به نام خداوند جان وخرد  !

  چهار سالگی سایت پربا رواندیشه داربرکت بخش معنوی ،آریا یی را به مدیریت کا را وهموندان وقلم بدستا ن خوب وگرامی، خجسته باد میگوییم، وتوانایی بیشتروسازنده گی مفیدتر شما را درسال پیشرو از خداوند خرد ودانش آرزومندیم.

این سایت پربها، نما د یک دانشنامه ایست که در حل تمام پرابلمهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی وتاریخی ما نوآموزان و جستجوگران تشنه به حقیقت راستین را ، یا ری بیش از حد نموده است. قابل افتخار است که امروز اجتماع فرهنگی برون مرزی ما با جرات وشهامت والا ودر خورانسانی،از طریق این سایت وسایتهای دیگر توانسته است که حقایق پنها ن شده وپنها ن کرده شده را، بیان وآگاهی بخشد وجامعه تشنهً مارا در مورد خود یابی وپیوندهای پراگنده را دوباره بهم وصل دهد. موجودیت سایت آریایی باعث این شد که قلم بدستان و پژوهشگران ما آرام ومانند گذشته بی تفاوت ننشینند. فرهنگ وبنما یه های گذشته را بشگافند ودرهای قیمتی که شایستهً حال سرزمین خورشید وجایگاه نیک اندیشان به آیین است رابا آن ارزشمندیکه برخورداربودند معرفی بدارند. درودبر آنانیکه دراین راه از خود گذری بدون پاداش کرده اند ورسالت فرهنگی وانسانی شانرا به خاطر ارامش وجدان خود ودیگران اداء فرموده اند.

درود برجراًت گرامی ویاران راستین ومتعهدش !

     خجــــــسته باد این ســال چهارت         بمانی سالها ! ما انتـــــــظارت

     گرفتــــــــــــی نام نیـــکو آریا یی          ببخــــشی دانش وپاک آزمایی

     حقیــــقت کارو راه وپیــشهً تست          نکو اندیشــی در اندیشهً تست

     بکارتخم نکـــــویی،دانــش آموز          بگیریم فیض ودانایی برافروز

     بیابیم میهن  مهــــــروخراســا ن          شودوصــــل جداگردیده آسا ن

      توکردی زنده فرهنــــگ نکــورا         بیاد اوردی فصــــل جستجو را

      نمیخواند آنکه هموند تو گــردید         به دانش یارو پیــوند تو گردید

      نمیریم ما دیگرچون آریاییســـت         که راه راستی راه رســـاییست

خدا کند که پرباری اریایی سالهای سال پابرجا واستوار بماند وما بهره مند این دریای زلالین زنده گی بخش، بشویم.

شاد زی مهر افزون .

زنده وپاینده باد آزادی بیان وابراز حقیقت راستین !

 

میرزایی  از کشور بلغاریا،

 شهر سوفیه

 *******************************

جناب محترم آقای جرات سلام

نخست تبریکات صمیمانه خویش را بمنا سبت چهارمین سال فعالیت های فرهنگی , علمی, سیاسی و اجتماعی تارگاه شبکه جهانی آریایی را به شما .همکاران شما و همه بیننده گان تقدیم نموده موفقیت هرچه بشتر جنابعالی را در رشد وگسترش فرهنگ پر بارمان از بارگاهی الهی آرزو مندم

امید وارم سایت آریایی نه تنها مرکز تبادل نظرات و دریافت اطلاعات مختلیف بلکه پایگاه جستجو گر راه ها ی معقول وحدت نظر, وتحکیم پایهای وحدت ملی در بین اقشارمختلیف جامعه مان باشد

سعا دت مند باشید.

اقبال علی شاه دهقان پور

انجمن پاسداران فرهنگ آريانا ـ کانادا

 *******************************

             پیام به آریایی !

 

  دوست فرهیخته و فرهنگی نستوه، عزیز جرات!

      برای چهار سالگی« آریایی» گفتنی های زیادی در دل تنگم داشتم که می نوشتم. اما ترجیح دادم که این بار، سخنانم را با زبان شعر که دلنشین تر وسوزنده تر از نثر است، بیان کنم. بقول مولانا که میگوید:

 « هیچ آدابی و ترتیبی مجو       هرچه میخواهد دل تنگت، بگو!»

لذا این چند بیت بی وزن وبی تناسب را موزون کردم:

چهار  ساله شدی تو، «آریایی»     بر  اهل   قلم،  تو   رهگشایی

« جرات»، بتو جرات بجا داد         آنگاه  که  نامت،  « آریا» داد

وقتی که تو،یک دوساله بودی       ما،  باده  و تو،  پیاله   بودی

ما ییم و غم زمانه، بر دوش         تو با غم  ما، شدی هما غوش

هر نامه که از قلم برون شد         یا  آه و فغان  ما،   فزون   شد

برسوی تو اش،روانه کردیم         آگاه ،   دل     زمانه     کردیم

دوریم و    ز همدگر  جداییم         اما  تو  زما  و ، ما ،    تراییم

تو، نام و نشان و جان مایی         یعنی  به   یقین،  زبان    مایی

گفتی تو، هر آنچه گفتنی بود        دیدی تو، که هرچه دید نی بود

سختی   و درشتی      زمانه        هم   عشرت    کار     صادقانه

شیرین زتو، کام دوستداران         تلخ از تو،  دل  زنهار خواران

شاد است زتو،«عزیزجرات»        ما نیز، بگو!  کجا؟ چه خدمت ؟

کاریکه  ز دست  ما، بر آید          در   خدمت   تو،   نکو   نماید

گر زور و زر و، درم نداریم         « آریایی» که داریم، غم نداریم!

  _________________دستگیر نایل( هالند_ فبروری 2006 )

 

*******************************

دوست محترم و عالیقدر جرات صاحب سلام

با ارسال این نامه بهترین و صمیمانه ترین تبریکها و شادباشهایم را به مناسبت چهارمین سالگرد تارگاه(سایت) اریایی به خدمت شما، تمام همکاران و نویسنده گان این تارگاه تقدیم میدارم. درین مدت آریایی واقعأ توانسته است در قلبهای هزاران افغان در چهار گوشۀ جهان رسوخ کند و جزء از زندگی فرهنگی آنان شود. این خود مبین بارآوری و ثمربخش بودن زحمتها و کوششهای شما، همکاران و نویسندگان آریایی است. باب آن دارد که این مهم را به شما تهنیت بگویم.

ع.م.عزیزپور

هالند

 *******************************

الحاج عبدالخالق بقايی پاميرزاد

شهر گوتنبرگ ـ سويدن

دوست ديرينه ام جناب انجنير عزيزجرأت

 بمناسبت چهارسالگی سايت انترنتی آريايی بهترين تبريکات و تمنيات نيک خويش را بشما و از طريق شما به همه دوست داران واقعی اين سايت تقديم ميدارم.

 مطالبی که ميخواستم باين مناسبت خجسته پيرامون فعاليت های گذشته و آينده بشما تذکر بدهم ، همه را در گفتمان رهنمود دهندهً دوست بزرگوار ، دانشمند و با فضيلتم ، جناب محترم اکادميسين دستگير پنجشيری يافتم و به آن بسنده ميکنم.

بايد گفت گرچه دراين دورهً واپسين عمر دردهای ناشی از فرقت زادگاه محبوبم و مردمان غيور ، باشرف و سربلندش با ناسازگاری های روزگار غدار، بی مروت و سفله پرور ، هرآن مرا به انزوا و گوشه نشينی ميکشاند ، ولی آزآنجائيکه عشق ، محبت و خاطرات بس گرامی و عزيز آن مرز و بوم در تار و پود وجودم ريشه دوانيده ، خويشتن را مکلف ميپندارم تا همانطوريکه با تائيد خود تان ، در غرس نهال آريايی چهار سال قبل سهم کوچکی در پهلوی شما داشتم ، در باروری آن نيز اين افتخار را از دست ندهم و تاجائيکه برايم مقدور است در کنار آريايی باقی بمانم.

عمر آريايی و عمر شما دراز باد!

به اميد موفقيت های بيشتر شما

وبا درود های دوستانه و رفيقانه

*******************************

با سلام و درود خدمت جناب جرئت!

آرزو میکنم همیشه سرشاراز  خوشی ها باشید . واقعآ حوصله مندی حضرت شما در حصه پربار نمودن فرهنگ اصیل مان در خور ستایش بوده و همواره درین عرصه موفقیتهای تان چشم گیر میباشد.من چی گویم همه دوستان حرفهای را که میخواستم بگویم گفتند واقعآ فرزند خلف این سرزمین هستید که همواره کوشیده اید تا فضای آزادی بیان  در صفحه شما به چشم سر دیده شود . آه اشتباه کردم !  خانه شما نه  تنها بلکه خانه همه فرهنگیان و فرهیخته گان این سرزمین و همه سرزمین های فارسی زبانان . با استفاده از فرصت میخواهم چهارمین سالگرد آریایی را بشما تبریک بگویم. آرزو میکنم سال را که پیش رو دارید سال پر از خاطرات خوب در همه عرصه باشد . شمشاد باشید .

                                                با احترامات فایقه

                                                 محمد زبیر "هجران قا سمزاده "

*******************************

عرض تهنیت

چهار سال كامل با تلاش ها و زحمات شباروزی شخصیت فرهنگی و روشنگر شناخته شده افغانستان محترم انجنیر عزیز جرئت مسوول سایت انترنیتی آریایی ٫به خاطر آگاهی هموطنان گرامی فعالیت كردند

و از طرف مردمی كه واقعا محتاج به چنین تربیون كه از واقعات واقعی كشور آگاهی حاصل نمایند استقبال و تقدیر گردیدند .بنده هم به حیث خواننده دایمی سایت آریایی برای برادر بزرگوار و گرانقدر چهارمین سالگردسایت زیبا و پر محتوای آریایی را از صمیم قلب تبریك و تهنیت عرض نموده برای ایشان موفقیت و كامگاری آرزو میدارم

داكتر عبدالله رحیمی مسوول سایت جنبش   /آلمان

 

*******************************

دوست عزيز جرآت صاحب!

بدينوسيله چهارسالگی "آريايی" را به شما وهمه دست اندرکاران،نويسندگان وهمکاران اين سايت وزين تبريک ميگويم.

بی هيچ تعارفی،"آريايی" در چهارسالگی راه چهل ساله را پيموده است. اميدوارم که در آينده نيز با همين سرعت و کيفيت پيش رود.

به سهم خويش از همکاری خود در سال پيشرو برای شما و "آريايی" اطمينان ميدهم.

مجيد اسکندری

*******************************

 د و ست عزیز و گر ا نقد ر، عزیز( جرآ ت  )!

سلا م ها ی گر م و آ تشین مرا بپذیر ید ، بعد ا ز ا د ا ی سلا م ، چها ر سا لگی سا یت آ ر یا یی را به شما و ا ز طر یق شما به همکا را ن قلمی ، بیر و ن مر زی و د ر و ن مر زی تا ن ، تبر یک میگو یم ، بیجا نخواهد بو د که بگو یم ، سا یت آ ر یا ی دا ر د که آ هسته آ هسته ، خو د را ا ز مر کز تبا د ل ا فکا ر و ا ند یشه ها تا سر حد مر کز تحقیقا تی  حو زه  کشو ر ها ی همجوا ر و حدو د صغو ر آ ر یا نا ی کبیر ا رتقا مییا بد و به حیث مر کزپخش نه تنها مسا یل خبر ی بلکه به حیث پخش  ا طلا عا ت علمی و فنی جا یگاه خو یش را د ریا فت می نما ید ، همه ا ین ا نکشا فا ت مثبت ، ریشه میگیر د .

 نخست ا ز مجمو ع فعا لیت ها ی د لسو زا نه شما وهکذا همکا را ن قلمی تا ن . به یقین ا گر مبا لغه ننما ییم .

 هر یو م د و شنبه کمیت قا بل ملا حظه همو طنا ن ما ا ز سر ا سر د نیا ا ز طریق سا یت آ ریا یی خو د را می یا بند وبا هم آ شنا میشو ند طبعآ ا ین فعا لیت ها ی مثمر ا فتخا ر ش بشما تعلق میگیر د ، مر د م ما د ر سرا سر جها ن ا ز معلو ما ت د ست ا ند ر کا را ن قلمی شما مطا لب آ مو ز ند ه را به حا فظه خو د میسپا ر ند .

  با ا حترا م  

خوشه چين

*******************************

 

دوست گرامی عزیز جرئت  درود بر شما
 
چهارمین سالگرد سائت انترنتی اریائی را  از ته دل وصمیمانه  به شما و تمامی  قلم بدستان بیدار وطن تبریک  و تهنیت عرض میدارم .اریائی نمونه ئ خوبی ازگفت ومان بین الاافغانی بوده است و میتوان بیدریغ گفت  که  به این صلاحیت  رسیده است  که رسیدن به این  صلاحیت ناشی از درک و فهم شما از ازادی بیان است  که جا دارد به شما بیشتر از همه مبارک باد گفت. موفقیت  مزید بدرقه ئ راه تان باد.
 
فضل الر حیم رحیم
 

*******************************

 

 

جناب جرئت صاحب را سلام تقديم است
چهارمين سالگرد آريايي را براى شما و همه نويسندگان عزيز و وارسته اى كه در زمينه آريايى قلم مى زنند، از ژرفاى قلب تهنيت عرض نموده و از خداوند مى خواهم تا ما را در مسير مبارزه با ستم و بيداد در محور هاى سه گانه آن توفيق رفيق گرداند 
 
دوست شما
خواجه بشير احمد انصارى
 

*******************************

هموطن عزیز وگرانقدرآقای جرئت صاحب امتیاز ومدیر مسئول سایت آریایی!

با تقدیم سلام صمیمانه وبی ریا خدمت شما وبا آرزوی سلامتی وکامگاری تان  ، چهارمین سالگرد آریایی را به شما وهمه وطندوستان وعدالت خواهان میهن مبارکباد میگویم.  هرچند ازعمرسایت آریایی زمان بسیار اندکی میگذرد اما نقش واثر آن درمیان جامعۀ روشنفکر وباسواد درون مرزی وبیرون مرزی افغانستان ده ها بار بیشتر ازاین زمان کوتاه است. آریایی دراین  مدت کوتاه  انقلابی را درعرصۀ آزادی بیان ودرمیدان عدالت خواهی وعدالت جویی پدید آورد. اکنون آریایی یک منبع مهم وبا اعتبار برای تمام هموطنان ما چه درداخل کشور وچه دربیرون مبدل شده است. بدون تردید آریایی مسیر مؤفقیت را همچنان طی خواهد کرد وبراهمیت واعتبار آن افزوده خواهد شد.

                                                                                                                         با احترام مجدد اندیشمند - هالند

*******************************

برلين

28 فبروری 2006

 

جناب محترم و عزتمند انجنير جرأت سلام برشما!

بعد از عرض احترامات و تمنيات نيک بهزيستی آن هموطن محبوب و گرامی،

ازاينکه دير می نويسم، ما را معذور بداريد.

چهارمين سالگرد آريايی اين کانون معرفت ، علم و دانش را از جانب کارمندان علمی سيمينار آسيای مرکزی دانشگاه همبولت برلين ، به شما تبريک گفته و درين راه نيک توفيق بيشتر را برايتان آرزومنديم.

جناب محترم جرأت ، اين شمع تابان آگاهی و دانش را که با همکاری محترمان اهل قلم سايت وزين آريايی افروخته ايد ، تمنا داريم برای هميش فروزان و درخشان باشد.

ازجديت ، تلاش و زحمات شبانه روزی بی دستمزد که دراين اهداف و مرام های نيک خود  در روشنگری اذهان ساکنان وطن و خارج از کشور عادلانه و بيطرفانه متحمل می گرديد ، مقام آن نزد اهل دانش ارجمند ، قابل تحسين و ستايش است و به جرأتمندی تان معتقديم.

سيمينار ما سايت آريايی را همواره مطالعه و بازديد می نمايند و بعضی مقالات ، مضامين و اشعار مدنظر و منتخبه را تحليلی و تدريسی ارزيابی می نمائيم و در آموزش و اطلاعات ما مزيد اضافه ميگردد ، البته برداشت و قضاوت ها همه جانبه می باشد.

صحتمند ، موفق وشادمان باشيد ، دستان تاترا با محبت می فشارم.

محمود نجفی

برلين

***********************

 دوکتور احد وفا معصومی

 

به محترم آقای جرًات عرض سلام وادب دارم وبه اينوسيله چارمين سالگرد خجـسته سايت آريايی را به شما وهمکاران شما از ته دل تبريک ميگويم. باصداقت واخلاص بايد بگويم که آريايی بامديريت معقول ومقبول شما جايگاه خوب ودوستداشتنی اش دريافته وامروزبا اطمينان کامل گفته ميتوانيم که باکسب تجـربه فراوان وثمربخش رو به پيش ميرود البته هرسال سال نوی است باايـجابات و ادای مکلفيتهای ملی ميهنی ديگروضرورتهای ديگر . آريايی با احساس مسوليت ومطابق به نبض زمان وضرورت تاريخی توانمند وشگوفان روبه پيش رفته است جه البته پيروزيهای زيادترش درآينده آرزوی دوستان آريايی ميباشد.

 


 چارمين سالگرد آريايی
 

خوشا عمـــريکه در نيکی گذر کرد
 خوشا کاريکه نيــــــکوتر اثر کرد
توان هر جا نهالی غــــــــــرس اما
 خرم جاييـــــــکه نيکوتر ثمر کرد
زهرمکتب توان چـــيزی بياموخت
 سرافراز آنکه جامــــع ترخبر کرد
 ز يک ، دو گل فــــــــــلاح آريايی
کنون پراز شقايق بوم و برکـــــــرد
 بچي
ــــنيد صدهزاران لاله زين باغ
 که عطرش زنده ترجان وجگرکرد
 مــــــــــــبارک باد گلزارت جرات
 که چـــــارم جامه ی ديبا به برکرد
 گل ار خواهی وفا بی خـــــار نبود
 به رزم خار بايد جان ســــــپر کرد

 

قسمت ششم ****************** بخش اول

 


بالا
 
بازگشت