مهرالدین مشید

 

تیر امریکا این بار نباید به گل بنشیند و باید فرق نظامیان پاکستان  را بشکند

داعش بازوی ضربتی شبکهء حقانی است

رئیس استخبارات امریکا بار دیگر به پاکستان هشدار داد و گفت تا زمانی که پاکستان شبکۀ حقانی و طالبان را در خاک خود سرکوب نکند، رابطۀ دو کشور به حالت برنخواهد گشت و کمک های کشور اش به پاکستان به حالت تعلیق قرار خواهد داشت. وی افزود، دیگر برای کشوری پول نمی دهد که برای تروریستان پناه گاۀ امن آماده کرده و آنان را برای حمله بر سربازان ما می فرستد. در این شکی نیست که شبکۀ حقانی و طالبان از سوی آی اس آی پشتیبانی، تجهیز و تمویل می شوند و آموزش می بینند و اما این را نباید فراموش کرد که مرکز تجهیز، تمویل و آموزش داعش نیز پاکستان است و تحت نظر آی اس آی فعالیت های شان را زیر بیرق سیاه برضد مردم افغانستان به پیش می برند پاکستان از آنان نیز به عنوان ابزار استراتیژیک خود به کار می برد و بر تمامی فعالیت های آنان اشراف کامل دارد. پاکستان خواسته تا داعش را جانشین شبکۀ حقانی و طالبان کند؛ زیرا ا یک سو طالبان با از دست دادن رهبر شان به چندین دستۀ متخاصم تقسیم شده اند که این برای پاکستان درد سر ساز است و از سویی هم بازی های دو پهلو و محیلانۀ پاکستان، امریکا را به جان رسانده و پانزده سال تمام پاکستان را فریب احمقانه داده است. پاکستان از همین رو تلاش می کند تا داعش را در زیر ریش ملافضل الله پنهان کند و برای توجیه این پنهان کاری های خود تدابیر ا قبل را سنجیده است و برای این کار به شبکۀ حقانی دستور خاموشی و به داعش فرمان داده که مسؤولیت تمامی عملیات انفجاری در افغانستان را به عهده بگیرد. رویکرد محتاطانۀ اسلام آباد با داعش نیز از همین جا آب می نوشد. هرگاه امریکا قصد نابودی تروریزم در منطقه و جهان را دارد، باید داعش را فراموش نکند نگذارد که این گروۀ تروریستی هر روز فربه تر شود. در غیر این صورت این بدون تردید بزرگ ترین اشتباۀ دور دوم روبکرد این کشور در برابر گروه های تروریستی خواهد بود. بدون تردید ه نوع بازی پیدا و پنهان در این رابطه خطری به مراتب بزرگ تر از القاعده و طالبان را در قبال خواهد داشت و هر نوع رسیدن به اهداف استراتیژیک را به خواب و خیال بدل خواهد کرد.

گزارش هایی وجود دارند که داعش شاخه یی از شبکۀ حقانی است که فعالیت های ضربتی و تروربستی این گروه را در داخل افغانستان به پیش می برد. این چیز تازه یی نیست، هر از گاهی شبکه های استخباراتی بر سر گروه های گوناگون سرمایه گذاری می کنند تا زیر نام های متفاوت فعالیت های تروریستی شان را به پیش ببرند تا در شرایط مختلف از آنها بهره برداری های گوناگون کنند و بر حسب معمول شبکه های استخباراتی با نوکران خود هراز گاهی برخورد دوگانه کرده و به هر یک طوری وانمود می کنند که نزدیک ترین رابطه را با آن دارند و از سایرین با اعتبار تر اند و مورد اعتماد هستند؛ البته به این خاطر که بتوانند، بوسیلۀ این گروه ها و شاحه ها نه تنها فعالیت های تروریستی اصلی گروه را تحت پوشش قرار بدهند؛ بلکه به مثابۀ یک گروه و یک شاخۀ احتیاطی جاگزین نیز از آنها استفاده می کنند. این به معنای نفی کلی فلسفۀ وجودی گروۀ داعش و شاخه های آن در عراق و سوریه نیست؛ بلکه ایجاد همچو گروه های موازی از جمله رویکرد های استخباراتی است که بخاطر رسیدن به اهداف متفاوت ساخته می شوند. جنرال حمیدگل در سال های پیشین در یک گفت و گو از موجودیت سه نوع طالب در پاکستان سخن گفت. این جنرال کارکشتۀ استخباراتی تایید کرد که یک گروه از طالبان برای خدا می جنگد، گروهی هم است که با طیاره ها اکمال می شوند و گروهی سوم است که به اهداف فعالیت های مافیایی زیر نام طالب فعالیت دارند. پسان تر گزارش های به نشر رسید که شرکت بلک واتر اضافه تر از سه هزار تن را در قبایل جهت پیشبرد اهداف گوناگون استخدام کرده است. همچو ساز و کار ها در حصۀ داعش نیز می تواند، صدق کند. استخبارات پاکستان شاخه یی را به نام داعش ایجاد کرده که هم به مثابۀ گروۀ فشار بر شبکۀ حقانی گاهی عمل کند و هم در صورت فشار های خارجی بتواند آن را جانشین شبکۀ حقانی کند که شاید پاکستان در این روز های روی آن تمرکز بیشتر نماید. درس این همان داعشی است که در گذشته ها از آن به عنوان داعشیانی نام برده شده که بیرق های سفید شان را به بیرق های سیاه عوض کرده اند. پاکستان یگانه کشور حامی تروریزم در منطقه در این گونه فعالیت ها دست بالا و تجربۀ پیشینه دارد؛ زیرا این کشور زیر نام اسلام در موجی از اختلاف های شدید با هند، بوجود آمد که تا حال سه بار با هند بر سر کشمیر جنگیده و شکست افتضاح بار آن در بنگال شرقی در 16 دسمبر سال 1971 و به اسارت درآمدن بیش از صد هزار سربازانش در دست سربازان هندی معروف است که پس از این حادثه جنگ پایان یافت. گفتنی است که یک انگلیس بنیانگذار شبکۀ استخباراتی آن بود. در واقع ایجاد ایجاد پاکستان به کمک انگلیس که حالا خود را وارث بریتانیا می خواند، ریشۀ استخباراتی داشته که انگلیس از گروه های اسلامی آن برضد هند استفاده برد و هم اکنون به گفتۀ مقام های پاکستانی بیشتر از هفتاد و دو گروه تروریستی در پاکستان فعال اند که از جمله بیست گروه آن در افغانستان فعال می باشند که پناه گاۀ امن در داخل پاکستان دارند. حالا که امریکا بر پاکستان فشار آورده است، برای پاکستان ساده است که با راه اندازی یک عملیات خاک بر چشمان امریکایی ها بزند و خیلی قشنگ شبکۀ حقانی را به داعش مطلوب خود عوض کند.

این موضوع برای زمامداران پاکستان خیلی ساده است که در فریب، دروغ و دو رویی سرآمد روزگار خود اند و  قاضی امریکایی برای حکومت این کشور هشدار داد که از این گونه معامله با پاکستانی ها خودداری کنند زیرا که به گفتۀ او پاکستانی ها حاضر اند حتا در بدل پول "مادر خود را به امریکایی ها بفروشند". قاضی امریکایی پس از زمانی این سخن را گفت که نظامیان پاکستان" ایمل کانسی" را به امریکایی ها تسلیم کردند. وی متهم به دست داشتن در کشته شدن یک شهروند امریکایی بود. بنا براین پاکستانی که ارتشیان و زمامدارانش در معامله و گردن نهادن و خوابیدن در برابر پول شهرت جهانی دارند، برای شان خیلی ساده است که شبکه یی را به نام حقانی به امریکا بفروشد و شبکۀ جاگزین آن را به نام داعش در جایش ابقا کنند. این همان شبکه یی است که با سکوت شبکۀ حقانی به دستور آی اس آی مسؤولیت تمامی حمله های انتحاری را در شهر کابل و سایر ولایت های افغانستان به عهده می گیرد. این شبکۀ جهنمی با گروه های تباه کار مافیایی مواد مخدر و  آدم ریابیی نیز رابطۀ تنگاتنگ دارد. چنانکه در رخداد خونین بنایی در ناحیۀ نهم شهر کابل این نقاب از رویش افتاد و ثابت شد که گروه های تروریستی برای رسیدن به هدف از توسل جستن به هر ابزاری خود داری نمی کنند و ذبح شریعت در گام اول در نوک شصت آنها قرار دارد. پس در این هرگز تردیدی وجود ندارد که پاکستان به مثابۀ کشور تروریست پرور برای بازی با رقبایش از یک سو و بازی با امریکا، البته در موجی از زد و بند هایش با چین و روسیه و ایران و ترکیه از سوی دیگر، چندین قطعۀ بازی و چندین "پر" برای افگندن به میدان حریف دارد، حال با امریکایی ها است که در" چال" خود از سوی پاکستانی ها به ساده گی "مات" نشوند و آنگاه به امریکایی ها بگویند که " تختۀ شطرنج ما را کشت و مات دیگریست" و امریکایی ها مانند گذشته کلک حیرت بر لب بگذارند و آنگاه خلف آقای ترامپ بیچاره هر چه داد و فریاد بزند که پاکستان امربکا را احمق ساخت و پولش را گرفت و جیبش را خالی کرد و بدون تردید کسی به حرف هایش هم گوش نخواهد داد. حال بر مقام های امریکایی است که فرصت را از دست ندهند و در بازی تازه فریب پاکستانی های محیل را نخورند؛ زیرا به گفتۀ قاضی امریکایی زمامداران کشوری که مادر خود را به پول می فروشد، حاضر اند که برای گرفتن پول از صد ها مکر و فریب سود جویند و با یک بازی جدید استخباراتی خیلی قشنگ امریکا را زیر بگیرند و کاخ سفید باز هم برای پاکستانی ها ببازد؛ زیرا که شبکۀ آی اس آی تردست ترین و مکار ترین بازیگر در میان شبکه های استخباراتی منطقه است و حتا از سپاۀ پاسداران  ایران که تا کنون دو هزار افغان را در جنگ سوریه سلاخی کرده ست، هم چند گام پیش تر است. امریکایی ها آنگاه متوجه شوند که مانند حالت کنونی دیر شده باشد و حتا داد و فریاد و هشدار های آقایانی چون خلف ترامپ هم ناشنیده باقی خواهد ماند.یاهو

 

دوم  سوم دلو سال  ۱۳۹۶

 

 

 


 


بالا
 
بازگشت