محمد علی مهرزاد

   

جامعه ای بیماروحکومت نظامی گری؛ بنام پاکستان!؟

با فرارسیدن حادثه ای 11سیپتامبرسال 2001 وخاطرات ناگواروتلخ آن نه تنها برای جامعه ای امریکا ؛ بلکه غیرقابل تحمل برای جا معه انسان وانسانیت دراذهان عموم بشریت ، به حیث لکه ننگی به دامن کسانیکه این حادثه را در قرن توسط اعزام تروریستان وانتحاریان هستیم . از ان تاریخ تا اکنون ما شاهد پلانها واستراتیژی های متعدد می باشیم ؛ ولی اثرات مثبت آن که همانا جلوگیری مداخله ومحو اصلی منابع این تروریستان که درپاکستان فعالیت دارند نستیم. اعلان استراتیژی جد ید امنیتی رئیس جمهور امریکا(ترامپ) با افغانستان ، درمورد مداخله پاکستان در امورافغانستان که صلح وامنیت را نه تنها درمنطقه ، بلکه خود امریکا را به خطرمواجه ساخته ومهمتر ازآن امریکارا با ائتلاف های جدید با روسیه وچین به مبارزه طلبیده است. فرصتی مناسب برای تصفیه حساب ؛ واز همه مهمترعملی ساختن مفاد ومواد این استراتیژی با افغانستان نقطه عطفی شاید در منطقه وبخصوص درتحقق عملی تصامیم وپایبندی به تعهدات کشوری که ادعای رهبری جهان را بدوش دارد درتاریخ امریکا تازگی دارد.ماجرای مداخله پاکستان توسط تربیه مزدوران استعمار درلباس مذهب برمی گردد به تاریخ بوجود اوردن وجدا ساختن آن به عنوان کشوری بنام پاکستان از بدنه هندوستان وافغانستان ، که بدون شک وتردید رفته رفته به یک دانه سرطانی ومزمن تبدیل شده که مردم وکشورمارا در رنج وعذاب واز ارامش وصلح وامنیت محروم واز توسعه وپیشرفت باز داشته است. جامعه پاکستان که وضع یک کتله بیماروتما شا چی را نسبت به حوادث که درپاکستان وکشورهای همسایه بخصوص درافغا نستان براه انداخته است ، وازجانب دیگر تحت تسلط هیولای شبکه استخبارات ونظا می گران به شکل گروگان قرار داده شده اند؛ وهرگزدولت های ملکی چون تابووسمبول بمیان می ایند وهرگز صلاحیت تصمیم گیری نه درداخل وهم درسیاست خارجی ندارند. واز همه بدتر که اگاهی از حقوق بین الدول وزیست مسا لمت آمیز را از مردم خود سلب نموده است. یکی از نتایج فاجعه بار این وضعیت تضعیف روحیه همبستگی انسانی مردم خود پاکستان با کشورهای همسایه است ، که نمود آن تربیه جنایت کاران وتروریستان وتمویل وتجهیز گروهای ادم کش وانتحاری وفرستادن انها به کشورهای همسایه وکشورهای منطقه وجهان است. این نوشته تلاشی است برای نشان دادن گوشه ای از آنچه درقدم اول به حق مهاجرین افغا نی صورت می گیرد انچه در طول چها ردهه آخیر فعالیت های تخریبی وضد منافع مردم افغا نستان صورت گرفته ودرین آواخر تشد ید یافته است گواه برمداخله غیرانسانی حکومت نطامیگراین کشوراست . همانا تربیه تروریستان درداخل پاکستان زیرعنوان وپوشش جهاد از ادرس اسلام ، سیاست خارجی خودرا بنیاد گذاشته است. حالا دیگر به همه گا ن روشن شده واطلاع دارند که چگونه ازگروهای بنیاد گرایی افراطی درایجاد تشنج وشعله ورساختن جنگ ، کشورهای منطقه وجهان را با اعمال انتحاری وفعالیت های کور تروریستی به مبارزه طلبیده است؛ ودراجرای چنین سیاست کثیفی ، قبل ازهرچیزبازتاب وتداوم وتعمق رویکرد حکومت فاشیستی نظامیگر، ناشی ازنژاد پرستانه وامتیاز طلبی پوچ پنجاپی ، علیه ملیت های پشتون وبلوچ به شکل تبعیض گرایانه وضد ارزشهای انسانی، در رابطه به مردم ونظام افغانستان  وهندوستان علناً مداخله وموجب نا امنی را بخاطرباجگیری از حامیان خود فراهم ساخته است. شما خود شاهد هستید که چگونه از مهاجرین درراه منافع غیر انسانی خود استفاده نموده عرصه را بر مهاجرین قانونی تنگ ساخته است.رژیم نظامی گرپاکستان صدها هزارافغانی را از حقوق امنیت جانی وحفظ حرمت انسانی ، کار، آموزش ، صحت ورفت وآمد وصدوراوراق شناسا یی وبسیاری موارد دیگرکه از ابتدایی ترین نیازمند یهای یک انسان برای زنده ما ندن وانسان بودن است ، محروم ساخته است. پاکستان درمقام حد اقل یک حکومت نظامیگروتوجیه ناتوانی وشکست همه جانبه سیاست های اقتصادی واجتماعی اش استفاده می کند.همان طوریکه همسایه غربی ما ایران که قراربود با مالیخولیایی وتب گسترش انقلاب اسلامی وبزیرکشیدن حکومت ها ی اسلامی به امارت متحده اسلامی یا به عبارت دیگرامپراتوری اسلامی فراروید، ومدعیان انقلاب ایران به رهبری امام خمینی که درآغاز پیروزی انقلاب 1358وسقوط نظام شاهی گفته بود:(( اسلام مرزندارد)) صدورانقلاب را به پیروی تروتسکی شوروی به دیگرکشورها داشت؛ جای تعجب وانکار نیست که پاکستان با ایجاد لانه های  تربیه تروریستان و اعمال انتحاری خلاف تمام اصول اسلامی دست به کشتا ر مسلمانان وغیرمسلما ن می زند؛ وازین طریق اسلام واقعی را به سوال درنزد افکارجهانیان ودشمنان کینه توزصهونیزم به نمایش گذاشته ولکه سیا ونوکرمنشی را صادقانه درقبال مسئولیت وتعهد که به حامیان خود وبه ویژه صهونیزم اسرائیل سپرده بود حق ادای کرد؛ واین پروسه جریان دارد. حالا د یده شود که با اعلان ستراتیژی جدید امنیتی ترامپ رئیس جمهور امریکا که با افغانستان منعقد وتعهد سپرده است تا جلوی مداخله پاکستان را بگیرد؛ ومراکزتروریستی و به تربیه انتحاری درخاک خود پایان می دهد.؟ درصورتیکه رژیم نظامیگرپاکستان با طرح های شبکه استخبارت ( آی-اس- آی) خود که درخدمت ودست پرورده وپیروسازمان (( موساد)) اسرائیل و( امای اکس) انگلیس قرارداشته باشد ؛ بازهم امریکارا اغفال خواهد کرد ؛ واین پیمان استراتیژی ترامپ را درهاله ابهام چون گذشته قرارخواهد داد. واقعیت اینست که نه تنها پاکستان بلکه همسایه غربی ما ایران بی مهابا وافسارگسیخته کوچکترین مبانی حقوق انسانی مهاجرین افغانی را انکارونقض می کند.همان طوریکه مختصات نظام شاهی ایران بعد از سقوط ، نظام آخندی ایران به حیث میراث خوارپروپاقرص نه تنها تخم کینه ونخوت درمیان ملیت های ایران ازجمله اهل سنت وجماعت کاشت ؛ بلکه عمل کرد     ( سازمان استخبارات ساواک) را چنان درقالب سازمان اطلاعات توسعه وتقویه نمود که نه تنها مردم ایران را دروحشت وترورقرارداده ، بلکه کشورهای همسایه ومنطقه را دریک بحران کشانیده است. به همان پیمانه حتی بالاترازفعالیت های استخباراتی ایران ؛ حکومت نظامیگرپاکستان به تبانی شبکه جاسوسی ( اس –آ- اس)درتحقیر وتبعیض ساکنین وزیرستان شمالی وجنوبی وبخصوص درمورد ملیت بلوچ از هیچ نوع عمل غیر انسانی دریغ نکرده است. پاکستان وایران مطابق شعار حامی دیروز وامروزخود بخصوص انگلیسها ، طبق شعار معروف (( تفرقه به اندازوحکومت کن)) برملیت های ساکن درپاکستان وایران اعمال می کنند.پاکستان با مشوره حامی کهنه کار خود یعنی انگلیس که حیثیت پدرخوانده را برای نظامیگران وسازمان استخبارات آن کشوردارد، با فریب ونیرنگ می خواهد ، بعد ازاعلان استراتیژی امریکا درمورد آن کشور، مظلومیت خودرا با بیانه های بی محتوا به چشم مردم دنیا خاک به اندازد.از جانب دیگراعلان استراتیژی به اصطلاح جدید امریکا، درحالیکه این نقشه ها قبلاً درپنتاگون طرح ریزی شده ، ودرظاهرصرفاً مبا رزه وتضعیف ونابودی تروریسم وداعش است ؛ ولی درحقیقت ابعاد گسترده ترازین ها دردرازمدت درافغا نستان طرح ریزی شده است. همین اهداف متعدد امریکا است که پاکستان دربعضی موارد عقب نشینی تاکتیکی کرده ، درفکرایجاد گروه تروریستی تازه نفس شده ، گروه قبلی را قربانی گروه بعدی می کند.اکنون باید منتظرماند که که تصمیم که ترامپ  بخصوص فشار روی پاکستان تا چه حد جامه عمل خواهد پوشید . برسی ماهیت این سیاست وهدفی که این دکتورین دنبال می کند . کارشناسان سیاسی افغا نستان وجهان به نظر شک وتردید نگاه می کنند .تا جاییکه به نظر می خورد در استراتیژی جدید ترامپ حتی چشم اندازی برای خروج ازبا تلاق جنگ ولوبه شکل ظاهری هم دیده نمی شود. به همین دلیل راهبرد جدید ، نه پاسخ برای کاهش بحران ؛ بلکه خود بخشی از بحران در اینده وبیان یک اوجگیری تازه را با خود خواهد داشت. اگر شرایط اجتماعی وفرهنگی واقتصادی موجوده ای کشور را از دید واقع گرایایانه بررسی همه جانبه وبدون جانبدارانه کنیم،به این نتیجه می رسیم که قدرت طالبان درمنا طق که حضوردارند بیشتر ناشی ووابسته به جمعیت واهالی سنتی وقبیله ای است ، تا اینکه در شهرها نفوذی داشته باشند . نه تنها طالبان به حیث ابزارووسیله درراه تامین منافع کثیف پاکستان بکارگرفته شده اند؛ بلکه عده ای را بنام ستون پنجم نیزدرمراکز حساس استخدام کرده است. ودرقدم دوم حمایت مستیم پاکستان از طالبان می تواند در تداوم جنگ ومداخله پاکستان موثرواقع شود ، از طرف دیگرایجاد انگیزهای نفرت ازحضورنامعلوم قوای امریکا وحمایت از حکومتی که تا اکنون موفق به از بین بردن فساد اداری، وبرکناری کسانیکه آلوده به فساد اند؛ واز همه مهمتر تصورونارضایتی که ازایجاد حکومتی تحمیلی وغیر ملی حکومت دست نشانده را تحقق بخشیده وازین طریق افکارعامه مردم افغانستان را علیه این دولت تحریک وبی اعتمادی راایجاد ،و برشا نهای زخمی مردم افغا نستان تحمیل کردند تاازین طریق اهداف خودرا براورده سا زد.تصورما از داشتن قدرت ونفوذ طالبان بعضاً مبالغه آمیز وغیرواقعی چه درداخل وخارج وانمود شده است درحالیکه بیش ازپیش این قدرت پوشالی وساختگی با تکیه به قدرت های خارجی وحمایت های قبیله ای داخلی به حیات خود ادامه می دهد.همین امرموجب شده تا حمایت بیش از حد امریکا ازین حکومت که براساس مصلحت سیاسی بوجود اورده شد مورد سوال وبعضاً تعرض قراربگیرد. ازین واقعیت بازهم نمی توان چشم پوشید که راهبرد جدید وتداوم وگسترش حضورنظامی امریکا به یک تعبیر به مثابه خاموش کردن آتش با باروت ونفت است؛ تا راه حل برای خروج از بحران ورسیدن به صلح دایمی درافغانستان ؛ وازاز طرف دیگربعضی از کارشناسان سیاسی واگاهان ملی کشور وتبصره های بیرونی به این امرتا حدی توافق دارند که اتخاذ سیاست گسترش حضورنظامی در افغانستان ازیک طرف واز جانب دیگرانتقاد به خروج سریع قبل از موقع نیروهای امریکا که توسط دولت قبلی اوباما اساساً برتحلیل نادرست وغیر واقع بینانه که برمبنای شعارهای انتخاباتی تعهد سپرده بود صورت گرفت، که این اقدام منجر به شکست وناکا می امریکا وسرانجام به رشد گروه طالبان وتروریزم که ازطرف پاکستان تقویه وتمویل میشود انجامید. حکومت ترامپ وارث سیاست شکست خورده اوباما است. به مشاورین تام الاختیاروهمه کاره باشند ؛ بعید نیست که مراکز تصمیم گیری به پنتاگون انتقال شود بدون تردید فضای صلح یکباره در افغا نستان به جنگ دوام دارتبد یل وما قربا نی استراتیژی چند بعدی و ماورای این پیمان امنیتی خواهیم بود. نشود حمایه وتداوم از این جنگهای منطقوی وعدم صداقت در فشارآوردن ومحو لانه های ترور یستی درپاکستان که هر آن درجلب وجذب جنایت کاران سیا وسفیددست بکار است کوچکترین ترد ید وتعلل برای منطقه وجهان گران تمام خواهد شد. باید مطابق استراتیژی پر هیاهو که درباره ختم مداخله پاکستان در افغانستان که صلح جهان را تهدید وعملاً درمقابل منافع همه کشورها  تخریب کار تربیه می کند مانع شوند ،درصورتیکه با این همه شواهد غیر قا بل انکار؛ بازهم در میدان اختلافات وانعطاف پذیری عده ای ازنماینده گان مجلس دموکرات وجمهوری صلاحیت امریکا خارج و درآن صورت نشود فاجعه جنگهای اول ودوم تکرار تاریخ باشد ، وجهان بشریت را به نابودی بکشانند؛ دران صورت نه کشوری ونه هم مرد می خواهد بود تا شما بر هژمونی خود غروربفروشید.  

 

 

 


بالا
 
بازگشت