مصطفی اورکزی

 

خواب خرگوش

 

پرويزمشرف رئيس جمهور دال و چپاتی خورها با چهره حق بجانب که حکايه از حسن همدردی اش نسبت به کشور همسايه افغانستان ميکند ، اعلام نمود که برای جلوگيری از ورود جنگجويان طالب تحت امر دستگاه استخباراتی پاکستان به افغانستان به اعمار ديوار طويل مرزی مبادرت می ورزد. در اينصورت شورشيان تحت الحمايه اسلام آباد ديگر قادر به عبور از ديوار که بعدها به ديوار جنرال پرويز مشرف در جايگاه خط ديورند مسما خواهد گرديد ، نخواهند شد. با مطرح نمودن اين پيشنهاد مسخره در مورد دولت افغانستان سوال ايجاد ميشود که مشرف با در نظرداشت احمق بودن دولتمردان افغانستان يا خاين بودن ايشان و يا قدری از هر دو به خود جرأت طرح چنين پيشنهاد شرم آور را داده است؟!

گرچه گويند مشت نمونه خروار است. لطف الله مشعل سخنگوی رياست جمهوری با خرسندی عجولانه ازاين مفکوره شيطانی استقبال نمود. پس چه انتظار از ديگران؟! در ميان دولت کرزی شايد يک تن از لحاظ وجدان و ايمان نسبت به ديگران تمايز داشته باشد و آنها شخص خود آقای رئيس جمهور است. بقيه در فساد اداری و استفاده جويی شخصی خويش غرق اند. به اين بنا هر کی با استفاده از خواب گرانگ همسايه به خانه اش داخل و چنان عمل ميکند که گويی خانهً خودش است. دليل ديگر و عمده برخورداری سياست جديد ابليسانه پاکستان در قبال افغانستان متاثر گرديدن مشرف از حصار سازی آريل شارون در مقابل فلسطينيان با نزديکی دولتين پاکستان و اسرائيل است ، در اينصورت  خواب 58 ساله پاکساتان که با تولدش توسط پدر اولی ( انگليس )  در وی ترزيق گرديد ، جامه عمل می پوشد و مناطق اشغال شده پشتون نشين و بلوچ نشين افغانی را تحت حصار مرزی که مهر تائيد به معاهده ديورند است ، قرار ميدهد. مشرف با تطبيق اين پلان شوم ميخواهد اسمش با خط زرين در رديف همقطارانش ( جنرال ضيا الحق که مفسدين را به عنوان مجاهدين در جنگ مقاومت جاسازی و مفاد مادی و معنوی زيادی ازين ناحيه برای پاکستان کمايی نمود. نواز شريف که در قدرت رسيدن حلقه به گوشان افغانی خويش از هيچ سعی و مساعدت برای جهادی ها دريغ نکرد و به لقب فاتح و شکننده اردوی آهنين افغانستان مفتخر گرديد. بابر که فرزندان مهاجرين و طلاب مدارس دينی پاکستان را برای  کامل و عنوان دهی صوبه پنجم پاکستان ، نابغه سياست افغانستان را همراه با برادرش در قلب کشور به دار آويخت ) ،شامل گردد.

فی الحال بيشتر از هفتاد حزب خورد و بزرگ سياسی افغانی شامل رسميت دولتی است. ولی همه همچو لاش خوران در گرداگرد بيت المال تجمع نموده اند و به انتظار اينکه چه وقت کليد يکی از مقامهای دولتی بدست شان برای کسب و کمايی اموال دزدی می افتد ، ميباشد. ولی هيچکدام ازاين احزاب سيآسی ابن الوقت افغانی سياست های موذيانه پاکستان را تعقيب ننموده و به آن انگشت انتقاد و اعتراض نميگذارند.

آقای دالخور متوجه باشيد ! با وجود محدوديت های مزيد درسياست داخلی افغانستان به سبب افراد مفسد در دستگاه دولتی به خود جرأت ندهيد که حتی خواب حصار سازی مرزی را به بينيد چه از طرح دوباره اين موضوع. ملت زنده است ، ملت نفس ميکشد و خون غزنويان و درانيان که نياکانت را سالها تحت امر و انقياد خود قرار داده بود ، درجريان ميباشد.

وخبردار! اگر شخصی از دولت جرأت توفق برای احداث حصار مرزی را با پاکستان نمايد ، دراينصورت منتظر نفرين ملت با آب دهن و گريبان گيری تا دم مرگ باشد.

 


بالا
 
بازگشت