شفیقه اصغر نعمت

 

 

 

شاعران از جمله سر ما یه های معنوی و فر هنگی هر کشور بشمار میروندو ما نند سا یر قلم بد ستان با ایجاد گری مصدر خد مات شا یا نی در جا معه میگر ند . در حوادث نا گوار ؛ گوارا مینگار ند و در شرا یط اختناق با درک نبض ا جتما عی جا معه و با ا ستفاده از استعارات و کنا یات ؛ مطا لب و مضا مین شانرا در قا لب اشعار ؛ ز یرکانه میگنجا نند . از دل سو خته عا شق دودی را به د ماغ معشوق ر سا نده و آه مظلوم را به قصر ظا لم کشانده  و ر سا لت خود را در برابر خا لق و مخلوق منصفا نه به انجام میر سا ند . فراق و دوری ؛ عشق و محبت ؛ بزرگترین سرما یه نگارشی برای شا عر است که محرک ا حساسات و مو جد الهام وی میگردد.                       شا عران امروزی ما؛ نی های در نیستان وطن هستند که با باد های تند حوادث به صدا می آ یند ؛ از جمله این پیام آ وران یکی هم محترمه شفیقه اصغر نعمت است که در دیار مهاجرت در آ لمان بسر میبرد. وی در سال 1326 خور شیدی در شهر کا بل در یک فا میل روشنفکر دیده به جهان گشوده و تعلیمات ابتدایی را در مکتب ستاره و تعلیمات ثا نوی را در لیسه عا لی ملا لی بپا یان رسا نیده است  و برای ادا مه تحصیل شا مل فا کو لته تعلیم و تر بیه در دانشگاه کا بل گردیده که در سال 1349 با فرا غت موفقانه از فا کو لته بحیث استاد در اکا دمی تر بیه معلم ایفای و ظیفه میکرد. از سال 1350 الی 1357 بحیث سرمعلمه مکتب تا جورسلطانه ، محبوبه سلطانه و آ مر یت آن لیسه ، سرمعلمه مکتب ملا لی، معاون تدریسی لیسه را بعه بلخی وظایف مقدس اموزگاری را برای اولاد وطن انجام داده است. و سالهاست که با قر یحه خداداد به سرایش اشعار می پردازدو اشعارش در جراید و نشر یات خارج از کشور اقبال چاپ را داشته و دو مجموعه آ ماده نشر دارد بنام های گل مر یم و الهه عشق مسمی است.  وی بیشتر غزلسرا است که نمو نه ها ی از اشعارش را به خوا نش شما قرار مید هیم

 

 

مرغ مها جر

 

 

ای ما لک د لم ؛ ز د لم پا کشــــــــــیده ای

آ یا گهــــــی تو شر بت هجران چشیده ای

ای مر غــــــک مها جر از آشــــــیان جدا

بهر چه از فضای گلســـــــــتان پر یده ای

بار سفر فســـــــــــرده تن نا زکت ؛ از آن

چون اشک تا ز چشم به دا مان رسیده ای

تا آ خر ین ر مق بودم عشـــــــــق تو بدل

لیکن تو همـــچو سا یه ز پیشـم رمیده ای

بهر خدا مکن ز فرا قـــــــت حـز ین مرا

گـر از و فا و مهر تو حر فی شنـــیده ای

تا ز نده ایـم در قفـــــــس سینه جای تست

هر چــند بیو فا ز د لم پا کشیــــــــــده ای

 

آ لمان

 

****    ******     ****

 

نا له دل                                                    

 

یارب به لطف خو یش گـــــنا هان ما ببــــــخش

هم هـــــستی و سلا مت طفـــــلان ما ببــــــخش

در کنج غر بت است مرا عـــــــــز لت و مکان

باری به لطــــــــــف؛ لحظه خوش ان ما ببخش

عمر عز یز رفـــــت جـوا نی و هــــــر چه بود

عمـــــر دگـر تو بهر جـــــوا نان ما ببـــــــخش

خون گشت دل ز درد بـدن لیـــــک غـا فل است

ا حسـاس و رحم دل تو به جا نان ما ببـــــــخش

گشتــــــــــــــــــم غز لسرای گلــــستان دوستی

شور و نوا به مرغ غـــــــــــزلخوان ما ببـخش

با صد هزار درد و محن ؛ باز دل خـوش است

بهر شفیــــــــــق گو شه ر ضـــوان ما ببــخش

 

آ لمان

 

****      ******      ********

 

تر نم ترانه ها

 

بوی بهار میر ســــــــــد از در و بام و خا نه ها

ر فتـــــه پر نده گان همه از سر شاخ و لا نه ها

سیر چمن نمــــــــــیکند سر و ســــمن نمای من

هســــــــــت دلش به دیگری میکند او بها نه ها

مر غک خوشنوای من گو شه نشین چرا شدی؟

نیــــــست مگر ترا همــــی ترنــــم و ترا نه ها

و عــــــده وصل میکنــــــی لیـک و فا نمیکنی

کردی مگر به دیگری ؛پهــــن تو دام ودانه ها

نیست ترا بسر ولی هیــــچ ز عشق و دو ستی

در دل من ز عشق تو هست بســــی نشا نه ها

 

 

آ لمان

 

****      ***** * * ******

 

تند خو

 

بیا که با تو مرا گفتــــــــگوی بسـیار است

ا گر چه در بر تـــو ماهــروی بسیار است

ز چشم خو یــش کنم مست باده نیست بکار

و گر نه با ده غــم در سبـــوی بسیار است

مرا ســت درد و طبـــــیبم نداد داروی نغز

به نو شدار لبــش آرزوی بســـــــیار است

بکوی غر بت و آ وارهــگی غـــر یبم من

غـر یب کـــــوی ترا آ بروی بســیار است

ز دوری تو شـده نا له بر لبــــــم خا موش

درون ســینه مرا های و هوی بسیار است

خدا یکیست؛محبــت یکی و یار یکیـــست

ترا ( شفیق) یکــی تند خــوی بسیار است

 

آ لمان

 

****    ***** 

 

دو ستی

 

دوســــت میگفتی ندا نســــــتی کمـــــال دوستی

دوستـــــان را دوســــــتی با ید کمـــــال دوستی

د شمن جا نی نکرد این سان جفــــــا ای بلهوس

ز آ نچه تو کردی بیاران در قــــــــــبال دوستی

دوستی حرف مقدس است؛ هم شـــــرط وفاست

صـــرف سیم و زر نبا شد ؛ خط و خال دوستی

یار با ید تا کنـــــد جـــــــان بازی و ایثــــار دل

تا بگیـــــــــــــرد بهر هم از مجال دوســـــــتی

گر شفیق بینی ز یاران الفت اندر مکر و رنگ

دشمن صـــــــــــــادق ترا بهتر ز چال دوستی

 

آ لمان

 

 
بالا

بازگشت *