محمد علی مهرزاد

   

اعلان جنگ درافغانستان؛فتوای صلح درپاکستان!؟

قبل ازپرداختن به تبارگرایی سیاست خارجی پاکستان نسبت به تعامل با همسایگان ،ایجاب می کند تا به این سوالات پاسخ داده شود: ایا می توان به تغیرسیاست پاکستان درافغانستان ویا درغرب اسیا امید واربود؟ایا می توان روی مناسبات با پاکستان از نظردایمی بودن ، متوازن بودن ودوستانه بودن ، باشیم، وچه میزان تغیرات را درخود به وجود آوریم یا بعبارت دیگرچه امتیازات را باید به پاکستان افغانستان بدهد.؟البته درین امرجای تردید نیست که ازبدو ایجاد پاکستان درجوارافغانستان توسط بریتانیا دردو نقش وچهره درروابط خود با همسایگان وکشورهای دیگر بازی نموده ؛وبه پیروی ازتوصیه بریتانیا درظاهرزاهد مسلمان ودرباطن دشمنی با اسلام ومسلمانان درحال نوسانی درسیاست خارجی خود درمقابل همسا یگان بازی نموده است. پاکستان بااینکه متحد طبعی امریکا است ؛  همین اکنون شماشاهد هستید که در سیاست خارجی وتعاملات بین المللی دوچهره  دوگانه ای پاکستان نه تنها درمقابل امریکا خودرا نشان داد؛ بلکه با اکثریت کشورها درطول روابط بین الدول این کشور این نوع  دورنگی وعدم صداقت  به مشاهده رسیده است.بصورت کل تنها درصورت ازماهئیت سیاست نوسانی پاکستان تعریفی بدست آورد که جریان وجودی این کشور را بحیث کشوروابسته به بریتانیا به تحلیل گرفت. وازطرف دیگردرصورتی که درپاکستان حکومت مردمی واقعی استقرارپیدا نکند ، وپنجابی ها به خود نیا یند وازروحیه اشرافیت وبرتری درمقابل ملیت های دیگرکارنگیرند، و منشورسازمان ملل متحد وحقوق بشری را مراعات نکنند و درعمل به صلح پایبندی نشان ندهد ؛ بعید نیست که ازطرف کشورهای صلح دوست جهان مورد شماتت قرارنگیرد. ایا درهم چواوضاع واحوال اعلان همکاری پاکستان مبنی بردعوت طالبان روی میزمذاکره با دولت افغانستان تغیرجهت درسیاست خارجی ان کشوراست ؛ ویا فشارامریکا ویا هم کما فی السابق تیریست که درتاریکی بد ون هد ف درجنگل قدرت مراکزتصمیم گیری این کشور سرگردان وجهان را به این گونه بازی ها می خواهد اغفال نماید ؛ ولی درنقض ورعایت حقوق مردم پاکستان درداخل ، خصوصاً درنقض وپیمان شکنی رسمی وشخصی ودشمنی کینه توزانه که با مردم پشتون وبلوچ دارند ، ودرسطح منطقه مداخله درافغانستان وهندوستان باهم متحد اند. درین اواخرتعدد بازیگران صلح درافغانستان، ازاتحادیه اروپا گرفته تا روسیه وایران، امریکا وچین هرکدام منفعتی خاص خودرا دنبال می کنند؛ وازین جمله روسیه وایران با ایجاد ارتباط جدید با طالبان کاملاً چهره دوگانه وخصمانه را نسبت به حل مسایل افغانستان تعقیب وازین طریق می خواهند به طالبان مشروعیت بخشند.کشورهاییکه خواسته باشند پاکستان وطالبان را به حیث افزاردرمقابل متحدین طبعی امریکا وانگلیس قراربدهند؛ همان مسیری را که انگلیس وامریکا، پاکستان وگروهای طالبان را بحیث اجیرومزدوردرجهت منافع خود بکاربردند، وامروزهمان دست پرورده های شان علیه خود شان قد علم نموده درآغوش متحدین جدید لمیده اند؛ بدون شک یک تکراراشتباه تاریخی را مرتکب خواهند شد؛چرا این کشورها غافل ونا اگاه ازتبارشناسی سیاست خارجی پاکستان اند که ازهمان آوان بوجوداوردن درجوارافغانستان وهندوستان دارای سه لایه تهداب گذاری شد،ودرطی شصت سال که ازعمراین کشورمی گذرد؛هنوزنتوانسته هویت ملی برای خود پیدا کند، وهمیشه درپی گمشده ای سرگردان وموجب تشنج درمنطقه وجهان شده است؛ این عدم هویت ملی باعث شده تا ازطریق ماجراجویی ومداخله درکشورهای همسایه با تربیه تروریست ها خودرا به جهانیان معرفی وتثبیت کند. پاکستان مطابق دستورالعمل های بریتانیا به حیث کمربند سبز درمقابل تهاجم احتمالی تزارها وشوروی دیروز وروسیه امروزدرمنطقه ای جنوب اسیا قرارداده شد تا ازمنافع غربیان دفاع وبه حیث سپربلای حامیان خود نقش بازی کند. روی این ضرورت استعماری درصحنه سیاست خارجی پاکستان ناگذیرشد تا درجهت سه لایه فعالیت کند ازان جمله: بکارگیری سیاست مخاصمت امیزبا افغانستان روی خط فرضی(( دیورند)) ،ومنازعات با هندوستان روی جمووکشمیر،وایجاد گروپ های مختلف بنیاد گرایی اسلامی برای تضعیف اسلام درمنطقه وجهان را شامل می شود. این خودثبوتی است برای ادامه مداخله زیان آوربرای کشورهای منطقه وبه ویژه برای افغانستان چون دانه ای سرطانی خون چکان که تا امروزدرتداوی ان جهان سکوت برلب داشته وشاهد قربانی مردم افغانستان با تاسف هستند. درین روزها بعداز این همه فراز وفرود وحوادث فاجعه بارتاریخی مقامات پاکستانی بازهم با دیده درایی وطینت فطری معامله گری سیاسی به شدت نسبت به امریکا این متحد طبعی خود احساس خشم می کنند. هرمقامی که به تریبیون میرسد حرف گذنده ای نثار ((ترامپ)) رئیس جمهورامریکا واعضای مجلسین آن کشور می کنند. ازجمله درین اواخراظهارات تندی که متوجه امریکا، ازجانب ( آصف غفور) وزیرخارجه پاکستان صورت گرفته است،ودران بیانیه گفته بود:(امریکا مثال دوستی می ماند که دایم خیانت می کند))، همچنان سایرسران نظامیگر وملکی واعضای سرسپرده ای سازمان استخبارات آن کشور (آ ی- اس-آی)به سازمان اطلاعات ( موساد اسرائیل) و(سازمان انتلیجنت انگلیس)، کم وبیش جملات مشابهی را نثارامریکا یی ها کرده اند، ودرمجموع این اظهارات نشان می دهد که پاکستانی ها روزبروزمتحدین طبعی خودرا از دست می دهد. علت این همه سردرگمی ودست پاچگی ازعدم صداقت دولت مردان نسبت به روابط با امریکا است که درین آواخردراظهارات ترامپ به شکل واضح ونهایت با الفاظ صریح سران اسلام اباد را متهم کرد که ازهراس افگنان وتروریستان به حیث افزارسیاسی وکشتن مردم بی گناه افغانستان مدتی است وضع منطقه را به بحران کشیده ؛ وهم زمان با این اعمال خلاف منشورملل متحد نه تنها به نظامیان امریکارا هدف قرارداده، بلکه صلح وامنیت جهان را به چالش کشیده است ، وازهمه مهمترامروزپاکستان مانع نقشه راه سیاست خارجی امریکا درمنطقه شده است. درحالیکه دردهه 1980 میلادی همکاری اسلام اباد- واشنگنتن درافغانستان مبتنی برمنافع مشترک بوده است ،چون هردو از کمو نیسم وپیشروی شوروی درافغانستان هراس داشتند . ازانجاییکه همراهی پاکستان همیشه روی صداقت نبوده چون فرصت طلبان معامله گرمقطعی بوده ؛ بعد ازشکست شوروی ، نوعی خوش خدمتی وجلب کمک های بیشتربوده است.با گذشت زمان این خوش خدمتی ها ، اشرافیت سیاسی پاکستان را به انگلیس وامریکابه پیمانه وابسته ساخت که روحیه گدامنشی به شکل همه جانبه ، ناشی ازسرازیرشدن دالرها امریکا ، سلاح وسرمایه وحتی فرهنگ را دربرگرفت.درکنارسرازیرشدن دالرهای امریکا به بهانه ای مبارزه علیه شوروی وحکومت تحت حمایه شوروی ، دالرهای عربستان سعودی ، همراه با تفکروهابی هم روانه بود که این متحدان طبعی از پاکستان توقع داشتند تا درسال 2001 به جبهه امریکا یی(( درنبرد علیه تروریسم)) بی پیوندد. در نهایت درکل با گذشت زمان ،ازپاکستان چیزی باقی نمانده واین کشورچنان درروابط خود چهره دوگانه وعدم صداقت را نشان داد که اکنون تصور کارشناسان براین امرتوافق دارند که پاکستان راه باز گشتی برای خود نمانده است. درصورتیکه امریکا واقعاً روی تصمیم وتعذیرات خود پایبند باشد ، واقعاً دست ازسرپاکستان بردارد ، مقامات اسلام آبادباید تلاش های زیادی بکار برد تا ازین هویت سیاسی خارج شوند ، ودر سیاست خارجی خود نسبت به مداخلات درافغانستان دست بر دارد ولانه های تروریزم را پاکستان برچیندوبا افکار افراطی بنیا د گرای خدا حافظی کند.!ازانجاییکه نگاه امریکاه ازرئیس جمهورترامپ گرفته تا اکثریت اعضای مجلس ، پاکستان را بحیث ابزاری بیش نمی بینند ، وتا اکنون به استثنای تغیرجهت امروزی امریکا، پاکستان به وظیفه یی نوکرمنشی خود دربرابردستورات انگلیس وامریکا عمل نموده ؛ ولی باحوادث اخیردیده شد که خلاف تعهدات خود درمقابل اربابان دیروز وامروزخودعمل نماید ، بدون شک زمان تنبیه وسرزنش آن فرارسیده است .اعلان اخیرامریکا برتعلیق کمک ها ی مالی وتسلیحاتی ازجمله دوملیارد دالر رابه پاکستان دلیل ونشان همین تهدید وسرزنش است .از وضع جنین نتیجه گرفته می شود که تا زمانیکه ترامپ درامریکا برسرکاراست،امکان دارد اسلام اباد درتلاش شود تا جایگزین مناسبات تجاری واقتصادی خودرا با کشورهای چین وروسیه گسترش دهد .برای جبران کسری مالی وهزینه گروهای جدید شورشی که تا اکنون از آن درکشتارمردم افغانستان استفاده نکرده به دنبال جایگزین باشد. بگمان پاکستان این تغیرتاکتیک شاید بتواند به تدریج ومرورزمان یوغ اسارت ووابستگی را ازگردن خود دورکند ، ویا این احتمال هم دوراز امکان نیست که پاکستان بشکل کجدارومریز به روابط خود تا زمانیکه ترامپ درامریکا برسرکارباشد ، مدتی خودرا از امریکا کناربکشد؛ ولی لذت دالر های امریکایی سطح زندگی جنرال های آن را چنان تغیرداده که بازهم اشرافیت سیاسی پاکستان را وسوسه کند تا انتظار رئیس جمهورآینده امریکارا بکشد، چرا نخبگان ونظامیان پاکستان با دالرهای امریکا رشد ونمو کرده اند.تاریخ شاهد است که درسه دهه اخیرافغانستان راتوسط گروهای افراطی بنیاد گرایی داخلی وخارجی به حیث کمربند سبزعلیه شوروی مورد استفاده افزاری قراردادند ، وبا هزارتاسف که انها را عمداً بحال خود گذاشتند که خود ومردم افغانستان را تکه وپاره کنند، که امروزامریکا هزینه هنگفت وسنگین آنرا بدوش می کشدافغانستان ومردم افغانستان قربانی اندیشه ای بنیاد گرایی افراطی مذهبی ، نیولیبرالیزم غربیان، کمونیزم شوروی، ودرنهایت به  چنگال تشنه به خون تفنگ سالاران داخلی که به جزجنگ وکشتار هنروتخصصی نداشتند سپردند که منجربه ویرانی کابل وکابلیان شد. نتیجتا:بعد ازاین همه فرازوفرود ومصیبت های پی هم درتشخیص وشناخت خود از دوست ودشمن چه درسطح داخلی وخارجی درانتخاب بعدی خود درانتخابات پارالمانی وریاست جمهوری حتی رهبران قومی که برشانهای زخمی شما حکومت وتجارت می کنند ؛ نباید اشتباه وبدترازآن تکراراشتباه را خداوند منظورونمی بخشد تکرارکنید.به نماینده گان دروغین وجفا پیشه که درجبهات شخصیت سازی کاذب ساخته شدند وهنوزکه هنوزاست ازمردم ما قربانی می گیرند،به خاطرخدا ووجدان انسانی به همه ولو یکبارشده خودرا امتحان کنید وبه همه ((نه)) بگوئید،با اتحاد حرف وعمل این دست های الوده به خون مردم مارا که ازطریق همسایگان مداخله گرازجمله ایران وپاکستان سازماندهی می شود کوتا کنید ؛ درین راه خداوند(ج) ومردم رنجدیده یارویاور شما ست.                                                                                                                     

 

 


بالا
 
بازگشت