سیدداوود مصباح   

‏يکشنبه‏، 05‏ نوامبر‏ 2017

 

انقلاب اکتبر

چکیده :

انقلاب اکتبر نقطه عطفی در تاریخ بشریت بود و اکنون بشریت الترناتیویی برای گذر از سرمایه داری امپریالیستی به سوسیالیسم دارند . ازهزاران دست آورد های شگرف انقلاب اکتبر چند نقطه در این بحث تذکر داده می شود :

* -  اگر انقلاب اکتبر بوقع نمی پیوست ، اکنون تمام کشورهای جهان مستعمره امریکای امپریالیستی و حیات خلوت سرمایه داران پر توقع و دهکده حقیر غول سرمایه داری می بود .

* -  « انقلاب اکتبر این سوالات را روی میز تاریخ گداشت ، که آیا سرمایه داری آلترناتیو دارد ؟ آیا سرمایه داری افق نهایی دوران ماست ؟ آیا بازگشت ناپذیر است ؟ آیا لازم است مناسبات دیگری میان انسان ها ورای مناسبات جامعه سرمایه داری بر قرار شود ؟آیا سوسیالیسم آلترناتیوی جامعه سرمایه داری است ؟ »  

* - « انقلاب اکتبر یک انقلاب رهایی بخش بود.»

* -  « اولین انتر ناسیونال با تعریف دقیق این کلمه در واقع سومین انترناسیونال بود ، زیرا در کنار نمایندگان تمام کشورهای جهان سوم و همه جنبش های آزادیبخش علیه امپریالیسم قرار گرفت ، این را هرگز نمی توانیم فراموش کنیم .» 

* -  والادیمیر ایلیج لنین در نخستین گام جمهوری پارلمانی را که نماد جامعه بورژوازی و ضد کارگری است ملغی و جمهوری شوراهای نمایندگان کارگران ، دهقانان و سربازان را تأسیس نمود . 

 * -  جمهوری شورایی گیلان در ایران و انقلاب ثور ( اپریل 1978) یکی از راه رهایی زحمتکشان بود ، شرم باد بر منکر آن .

 آغاز سخن :

انقلاب اکتبر و تأثیر ژرف آن در پهنه زندگی معاصر بشریت چون آفتاب می درخشد و الهامبخش است .قبل از انقلاب اکتبر جهان به مستعمرات اروپاتقسیم شده بود . انگلیس و اسپانیا و پرتگال بر سر تقسیم مستعمرات با هم در گیر بودند . انگلیس با بشترین مستعمرات با خود می بالید و با غروروتکبر می گفتند که « در سرزمین انگلیس آفتاب غروب نمی کند » از قرن 15تا قرن بستم انگلیس مستعمره داشت و تمام ثروت و تجمل و فیشن غربی ها از غارت سرزمین های افریقا ، آسیا و امریکای لاتین است و همچنین کار مفت و مجانی اسیران سرزمین های مستعمره بالای مزارع و کارگاه های اشرافیت غرب بود . از سالهاست که الماس افریقا دربست در انحصار انگلیس است . پخته ، کتان و پشم و سایر مواد خام هند بطورکامل به انگلستان منتقل می شد . تمام جاده ها و خط آهن و ساختمان و تاسیسات توسط کار مجانی افریقائیان و آسیایی و امریکای لاتین ساخته شده و تخریب اساسات فرهنگی و ترویج خرافات و تحجرگرایی یکی دیگر از ترفند های شیطانی و خراب کارانه استعمار گران بود و اکنون بنیان گزاری و تسلیح و تمویل تمام گروه های تروریستی و بنیاد گرایی محصول کار انگلیس و امریکا و غربی های حریص و بی رحم وخون آشام است که به احماقت مسلمانان میخندند .

انقلاب اکتبر یک فاز نوین آزادیبخش و رهاییبخش در جهان بود که زنجیر های اسارت بار استعمار را شکستاند و به بشریت راهی را نشان داد که در تاریخ بشریت یگانه و ممتاز بود و است . گرچه در زمانه های مختلف دانشمندان و فلاسفه در زمینه رهایی بشریت از ستم های طاقت فرسا وکشنده راه کارهای مطرح کردند که با شقاوت و بی رحمی توسط غارتگران و دولت های مستبد وقت سرکوب گردید ، چون اندیشه ارسطو که در کتاب جمهور توضح گردیده و هم اندیشه های کمونیستی زردشت خورگان در قرن سوم میلادی و  کمونیسم دهقانی ما در فلات ایران ، جنبش مزدکیان در قرن پنج میلادی که با حمایت و تشویق « کرتیر » پیشوای زردشتیان توسط پسر قباد شاه « انوشه روان » مزدک بامداد با دوازده هزار پیروانش بی رحمانه زنده بگور شدند . در اروپای قرن 16 ظهور افکار سوسیالیسم و کمونیسم توسط پروتستان از کلیسا و رهبران ان چون انابپ تیسم یا کمونیسم مسیحی ، توماس مونزر، ملکور هوفمان ، جان اف لیدن ، فارل ، مارتین لوتر ، ژان کالویین و جان ناکس . همچنان در قرن 17 میلادی در فلسفه سیاسی رادیکالهاو کمونیست های انگلیس « جان لیل برن » ( پیشوای حزب لولر ها ) و « جراردوینستانلی» ( پیشوای حزب دیگرها)  حقوق طبیعی انسان و برابری کامل و لغومالکیت شخصی بر زمین و اشتراک عامه بر تعیین دولت وتضمین آزادی های فردی و عدالت و مساوات وغیره از شعارهای شان بودند . اما انقلاب اکتبر این مسایل را از ریشه اساس گزارد و ببشریت آموخت که چگونه خود را بشناسند و زندگی نمایند و از زندگی لذت ببرند . اندیشه مارکسیسم با اندوخته های عملی وعلمی لنین در آمیخت و سیستم بوجود آوردند . در پرتو این اندیشه علمی راه گذر از سرمایه داری به فاز نوین رهایی بخش و نجات بشریت از استثمار انسان از انسان . انقلاب اکتبر سه سال بعد از جنگ اول اروپاکه بر سر تقسیم مستعمرات رخ داد  ، به روسیه توسط حزب بلشویک به رهبری والادیمیر ایلیچ لنین به پیروزی رسید این انقلاب در حقیقت یک انقلاب جهانی بود که معادله ای جهانی سرمایه داری را به سود زحمتکشان تغییر داد . درباکو دومیلیون کارگران ایرانی با خانواده های شان کاروزندگی می کردند که تعداد زیاد این کارگران عضو حزب بلشویک بودند و بعد از پیروزی انقلاب اکتبر بر اساس حق تعیین سرنوشت ملل طرح لنین بخش ایرانی تباران بحیث حزب مستقل ایران به فعالیت پرداختند ابتدا بنام حزب عدالت و توانستند که در ائتلاف با سازمان جنگل اولین جمهوری شورایی را به رهبری « میرزاکوچک خان» در گیلان ایران در پنجم ماه جنوری 1920م/ یکشنبه16خرداد/ جوزا 1299خ تاسیس نمایند و دراول تیر/ اسد1299خ سوسیال دموکرات های ایران ( اجتماعیون عامیون) حزب عدالت در انزلی کنگره تدویر رسما نام « حزب کمونیست ایران » را برگزیدند . تعداداز زنان رشت« جمعیت پیک سعادت نسوان » را ایجادکردند ، این نخستین جمعیت زنان ایرانی بود که « هشت مارچ » را به عنوان روز زن پذیرفت و همه ساله از آن تجلیل می کردند .  در همین لحظات حساس تاریخی بود که در افغانستان آزادیخواهان به پیروزی نسبی دست می یابد و امیر امان الله خان که یک تن از آزادی خواهان مشروطه به رهبری عبدالرحمن لودین بود به سلطنت  رسید و در 1919م اعلام استقلال کرد  و اولین کشوری که استقلال افغانستان را به رسمیت  شناخت دولت شوراها به رهبری والادیمیر ایلیچ لنین بود . محمد ولی خان در وازی حامل نامه ای دوستی افغان شوروی بود به تاریخ 14اکتبر 1919م حضوری به « لنین » تقدیم گردید که به استقبال بسیار صمیمانه لنین مواجه شد که متقابلا رهبر کشور شوراها نامه بسیار دوستانه به امیر امان الله خان فرستاد که در پروگراف آخر نامه چنین آمده است : « از طرف حکومت کارگران و دهقانان روسیه به اعلیحضرت شما و به همه ای ملت افغان سلام مخلصانه میرسانم . » امضاء لنین / رئیس مجلس شورای کمیسرهای ملی / تاریخ 27نوامبر 1919م / مسکو کرملین .

 سر انجام اولین معاهده افغان شوروی با سفر رسمی « کالنین » به کابل در ماه حوت 1299خ برابر به 28 فبروری 1921 م به امضا رسید .

به اینصورت شعار اساسی دولت شوراها به رهبری « لنین » آزادی تمام کشورها از اسارت و استعمار امپریالیسم بود که در مدت حاکمیت شوراها در جهان یک پی دیگر به کمک های بیدریغ اتحادشوروی سوسیالیستی ملت های آسیا ، افریقا و امریکای لاتین طومار استعمار را برهم چیدند و به استقلال رسیدند و همچنان جنبش های رهایی بخش به موفقیت های بزرگی دست یافتند . انقلاب خلق چین به کمک و رهنمایی مستقیم اتحاد شوروی به پیروزی رسید و هوشیمن فقید در ویتنام حزب کمونیست ویتنام ، لائوس وکامبوج را تأسیس و سی سال علیه ارتش تا دندان مسلح امریکا جنگید تا به پیروزی رسید و تاریخ مبارزات کیوباباپایمردی فیدل کاستروی فقید که در یک مرحله حساس با تهدید موشک های اتومی امپریالیسم امریکا مواجه شد که با کمک مستقیم اتحاد شوروی مجبور به عقب نشینی گردید و موشک های اتمی شان را از خلیج خوک ها خارج ساخت . انقلاب اکتبر جنبش های عظیمی را در سراسر جهان کمک کرد و ملت های جهان با الهام از این انقلاب دست آورد های بزرگی بدست اوردند .

 انقلاب اکتبر ( 7نومبر ) به بشریت نشان داد که سرمایه داری آخرین نسخه ای اقتصادی در زندگی بشریت نیست . سرمایه داری نسخه بی بدیل اقتصادی نیست . سوسیالیسم در مقابل سیستم سرمایه داری راه رهایی بشریت و بهترین التر ناتیو برای جاگزینی سیستم اسارت بار و غارتگرانه سرمایه داری می باشد . ارمغان سرمایه داری جز بربریت نوین ، جنگ و ویرانی و کشتار میلیونها انسان در روی زمین ، به اسارت کشانیدن کارگران و دهقانان و مزد بگیران سیستم خوبی نبوده و نیست . هم اکنون سرمایه داری امپریالیستی با چه وقاحت و بی بندو باری و بی شرمانه و عریان چطور کشورهای افغانستان ، عراق ، سوریه ، لیبی، سودان و یمن را بخاک و خون نشانید و تمام شهرها و زیر بناهای صنعتی و افتصادی را بخاک یکسان نمودند. دولت ضد بشری امریکا در امور کشورهای امریکای لاتین مداخله نموده و بطور عریان علیه جنبش های ترقی خواهانه مردمان می استد و چگونه تا پشت درهای چین و روسیه ناوهای جنگی و موشک های دوربرد اتمی و تجهیزات نظامی دریایی و پایگاهای زمینی برای نابودی بشریت اماده اند . این یانکی های جنایتکار سرمایه داری برای غارت جهان و تسلط کامل برجهان آماده هر گونه عمل ضد بشری می باشند . دولت های سرمایه داری امریکا و اروپا برای منافع طبقاتی شان به شهر وندان کشورهای خود شان هم رحم نمی کنند . در امریکا زندگی برای 99درصد مردم بسیار خسته کننده و دشوار و برای بیش از پنجاه در صد مرگ بار می باشد . « رموند لوتا» اقتصاد دان برجسته و عضو حزب کمونیست امریکا می نویسد « سرمایه داری امپریالیستی ، اقتصاد و منابع دنیا را کنترول می کند ، مارا در مسیری انداخته که تعادل ایکولوژیک و سیستم های حمایت از حیات زمین را تهدید می کند . »

انقلاب اکتبر رهایی بخش بود . زیرا در جهان برای اولین بار زندگی و حیات مادی و معنوی کارگران و زحمتکشان مطرح گردید و درین راستا کارهای بسیار زیادی به سود زحمتکشان انجام داده شد و جنبش های عظیمی به راه افتید و با مسیر روشن بسوی آینده تابناک گام بر داشتند ، با این که امپریالیسم برای نابودی هرگونه مظاهر ترقی خواهانه استاده است ، اکنون تقریبا در تمام کشورهای جهان احزاب کمونیست و کارکری و احزاب و سازمانهای انقلابی فعال وجود دارد که بشریت را بسوی سیستم عادلانه و رهایی بخش سوسیالیسم رهنمایی می نمایند و در برابر امپریالیسم خون اشام استاده اند و مبارزه می نمایند . امپریالیسم با فروپاشی اتحادشوروی تبلیغ کردند که دیکر برای همیش این آتش خاموش شد و سیستم سرمایه داری جاودان است . درصورتی که جنبش های رهایی بخش و حرکت وسیع بشریت بسوی سوسیالیسم کماکان ادامه دارد و در امریکا جنبش وال استریت سیستم سرمایه داری امریکا را بشدت تکان داد . در انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا « سندرز » صرف شعار سوسیالیستی داد 45درصد رای آورد و اکثریت نسل جوان با شعار سوسیالیسم به میدان آمدند . اکنون امریکا با شیوه شدید پولیسی و استخباراتی جامعه را کنترول می نمایند و زیر پوست شهر ها ی امریکا طوفانی برای انقلاب در جریان است و این را امپریالیست های در قدرت میدانند . فاز های تاریخی یک روزه تغیر نمی کند بلکه سالهای زیادی را در بر می گیرد ، چنانچه که گذر از فیودالیسم به سرمایه داری چند صد سال را در بر گرفت که تا هنوز در بسا نقاط جهان مظاهر فیودالیسم به نظر می رسد و گذر از سرمایه داری به سوسیالیسم هم زمان می برد و همچنان دشوارو خون آلود است ، چون کهنه مقاومت می کند . چنانچه به ملاحظه می رسد که در حال حاضر با چه چنگ و دندان و سر سختی و جنگ و کشتار وویرانی و تا حد تهدید نابودی حیات و سیاره ماآماده نبردو ستیز با سیستم سوسیالیسم جهانی می باشند وبا شدت علیه هرگونه مظاهر انقلابی برخورد می کنند . داعش و ترورست پروری امپر یالیست های یانکی در افغانستان و حمایت از متحجر ترین و عقب افتاده ترین افراد در حاکمیت دفاع می نمایند . امپریالیست ها آنقدر از چپ انقلابی حراس دارند که از مزخرف ترین افراد استفاده افزاری نموده آنان را با همه عقب افتیدگی ها و تحجر و جنایات شان حمایت می نمایند . امپر یالیسم آنقدر از جنبش های طبقه کارگر می ترسند که حتی به قشر بورژوازی کشورهای تحت نفوذ شان اعتماد ندارند . در افغانستان و خاورمیانه ی عربی آن را بسیار واضح ملاحظه می توان کرد .

 نتیجه :

انقلاب الهام بخش اکتبر وجنبش های آزادی بخش و رهایی بخش در جهان با همه عنادو دشمنی های امپریالیسم چراغ رهنمای بشریت آزادیخواه ومترقی است . فرازوفروداین و آن حزب یا انقلابات رهایی بخش در جهان مایه تشویش و پریشانی نیست . جنبش رهایی بخش کماکان به راه خود ادامه می دهند ، چون غلبه نو برکهنه ، مترقی بر ارتجاعی ، پویاومدنی بر تحجر و خرافات و سرانجام سوسیالیسم بر امپریالیسم بر اساس قانون تکامل پیروز می گردد و جهان سرمایه داری امپریالیستی جز مرگ و نابودی چاره و راهی ندارد . راه بشریت بسوی آینده روشن و فضای باز صلح و سوسیالیسم است . امپریالیست های یانکی امریکا و اروپا با همه تلاشهای مزبوحانه ای اشرار و تروریست پروری و تحجر نوازی و زانوزدن در آستان بی رمق و بی فروغ بناد گرایی وسلفی نوازی ووهابی گرایی حاکمان غاصب عربستان و شیخ های حیله گر و ستمگر جزایر عربی نمی توانند که امپریالیسم را از زوال و مرگ تاریخی نجاد دهند . جنبش های انقلابی در افغانستان ، ایران و هند وتمام خاورمیانه تا جنبش وال استریت در امریکا با قوت تمام روبه رشد اند و این رشد  قانون تکامل می باشد . با انقلاب اکتبر سوسیالیسم بحیث یک بدیل و الترناتیوی سرمایه داری تولد گردید که روبه تکامل است . قانون تکامل جوامع بشری بنا به خصوصیات درونی هر اجتماع بر اساس شعور و درک طبقاتی و فرهنگی همان ساحه بشری و زیر بنای مادی آن شکل می گیرد که بنا به شدت تضادطبقاتی و جو فرهنگی احتمال انقلاب های سوسیالیستی در امریکا ، انگلیستان و فرانسه و المان می رود و 99درصدی های این خلق هادست به دست هم می دهند و قیام می نمایند. تکامل جنبش های رهایی بخش اجتناب ناپذیر است .            سوسیالیسم سرنوشت آینده بشریت می باشد.

  منابع :

    *-  از مصاحبه « مینولو منیریو » عضورهبری حزب کمونیست اسپانیاومدیر موئسیسه مطالعات مارکسیستی اسپانیا که می گوید : « انقلاب اکتبر پیاده روی فرحبخش در گذرگاه تاریخ نبود . »

*-  رواسانی شاپور « نهضت جنگل » آبان 1362خ

*-  سردار جنگل ، ابراهیم فخرایی ، فارسی ، چاپ تهران    *-  تاریخ فلسفه سیاسی ، دکتر بهاو الدین پازارگاد ، جلد دوم ، چاپ تهران ، 1344خ ، فصل 16، انابپ تیسم یا کمونیسم مسیحی .

*-  تاریخ واقعی کمونیسم ، ریموند لوتا ، ترجمه فارسی منیر امیری .

  *-  دفتر شماره 7 نگارنده .

 

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت