+

 

جنرال امام الدین

 

امکان مهارساختن حملات انتحاری درشهر کابل وشهرهای بزرگ

مسابقات وزورآزمایی های ابرقدرتهای جهانی باعث درگیری یک جنگ خونین وطولانی درافغانستان گردید. این کشور درجریان چهل سال دوام جنگ حضورنظامی ابرقدرت های شرق وغرب،متحدین وهم پیمانان شان رابه تجربه گرفت.آنهانیروهای نیابتی وشبکه های استخباراتی کشورهای همسایه افغانستان ومنطقه را اسپانسر نموده زیر فرمان شان درآوردند.

این نیروها تحت نام طالب وداعش به فرمان استخبارات اسپانسر شده کشورهمسایه «پاکستان» استقامت اصلی واساسی فعالیت خون آشام ومرکبار شان شهرکابل پایتخت افغانستان را که یک شهر متمدن انسانی ومرکزسیاسی،علمی وفرهنگی  میباشد انتخاب نموده اند که با حملات وحشیانه انتحاری« میدان هوایی کابل، شفاخانه مرکزی   400بستراردو، چهارراهی زمبق ،دارالامان،دهمزنگ،چهارراهی قمبر،هوتل انتر کانتی ننتال وحمله اخیر انتحاری تاریخ 27.01.2018مقابل مقر سابق وزارت داخله » ازهزاران نفراهالی بی دفاع شهرکابل که به خاطربدست آوردن لقمه نانی خانه های شان را ترک کرده وبه شهرروآورده بودند قربانی گرفت.

دیگر مردم افغانستان وکابل نمی توانند با پیکر زخمی وخون آلود در زیر پا شنه های سربازان خارجی سرنوشت کشورشان رابه کف گیرند،این نیروهای نیابتی واستخبارات

اسپانسرشده منطقوی وجهانی است که دربلاد خون وآتش فرمان روایی می کنند.

تا جایی که دیده شده تاکنون بلند ترین نقشی که مردم افغانستان دراین نبرد خونین داشته اند نقش هیزم جنگی برای فوران آتش جنگ بوده است.

امروزمردم کابل درعوض به نمایش گذاشتن پیشرفتهای کلتوری،فرهنگی،تمدن وپیشرفت از انتحار،انفجار، خون،دود وآتش یاد نموده شهرزیبای شان راتاریک خون آلود زخمی ماتمسرا وکربلا مینامند.آنها با چشمان اشک آلود،زجه وفریاد گاهی استعفای مدیران قدمه اول نهادهای امنیتی رامیخواهند وگاهی هم استعفای حکومت وحدت ملی رامطالبه مینمایند. عده ازسیاسیون،مفسرین مغرض وعمال شبکه استخباراتی پاکستان  خرابی وضع امنیتی رادرنابکاری حکومت وحدت ملی که به نظر ایشان دریک اتحاد مجبوری دومدیرناکارا بانمایشنامه دموکراسی مزحک وانتخابات تقلبی به شیوه استعماری اساس گذاشته شده جستجونموده به اعمال جنایت کارانه گروپهای نیابتی وتمویل کنندگان آن رنگ جهاد می آراید.    

آنها تمامی راهای حل معضله کنونی افغانستان را نفی نموده یگانه الترناتیف راه ختم جنگ وتامین صلح وامنیت در کشور شان را برآورده شدن خواسته های نامشروع پاکستان قلمداد نموده ومیخواهنداین وطن رابا تمام قربانیهاوافتخاراتش باحضورنظامی نیمی ازکشورهای جهان برخلاف خواسته های ملت وشهدای گلگون کفن آن به کام پاکستانی که درحال منزوی شدن است فروبرد.چنین وانمود می سازندکه امکان مهار ساختن حملات انتحاری وتامین صلح در کشور شان وجود ندارد.

برخلاف من منحیث یک جنرال اردوی سابق افغانستان میخواهم به احترام خون پاک قربانیان حوادث انتحاری نظر به آنچه که در جریان تحصیل آموختم وآنچه که ازتجارب بیست سال جنگ دربخش« تشکیلات ،تسلیح وتجهیز اردو،ارتقای احضارات محاربوی، پلانگذاری استعمال وسوق وادره قوتها درجبهات وسیع ، ایجاد سیستم تدافعی وامنیتی شهرهای بزرگ» اندوختم به بنیادهای امنیتی قوای مسلح وس قومامندان اعلی آن پیشنهاد نمایم که با تحلیل از وضع وحالت فعلی کشور با شیوه هاوپرنسیبهای ذیل میتوان حملات انتحاری را درکابل وشهرهای بزرگ افغانستان مهارساخت ویا حد اقل درآن تقلیل به عمل آورد که ذیلآازآن یاد آوری میگردد:

1:درکابل وشهرهای بزرگ اهداف وتاسیسات مهم مانند میدان هوایی،شفاخانه ها، وزارتخانه ها،تعمیرپارالمان،تاسیسات واهداف نظامی تشخیص ودرآن رژیم خاص امنیتی که با سایرنقاط متمایزباشد برقرارگردد.

درراه های ورودی محلات مذکورجاییکه انسدادها گذاشته شده حداقل دودروازه کنترولی درمسافه 50الی 70 متر از همدیگرایجاد گردد. واسطه نقلیه ایکه داخل محل میشود در دروازه اول توقف کرده دریورآن به محل کنترول دوم آمده بعدازشناسایی وتلاشی دقیق دریور، واسطه نقلیه شان دقیقآ کنترول وتلاشی گردیده بعدآ اجازه ورود داده شود.

به سرو صداهای دریور ویا بادیگاردهایی که میگویند موترجنرال صاحب،وزیرصاحب ،ویاوکیل صاحب است ویا اینکه درداخل امبولانس مریض عاجل است نباید ارزش قایل شد،هرگاه یک مریض دردودقیقه کنترول وتلاشی درداخل موترامبولانس بمیرد بهتراست نسبت اینکه 100نفردرعمل انتحاری وانفجارجانهای شان را ازدست دهند.

2:ظرفیت پرسونل وکارمند های امنیتی ریاست امنیت دولتی درحوضه های امنیتی، اهداف وتاسیساتی که درآن رژیم خاص برقرارمیگردد،تا حدی بالا برده شود که بتوانند ازعهده وظایف محوله«کشف اجنت هاوگروپهای تخریب کار،دستگیری ویا ازبین بردن آن قبل از رسیدن به هدف» به آسانی بدر آیند.

3:هیچ یک ازموترهای دولتی به شمول موتر های جنرالان ،روسا،وزیران وکلای پارالمان ازکنترول وتلاشی معاف نشده وبه موترهای بدون نمبر پلیت وشیشه سیاه بصورت قطع اجازه گشت وگذازر داده نشود.

    4: درهوتل هایی که مسافرین شب شان را سپری می نمایند ویااپارتمان های کرایی شهرکابل وسایرشهرهای بزرگ رژیم خاص کنترول برقرارگردد.طوری که شهرت مکمل مسافرین وکرایه نشینان به رویت پاسپورت ویاتذکره درکمپیوترهای هوتل ویا سرای ثبت وهمه روزه درمورد مسافرین واشخاص مشتبه به سیستم دگیتال به ایمل اداره پولیس حوزه مربوطه اطلاع داده شود.هرگاه نسبت پایین بودن سطح دانش ونداشتن سواد کافی اجاره دار وسرای وان ازعهده این کار برآمده نتوانند درآن صورت این مشکل با گماشتن فارغین پوهنتون ها یی که بیکاربوده ودرپی کاریابی هستند حل شود.

5:درمحلات رهایشی تمامی حوضه های امنیتی شهر کابل در هرکوچه یک وکیل گذر تعین ودرمقابل معاش ماهوارتوظیف گردند. تا کوچه ویاگذر مربوطه اش را درهمکاری نزدیک باپولیس وامنیت حوزه مربوطه تحت کنترول دایمی قرارداده درمورد گشت وگذاروزیست اشخاص ناشناس ویا مشتبه درگذرمربوطه فورآبه پولیس مربوطه اطلاع دهد. با استفاده از این شیوه بصورت تدریجی سیستم راجستر در سراسر شهر ترویج شود.

6:درراهای اساسی ورودی به شهرکابل: از«سروبی الی پل چرخی،چهارآسیاب الی بنی حصار،میدان شهرالی دوراهی کمپنی،دوراهی بگرام الی کاریزمیر» نظربه بعد مسافه وتراکم وسایط نقلیه درهردوالی پنج کیلو متریک پوسته کنترولی«درهرشاهراه درحدود پنج پوسته کنترولی »ایجاد وبا کامره ها ودوربین های امنیتی تجهیزگردد.درراهای فرعی «لته بند کابل،موسهیی کابل، للندر کابل، پغمان کابل وراه بگرام دهسبز کابل »دو الی سه پوسته کنترولی جابجه گردد.درهرپوسته کنترولی وسایط نقلیه وحموله آن دقیق کنترول کردیده حموله وموادغیرقانونی نذیرسلاح،مواد انفلاقیه واموال قاچاقی با حاملین آن دستگیر وبه مقامات امنیتی تسلیم داده شوند.درصورتی که کنترول دقیق وسایط مشتبه ازامکانات این پوسته هاخارج باشد درآنصورت نوع واسطه،نمبرپلیت وشهرت دریوربه مقامات بالایی غرض تعقیب وکنترول بعدی اطلاع داده شود.

دقت باید کرد که این کنترول بصورت دقیق باوجودکنترول توسط اسکنر های بزرگ درهرپوسته صورت گیرد به سر وصدای مسافرین، دریوران وسایط وتجاران مبنی برضیاع وقت طولانی درانتقال اموال شان نباید ارزش قایل شد.

فرق نمیکند موتریکه ازتورخم الی کابل درپنج ساعت میرسد دوروزرا دربر گیرد مهم این است که ازانتقال مواد انفلاقیه،سلاح وتجهیزات گروپ های طرح گربداخل شهر کابل جلوگیری به عمل آید.

علاوتآتمام راهای دخولی به شهرکابل تحت کنترول وترصددرآورده شده ودر مقابل تمام آن راهاییکه امکان عبور این گروها وتجهیزات شان وجود دارد انسداد ایجاد گردد.  

به خاطرجلوگیری ازازدحام دوامداروطولانی وسایط،درمحلات مناسب شاهرا ها ایجاد پارکنگ های وسیع برای وسایط بار بری ایکه کنترول وتلاشی آن مدت طولانی را دربر میگیرد درنظرگرفته شود.

7:نظربه حجم وظایف درهرحوضه امنیتی واستقامت شاهراهای عمومی ایکه پوسته های کنترولی افرازمیگردد،قرارگاهای مشترکی که شامل نمایندگان گارنزیون،قوماندانی امنیه ولایت کابل وریاست امنیت دولتی ولایت کابل باشدایجادوتوظیف گردندتا وضع شاهراها،  هوتلها واپارتمانهای کرایی شهرکابل ومحلات رهایشی را بصورت دوامدارمطالعه نموده وتطبیق آنچه را که فوقآ ازآن تذکر به عمل آمد کنترول نموده راپورمکمل شان راروزانه به قدمه های بالایی بنیاد های امنیتی تقدیم نمایند.

8: نیرومندی وقوت یک دولت به اردووقوای مسلح قدرتمند آن ارتباط مستقیم دارد نه به قدوقامت واندام زیبای رهبری آن بنآ اردوی افغانستان طورتدریجی با تمام سلاح وتخنیک صنوف مختلفه قوتها «تانک، توپچی،انجینری، کشف وخنثی سازی تاثیرات اسلحه کیمیاوی، قوای هوایی رادار، دافع هواوراکت »مانند اردو های کشورهای همسایه تسلیح وتجهیزگردیده درمرکزواستقامتهای اساسی سرحدات پاکستان وایران وضع الجیش داده شود.

9:درظرفیت پرسونل اپراتیفی امنیت دولتی وتخصیصات اپراتیفی آن نظربه حجم وظایف تذ ئید به عمل آورده وتقویه گردد.مساعی اصلی امنیت دولتی درخارج از خط دیورند به خاطر کشف پلانها واهداف مخالفین مسلح درقرارگاهای داعش،طالب وگروپ حقانی، شوراهای پشاوروکویته وولایت سرحدی وشهر کابل توجه گردد. 

تااهداف وپلانهای رهبری این گروپ ها وتصامیم واهداف تمویل کنندگان آن «شبکه استخباراتی پاکستان »را عندالموقع به میدان کشیده و گروپهای تخریبکاررااززمان حرکت آنها ازبیزها،مدارس وتعلیم گاهای نظامی الی  ولایات سرحدی ورسیدن شان به شهرهای بزرگ تحت تعقیب قرارداده باتحلیل اوضاع بادرنظرداشت محرمیت موضوع درجریان تعقیب با مساعی مشترکه نزدیک قطعات وجزوتامهای اردووقوتهای پولیس درازبین بردن آنها اقدامات موثروعملی صورت گیرد.

10:سراسرکشوربه هشت زون تقسیم گردد. هشت گروپ ازجنرالان وزارتهای دفاع ، داخله وامنیت دولتی تحت اداره جنرالان شورای امنیت توظیف گردد تا از دفاتروموتر های زرهی ایشان بر آمده درولایات زون مربوطه سفر کرده وضع امنیتی ووضعیت دوست ودشمن واهالی محل را از نزدیک مطالعه نموده تصامیم لازمی را در جهت حفظ حالت نورمال امنیتی،استقراروثباط وضع اتخاذ نموده مساعی مشترکه وهم آهنگی دقیق را بین اردو،امنیت دولتی،پولیس ومقام ولایت به سطح ولایت وزون مربوطه اتخاذودر مورد کمی وکاستی هاواتخازتدابیرعلاوگی بنیاد های قوای مسلح را در جریان قرار داده راپور آن را به سرقوماندان اعلی قوای مسلح تقدیم نمایند.

11:ستردرستیزقوای مسلح با استفاده ازریاست اپراسیون وتعلیم وتربیه هر سه وزارت درسال یک مراتبه مساعی قرارگاه وتطبیقاتهای تکتیکی را درمحلات وسال یک مراتبه بازی حرب وتطبیقات وسیع تری را به اشتراک والیان،قوماندانان قطعات وجزوتام های بزرگ اردو،قوماندانان امنیه،مسئولین امنیت دولتی تمام ولایات ،قوماندانان ومسئولین بخشهای مختلف هرسه وزارت پیش برده وتطبیق نماید.

هدف از پیشبرد تمام این تدابیرافشای گروپمان دشمن وطرز های تطبیق فعالیتهای خصمانه آنها،به میدان کشیدن طرزهای جدید فعالیتهای محاربوی،تعمیم تجارب،ارتقای ملکه وممارثه قوماندانان ومسئولین درامر پلانگذاری، استعمال وسوق اداره متین ودوامدارقوتهاوتامین مساعی مشترکه نزدیک وهم آهنگ بین بنیاد های امنیتی توپچی وقوای هوایی میباشد.

این تدابیرتوسط لوی درستیزتحت نظرمستقیم وزرای قوای مسلح پیشبرده شده ودرخاتمه سرقوماندان اعلی قوای مسلح بااجرای نتیجه گیری جهات مثبت ومنفی این گرد هم آیی را توضیح داده صحبت شان رابه هیئت رهبری بنیادهای قوای مسلح وتمام ولایات کشور ادامه میدهد. بیشبرداین تدابیربه قدمه های مافوق امکان آن میسر میگردد تامسئولین امورراعلمآتحت تاثیر قرار ده وامر وقومانده شان نفوذ پیدا کند وازبرخوردهای متمردانه وزور ازمایی ها جلوگیری به عمل آید.

                                      با احترام

                                     امام الدین

 

 خاطره:

خودم نویسنده،ژورنالست ویا خبرنگارنیستم اضافه از بیست سال میشود که از مسایل نظامی بدورمانده ام.ممکن این متن طولانی برخوردنقادانه عده ازدوستان رادرقبال داشته باشد.بعضی ها ممکن نشراین متن راغرض آلود تلقی نموده با استعمال الفاظ وجملات رکیک در جهت تخریب آن قرار گیرند.

آنچه راکه مطالعه فرمودیدکدام داستان نبوده بلکه یک بخش کوچک ازکارعملی ریاست اپراسیون ستردرستیزاست که خودم درآن زمان مسئولیت آنرا عهده داربودم بادرنظر داشت تفاوت وضع امنیتی ،امکانات تخنیکی واتخاذ تدابیر، دیرکتیف سر قوماندانی دز زمینه ترتیب وابلاغ گردید.تطبیق وکنترول آن نیز توسط ریاست اپراسیپن عملی گردید که نتیایج مطلوبی رادرتامین امنیت ومسئونیت شهروندان شهرهای بزرگ بصورت خاص شهرکابل در قبال داشت.

دراحضاراین متن نه منفعت شخصی در میان است ونه انتقادبه آدرس هیئت رهبری بنیاد های قوای مسلح میباشد.اردو وقوای مسلح افغانستان بسیار جوان است چهار سال است که موجودیتش را بعدازخروج اضافه از 120هزارنفرقوای ناتوکه باعث ایجاد خلای عظیم قدرت گردید به نمایش گذاشته است.

اخیرآحملات پیهم گروپ های انتحاری درشهرکابل جان صدهانفرازاهالی بی دفاع را گرفت. که درنتیجه آن صدها خانم بیوه شد وهزاران طفل یتیم گردید.کوچه هاوجاده های شهرکابل را به حمام خون تبدیل کردوفضای کابل را دود وآتش فراگرفت.

خون پاک شهداییکه به خاطر دریافت آزوقه فامیل شان به شهر روآورده بودند اینجانب  راوادارمیسازدتابه مسئولین امورخطاب نمایم که درانتظار سرنوشت نبوده بلکه سرنوشت شان را به کهمک خداوند تغیردهند.انتظار انتحاری را در شهر کابل نکشند.ازدفاترشان برآمده وازموترزره خارج گردیده آنهارادرخارج از شهردرحومه سرحدات جستجو نمایند.

وضع راتحلیل نموده تصمیم بگیرند.هرگاه نتیجه مطلوب بدست نیامد قرارشانراتعویض نموده مجددآتطبیق نمایند پیروزی ازآن کسی خواهد بود که پیهم با جرئت وحوصله مندی عمل نمایند..

                                   باعرض حرمت

 

 


بالا
 
بازگشت