دکتور غلام  حيدر « يقين »

 

 در سال ۱۳۳۲ خورشيدی در هرات ديده به دنيا گشود. تحصيلات ابتدايی را در مکتب جمعيت سروستان وليسه را در ليسۀ جامی هرات بيایان رساند. در سال ۱۳۵۴   ازرشتۀ زبان و ادبيات دری پوهنحی ادبيات پوهنتون کابل ليسانس گرفت.درسال  ۱۳۶۵ هجری دیپلوم ماستری را در رشتۀ تاریخ و فلسفه گرفته است . مدت ۱۶ سال در موسسات عالی تربيۀ معلم هرات و انستيتوت پيداگوژی کابل و مرکز تحقیقات علوم ، به صفت استاد زبان و ادبيات دری ايفای وظيفه نمود. در سال ۱۳۷۱ از انستیتوت خاور شناسی اکادمی علوم جمهوری تاجيکستان از رشتۀ زبان و ادبيات دری ، ديپلوم دکترا را به دست آورد.

 

اين رساله ها تا ا کنون از وی به چاپ رسيده است:

1 ـ تاريخ ادبيات دری ، دورۀ سامانيها

2 ـ تاريخ ادبيات دری  دورۀ غزنويها

3 ـ متن های منشور قديم دری

4 ـ تاريخ ادبيات دری از سلجوقيان تا آل کرت هرات

5 ـ حماسه سرايی در روزگار سامانيها

6 ـ برگزيده  هايی از آثار مترقی جهان

7 ـ تراژيدی  رستم و سهراب

8 ـ عياران و کاکه های خراسان در گسترۀ تاريخ ، (که در سال 1367 از طريق وزارت اطلاعات و کلتور برندۀ جايزۀ ادبی  افغانستان گرديده است.) چاپ افغانستان و پاکستان

9 ـ بازتاب منشهای انسانی در شاهنامۀ فردوسی (چاپ اکادمی علوم افغانستان )

10 ـ برگزيده  هايی از آثار منشور کلاسيک ادب دری

11 ـ بازتاب آيين عياری و جوانمردی در ادبيات دری ( چاپ پروگرس مسکو )

12 انديشه های رنگين (مجموعۀ مقالات) ، چاپ ( پروگرس مسکو )

13 اندرزنامۀ فردوسی

بخش نخست اين اثر

 


بالا
 
بازگشت