همگی سا خت

ا ما ما نسا ختیم

خوشه چين

 

ا ین گناه د یگرا ن نیست

 که

زیرعنوا ن

خط د یورند

د نگ د نگ، تله د نگ، د نگ د نگ د نگ

د نگ د نگ، تله د نگ، د نگ د نگ د نگ

د ا پشتو نستا ن ز مو نژ

د ا پشتو نستا ن ز مو نژ

پد رت قبا ره با خت

کلا ه ره با خت

ا ز سرتا به پا

همه جا ره با خت

ملکیت ا ز تو، ا زا و، ا ز ما ره با خت

زخم نا سورا یجا د کر د

برا ی کُشتن

د و ستا ن  ( خو شه چین)عبدا لشکور

چو ن زحمت کش و مزد و ر

ا یجا د کرد

گر دا ننده گا ن چرخ ما شین تیو ری

ا ختلا ف  بیندا ز حا کمیت کن

به آ ن طر ف

ر زق و رو زی

ز رق وبرق د ا د

به ا ین طر ف

 تا ریکی فرهنگ مغا ره و ترق دا د

به هر د و طرف

لرو بر

 خا نا ن و ملکا ن

ا یجا د کرد ند

بر ا ی و طن فروشی

د و کا ن

د شمنی کرد ند

همرا ه خلق ا فغا ن

 فرزند معلم ، زحمت کش وکا رگر

و د هقا ن

به ا ین پروگرا م

پی میبر د

هر ا نسا ن با و جدا ن

به ما نند ا ره

 کا ر زد ند

د و سره

گر فتند و برد ند

همه ره

ا زین طر ف

د ره به د ره

مفا د نرسا ند ند

یک زره

رهبرا ن

ا ز تما م حو زه پل ا تک

به پا د ا شتند

چپلی

به شا نه قد یفه

به سرکلا ه سا خته

ا ز سبد ک

ز یرهرنوع سا ز

میر قصید ند

و میز ند ند

لغتک

زما نیکه

ا ین طر ف

ا ز درا زی شد

کو تا ه

ا ز عر ض شد

کم بر

جا معه

گشت

بی سر و بی رهبر

صلا حیت

به ا ختیا ر

بی کفا یت ترین

زی شد آ قا ی کر

 بی جا زو ر

زورنزنید

سنگ را

به د و ر

به ما نند آ د م

کورنزنید

بیا یید که

ا قرا رکنیم

د رطو ل قر ن ها

هیچ

گلیمکی

نه با فتیم

 د یوا رکی

نه کا فتیم

سوزنکی

نیا فتیم

پا ر گی ها را

می د و ختیم

ا ز ین خا طر ا ست

که

 همه را با ختیم

تا که ا حمق د ر جها ن با شد،مفلس د رنمیما ند

 احمقا نه وا بلها نه

بخا طرا شتبا ه غیر

خسا ره ما د ی و معنو ی وا نسا نی

ما پرد ا ختیم

 

یک روزبه ا مرصلح نگدا ختیم

ا زبا لا ی هرا ستیژ کلمه صلح با لا میشود، ولی سخن گوها همه ا ز پا ها فلج ا ند، قد رت حرکت را ندا رند، که به سو ی همد یگر بر و ند، د ستا ن د و ستی و صمیمیت را فشا ربد هند بعد ها د ید ه میشو د که سخن گوها ، ا زپا فلج نمیبا شند، پا ها یشا ن د ر زنجیر بیگا نه ها بسته ا ست، ا ینها را ا زپا ها نه بلکه ا ز د ما غ فلج سا خته ا ند، ا گر میگو یی بیا یید که به مذا کره و تفا هم بنشینیم ، متکبرا نه میگو یند که ما حزب دا ریم بروید د رحزب خو درا نتظیم نما یید، یعنی که ر ییس حزب، را جستر شد ه ما هنوزصلا حیت ندا ردکه مسقلا نه بدون ا جازه

(آ ی إ س آ ی، سی آ ی ا ی، مو سا د، کی جی بی، ا ستخبا را ت ، بر یتا نیا، و کشورها ی همسا یه و د ور نزد یک ، به یک نتیجه منطقی بر سند. یعنی که کشو ر ما د ریک جنگ ا ستخبا را تی به شکل مد رنش پیچ خورده  ا ست، ا مر یکا و شر کا ی ا سترا تیژ یک آ ن، برا ی ا ینکه شکست خو د را ا زقضا یا ی ا فغا نستا ن ، پنها ن بدا رند ، به پروژه سا زی خطرنا ک      د ست میزنند که د ر فرجا م با زهم مو رچه ها ی بی جا ن و نا تو ا ن ، پا ما ل غو ل سرما یه جها نی( گلو با لیزم) میگرد ند که به هیج و جه نفع آ ن به مر د م ا فغا نستا ن نخوا هد بو د.

با د شما ل آ مد ه بو د

  با حسن جما ل آ مد ه بو د

 ما نند

 شریک و سیا ل آ مد ه بو د

گو یا که

  کبو تر ا ن

زد ه با ل آ مد

برا ی تقسیم نعما ت

کچا لو

د ر بو جی

 با لا ی مو تر

 آ ر د

 به جو ا ل آ مد ه بو د

صا بو ن، چا ی، روغن وبوره

ا ز جمله موا د عمده

به مثا ل آ مد ه بو د

بعد ها

د یده شد که

آ و، بیرون

 ا ز زیر پلا ل آ مد ه بو د

نا م ا ز

خلق و کا ر گر

د هقا ن و ز حمت کش

کا م ا ز

 د و پشته

 ود ورو یه

با آ و ا ز ها ی

زیر و بم

جف و جف

عف عف

به نفع

سگ و شغا ل آ مد ه بو د

بعد ش

ا زجا نب مقا بل

با د جنو ب

با عطرگل کلا ب نه

بلکه

 با بو ی د ا ل آ مد

نو کر آ ی ، ا س، آ ی

د شمن خلق ا فغا ن

ا ین قا تل

سید ا ل آ مد

د ر وا زه ها بسته بو د

ا ز را ه پرچا ل آ مد

به کشتن پیر و جو ا ن

د ختر و پسر

ا ین همه

ا طفا ل آ مد

ا ز خو د خبر ندا رد

 که

بو د نه جنگ به سر

د ا نه ا رزن وگا ل آ مد

 خریدا ر ا جنبی

خا کش با لا ی خر

پر ا ز با د رنگ

کج خیا ل

 د ر پشت

 مرکب

  گو یا که مهد ی آ خر زما ن

به ز د ن خر د جا ل آ مد

 ا نکشا ف زما ن به طرف ما ریش خند میزند ومیگو ید که من چه میگو یم ود نبوریم چه میگو ید.

من خو شه چین

به شما هنرپیشگا ن و با زیگرا ن سیا سی عصرکنونی پیشنها د مینما یم که د رین رو زها موضوع به رسمیت شنا ختن خط د یورند مطرح بحث ا ست.

 د ر آ ن ا یا می که خطوط مرزی تحمیلی به موا فقت  ظا لم ترین شا ه آ ن ز ما ن( عبد ا لرحمن) کشید ه شد

ملت ر نجد ید ه و بلا کشید ه هیج نقشی ندا شته ا  ست و ا گر دا شته ا ست آ نهم ( قر با نی) صد ها شخصیت  سیا سی و طن د وست ووطن پرست بوده  وبس.

   صلاحیت تحمیل ا ین خط مرزی ویا ذلیت به ا ختیار د وا مپرا توروقت بوده ا ست(تزا رروس، بریتا نیا).

    کنون ذ لیت د را نتخا ب سیا ست گذا ر یها ی محیطی ومنطقوی بد ستا ن کسا ن د یگری ا ست.

هیچ موجود زند ه ا ی نخوا سته که ا ز چو چه ا ش حر ا ست وحما یه نکند، ا زینکه پا کستان ا زبطن ا نگلیس به د نیا آ مده ا ست. حما یه بی چو ن وچرا ی ا مریکا  ییها وا نگلیس را با خود دا رد، چنا نچه ا نکشا فا ت و تحو لا ت د ر طی مد ت زما ن گذ شته د رو جو د سیا ست  مدا رها ی د وپشته ودورویه د ا خلی ما به نفع پا کستا ن آ وخو رده ا ست، شکی نیست که د رین گیر و دار ها ی سر حد ی و با ز ی ها ی سیا سی  د ر مید ا ن مسا بقه سیا ست ها ی منطقو ی د ستا ن پا کستا ن     ا ز جا نب حکم ز ما نه با لا نگر د د.

    سیا ست گذا را ن محترم ا فغا نستا ن، ا گرتوا نا یی رقصید ن به زیردهل زما نه وجریا نا ت  خیلیها سریع وا لسیر را دا رید فکرتا ن با شد که پیشگا ما ن سیا سی ما را، حر کا ت نا عا قبت ا ند یشا نه، بعضی ها را به دا رآ ویخته ا ست بعضیها را مر ده وزنده ا ش معلو م نبو ده و نیست و د یگر ا ن را ا زقبربیرون کشید( تف به روی رفیق بیرا ه ونا مرد)  ا ز جا نب ما مما نعتی وجو د ندا رد، بفرما یید، باحفظ منا فع علیای کشور ومرد م خو د به منظورا تحا دو یکپا رچگی حد ود سغورجغرا فیا ی سیاسی کشور، پیش قد م شوید،ا ما با فهم ا ین مطلب که ما د رحق تعین سرنو شت ملل به ا را ده خو د ملیت ها مو ا فق میبا شیم نه به ا سا س زور وفرما یشا ت خا ینا نه و مزو را نه.

   بگذا رید که خلق ها هر جا ییکه ز ند گی مینما یند بکنند ولی د وستی با مرد ما ن  وخلقها معنی د یگری دا رد و نبا ید ا ز ین ا صو ل سر پیچی نمو د.   

   شما را به خوا ند ن مطلب ذ یل د عو ت مید هم

برگر فته ا ز سا یت متحد ملی  

ترجمه ا زسلیما ن بشیر

حلقات نظامی آمریکا پیشنهاد دارند تا تقریبآ تمامی کشور های شرق نزد یک و شرق میا نه بر بنیا د قومی تقسیم و جد یدآ سرحد گذاری شوند.این سرحد کشی جدید باعث حذف بخش های از مساحت؛ به ویژه در کشور های ترکیه,سوریه, لبنان, عربستان سعودی,عراق, ایران و پاکستان میشود.
تجزیهء بعضی از کشور هاو ایجاد کشور های جدید بر بنیاد پیوند های قومی- مذهبی شامل این پیشنهاد است. بدین اساس کشور جدیدی در قسمت شرقی ترکیه و شمال عراق بنام کردستان آزاد که تقریبآ سه برابر سوریهء امروزی خواهد بود؛ بوجود می آید.بخش های دیگرعراق بشمول پایتخت آن تجزیه خواهد شد.به اساس این پلان ایران قسمت های زیاد ساحلی خود را از دست داده و همچنان ساحات سرحدی آن با پاکستان کشور جدیدی بنام بلوچستان آزاد از پیکرش جدا میگردد.شهر های مکه و مدینه به مراکز یک کشور جدیدکه بر اساس مذهب در جنوب سرحدات اردن تشکیل خواهد شد ملحق و خود اردن به طرف جنوب وسعت پیدا نموده و مساحت آن به دوچند مساحت فعلی اش میرسد.

قرار گفتهء داکتر تاریخ - پییر هیلارد (فرانسه) که این تغیرات جدید در چندین نقشه و برنامه های متعدد دولت آمریکا دیده میشود.آقای هیلارد میگوید که سیاست دولت آلمان در تبلیغ این اندیشه های جدید نقش بسیار فعال را بازی میکند.صفحهء انترنتی( german-foreign-policy.com ) این برنامه ها و نقشه ها رابرای اولین بار در آلمان نشر کرد.همچنان روزنامه ها و مجلات با اعتبار آمریکاهی به نشر آن مبادرت ورزیدند.

تجربه

Armed force journal زیرعنوان نقشه شرق میانه جدید طرح شود دو نقشه را به چاب رسانده است.که یکی آن نقشهء فعلی را نشان میدهد و دیگر آن نقشه جدید را. ضمننآ نوشته شده است که دنیای اسلام در حالت کینه و نفرت بسر میبرد که قسمآ این کینه ها زادهء خود شان و قسمآ میراث دورهء استعمار میباشد.این کینه ها را میتوان تنها با تغیرات بنیادی قاطع از بین برد که سرحد گذاری جدید بر بنیاد قومی (خونی) و مذهبی شامل آن پلان باید باشد.این مطالب را اخیرآ آقای رالف پیترس,یک نظامی متقاعد آمریکائی که به اسرار سازمان سیا دسترسی دارد بیان کرده است.

سزاوار نبودن

آقای پیترس پیشنهاد میکند که کشور عربستان سعودی باید بصورت کلی از نگاه مساحت تغیر یابد. او میگوید که دولت فعلی سعودی سزاوار داشتن اینقدر ذخایر نفت نمیباشد. باید که مناطق نفت خیز جنوب شرقی آن قسمآ جدا شده و به کشور یمن الحاق گردد.به منظور کاهش تاثیر مذهبی دولت عربستان سعودی بالای مسلمانان باید یک کشور جدید مقدس اسلامی بوجود بیاید که شهر های مکه و مدینه در داخل آن باشد.این کشور دارای مساحت بزرگی بوده سیستم سیاسی آن نباید مرکزی باشد.سیستم اداری آن میتواند که بصورت نوبتی از طرف مکاتب مذهبی اداره شود (1).

ارادتمندی

این نویسندهءنظامی آمریکا به شورشیان کردتبار ممالک ترکیه,سوریه,عراق و ایران مجاز میداند که با حذف ساحات قابل توجهء کشور های نامیده شده, برای خود کشوری ( تا حال تخیلی ) را به نام کردستان آزاد بوجود بیاورند.این کشور جدید ( کردستان آزاد) که از دیارباکر ترکیه الی تبریز ایران مساحت خواهد داشت, نزدیک ترین متحد به غرب خواهد بود.

غصب کردن

جهت کاهش کنترول ایران بالای خلیج فارس ومناطق نفت خیز آن؛ در نقشه جدید در نظر گرفته شده که قسمت های زیادساحلی و نفت خیز ایران به عراق جدید بپیوندد.با غصب مناطق این دو کشور ( ایران و عراق ) که هر دو مخالف پرنسیپ های غربی استند, اساس خشونت های شان با همدیگر از میان برده میشود.در ین حالت از عراق امروزی چیزی باقی نمی ماند ولی ایالت های مرکزی ایران هنوز هم شامل دولت ایران خواهد ماند. بعضی از مناطق سرحدی در شرق ایران قسمآمربوط افغانستان خواهد شد و قسمآ مربوط به یک کشور جدید دیگری (تاحال تخیلی) به نام بلوچستان آزاد.

دیدگاه آیندهء جدید

تاریخ دان فرانسوی آقای داکتر هیلارد تاکید میکند که این تحاجمات قومی دنیای غرب توسط سیاست خارجی آلمان تشویق میگردد.آقای هیلارد در این ضمینه از بعضی بنیاد های آلمانی یادمیبرد که در کار های خود همیشه از شرق میانهء جدید صحبت میکنند.از آنجمله بنیاد بیرتلس مان (Bertelsmann-Stiftung) که سالانه گفت و گو هائی را بمنظور نظم نوین در جهان اسلام براه می اندازد.این گفت و گو ها در بر گیرندهء رشد اقتصادی – سیاسی و حتی مذهبی به اصطلاح شرق میانهء جدید بوده که مطابقت به دیدگاه کشور های غربی در مورد آینده داشته باشد.در پروتوکول یکی از این گفت و گو ها (Kronberger Gespräche) آمده است که موجودیت و افزایش گام به گام تاثیرات اروپائی ها برای گسترش موضع های امریکا در منطقه مفید واقع میگردد.در یکی از پروتوکول های دیگر آمده که به خاطر دفاع از حقوق بشر باید که از راه های دیپلوماتیک حتی با تهدید جنگ استفاده شود تا اینکه سرحدات فعلی ارزش خود را از دست بدهند.این امر کمک کنندهء تنظیم جدید شرق میانه میشود.

غیرطبیعی

پارچه کردن کشور ها به بنیاد بیرتلس مان انگیزهء جدیدی نمیباشد.قبل از جنگ یوگوسلاویای سابق بنیاد مذکور پیشنهاد نمود که اقوام و ملیت های مختلف آن کشور را کمک کرد تا در مقابل رژیم آنوقت ایستادگی نمایند و آزادی خود را اخذ کنند.در سال 1996 بنیاد متذکره پلانی را زیر کار داشت که تقسیم قومی کشور های هنگری(مجارستان), رومانیا, روسیه و قسمتهای شمالی قفقاز را دربر میگرفت. بنیاد بیرتلس مان میگفت که سرحدات این کشور ها غیر طبیعی بوده که باعث ناآرامی ها میشود.

موفقیت

اساس سیاست هجوم قومی آلمان توسط بیسمارک گذاشته شده است.در آن زمان تغیر و تعین سرحدات نظر بر بنیاد قومی صورت میگرفت.نویسندهء نظامی آمریکائی – آقای رالف پیترس – مینویسد که سرحدات کشور ها هیچ زمانی طبیعی نبودند و حالا زمان تغیر آن از کانگو الی کوزوفو و قفقاز آمده است.

در بارهء اینکه از چه نوع ابزاری در عملی ساختن این نظریات استفاده خواهد شد, آقای پیترس چنین میگوید:

مامیتوانیم که یک راز پلید 5000 ساله را از تاریخ یادآورشویم: پاکسازی قومی موفقیت دارد.

1- هدف نویسنده از مکاتب مذهبی روشن نیست.

مصاحبهء German-foreign-policy.com با داکتر هیلارد در بارهء ترکیب و ساختار جدید شرق نزدیک و شرق میانه که اخیرآ در مجلهء نظامی امریکائی بنام Armed Force Journal به نشر رسیده بود.

آقای داکتر هیلارد کارشناس روابط آلمان و فرانسه و متخصص مناسبات سیاسی تاریخی میباشد.وی آثار زیادی در مورد ترکیب قومی کشور ها نوشته است.

آیا این بر اندازی های قومی در شرق نزدیک و شرق میانه باید جدی گرفته شوند؟

بلی باید که این تلاش ها جدی گرفته شوند.در حقیقت این انعکاس دهندهء یک سیاست همه جانبهء است که بمنظور تقسیم و ترتیب جدید منطقهء متذکره بربنیاد قومی مطرح شده است.اینجا باز هم همان پرنسیپ معروف

- تفرقه بینداز و حکومت کن – مد نظر است. این ترتیب بندی ها جنبهء مذهبی را هم دارند.اساس گذاشتن یک کشور مقدس اسلامی و جدا ساختن آن از ساحهء تحت سلطهء فامیل وهابی سعود جنبهء مذهبی این امر را بیان میکند.

هدف عمده اینست که پرنسیپ های مذهبی مسلمانان را مورد بحث قرار داد و سیستم فکری شانرا مطابق به نورم های سیاسی , اقتصادی وفلسفی مسلط در غرب تغیر داد.تجزیه و ترکیب بر بنیاد قومی و مذهبی دو نوع سلاحی میباشند که در واشنگتن و بروکسل از آنها جهت بر اندازی تمامی مناطق ذکر شده استفاده بعمل می آید.

این موضوع در بر گیرندهء کدام کشور ها خواهد شد ؟

این موضوع در بر گیرندهء تمامی کشور های شرق میانهء بزرگ میشود.نقشهء را که مجلهء نظامی آمریکائی AFJ چاپ و به نشر رسانده است تنها یک قسمت کوچک این پلان را نشان میدهد.ما باید بدانیم که کشور های افریقای شمالی نیز مورد بحث قرار دارند.

بطور مثال الجزایر, که از سال 2002 به اینطرف اقلیت کابیل در الجزایرروابط نزدیک با ادارات کاتالون ( جدائی طلبلان هسپانیه) دارند.کاتالونی ها یک مبارزهء آزادی خواهی قومی را پیش گرفته اند که قصد صدور آنرا نیز دارند.کاتالونی ها میگویند که در مبارزات رهائی بخش خود مطابق به اسناد و نورم های اروپائی رفتار میکنند.این اسناد و نورم های اروپائی در حقیقت استاندارد هائی اند که از طرف آلمانی ها و فرانسوی ها در قوانین اتحاد اروپائی درج شده و مورد پسند کابیل های الجزایر و دیگر مردمان جدائی طلب نیز قرار گرفته اند.

افشا ساختن این نقشهء قومی چه اهدافی خواهد داشت؟

انتشار نقشهء قومی موازی با مقالات آقای رالف پیترس در مجلهء نظامی آمریکا ئی AFJ در حقیقت قسمتی از یک پلان وسیع میباشد. این پلان در بر گیرندهء بر اندازی هائی میباشد که در نتیجهء آن یک شرق میانهء بزرگتری ) Greater Middle East) هماهنگ به غرب بوجود بیاید. انتشار این پلان ها واکنش هائی را در مناطق مربوطه بویژه در بین مسلمانان در پی خواهد داشت که مشاهده وشناخت آن یکی از اهداف این حلقات میباشد.همچنان تفکیک موافقین و مخالفین این پلان از اهمیت زیادی برخوردار است که نظر به آن سیاست طرزالعمل بعدی طرح ریزی خواهد شد.تنها بحث روی موضوعات و پرنسیپ های قومی – مذهبی در منطقه برای دنیای غرب مفید واقع میگیرد که از نظر من یک روش انحرافی و فریبنده میباشد.

تلاش بر این است که ساختارهای سیاسی-اداری جدید از یونان تا هندوستان تهداب گذاری کرد.چنین بر اندازی را حتی استعمار گران در قرن 19 نکرده اند.نظر شما چه است؟

راستی که حتی استعمار گران قرن 19نتوانستند چنین طرحی راارائه کنند.این طرح سیاسی جدید از یونان تا هندوستان که به هیچ صورت شفاف نبوده ودشواری های معینی را در قبال خواهد داشت. واشنگتن و بروکسل شرایط را برای از هم پاشی کشور ها در شرق میانه و اروپا مساعد نگاه میدارند.اونها بر اساس جهانی شدن تفکرات خود عمل کرده و دیدگاه و ارزش های خویش را بر دیگران می قبولانند.

چه نقشی را سیاست خارجی آلمان در این ستیز قومی بازی میکند؟

سیاست خارجی آلمان در تبلیغ این نظریات رول عمدهء را دارد.بطور مثال میتوان که از پروتوکول های مجالس (Kronberger Gespräche) که از طرف بنیاد بیرتلس مان ((Bertelsmann-Stiftung براه انداخته میشوند یاد آوری کرد که در آنها تدابیر زیادی جهت تغیر شرق میانه دیده میشود.باید گفت که این گفت و گو ها بدون در نظر داشت موقعت احزاب سیاسی تاثیرات زیادی بالای سیاست دولت آلمان دارد.در پروتوکول های شماره 7و8 وپروتوکولهای سالیان 2002و2003 بطور واضح دیده میشود که تغیرات عمومی سیاسی,اقتصادی و مذهبی در کشور های شرق میانهء بزرگ تقاضا میگردد.

از اینطریق میخواهند که کشور های متذکره را بهتر به محور اتلانتیک اروپائی پیوند دهند.

آیا این مفکورهء بنیاد بیرتلس مان جزء رسمی سیاست آلمان میباشد؟

تاثیرات این مفکوره ها در بخش های مختلف سیاست آلمان دیده میشوند.وزیرخارجهء سابقهء آلمان- فیشر-

در سال 2004 حرف از مدرن ساختن اسلام زده و خواهان اصلاحات در ترکیه میشد(1).آقای فیشر میخواست که ترکیه معیار های کوپن هاگن را مراعت کند.این معیار های اتحاد اروپا از نظر آلمان تامین حقوق برای اقلیت ها میباشد.طوریکه من قبلآ در چند نوشتهء خود به ثبوت رسانده ام که این فقره ها و نورم ها از طرف آلمانی ها در قوانین اروپائی درج شده اند (2). این سیاست قومی اقلیت ها فعلآ جزء سیاست عمومی اتحاد اروپائی شده است که بالای کشور های کاندیدعضویت اتحاد اروپا در اروپای شرق عملی میشود.این سیاست با نوشته های آقای پیترس ( نویسندهء نظامی آمریکائی) هماهنگی داشته و باعث از بین رفتن بعضی از کشور های مستقل میشود.

آیا ارتباطی بین آخرین جنگ علیهء لبنان و ساختار جدید شرق نزدیک و شرق میانه وجوددارد؟

نشر این نقشه در یک مجلهء نظامی آمریکائی در ماه جون 2006 تصادفی نیست.وزیر خارجهء آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی بتاریخ 21 جولای 2006 حتی بدون لفافه گفت: " این یک اشتباه دیپلوماتیک خواهد بود که روابط اسرائیل با لبنان دوباره مانند سابق برقرار شود.چیزی که من مشاهده میکنم شرایط فعلی آ بستن یک شرق میانه ء جدید میباشد.هرعملی را که فعلآ ما انجام میدهیم باید زایش شرق میانهء جدید را کمک کند."

هرگاه جنگ لبنان را آگاهانه درراستای پیدایش شرق میانهء جدید بپذیریم باید خاطر نشان گردد که چنین تفکرات خونریزی ها وویرانی های زیادی را در قبال خواهد داشت.

(1) آقای فیشر ضمن بیانیهء افتتاحیه ء خود در مقر بین المللی بیرتلس مان بتاریخ 9 جنوری 2004 در برلین گفت : اجازه دهید که من دیدگاه آینده را برایتان بگویم.شاید که ترکیه یک روزی موفق به رعایت و عملی کردن نورم های کوپن هاگن شود که از آنطریق مبدل به یک کشور اروپائی کامل با اکثریت نفوس مسلمان باشد.این یک واقعهء ارزشمندی خواهد بود که نمایانگر هماهنگی اسلام با یک جامعهء مدرن خواهد بود.

(2) Pierre Hillard: La décomposition des nations européennes. De l’union euro-Atlantique à l’État mondial, Paris 2005 (Éditions François-Xavier de Guibert)

 سند با لا ما را هوش دا رمید هد که د رمقا بل سیلا ب حوا د ث تبه کا ر( هجو م گلو با لیزم ا قتصا د ی) با بیل ، کلنگ، شا خ د رخت، گلیم،و لحا ف صند لی بر پا خیزید،ما نع د خول وعبورآ ن د رکشو رما شو ید ،  و ما نع ا زا ن شو ید که نسل ما را ا زبین میبرد، تا کشو ر ما را ا ز آ ن خو د نما یند.

 به طبعیت سا زند گی خود با ید که د ل ببند یم، ا گر مجا هد هستی، ا گردمو کرا ت هستی، به هر مذ هبی و عقیده ا ی پا بند ی، ا و ل و طن خو درا نگه کن که ا ز لحا ظ ا نسا نی کسی با شی، ا ز لحا ظ سیا سی به جر یا نی خو د را منسو ب بگردا نی، ا گر و طن ندا شته با شی( هیچ ا ستی) بنآ د رنبود وطن آ زا د، هر گونه فعا لیت سیا سی وا قتصا د ی آ د م را دعو ت مید هد که بعضی ا و قا ت م ر تجعین آ د م  را به خو ا ند ن جمله ذ یل د عو ت مید هد.

د نیا همه هیچ

کا رد نیا همه هیچ

ا ی هیچ

ز بهر هیچ

گر د هیچ

هیچ مپیچ

مگرنه آ نطو رنیست.

د نیا همه ا ست

کا رد نیا همه ا ست

ا ی هست

ز بهر هست

گر د هست

هست ببست

 را ه ورسم عیا ری و طن پر ستی ا ست، ا نسا ن د و ستی ا ست و ا برا ز لطف و ا د ب ا ست به بزرگا ن به مستحقا ن، محکی ا ست که همه مارا به ا زما یش می طلبد، شماا ین راه را تعقیب نما یید که صا حب و طن شو ید، صا حب آ زا د ی شو ید، شما را ا زجمله شرا فت مند ترین ا فرا د، وا رد، د ر حلقه  ا جتما عی و سیا سی کشو رما خطا ب نما یند.

 

 


بالا
 
بازگشت