت شاگردا ن  معارف در ستدیوم  چمن، خلاف معمول بجای وزیر معارف ، سخنرانی بلند پروازانه کرد  ، و پشتونهای آنسوی خط دیورند را به شیوه ء تحریک آمیزی فراخواند تا از ،مکاتب  دانشگاهها  مراکز فرهنگی وتعلیما ت عالی  در افغانستان استفاده ء مجانی کنند  ولی پس از شهادت   فاجعه آمیز نور محمد تره کی  از زمین وآسمان از  داخل وخارج، از سوی ابر قدرتهای دور ونزدیک  ،دوستان ودشمنان ودولتهای واپسگرای منطقه زیر ضربات هماهنگ ومرگبار قرار گرفت  حفیظ الله امین برای نجات ازین وضع دشوار به آزمایش راهها  ، و سا یل و طرح سیا ست داخلی و خارجی فرصت طلبانه ءنوینی آغاز کرد . به انجام مذاکره وحل مسایل مورد اختلاف با دولت پاکستان تن درداد .بگونه ء تمامی  حکومتهای دوران سلطنت و  سردار محمد  داوء و د را ه سازش وچپگرد  تند را  در پیش گرفت مشتاق پذیرایی گرم از  آغا شاهی وزیر خارجه پاکستان شد  ولی درنیمه  راه این تند پیج  سیاسی و   معامله گری با محافل  حا کمهء  پاکستان ازسوی مارگیران  ویژه ء امنیتی شوروی  درقصر تپهء تاج بیگ مسموم با هجومی برق آسا  سرکوب خونین  و قدرت بی لگام خودرا قربان بازیهای سیاسی با ابرقدرتها وبلندپروازیهای  سیطره جویانه ء قومی  خود کرد .

                                                                  باعرض حرمت

 

                                               پایان  بخش سوم

                                   پیشینه ء روابط افغانستان و پاکستان

 

اکادمیسین دستگیر پنجشیری

ایالت واشنگتن – امریکا                                                                                               

  15   جنوری   2007م

 

 


بالا
 
بازگشت