خوشه چین

 

گفته بودم

گفته  بودم که شنگته معلوم کن،وضعیت موجود نظامی وسیاسی درپرتگاه نیستی لحظه شماری دارد.جاراعوض مینماید به صاحبان اصیل این سرزمین عیاران نوین انقلابی به حیث امانت داران(آزادی) عزت وشرف مردم افغانستان برای هیچ انسان خیرخواه وطن دوست فضارا تنگ نمی بیند هرس میتواند نقشی ایفانماید

عیاران نوین انقلابی

عیاران نوین انقلابی درپس منظرانکشافات سیاسی خویش تلاش به خرچ میدهند که عجالتن سه کشور(دارای زبان مشترک،دین وآیین مشترک تاریخ مشتر)دریک جغرافیای سیاسی زندگی آب رومند داشته باشیم.  

یعقوب لیث صفار

اگرکاوۀ آهنگرمرد میدان ومردسخن بود،علتش این بودکه او متکی به خود بود.نان آورخانه وخانوادۀ خود بود.اگریعقوب لیث صفار،مرد میدان فاتح خراسان ازچنگال اعراب بود اواصلن مسگرونان آورخانه وخانوادۀ خود بود.اگرامیرحبیب الله نشان زن مرد میدان بود درزمستان هیزم فروش درتابستان انگورفروش ونان آورخانوادۀ خود بود.

وتوکی هستی؟    

قطرۀ خون

مبدل به سیلاب

قطرۀ خون گفت: من ازجنس آب مایع هستم،سیلان متحرک،ریخته هستم ازرگ رگ مردان این خطۀ باستان،ازاثرشمشیرعبدالرحمن،نادرخان،وجنگهای ایدیالوژیک،چهاردهۀ اخیروعمده دوران طالبان،القاعده،فعلن تحت عنوان داعش به اشارۀ ارگ.چکیده هستیم کنون تراکم کرده ایم به حالت مقاومت.موقفی را گرفته ایم که این مقاومت مظلومان مبدل میگردد امروزیافردا به حیث سیل خروشان این سد یامانع را ازسرراه خود چنان به دورمی اندازد.

که دیگرتاریخ شاهد چنین بدعت نشود.   

به گوسفند

به گوسفند که نان(کاه) میدهی عادت میگیرد باتو هرگاه بیا بیا گفتی  ازحرفت اطاعت میکند یعنی که زبانت را یاد گرفت.

انسانهارا نانش را نگیرکه مجبورشوند زبانت را یاد بگیرند.سرزمینش را اشغال نکن به خویش قومت نده که مجبورشوند(برده وکنیز)شوند.

خانه ات را آباد کوچه ات را آباد کنُ شهرت را آباد کنُ، کشورت را آباد کنُ متناسب به آبادی کشورت توبرای مردم کارمیدهی،نان میدهی مردم ازتوبازبانت طلب میکنند.بناً درشد فرهنگت خیلی کوشاهستی.

آموزش ازراه عشق وعلاقه صورت میگیرد نه بوسیلۀ تفنگ.  

ازامپراتوران

ازامپراتوریونان(سکندرمقدونی)دل خوش نداریم،ازامپراتور،عرب دل خوش نداریم آنها الفبای مارا ازبین بردند ولی توانستند جلو رشد وتکامل ادبیات سرزمین مارا مانع شوند.بلکه درهرجای روی زمین درختش سربالارد(بیدل ومرزاغالبووووو)درهند اقبال درلاهور،غنی نصواری درکشمیر مولانای روم  درترکیه.

اما امپراتوری ترکها بافهم ازین مطلب زبان فارسی دری زبان اداره وسیاست است. یعنی که زبان حکمت وفلسفه است زبان ادب وانسانیت است.کلمۀ خدا(خدا)قادروتوانا صاحب همه کاینات فارسی است.

سلطان محمود غزنی فراوان خدمت کرده دراشاعه وانکشاف این فرهنگ.اما اگرامپراتور(امریکای ظالم واشغالگر)به همرای انگلیس این دشمن قرنهای کشورمان میخواهند که ازآب گل آلود ماهی بگیرند به مزدوران وسگان خود استخوان می اندازند.سخت  اشتباه میکنند.

قابل توجه اهل سیاست:

عمده اهل سیاست گذاران معقول دوراندیش.

اگرجهان متعرض واستعمارگرتوانست سرزمین مارا باذرایع ومتود مختلف تقسیم توته توته،غوله غوله وریزه ریزه(پشتون،تاجک،شیعه وسونی،اقوام مختلف سمت وادیان)بکند وببلعد.

ماهم به نوبه ای خود هوشیارهستیم خودرا ازحالت تقسیم ومنفی بیرون مینیم خودر درمواضع جمع وضرب قرار میدهیم تاه شویم بزرگ وبزرگتر میرویم به حیث بزرگترین کشورمنطقه با امکانات منابع سرشار مواد خام به حیث آریانای(فدرال)همان آریانای پدر،مبدل میسازیم.

ازتصمیم خویش کشورهای شامل این حوزه را درجریان قرار میدهیم.

بلی!

هرآن کسی که دفاع میکند عملن شریک فاجعه است.

گفته بودیم عیاران نوین انقلابی تفنگ دردست نمی گیرند.قلم دار وکتاب داران میباشند حقایق را بامزه تلخ بیان می کنند که ثمر شیرین به بار آورد.

درکشورمن تحت عنوان (انقلاب هفت ثور)عوض خشونت شاهی (مطلقه مشروطه جمهوری قلابی)مبدل به شدید ترین خشونت جدید شد.چنانچه که هیچ قوم و قبیل لسان مذهب ومکتب ازگزندش درامان نماند.هیچ دروازه ای نبود که درآن چیکده های خون نرفته باشد.

انقلاب نه بلکه فاجعه ای بود که برسر این ملت مظلوم وبی 

خبر ازسیاست های شیطانی دوابر قدرت روادیده شد.

باشکست مرحله ای چپ تحت عنوان( کلمت الله )چنان اعمال ضد شرعی جریان دارد که مقدار کمیت وکیفیت این ظلم وبی عدالتی را باید به اساس علم ریاضی اندازه گیری کرد

.هموطنان به شما شریفانه به عرض میراسانم یک زمانی مرزا تقصیر بیان داشته بود که حیوان درنده خو(کله اش گردنش چشمش قلبش دست وپا یش)ازحیوان درنده خو است.این نظامی که همین اکنون درکشور سروکاراست.نظام انسانی نیست.دراسلام دروغ وجود ندارد.بنیادش به دروغ ورباگذاشته است اسلامی نیست.

کشورمان مردم مان به نظامی نیاز دارد که وکیل پارلمانش مردم را حرامی نگوید.

کشورما به نظامی نیازدارد که یک قوم قوم دیگررا درسطح حیوان حساب نکند.

کشورما به نظامی نیازدارد که درآن نظام معیارهای انسانی به حداعلی اش وجوه انسانی را انعکاس دهد.

خر خراست

درانگلیسی دانکی 

در روسی اسیول 

درهالندی ایزل 

درعربی حمار

درفارسی دری الاغ

همان حیوانی است که درتمام جهان یک لهجه دارد گوش دراز آهنگ دراز سامان دراز دارد.

همراه موش بیت جوره ای میخوانند

خربیت ملا محمد جان می خواند

وموش بیت شم شمکی من

گفتند که بینی ات را پشک برد.

چی میکنی؟

دنبال پشک میدوی؟

یادربینی ات دست میکنی؟

درکشورت فاجعه درسر فاجعه جریان دارد.وتو روی کلمه دری وفارسی مصروف هستی،حریف درین خلا کارخودرا به ثمر میرساند فرومایه های دور دسترخوان خودت این پروسه را سرعت می بخشند.باید به دنبال راه حل اساسی ازجا برخاست و حرکت کرد.

وطن داران 

بهترین زبان آن زبانی است که توسط آن به سادگی رفع مشکل کنم علم یادبگیریم آداب معاشرت انسانی را بجا آورم.

همین اکنون درهالند وبلجیم (زبان فارسی دری وپشتو )برای من صرف صحبت کردن با هموطنانم به درد می خورد ازین بیش برایم دوپول ارزش ندارند.آنانی که زبان را مقدم برهمه چیزمیدانند درسطح حیوانات ماقبل التاریخ سقوط کرده اند فقط چرخه ماشین شیطان را دردست گرفته اند تف دردهنشان.

همه میگویند که خودرا تغیر دهیم.

بهترین تغیر آن است که همه معتقد شوند زاده محیط یک آب وهوا هستند.

فرمان بیگانه برای همه درحکم بیگانه است اطاعت ازحکم بیگانه درحکم دشمنی بامردم است.

دالرمنحیث استخوان

دالربه حیث استخوان ،بده دردست افغان گوش کن، داد ناله وفغان اززمین تابه آسمان،چنان که خجالت میکشد آدم ازمقام(انسان).

دالردردست این وآن یکی گوید که من هستم وبودم اهل خراسان،دارای حدود اربعه {(پنجده(بخاراوثمرقند،مشهدو نیشاپور،کشمیر)}.طعنه دهد به دیگرش نامت را گذاشته است انگلیس(درهمین حدود)افغانستان تحت قومانده عبد الرحمن.

ازان وقت به این طرف دیگرخلق هارا بکش بزن بدنبان بدنبان وبدنبان.

عقل باید تورا ببرد آنجا که نزاع قوم عرب را،حضرت محمد(ص) با انداختن سنگ سیاه یا(حجرالاسوت)میان چادر،حل وفصل نمود.

علمای کرام حل قضایای کشوررا شما باید به دوش بگیرد به حیث رهروان پیش رو،راه حق وعدالت چرا طبل جنگ را می کوبید؟    

خفگی معاف

خاینان درجه یک ودرجه دو

کشورهای مهاجم به منظوراشغال افغانستان همیش سریک تعداد انگشت شمار یک طایفه سرمایه گذاری کرده است.وافراد ضعیف نفس طوایف دیگرآنهارا کمک کرده اند ازین خاطراست که مامردم صاحب وطن نمیشویم.  

خُرابات

اسرارخُـــرابات را به جــــزمست نــدانــــد

هوشیارچه داند که درین کوی،چه رازاست؟

عیاران نوین انقلابی باتکیه برمفاهیم متن فوق بیان میدارند که هیچ ندارند.به داراها سرتعظیم فرود نمی آورند به جز مقام انسان وارز شهای پذیرفتۀ مردم.

عیاران نوین انقلابی راهیچ چیزی قانع نمیسازدبه جز(آزادی)آزاد اندیشیدن ،آزادزیستن وآزادگفتن.

عیاران نوین انقلابی (یعقوب لیث صفار)امروزهستند یعقوب لیث صفار امروز حرفی را که نفهمند به آن علاقه نمی گیرند ازخود زبانی وفرهنگی دارند.

 مزدوردالرنمیشوند ازحاصل(دالر)چیزی نمی خورند باماست وگندنه ای خود میسازند ازشرف حیثیت وآزادی خود دفاع میکنند.

بتۀ بد  

بتۀ بدرا با شاخچه بری نمیتوان برداشت بلکه قوت می یابد.آن را باید ازریشه برکند درآفتاب تموس انداخت

تیرخرد

نیوگلوبالیزم وافراط گرایی دوبال وحشت قرن بیست ویک است

درفضای بیکران،کمپیوتروانترنت به پروازدرآمده است،ماجرا ایجاد مینماید وحشت می آفریند جهان را به خطرنابودی سوق میدهد.این غول وحشی یاغی را باید بافیر تیرخرد اززمین به هواهدف قرارداد وبه زمینش سقوط داد.         

نادانی جهان

نادانی جهان وابسته به نادانی ما است.مانمی دانیم که جهان نمیفهمد.پس  خودرا باید آگاه بسازیم که جهان را بفهمانیم،کسانی که بیراهه میروند عاقبتش ناکامی دارد وشکست. آنانی که میل به مهربانی دارند به رفع مایحتیاج ما بپردازند نه آنچنانکه درزمستان لباس تابستانی برتن ما کرده اند به عوض رفع تشنگی غذای تندوتیزونمکی داده اند که به تشنگی ما افزوده است.

وضع سیاسی ونظامی افغانستان آهنگی است که به فرمایش صاحب مدعا نواخته میشود.داعش جزء گروه ارکستراست طالب هم جزء گروه ارکستراست دولت موجود(تکنوکرات+مجاهد) هم جزء گروه ارکستراست.هکذا احزاب وگروهای سیاسی هرکدام به سهم خود جزء گروه ارکستراست(سیاست درافغانستان تسخیرشده)ترورکشتار،وحشت ودهشت زمینه سازی های گوناگونه ازقبیل زنکه بازی ازبی ناموسی دردام انداختن اشخاص ضعیف النفس به رخ کشیدنها وبدنام ساختن افراد نمایشات درامتیکی است که اصل قضیه را پنهان نگه بدارند تاتمامی منابع زیرزمینی کشوررا ببرند.

هرگاه این فیل بویناک ازمنطقه گم شودمنطقه ازشربوی وصدها کثافات دیگردرامن باقی میماند ومردم متوجه اصل زندگی انسانی خود میشوند.     

ازلحاظ تیوری وعمل

غلام دستگیر پنجشیری ادیب و شاعرنویسندۀ انقلابی ازلحاظ تیوری وعمل او راشخصیت باوجدان باناموس وفاداربه ارمانهای خلق های افغانستان انسان با ثبات تسلیم ناپذیررهبرتعویض ناپذیریافتم.    

 

عاشقی کارعیاران است

عشق فروخته نمیشود عشق به خون دل خریده میشود

عشق به زیبایی ،عشق به خرد، عشق به دانش،عشق به وطن،عشق به آزادی عشق به استقلال

عاشق زیبایی ها(انواع عشق) میشوند،خسته نمیشوند.برای بدست آوردن زیبایی تلاش به خرچ میدهند یک را ه نه راه مختلفی را ایجاد،تعقیب ودنبال مینمایند،هوشیاری،زرنگی بیداری،پاکی صداقت وفاداری،عزت ونفس،جرأت،دلاوری شهامت وجدان همه مضامینی است که درفرهنگ عیاری به حیث برنامه جادارد.  

عطای تان به لقای تان

درتمام جهان،یونورستیهای حقوق وعلوم سیاسی ،راجع به انسان حقوق وزندگی انسان ها،ازمحیط خانه الی سطوح مختلف کشورومجامع بین المللی ودفاع ازان تدریس میشود.اما درافغانستان تحت ادارۀ  دفاع گر(حقوق)بشرچه فجایع نیست که درکشور عمدتان درمراجع کلیدی وسرنوشت سازکشورصورت نمی گیرد.

بناً ایجاب مینماید که به ایالات متحده امریکا گفته شود این عطای تان به لقای تان مردم این امید ازشما نداشتند و ندارند که درکشورما بیشتر ازین فاجعه بیافرینید.

باثبات

خوشبختی کشورهای ذینفع دراین نهفته است که ازامید طمع برافغانستان دست بشویند.درفکرآن باشند که افغانستان باثبات به حیث محور ثبات آسیا سبب جلوگیری ازفاجعه انسانی میگردد.

بلی!

آن سگ که ازسر بام می جفد.

وابسته به صاحب حویلی است.رهگذررا میگزد.هکذا سگ هم جنس خودرا نیز میگزد.

به کدام دزد باید رای داد.

به دزد(حاکمیت سیاسی)یادزد پول وپیسه.؟؟

جزای دزدان سیاسی خیلی زیاد است بخاطری که آنها به همکاری بیگانه نه عزت مانده نه شرافت نه آزادی ونه استقلال.

جزای دزد پول وپیسه کمترازدزد حاکمیت نیست بخاطری که دروازه را برای دزد بیگانه بازنگه داشته است.

 

 

 


بالا
 
بازگشت