زندگی نامه عبداوکیل کوچی

 

 

عبدالوکیل کوچی فرزند محمد ابراهیم متولد سال 1329 خورشیدی در یک خانواده دهقانی واقع در قریه صفت اله خیل اشترگرام ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا .دوره تعلیمی لیسه میرمسجدی خان کوهستانی ، دارالمعلمین کابل ، پوهنخی علوم اجتماعی  پوهنتون کابل

داخل خدمت وظایف دولتی  : معلم در ولایات کاپیسا وپنجشیر ، ریس تعلیم وتربیه ولایت کاپیسا ،مدیر مکتب کارته سه شهر کابل معاون در امورسیاسی و آمرسیاسی دستگاه مرکزی ریس نمایندگی بخش هایی مربوط به شورای وزیران در بعضی از ولایات کشور ، ریس جرگه های قومی ولایت کاپیسا ومدتی هم کفیل وسرپرست ولایت کاپیسا .

ودر خارج از کشور ، ریس شورای مهاجران افغان مقیم آلمان ، معلم کورس آموزش به زبان مادری وفرهنگ افغانی برای جوانان  هموطن .

تالیفات : کتاب بخوان وبدان به سویه های صنوف اول تا ششم ، مجموعه شعری بیاد وطن در سه جلد.

یادی از سر زمین شمالی قدیم ، افغانستان در گذرگاه خونین ،رساله معرفت ،مرغان مهاجر ، عشق در غربت ، روزگاران ،تربیت سالم کودکان ، وجمعبندی داستانهای مهاجرت دروازی ها به کاپیسا وپروان ، نشربیش از صد مضمون ومقاله ، شعر وداستان در نشرات برون مرزی کشور ، مانند فصلنامه آریانا برون مرزی و اخبار خاوران  چاپ سویدن ،فصلنامه آزادی چاپ کشور دنمارک ، اخبار مشعل چاپ هالند ، مجله کلتور ، فصلنامه روشنی ، اخبار تصویر ارگان نشراتی شورای مهاجران ، فصلنامه کلمه ، اخبار آزادگی ، اخبار جوانان چاپ کشور آلمان ومجله دوستی چاپ لندن . سخنرانی در مجامع وجمعامد ها ، کنفرانسها ، سیمینار ها وروز های بین المللی.دسترسی به زبان های دری وپشتو قسما آلمانی.

یگانه آرزو! صلح وترقی برای سرزمین محبوبم افغانستان عزیز، ثبات وآرامش برای جهانیان. خدمت برای هموطنان ودوام تدریس کورس آموزش بلسان مادری برای جوانان هموطنم  .

 خواهم  تا زنده باشم بیاد وطنم وبرای وطنم بخوانم وبنویسم.   

من انسانم من انسانم

 

من از افغانستان و زادۀ افغان وافغانم

ولی قبل از همه انسانم و فرزند انسانم

یکی خواند مرا پشتون دگر گوید مرا تاجیک

نه پشتونم نه تاجیک نی هزاره ، بلکه انسانم

تخالف بین انسان ، در پی قوم و زبان تاکی

به خلقت جمله انسانیم  ومن هموند انسانم

خدا یکی ، وطن یکی ، چرا صد دین وصد آیین

نه شیعه ، نی سنی ، نی جعفری ، اما مسلمانم

نه خوستی ام ، نه غوری ، نی شمالی ، نی جنوبی ام

زاخلاف خرآسان ، خاک پای خلق افغانم

نباشد جنس وسمت و قومیت معیار انسانی

نه رنگ و شکل و امکانات هنگفت فراوانم

اساس شخصیت ، ماهیت و معیار انسانیست

به ملاک عمل آدم ، شود شهکار دورانم

تمیزی رنگ وبو وجنسیت ، محکوم تاریخ است

همه پرورد  یک باغیم ، سنبل یاکه ریحانم

به باغ سبز و سرخ دیگران شادی نمی زیبد

بدل خون وبه  لب خنده ، کی داند سوز پنهانم

ندارم شکوه  از آواره گی و عشق سرگردان

رخم  سوی وطن باشد به غربت یا به هجرانم

به کار عشق  ، درکام بلا رفتن تعجب نیست

ثبات و پایداری  می سزاید عهد و پیمانم

شجاعت افتخار ماست ، این خاک دلیران است

چرا روبه صفت باشم که من از ملک شیرانم

اگر یک رسم وآیینیم وهمچون مشت پولادین

در آنصورت ندارد دشمن هرگز تاب میدانم

میان مردم آزاده فرزندان این میهن

به صلح ، وحدت ، وهمبستگی پیوسته کوشانم

اساساً  ذات انسان از تعلق ها مبرا است

علایق بر اصول و اصل انسانیست آرمانم

نفاق و نسبت انسان به شکل وشیله محکوم است

وفاق و حرمت انسانیت باشد فرا خوانم    

 

موج پیشرو

سنگی به آب  شر شره  ای گفت  در شنا         کز بهر  چیست میزنی سر را به  سنگها

گفتا که شرط  مهر وفا سر سپر دن است          سرچیست پیش دوست که جان راکنم فدا

گر  ذره  ذره  فاش شوم  در مسیر عشق          این   پاره   پاره   باز  بود   باهم  آشنا

ذوق وصال کوه  وکمر طی نمودن است           شوق   جمال  موج  شفق تاز و با صفا

من  عنصر   حیاتم   و پا کیزه  گو هرم           بهر نبات  و نسل   بشر  همچو   کیمیا

ریزم به خاروخاشه و گل ره کشم به باغ          تا  چوب  خشک   میوه برآرد  کند  نما

از قطره قطره  ریزش  من  دانه سر زند         از دانه  دانه  خوشه  شود  نغز و با  نوا

گرد   زمانه  شویم  و کانون   رو   شنم          بر چشم هر  پدیده  ای استم   چو  تو تیا

هر  خار   وخا شه  یی نتواند مرا زبون          ابراست  و باد ، موکب من پهنه یی هوا

از  تفت  مرده  ریگ  در اندیشه  نیستم           ثابت  به  قدر  خویشم  و تا  روز منتها

تنها نیم  چو قطره افسرده ، روی سنگ           سیل   سپاه    قطره   شوم   روز  مدعا

کاخ  ستم   شود   نتوان  صد  راه   من           چون    موج  سیل برکنم اش تا فتد زپا

جر  یان  پر تحرکم  و  جاو دانه     ام            جاوید باد  ! موج  خرو شان و   پیشوا

 

عشق

 

عشق  پو ینده  شود  با   تحقیق      تا زند غو طه در آن بحر عمیق

نی غم  ساحل  و تو فان  با  شد     نی  هر اسی  ز  نهنگان   باشد

سا لها  در نظرش  لحظه   بود      لحظه ها در اثرش  سده    شود

کو ه  ها  در گذرش ذره   شود     ذره  ها   ذروه ء هر   قله شود

 عشق از نیست ترا هست  کند      ملکو تی    و  زبر د ست   کند

از پیی عشق درین دیرعریض      فیلسوفی  زقضا گشت  مریض

رفت یک هم سبق  دیر   ینش     به عیا دش     به   سر با لینش

سوی اودید بآن وضع که   بود     در حیا  تش رمقی بیش    نبود

خواجه  پرسید مزاج و  احوال     پیر نشنید    از  او کرد   سوال

که بگودرپس این قاعده کیست     رمز این آمدن   و رفتن چیست

گرچه من دانش وحاصل دارم      حرف  نا حل شده بر دل دارم

خواجه گفتا که ترانیست محال      در چنین دم چه بودجای سوال

میروی از نظرم حیف که زود     گفتنم برتودرین لحظه چه سود

رمقی   فرصت   گفتن  داری      لحظه  ی  بعد  تو رفتن داری

درچنین لحظه وکوشش کردن      یا که تحقیق و پژوهش  کردن

پیر   گفتا   سفرم  یا  حضرم       بهتر آنست   که  دانسته  روم

در  پی  عشق   شریفانه روم       از جهان عاقل و فرزانه  روم

خواجه تاپرده ازآن راز کشید       پیر جان داد و به جانانه رسید

  

 

                       بهار

طنین فصل بهار است و بوستان خالیست     هوای  سرد زمستان به حال خود   باقیست

به جنگ  کهنه  وهو  داوری  بکن  بلبل     غچی بگو که درین موج تازه حق با کیست

به  ابر تیره  بگو رخت  برکشد زین جا      بگو به باد بروبش که سرد و پو شا  لیست

به جویبار بگو مست و پر خرو شان شو     به باغ و سبزه و گل روکه وقت شادابیست

بزن ترانه  هستی  که  بر دمد  خورشید     که فیض  تابش  آن  زندگی   و  زیباییست

بپای سوسن ومیخک  سرودعشق بخوان     بکش  پیاله  نرگس  که  ار غوان ساقیست

به لاله    گو مخور اندوه رهزنان چمن      به بزم غنچه و گل طرح   دیگر اندازیست

که جای زاغ وزغن نیست اندرین گلشن     که  باغ    پهنه   شاهینی   و   دلآ راییست

به  خواب  زندگی  رفته سرگران تاکی      به پای  زنده  دلان همچو مرد با ید زیست

اگر جهان همه سر سبز و نیلگون باشد      شکو ه  تر  از همه   زیبا   نهال آزادیست

برغم  این  همه  بویی  بهار    می آید      از آن بهار که   سازندگی   و    کاراییست

بدرس  و بیل  و قلم  خاره میشود زیبا      بهار نسل     جوان    مظهر   دلآ راییست