فتح سامع

  

 

احراز مقام  دولتی با اسناد جعلی  زیر‌شعار‌شایسته سالاری،‌

 

 

با گذشت  هر روز‌ باد ها تند تر  می وزد  وفساد گسترده تر‌میگردد.

موضعگیری های جانبدارانه و ذهنیگرانه برخی‌ از‌‌کارکرد های رژیم فاسد  ع وغ  ساخت جانکری به هر دلیل که باشد بیانگر‌زوال عقل‌است. هنوز هم  برخی باور دارند که اشرف‌غنی متفکر دوم ولایت لوگر‌ است. 

ای‌برادر‌هیچ کس بهتر‌زتو نشناسدت 

زانچه هستی‌ یک سر‌مو خویش را افزون منه 

گر‌فزون از‌قدر‌تو بستایدت نا بخردی

قدر خود بشناس‌وپا از‌حد خود بیرون منه

(حسین واعظ کاشفی )

  طنز‌زیبا و خنده دار  ،‌ اما واقعی‌   جناب استاد   ،‌ پرتو نادری ،‌ 

را که ‌زیر‌ عنوان " فروشنده شایسته  سالار ! . (1)

 نگاشته اند، ،خواند‌ م .   بانظر‌داشت معقوله معروف‌ "  هر‌سخن جایی‌  و هر‌‌نکته مکانی‌دارد ." مرا‌وا  وا داشت،‌ تا سخنی چند دراین   راستا برای‌آگاهی    علاقمندان طور موجز بیان دارم  ، تا باشد ،  در‌ زمینه روشنایی  بیشتری  انداخته  باشم  که  در پرتو آن از ابهام وتیرهگی های  غرض آلود تبلیغاتی  در امان بوده و با درایت وفرزانگی در‌درک حقایق  رهنمونی یابیم. گزارش های  زنده به قول از اهل خبره و اساتید مجرب‌‌‌ اسبق وحال از‌ دانشگاه کابل  که از‌دوستان من اند  ،‌‌شکوه از‌ آن دارد که به باور‌ بسیاری‌ از‌ چشم دید ها ،  اکثر‌  دیپلوم  های  ماستری وداکتری‌‌ در‌عصر‌دیموکراسی امریکایی در افغانستان   ساخت بازار‌‌قصه خوانی‌‌ پشاور‌ ویا‌ موسسا ت تحصیلی‌ نامنهاد ،‌ اما در اصل فریبکار و حیله گر خارجی‌ اند. کسانیکه از‌کشور های‌غربی سند  ماستری‌دارند ،‌برای تفکیک سره از نا سره ویا اصل از‌بدل  ،‌  باید مورد ارزیابی مجدد قرار‌گیرند که  در پایان این مقاله نحوه ارزیابی‌ ساده ای‌ را نیزعرضه می دارم .


حسب حالم سخنی بس خوش و موجز یاد است 
عرضه دارم اگرم رخصت اطناب دهی.

کورس های ماستری  معمولا از ۱۶ تا‌ ۲۰ ‌یونت را احتوا میکند که نظر‌‌ به  رشته  مورد نظر باید تکمیل شود . هر یونت  یک مضمون  است ،‌ مضامین اصلی/ اجباری  و انتخابی است.   هر‌یونت در مدت   سه ماه ‌به اتمام میرسد. انجام پیروزمند هر‌یونت بدون داشتن  صلاحیت و مهارت نوشتاری به سویه اکادمیک به زبان خارجی  ایکه  تحصیل‌‌ می‌شود  ،    محال و نا ممکن است.  برای‌ کامیابی و ااکمال هر‌یک از‌‌مضامین  در‌دوره   تحصیل کارشناسی ارشد   ‌در‌دانشگاه های‌‌ معتبر غربی‌ ،‌‌علاوه بر‌امتحان در‌هر‌یک از‌مضامین  ،یک  یا دو سخنرانی‌ و مقاله پژوهشی پیرامون  یکی‌از‌ مباحث  انتخابی‌ در  مضمون مورد نظر نیز‌ نگاشته می‌شود.  در‌محضر‌ تعدادی ‌از‌حاضرین اعم ‌از‌استاد‌ ها  و دانش آموزها  طور‌ سمینار‌ پیشکش‌‌می‌شود و در‌مباحثهء  که در‌‌ مورد   صورت میگیرد از‌طرف سیمینار‌دهنده  بر‌سوالات حاضرین بر‌مبنای پژوهشی  که انجام داده  ‌پاسخ ارایه میگردد.

افزون برآن ،‌  مقاله ای تحقیقی‌‌ نیز‌ در‌ بخش های مربوط ‌‌به همان مضمون که از‌دو  تا دونیم هزار‌ کلمه‌  ساخته شده باشد ،‌  با‌استفاده ومطالعه ای‌  حد  اقل‌ ‌ ده منبع  تحقیقی  تهیه میگردد.  فهرست مراجع به ترتیب الفبا برای تسهیل  پس‌گشت یا ‌مراجع  تنظیم می‌شود.      در نگارش ماخذ ‌، معیارها و‌ روش های  جدید و پذیرفته شده‌  ببن المللی در‌دانشگاه ها  با باریک بینی‌ رعایت می‌شود.    

  استفاده از منبع و منشاء مشکوک‌ و فاقد  اعتبار‌ علمی‌  مجاز نبوده بلکه باید گر‌فته از‌ منابع  تحقیقی  واکادمیک باشد. بسیاری‌‌ از‌منابع انترنتی  اعتبار علمی و تحقیقی ندارند ،‌‌ بنابرین لازم است ،  از کابرد‌ انها   خود‌داری گردد. در‌جریان تحقیق مطالب‌ از‌هر منبع که مطالعه وگرد آوری  شده  باشد‌،  نظریات و   دیدگاه  های تازه وبکری که  در‌ مقاله پژوهشی منعکس گردد ،‌  لیک  به گونه ای   مشابهت با اندیشه وافکار  شخص پژوهشگر‌ دیگری داشته باشد  ویا از او  اقتباس   شده باشد  ،‌ ولوکه    با کاربرد واژه ها ‌، کلمات وعبارات ‌ متفاوت ومتمایز‌  بیان شده باشد  ،‌با آنهم  ،‌ لازم وحتمی ا ست  که ماخذ  ونگارنده ای  آن مشخص شده و از آن  به خاطر‌حفظ امانت  دارایی ,هوشمندی و ملکیت ذهنی و فکری ،  اشخاص یاد آوری به عمل آید.

منبع حکمت شود حکمت طلب 
فارغ آید او ز تحصیل و سبب.

مولوی

  برای‌اینکه  مقاله مذکور در‌ برنامهء نرم افزار‌ ،‌ سافتویر  ،‌ ویژه ای ارزیابی  می‌گردد ، ‌در‌صورتیکه پراگراف‌ ها و جملات از‌ کدام منبع ای‌ طور‌مستقیم  ،‌ اقتباس وروایت شده باشد،‌  به خطوط  رنگ سرخ  نشان داده می‌شود،‌ باید خطوط‌  رنگ دار‌   در‌همان مقاله بیشتر‌ از‌بیست در‌صد‌‌‌ نباشد . لازم است تا هشتاد در‌صد  متن مقاله  به عبارات و جملات  خود نویسنده وپژوهشگر‌ نگاشته شود  ، در‌غیر‌آن ‌ پلیجرزم‌‌     یعنی‌‌  ‌انتحال و دزدی‌ ادبی ‌ محسوب‌ میگردد.  مطابق‌ پالیسی ‌و مقررات دانشگاه از‌کورس اخراج وناکام  گردیده  و هزینه  همان مضمون را  نیز‌باید بپردازد.

بدون شک  این معلومات برای‌قضاوت در‌مورد ماستر ها وداکتر‌ های‌جعلی‌ محکی است که  خالی از مفاد  نخواهد بود. 


به سوگند گفتن که زر مغربی است 
چه حاجت محک خود بگوید که چیست.
سعدی.

با توجه به توضیحات بالا  به این نتیجه می‌رسیم  ، حالا اگر فرض کنیم که شخصی‌  حد اقل شانزده یونت برای ماستری‌ گرفته باشد ودر‌هر‌یونت طور‌ اوسط  ‌ در‌حدود ۲۵۰۰ کلمه مقاله بنویسد،‌ در‌طول  دوره ماستری‌  مقالات تحقیقی در‌موارد مختلف مربوط به همان رشته  ماستری‌‌ باید   به   ۴۰۰۰۰ کلمه  بالغ  شود . دست کم  تیزس‌ماستری‌باید از  ۲۰۰۰۰ کلمه کمتر نباشد.جمعا در‌حدود ۸۰۰۰۰     تا ۱۰۰۰۰۰   ‌کلمه را  تنها نوشته ها و  مقالات  تحقیقی    در‌طول   دوره تحصیل‌   شامل    ‌برنامه دوره‌ ماستری احتوا  می کند.  

اما کسانیکه ادعای ماستر وداکتر‌بودن را می کنند دو پراگراف به زبان خارجی نوشته نمی توانند.‌حتی یک پراگراف به زبان فارسی‌ وپشتو را درست خوانده ونوشته نمی توانند ‌‌آیا از‌این  افتضاح  جعل کاری و تقلب  می توان اغماض کرد ؟ آیا فساد از این بیشتر می‌باشد؟ . با  خواندن چند کورس کوتاه  مدت دو الی‌ سه ماهه در‌ سوانح خود چنان بزرگ نمایی  می کنند که نابغه زمان و متفکر جهان هستند. آقای شهزاده گل آریویی وزیر‌مخابرات مثال برجسته است .واین افراد  به نام های مشاور و کار‌شناس بدون تجربه کاری  و دانش حرفوی‌با‌اسناد جعلی در‌بلند ترین مقامات دولتی گماشته می‌شوند. (2- 3)

 نتیجه کار فساد و بیکارگی داکتروما ستر  های‌ قلابی‌ را‌در‌بحران  بخش های مختلف ادارات کشور‌ همه شاهد   هستیم 

 داکتری‌ وماستری که به زبان خارجی دو پراگراف نوشته نمی توانند خود قیاس‌ کنید که از‌کدام گروه نمایندگی می کنند. روایات و چشم دید ها حاکیست که در‌بازار‌ آشفته کشور ما  استخبارات  خارجی در ‌ جعل اسناد‌ ،‌ هویت  وشناسنامه ،‌  پاسپورت یا گذرنامه‌،‌ انتخابات وشهادت نامه برای‌  جواسیس‌ و ایجنت های خود ازهیچ گونه بذل مساعی‌دریغ  ‌نمی ورزتد.تا‌ آن ها‌را‌ بر‌سرنوشت مردم و  کشور ها حاکم نگاه دارند. 

بهترین شیوه آزمایش برای کسانیکه ادعا دارند که از‌کشور ها غربی‌وانگلیسی‌زبان اسناد تحصیلی ماستری وداکتری‌دارند‌  این خواهد بود تا  با یک قلم وکاغذ بدون دکشنری در‌یک مورد که ادعای تخصص دارند دو پراگراف در‌حدود‌  سه  صد کلمه بنویسند ،‌ ‌بعد ازریابی شوند  که در دو پراگراف چند غلطی راـــ منظور از غلط ‌ به مفهوم واژه  بکار رفته که در‌ایران معمول است ــ  مرتکب ‌ می شوند. 

با کاربرد این شیوه دانش حرفوی‌شان نیز به سهولت   ارزیابی‌ می گردد. بدون شک

به وضاحت  در می‌یابید که ماستری‌  وداکتری ‌ ‌ در‌ رشته های‌  مختلف علوم طبیعی واجتماعی مانند شیمی  و زیست شناسی ،‌ اقتصاد  وروانشناسی ،‌زبان خارجی  واقتصاد ،‌حقوق‌ و اداره  عامه ،‌ محاسبه وسیاست و امثالهم  را با این عدم مهارت نوشتاری  و فقط‌  با آشنایی‌زبان گفتاری  و محاروی ناقص‌ ولرزان  از کدام  دستگاه   خیاطی‌ ودکان سلمانی بدست آورده اند.  

شکی ندارم که بسیاری  از رساله ها و پایان نامه های  ماستری و داکتر ی  به خصوص در افغانستان و کشور های عربی  در‌شرایط‌ کنونی‌ به وسیله افراد  دیکر در بدل حق الزحمه  ویا به وسیله ، نهاد های خصوصی انتفاعی  و بازرگانی  برای  تهیه رساله ها ، نوشته  می‌شود. 

نهاد های استخباراتی نیز‌برای افراد وجواسیس خود زمینه بدست آوردن اسناد تحصیلات عالی  و تخصصی‌ را از‌نهاد های خصوصی‌غیر معیاری فراهم می‌سازند و‌برای اعمال  اهداف‌ خاص‌خود فقط آن ها را  غسل تعمید  می  دهند ودر‌خم رنکریز غوطه داده در‌ مقامات مختلف و کلیدی دولت  به صفت مشاور کار‌شناس،‌   سخنگو،‌ دانشمند ، ریس‌و وزیرو   استاد دانشگاه جا سازی میکنند تا همه چرخ های نظام کشور اشغالی را بر وفق مرام خویش در حیطه  کنترول کامل داشته باشند.  

قابل یا دهانی می‌دانم ،‌که دوکتورا  رشته کاملا تخصصی است که در‌مورد بسیار‌خاص‌‌ تحقیق می‌شود ‌‌ودر همان رشته صاحب نظر‌ بوده می تواند  در‌صورتیکه با  اسناد قلابی به آن منزلت صعود‌ نکرده باشد.  اما به هیچوجه نمی توان او را  عقل کل ،‌  متبحر و متفکر که واژه های‌مسخره واسهزا امیز‌ی اند ،‌ خطاب‌ کرد.

هوای پختگی داری کلاه فقر‌بر‌سر نه

که از تاج سر‌افرازان خیال خام  می‌ خیزد

بیدل

هکذا قابل تدکر می پندارم ،‌‌ که در‌بسیاری‌از‌کشور های‌غربی اسناد تحصلات  کارشناسی‌ارشد و فوق ارشد  یعنی‌ماستری‌وداکتری  در‌صورت که ده سال از عمر آن گذشته باشد و شخص‌در‌ساحه مربوط‌  تحقیقات دوامدار ، تجربه کاری مداوم ، ویا   اثار تحقیقی،‌  سوا از‌  تیزس و رساله  تحصیلی خود،‌ ایجاد نکرده باشد ،‌‌واز این هنر در هوای‌‌القاب  ، داکتر وماستر‌صاحب ،‌ مست  ومدهوش باشند ،  در پندار واهی‌ به سر می‌برند . اسناد تحصیلی‌ ده سال قبل بدون مطالعات ،‌تحقیقا ت ، انکشاف وآگاهی از‌پیشرفت های‌ جدید در عصر‌ تکنالوجی وفناوری که با گذشت هر روز‌ پیشرفت  های‌چشمگیری در‌رشته‌های‌مختلف ‌دانش‌‌به سرعت رو نما می‌شود،‌ از‌اعتبار ساقط‌ می باشد. کارشناسان رشته های‌ مختلف درهر‌سه سال مجبور اند با ارایه اسناد ‌و کار های‌ عملی اعتبار دوام مهارت  در‌رشته مربوط‌‌ خود  را تجدید کنند در غیر‌آن اجاره کار‌ خود را از‌دست می‌دهند

 اشرف‌غنی که ادعای داکتر‌ومتفکر‌را دارد بر‌استناد شواهد واسناد موثق تیزس یا رساله‌ داکتری‌ او را خسر بره یعنی‌ برادر خانم اش که لبنانی‌ عیسوی ‌است ، نگاشته بود.

اسناد داکتری موصوف ، قبلا رد شده بود  که در موقع لازم  در‌این باره مشرح تر‌ روشنی‌ انداخته می‌شود.

البته با نگاه  تکربم واحترام به آنعده  افرادی‌که ‌ با پشتگار‌،‌استعداد و زحمات شبا روزی توانسته اند تحصیلات خود را موفقانه انجام بدهند  و از‌جمله سرمایه های معنوی‌و ‌پر افتخار‌میهن‌ هستند مقام وجایگاه آنها حفظ است .

پیشنهاد من این است که از‌ سران حکو مت نیز‌‌  همین امتحان را که در‌بالا یاد آور‌شدم اخذ کردد تا هر‌آنچه در‌چانته دارند  بیرون بریزند تا سیاه  روی شود آنکه  در او غش باشد.

سفله را اقطاع دنیا بهتر از عقبی بود

خود جعل را بوی سرگین به ز عود و عنبر است.

عطار

برای  جلو گیری از تطویل و درازی کلام  و رفع خستگی خوانندگان ،‌لازم می پندارم تا بخش فعالیت های نهاد های به اصطلاح موسسات تحصلات دانشگاهی‌‌ را   که  فاقد اعتبار‌رسمی   و صلاحیت قانونی‌اند اما با زدو بند های‌ پیچیده و اهداف انتفاعی‌،‌ سیاسی‌و استخباراتی‌ در‌پخش توذیع و صدور‌اسناد حعلی‌تحصیلی‌ فعالیت دارند در‌بخش‌دوم این مقاله در‌هفته اینده  نشر‌می شود.

 

(1)

https://www.facebook.com/partaw.naderi/posts/407294253042361

(2)

https://www.facebook.com/1682951708684917/videos/1918048951841857/

(3)

https://www.facebook.com/sayedhassib.moslih/posts/1654222934639234

 


Sent from my iPad

 

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت