آنانيکه مرز دیورند را به رسمیت شناختند

 • کانديد اکادميسين سيسنانی : بازخوانی مشی داودخان درمورد پشتونستان و اصلاح يک غلط فهمی
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : پیشینه ء روابط افغانستان با پاکستان _ بخش پنجم
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : پیشینه ء روابط افغانستان با پاکستان _ بخش چهارم
 • دیپلوم انجنیر عبدالقدیرصوفی زاده-درخیل
  شناختن سرحد دیورندورفع بحران در نظام های استبدادی و دیموکراسی افغانستان
 • بصیرکامجو : شناخـــت معـــاهدۀ دیورند آغاز طلوع آفتاب صلح برفراز افغانستان وپاکستان
 • اکادمیسین  دستگیر پنجشیری : پیشینه ء روابط افغانستان با پاکستان ـ بخش سوم
 • احمد ویکاس امید : افغانستان غرق در گرداب حوادث و دسایس
 • محمداکرام اندیشمند : ما و پاکستان _قسمت پنجم  
 • خط دیورند : دعوایی از سابق در بستر جدید
 • اکادمیسین  دستگیر پنجشیری : پیشینه ء روابط افغانستان با پاکستان ـ بخش دوم
 • محمداکرام اندیشمند : ما و پاکستان _چهارم  
 • محمداکرام اندیشمند : ما و پاکستان _سوم  
 • اکادمیسین  دستگیر پنجشیری : پیشینه ء روابط افغانستان با پاکستان
 • نواندیش : شناسایی خط دیورند ، رفع بحران میان افغانستان و پاکستان
 • محمد امین میرزاد : خط دیورند و ضرورت استراتژی کامل و جامع نگر
 • خوشه چين : همگی سا خت ا ما ما نسا ختیم
 • محمداکرام اندیشمند : ما و پاکستان _دوم  
 • جليل پرشور : داپشتونستان زمونژ،هد فيکه هرگز برآورده نشد و
 • محمداکرام اندیشمند : ما و پاکستان
 • پوهندوی عابد حیدری : کریم براهوی:خـــط دیــــورنــد را بـــه رسمیت نمــــی شـــــــــناسم
 • داکتر بارنت روبین و ابوبکر صدیقی : شکست بن بست در روابط افغانستان و پاکستان
 • لطیف کریمی استالفی : دیوبند« مجهول» دیورند «مجعول»
 • هارون امیرزاده : بارنت روبین: افغانستان باید خط دیورند را به رسمیت بشناسد
 • احمدشایق قاسم : معضله خط دیورند و آیندۀ روابط افغانستان - پاکستان
 • ع.م.عزیزپور : چند نکته در مورد نقشه، خط، سرحد وعنوان معاهدۀ دیورند یکجا با متن آن به فارسی و انگلیسی
 • احمد سعیدی : آیا طراحان تمدید سیم خاردار در امتداد خط دیورند می توانند قضایای بس پیچیده و بغرنج را حل نمایند ؟
 • ********************
 • عيد محمد عزيزپور : نگاهی به رد پذیرش معاهدۀ دیورند وموازین حقوق بین لملل
 • همت فاریابی :طرح حصار يا ادامه بحران خط ديورند _4
 • 5_ حبيب اله  غمخور : دډيورنډ کرښه ياد ناسور زخم
 • حبيب اله  غمخور : دډيورنډ کرښه ياد ناسور زخم _4
 • عید محمد عزیزپور : عدم شناسایی خط دیورند و عواقب آن برای افغانستان
 • دكتور همت فاریابی : طرح حصار یا ادامه بحران خط دیورند : قسمت 4
 • دكتور همت فاریابی : طرح حصار یا ادامه بحران خط دیورند : قسمت سوم
 • سید احمد شاه دولتی فاریابی : نظری به  پيشينه تاريخ مرزبندی محيط جغرافيائی افغانستان
 • دكتور همت فاریابی : طرح حصار یا ادامه بحران خط دیورند : قسمت دوم
 • حبيب اله  غمخور : دډيورنډ کرښه ياد ناسور زخم _ 3
 • حبيب اله  غمخور : دډيورنډ کرښه ياد ناسور زخم _ 2
 • دكتور همت فاریابی : طرح حصار یا ادامه بحران خط دیورند
 • سید احمد شاه دولتی فاریابی : طرح احداث حصارامنیتی درمرزافغانستان وپاكستان یك مضحكه سیاسی مغرضانه است
 • حبيب اله  غمخور : دډيورنډ کرښه ياد ناسور زخم
 • اکادمیسین دستگیر پنجشيری : باشه های دست آموز بازیگران سیاست  نفتی جهان
 • وحید مژده : دیورند، مرزی به روی خاك، خطی به روی كاغذ
 • جعفر عطایی : عصری نو در روابط پاکستان - افغانستان؟
 • مصطفی اورکزی
 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر

   


  بالا
   
  بازگشت