خواجه محمد نعیم قادری

 

ثواب الدین و کار های ناصواب در اداره امور

سخن را با این شعر زیبا از عمان سامانی که از کتاب گنجینة الاسرار انتخاب کرده ام، آغاز می کنم:

کیست این پنهـان مرا در جان و تن                  کــز زبـــان من همی گوید سخــــن

آن که گوید از لب من راز کـیست؟               بشنوید این صـــاحب آواز کـیـست!

این روز ها طرح قوم گرایانه دولت برای مردم خبرساز شده است و این طرح حکایت از فساد روشمند و سیستماتیک در بدنه نظام و سازمان های دولتی دارد، در گذشته از انحصار قدرت و حذف دیگر اقوام در بدنه نظام هر جا زمزمه می شد، نشر این سند قومگرایانه بر همه یی آن شایعات مهر صحت گذاشت.

می گویند که ثواب الدین مخکش از افراد وابسته به داود نورزی است، معلوم است که زیر کاسه نیم کاسته است، رژیم غنی احمدزی مثل حامد کرزی هرگز حاضر به تقسیم عادلانه قدرت و ثروت نبوده و به انحصار می اندیشد و به استبداد متوسل می شود.

این سند یک جرم مستند است، گویا مسوده طرح قومگرایانه آماده شده بود و در سایت تلگرام بین افراد وابسته به قدرت به رایزنی گذاشته شده بود که خوشبختانه به بیرون درز کرد و همگان از آن اطلاع حاصل کردند.

مصداق عملی این گونه طرح ها و اقدامات عملی قبیله گرایان در گذشته نیز بسیار بوده است. اما این سند از جنس دیگر است که به ما می رساند باید حساب کار خویش را بکنیم و ...  با نشر این سند از اداره امور، یک بار دست حکومت رو شد و همگان دانستند که حکومت از آن یک قوم است و بر محور خواست یک قوم می چرخد. حضور دیگر اقوام در کنار دولت صرف جنبه نمایشی دارد و تصمیم گیرنده برادر بزرگ است.

موجودیت افرادی چون ثواب الدین مخکش در اداره امور حیثیت چوچه ماری را دارد که در آینده به اژدهای بدل می شود که جامعه را به کام هیولای فساد و استبداد بیشتر فرو می برد. از افشای این سند و طرح دسیسه برای سایر اقوام مواد و موارد زیر را باید مدنظر داشت:

·      وقتی ثواب الدین مخکش طرح و برنامه بزرگتر از خودش را برای نظام می سازد، معلوم است که افراد بزرگتر از خودش او را رهنمایی و حمایت می کند.

·      وقتی این طرح با ۱۸۳ نفر دیگر در میان گذاشته می شود، و کدام افراد هم سو و هم تبار اند، باید هر کدام این افراد مشترک مورد بازپرس قرار گیرند.

·      اداره امور خود در فساد غرق است و از افراد مفسد در گذشته نیز حمایت کرده است و خود نیاز به یک خانه تکانی دارد.

·      افشای این سند قومگرایی خود یک جرم مستند است، استعفای آقای مخکش حلال مشکل نیست، او باید مورد بازپرس جدی قرار گیرد. تا سر نخ باز شود و سایر افراد وابسته به آن نیز مشخص و مجازات شوند.

·      اداره امور تا به حال در سایه ارگ حرکت کرده و تمام تصامیمش در مشوره با ارگ صورت می گیرد، ازین رو اداره امور باید از انحصار ارگ بیرون بیاید و مستقلانه عمل کند.

·     

·      این سند چیز تازه یی نیست، از ابتدای حکومت کرزی تا احمدزی همین راه و همین روش به اجرا گذاشته شده بود و است. مفاد این سند هم اکنون در بدنه نظام به کلی مشهود و محسوس است، به طور مثال حکومت محلی لوگر تنها در انحصار یک قوم است و دو سه  نفری که از اقوام دیگر اند، جنبه نمایشی دارند.

·      افشای این سند گویای فساد گسترده در اداره امور است، اگر اداره امور دارای مدیریت سالم و خالی از فساد است، موجودیت افرادی متعصب چون ثواب الدین مخکش در آن چه کار می کند؟!

·      آشکار است که این طرح ها از ارگ آب می خورد و به سایر سازمان های دولتی سرایت کرده و می کند. عملکرد استبدادی و انحصار گرایانه اشرف غنی و گروه همکارش از وزیران و وکیلان گرفته تا والیان و رئیسان و مدیران نظام. همه غرق در فساد و مشغول دامن زدن به تبعیض و تعصب اند. شماری اندکی ازین برنامه مستثنا اند.

·      فرار از تخلف با استعفاء معنا نه دارد، در حالی که تخلف مدیران دولتی در دور زدن از قوانین و چپاول بیت المال و ضایع شدن حق شهروندان غیر پشتون محرز است، تنها شاهد استعفا و عزل هستیم. متخلف باید مجازات شود.

·      تا زمانی که یک خیانت و جنایت رسانه یی نه شود، دولت اصلاً به آن توجه نه دارد،  معلوم است که فساد زیر پوست دولت روان است. و مفسدین حامیان دولتی و ارگ نشین دارند.

·      سه سال از عمر دولت وحدت ملی می گذرد و دولت شعار پاکدستی از فساد می دهد، در حالی واقعیت غیراز آن چه است که دولتمردان می گویند.

·      شعارهای عوامفریبانه رئیس جمهور در باب مبارزه با فساد و تبعیض و تعصب و قهرمان نشان دادن مدیران ارشد نظام توسط سخنگویان مداح دولت و هیاهوی زیاد برای رسیدگی به پرونده های فساد و خیانت، در آخر به یک استعفا و عزل و جا به جایی می انجامد. این راه حل نیست.

·      اداره امور از فساد گسترده درین سازمان باید پاسخگو باشد.

·      آقای میاگل وثیق یکی از رئیسان اداره امور گفته است که " آقای مخکش در حد تصمیم گیری نبوده است که چنین طرحی را آماده کرده است". حال پرسش اساسی این است که اگر آقای مخکش در مرجع تصمیم گیری اداره امور نبوده با کدام جرئت این طرح را و برای کی آماده کرده بود؟!

فرجام سخن: از این بحث چنین نتیجه گرفته می شود که :

هر چند سخنگویان مداح دولت این قضیه را به هر شکل ماست مالی می کند، و به صورت مصنوعی از اقدامات تنبهی آقای اشرف غنی احمدزی خبر می دهند، اما فریب این گپ ها را نه باید خورد. این موضوعی نیست که اقای احمدزی آن را از روی صداقت و امانت پیگیری کند، زیرا مرام نفر اول چنین بوده و هست. هر چند قانون مسئولیت سنگینی را در مواجه با چنین تخطی های آشکار به دوش رئیس دولت گذاشته است، اما واقعیت امر چیز دیگر است.

حال که مانیفیست فاشیستی دولت افشاء و طشت رسوایی شان از بام افتاد. بعد از افشای سند قومگرایی، به پیام و پیآمد آن به عنوان زنگ خطر و هوشدار بیدارباش برای سایر اقوام باید نگاه کرد و متوجه اقدامات پنهان نظام قبیله در مقابل خود باشند.

سایر اقوام با انتباه و عبرت ازین طرح با غور و تأمل به قضیه نگاه کنند و متوجه دسایس و توطئه های دیگر قبیله گرایان در مقابل خود باشند. در غیر آن قبر شان از پیش کنده شده است و شاهد قربانی شدن خود در اثر چنین طرح ها و برنامه های تبعیض آمیز، فسادگستر و بنیان کن باشند. و این را بدانند که در مرام قبیله فکر مدینه نیست، آری،

نـیـش عـقــرب نه از ره کین است        مـقـتـضــــای طـبـیعـتـش این است

والسلام علی من اتبع الهدی

Qaderi_naim@yahoo.com

* * *

 

  


بالا
 
بازگشت