تقدیم به دوست

 عزیزم جرئت

  برادر گرامی عزیز جرئت    !              

چهارمین سال نشراتی سایت وزین آریایی را از صمیم قلب به شما و از طریق شما به حضور فرهنگیان و نویسندگان واقعی وسایر خوانندگان تان  تبریــک وتهنیت عرض میدارم ، امید وارم تا در سال جدید داشته های تان پر بارتر وهمکاران  قلمی تان بیشتر گردد، تا زخم ناسور گذشته را به مداوا گیرند و طبیب درمان زخم های کشورعزیز مان افغانستان گردند و شما و سایــت وزین آریایی را ازحضور داشت تاریک دلان و تفرقه اندازان قلمی ، بدور میخواهم .

                       بادرود های بیشمار :  سراج الدین ادیب 

                                                                                                                             

Textruta:  

تقدیم به دوست
 عزیزم جرئت
  برادر گرامی عزیز جرئت    !              
چهارمین سال نشراتی سایت وزین آریایی را از صمیم قلب به شما و از طریق شما به حضور فرهنگیان و نویسندگان واقعی وسایر خوانندگان تان  تبریــک وتهنیت عرض میدارم ، امید وارم تا در سال جدید داشته های تان پر بارتر وهمکاران  قلمی تان بیشتر گردد، تا زخم ناسور گذشته را به مداوا گیرند و طبیب درمان زخم های کشورعزیز مان افغانستان گردند و شما و سایــت وزین آریایی را ازحضور داشت تاریک دلان و تفرقه اندازان قلمی ، بدور میخواهم .
                       بادرود های بیشمار :  سراج الدین ادیب  
                                                                                                                             

 

***************************************

چها رمین بها ر آریا ئی را گرام داریم ؛

رسا لت دار متعهد کا روان فر هنگیان کشور محترم آ قای جرئت  ؛

اجازه دهند تا قبل از همه چها رمین سالروز تا سیس سایت عا لمگیر  آریايی را به شما تبریک گفته ،موفقیت های مزید تان را در عرصه های  علمی وفر هنگی آرزو ببرم .

 نها ل را که شما دوست عزیز در پهنای فرهنگ جهان امروز چهار سال قبل  غرس نمودند ، خوشبخنا نه اکنون بطور معجزه آسايی  به یک در خت پر ثمر ونیرو مند ی مبدل شده است که از میوه های لذیز آن عالمیان  سود می برند .

سایت آریايی با کار بست پا لیسی های عالی نشراتی خویش به سایت همگان مبدل شده وهمگام با سیر تحولات جهانی وبا بهره گیری از مزایای دمو کراسی وآزادی بیان وقلم به آینه گویا و تمام نمای حوادث سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، علمی وفرهنگی جا معه ما افغا نستان مبدل شده است ، از همین رو انصافا که این سایت درمیان همه سایت های مربوط به هموطنان ما  در داخل و بیرون از کشور چون ستاره تابناک می درخشد . سایت آریايی با پخش ونشر افکار دمو کراتیک وروشنگرانه قلم بدستان وفر هنگیان کشور به کانون مبا حثات وتبا دل افکار سیاسی واجنماعی هموطنان ما مبدل شده ونقش قابل ملاحظه را در روشنای بخشیدن زوا یای تاریک بخش تاریخی سیاسی واجتماعی جا معه ما بازی نموده  است . بگذار موفقیت های بیشتر  شما د وست  گرامی را به حیث گر دا ننده فعال ومبتکر این سایت آرزو نما یم ؛

با احترا مات فا یقه محمد عارف عرفان

لند ن 

***************************************

برادر عزیزم جناب آقای  جرئت  سلام بر شما،

آرزو دارم با همه اعضای فامیل صحت وعافیت باشید . از چندی بدینسو نیت دارم چیزی بنوسیم. مصروفیت ها مانع میشوند . درآینده چنین نیت دارم . ساگرد سایت را به شما و همه دوستان تبریک عرض میکنم .

                                                                                                             با احترام

                                                                                                              رومان

***************************************

برادر گرانقدر عزيزجرأت بسلامت باشيد!

 

اينجانب به ادامه سالهای گذشته اينبار نيز تنبلی نموده احترامات و تبريکات قلبی ام را بمناسب چهارمين سالگرد آريايی نتوانستم به موقع تقديم دارم. از اينکه دوستداران فعال و دانشمند آريايی همه مطالب سودمند و با ارزش را در مورد اين روزنهً روشنايی بخش با تمام ژرف نگری بيان و تحرير نموده اند و به اين کمينه کمترين چيزی را برای گفتن نگذاشتند و از طرفی تحليل ها و بررسی های دوستان از خدمات سايت شما مرا مجال نميدهد تا بر تذکرات عالمانه و ژرف انديشانه دوستان بتوانم چيزی را علاوه کنم.  گرچه در مورد نشرات پردرخشش ، حيات بخش ، پرمحتوا و کثيرالجوانب اين روزنهً روشنايی بخش هرچه بگويم تکرار احسن احسن است.

روشن است که دوستداران سايت آريايی  با خواندن مضامين علمی  و مفيد آن که توام با طرح های سازنده و رهنمايی کننده ای همکاران قلمی شما به بسيار سوال های خود جواب قانع کننده دريافت ميدارند . هموطنان جستجوگر و پرتلاش ما می توانند کليد کليه مشکلات کشور را يکی پی ديگری از طريق مطالعهً اين روزنه دريابند  چون هموطنان تشنه به حقايق ما در سراسر جهان بيک مرجع خبر رسانی مطمئن ، قابل اعتماد و الهام بخش ، روشنگر و هدايِت کننده اشد ضرورت داشتند و نهضت روشنفکری کشور درنبود آريايی ازکمبود آن رنج ميبرد. ناگفته نماند که مبارزين پاکباز ميهن در گذشته از اثر نداشتن اطلاع دقيق از تاريخ کشور ما و از مسايل پيچيده جهانی در تحليل ها و عملکردهای خود مرتکب اشتباهات زيانبخش گرديده و ازاين بابت نهضت های مردمی دچار شکست های فاجعه بار و هستی براندازی گرديند.

خورسندم از اينکه جرأت صاحب توانستند به اساسی ترين ، بنيادی ترين ، حياتی ترين و مبرم ترين مسئله توجه نموده در جهت بلند بردن  سطح دانش سياسی و معلوماتی هموطنان در تمام گوشه و کنار جهان توجه داشته اين اطلاعات را در کمترين وقت ممکنه بدسترس آنها قرار ميدهد.

بحيث يک دوست دوران مکتب عزيز جان اعتراف ميکنم که روزنه آريايی تا هنوز توانسته گوشه ها و زوايای تاريک زيادی را روشن نمايد و برای افشای تاريک انديشی ها ، استیداد و دغل بازی های گوناگون مصدر خدمات قابل قدری گردد. خاطر نشان ميگردد که در چنين يک لحظهً حساس تاريخی وظيفهً همه قلمبدستان آگاه ، شجاع ، حقيقت نويس ، سالم انديش و خادمان راه عدالت ، ترقی ، ديموکراسی و حقوق بشر اينست که با شجاعت برضد تعصب ، تنگنظری ، استبداد ، زن ستيزی ، قبيله و قوم گرايی ، دغلبازی های گوناگون ، کلاه برداری های آشکار و پنهان و برضد فساد و بی عدالتی ها با جسارت کامل مبارزه نمايند. طوريکه در آغاز عرض کردم همه مطالب پرارزش را در حق عزيزجان جرأت ، روزنه آريايی وهمکاران قلمی آريايی بيان نمودند. بخاطر اينکه من هم گپی برای گفتن داشته باشم چهارمين سالگرد آريايی را به همکاران سايت آريايی و بخصوص برای خوانندگان دايمی آن تبريک ميگويم.

درفرجام با استفاده از روزنه آريايی از تمام نويسندگان محترم ، فعالان سياسی و تحليلگران گرانقدر و شاعران عزيز خواهشمندم که يک نشريه را بحيث نشريه مرکزی و محوری قرار دهيد و انرا از هر جهت تقويه و ياری رسانيد تا در آينده لنگری برای تمرکز نيروهای ملی داشته باشيم و زمينه برای اتحاد ووحدت نيروهای ملی و ديموکراتيک از طريق آن نشريه برای امر بزرگ ميهنی آسانتر و آماده تر گردد. اگرهمهً ما متحدا تلاش کنيم ، سايت آريايی ميتواند در آينده ها اين نقش مثبت را فعالانه بازی کند. وواقعا ميتواند بطور بيطرفانه بحيث پل ارتباطی در ميان نيروهای مختلف سياسی ، اجتماعی ، ملی و مذهبی برای وصل نمودن ها نقش با ارزش و سرنوشت ساز را ايفا نمايد.

با عرض حرمت

امان الله استوار

روزندال ـ هالند

 

ostowar@home.nl

 

قسمت 4****************** بخش 6


بالا
 
بازگشت