خوشه چین

 

شنگته معلوم کن

داوطلبان(عیاران) فراوان است 

اما آنکه شنگ ندارد جای ندارد.

عیاران نوین انقلابی تصمیم گرفتند.

دربازیها ی(سیاسی)هیچ قومی را به رسمیت نمیشناسیم مگراینکه بگویند (انسان)بودن اصل است انسانیت محک میزند برانسان بهتر.

بی پیر مرو درخرابات 

دورهنمای عیاردارم یکی ازپغمان(پشتون) دومش ازبغلان(تاجک)هردو قلم زن وسخن وربانام ونشان 

برای هردویش عمرنوح میخواهمو

شما دریابید شان که کدام شخصیتها هستتد؟؟

آزادی

زادی(افغانستان) دخترفلمی است دردست بدماش فلم(امریکا)جنگ میان بچۀ فلم(روسیه)وسیله های جنگ(جهالت+شیطنت)

درمجمـــوع اخلاق آدمی پایمال

روشن فکرمــــرتجع کیسه مال

ازخودآگاهی ملی خبــری نیست

نیمی ازین نیمـــی ازان بمـــال

جغرافیای سیاســــــــــــی کشور

متاعی است بسته برسر خــــر 

درحال انتقال به میدان هوای

درکل همه را آن طرف بحـــر

عیاران انقلابی 

مسیر ارتقایی خودرا ازطریق هویت خویش(هستیم)میرویم به پیش می پیمایند.

جنگ افغانستان 

همان صحنه ای چوب جنگی بین شیطان ولغمانی شده است.

چرا؟

هزاران درود گفته شد به بیگانه

مگرسلام مردم را کسی علیک نگرفت.

هزاران تعریف ازسلاح وتفنگ اجنبی شد ولی ازاتحاد ودست آورد دهقان وغریب حرفی درمیان نیامد.

سرزمین ما نابود نمیشود.

فقط مردم آن است که محوونابود میشوند.سرزمین خالی ازسکنه برای جهان متعرض.

جوانان 

جوانان به شما میگویم کوشش کنید به اشتباهاتی متوصل نشوید که سبب نا امیدی تان گردد.

جوانی تان دوباره برای تان برنمی گردد.

اورفیق کهنه اندیش باعکس جوانی ات درصفحات قلم نزن اگرمیزنی گرچه که چهره ات چملک سال خورده است اندیشه ای نورا بنویس.

بی شعور

درباره ای بی شعورها خردمندان گریه می کنند.

درباره آزادی شان می اندیشند.

برای شان حق می خواهند ازحق شان دفاع می کنند.

بی شعورانی که علف (دالر)میخورند.

مرد

مرد مرد است با هراندیشه باشد.

مرداست ازقوم وتباروریشه که باشد.

باعیار افتخار مردی دارد مشترک

تنها شمالی نه هرگوشه که باشد.

پرخانه

نظام سیاسی کشورمان پرخانۀ امریکا است

پرخانه درگذشته ازطرف دولت وقت پرخانه را به حیث بخش استخبارات فعال میساختند.مقدارپولی هم برایش داده میشد خانۀ  را که به همین منظور به کرایه میگرفتند.درین پرخانه چای هم می بود وشرینی گک هم

قماربازان قطه بازان  کمسایی بازان بدرنوبازان تیکه بازان وفلاش بازان جمع میشدند.

جیزگران هم که تیم کاری صاحب پرخانه بودند حا ضرمی بودند.یعنی که دربازی صحنه درهرصورت بازی درجیب پرخانه والاوجیزگر بعداز وبیع قطعی اموال  جنس ونقد تحت  عنوان فلنگی تری دوشش یا چهاروالی درجیب پرخانه والا می آمد واشخاص تحت تعقیب دولت ازهمین دولت نشانی میگردید.

همه آنانی که کثافت خوری می کنند.

به مرض اسهال وپیچ گرفتارمی آیند.اما نمی دانند که نان اگرازمیزبان بود متوجه شکم خود می بودی.

احزاب سیاسی چپ وراست که تشنه وگشنه بودند به مجرد رسیدن به قدرت حاکمه چنان به بد خوری دست زدند که جامعه را پرازتعفن نمودند.

عده ای که پیچ شده اند تاه به اکنون بالای همان (غایطه) نشسته اند.ازدرد نالش وشکایت دارند.

زدیم یکی را در(دو)

کی ببرد.؟

خرس ببرد یا پلنگ

مه میگویم که خرس ببرد.

آوازخلقیم بیرون شده ازیک حلقیم.

شرم تان باد روشنفکر که توخودرا پیش آهنگ ما گفتی

(ازنام ما کام گرفتی به سرسلامتی رهبرت جام گرفتی) ولی درکاسه همرای ما نان نخوردی.

آوازخلقیم ببرون شده ازیک حلقیم 

شرم تان باد جهادیان که خودرا رهبرمان ساختی (به زورما قوت گرفتی ازحاصلش فروان ثروت گرفتی)دشمن را آوردی ناموس وطن را برایش به قباله دادی خودت به حیث سربازش مردم را ازنام داعش وطالب می کشید.

اتفاق

اتفاق چیزخوب است آهنگ اتفاق اشپلاق چیز خوب تراست

نتیجه اتفاق وحدت دودست ووحدت دولب چرخ دوملاق وچهار ملاق خوب است.تنظیم ارتباط ازمرکز وولایات وقشلاق خوب است.چه زیبا است درین عصرنو وفصل نو باگذشته وداع کردن پاک کاری کثافت وپوچاق خوب است.ازمحبت محبت برمیخیزد درمسیرسازندگی شوخی ومزاق خوب است.

جاده به شهرانسانیت می انجامد زندگی نارمل بدون تهمت ناق خوب است.آینده زیبا چون طفل نوزاد میان قنداق خوب است.

مرحلۀ تاریخ

مرحله ای تاریخی را دریک شبانه روز تغیردادن مشکل است.

آن چه که غرب برآن مسلط شده است سیاست تسخیر سازی آنها است.

جاهل

اوجاهل درجنگ تاجک پشتون مصروف نباش که ریشه درانسانیت داری انسانیتت را تخریب کرده اند.

چراسیاست قبیله برسرتو حاکم است؟

به خاطری که تو انسان(مرد)مهمت را به نفع قبیله قربانی میدهی جلوخودرا دردستش قرارمیدهی.

عیاران نوین انقلابی

انقلاب شما حوصله کردن ها وبرده باری ها است.

انقلاب شما کشتن وزدن نیست.

انقلاب شما انتقاد کردن گفتن ونوشتن حقایق تلخ است.

انقلاب شما باریدن باران است درزمین خشک سوزان انقلاب شما نفوذ کردن درریشه ها است برای جوانه زدن شگفتن.

انقلاب شما ازخود تعریف کردن ها نیست انقلاب شما شناخت ارزشها است نه عبادت افراد.

آنچه که ما ازبازیهای دوران کودکی آموختیم.

شکارانواع پرنده ها به طریقه های مختلف چراندن احشام (چهارپاها)ذریعه یک چوب.

مارا قادربه آن ساخته است که بدانیم جهان سرمایه چگونه کشورهارابچه منظور فقیرنگه میکند ؟؟وتوسط کیها وچه کسانی.؟؟

چرا مهره های مستقل وآگاه را حذف فزیکی میکنند.؟

احمد شاه مسعود را تاکه دیگرانش دردام بیافتند. عبدالعلی مزاری را وداکترنجیب را داکترنجیب مهره ای بود برای بسچ نیروهای چپ و کوبیدن پاکستان درتوامیت باکشورهند..

هیچ گونه آزادی سیاسی درد فقرارا دوا نکرده است به جزدرگیرساختن خلق درشرایط بد ترزندگی.

سرنوشت

پیشگامان سیاسی را مغزش برای ما کار است نه پوستش

هرآن که با پوست بازی میکند

به سرنوشت خوست بازی میکند

خوست جمع مکمل کشوراست 

بادشمن سازد بردوست بازی میکند

گاو پیر

دراوضاع واحوال سیاسی کشورمان عیاران نوین انقلابی آگاه تر نسبت به سیاست بازان بازاری عمل میکنند.

دهقانها گاوپیررا هنگام جغل کردن گندم به حیث محور قرارمیدهند وگاوهای دیگررا درکنارهم گردن به گردن بسته می کنند وذریعه یک خمچه به چرخ می آورند.

همین شیخ های انتخاب شده ای شیاطین را به حیث پیر پیشوا جامعه سنتی وعقب مانده چرخ میدهند تاکه میوه صبر به مراد برسد.

تسخیر

سیاست مداروسیاست ساز افغانستان توباید بدانی که همین اکنون تسخیرشده هستی نمیدانی که چگونه درچرخ می آیی؟

سیاست

سیاست اداره کردن شناخت ارزشها مردم داری، مسولیت پذیری،رهبری سمت وسو بخشیدن،پیش بینی وپیش گویی وآینده نگری به خاطررفا همگانی است

دهن رنگی

دیگر نام قبیله را بگیری دهنت را رنگین میسازم احمق قبیله کارش را بابیگانه جور می کند.بیل خودرا درزمین نرم گور میکند.توره به نفع بیگانه چوب تندور میکند دودش را فراوان گوش هاراکر چشم هاره کورمیکند.آب خوده تلخ وتیز ازتوره شورمیکند.تورا وابسته به خود فردا ازخود لور می کند.سرانجام میکشدت گریان کرده توره به دست خود گور میکند.

لکه 

همه لکه هارا میتوان پاک کرد مگر لکه های ننگ تاریخ را نه.

لکه یعنی داغ ،چرک بقایای کثافات روی تکه پاک.

مسولیت آینه ای بلورین وزیبایی است که دراختیارامانت داران ازجانب مردم سپرده میشود.

خود چرک بودن وآینه چرک کردن خطاست

بااندکترین اشتباه فرد مسول رسواست.

همه لکه هارا ازآینه برداشته میتوانیم مگر لکه های ننگین چهاردهه ای اخیرر ا هرگزنه.

لکه ننگ

آینده ازتکه موجود برای خود لباس میسازد.چقدرشرم آورکه نظام موجود لکه ننگ تاریخ شده است.

فرق بین من وتو

توهم عاشق هستی من هم عاشق هستم 

توهم عاشق خدا هستی من هم عاشق خدا هستم 

توازخدا طلب مغفرت میکنی به خاطررفع گناهایت 

من به خدا تعهد میسپارم که هرگز گناهی نکنم توبه خاطرترس عاشق خدا شده ای من به خاطر عشق به صداقت عاشق خدا شده ام.بکر: به معنی دست ناخورده واستعمال ناشده تازه ونو کاغذ پیچ.

زمینی که چندین سال کشت نشده باشد.وقتی که به کشت آماده میسازی حاصل فراوان میدهد.هرگاه عین کشت دوباره تکرار شود حاصل اولی را نمی دهد.

شخصیتی،چیزی،موقعیتی که دارای ارزش میباشند.ازدست دادن شان مبدل به یاس میشوند.

اما بهترآن است که تجربه گرفت تابه باخت دوباره متوصل نشویم.

حزب دموکراتیک خلق تاقبل از(هفت ثور)یک حزب بکر بود.زمانی که به حاکمیت رسید بکارت سیاسی خودرا ازدست داد.دیگرآن حزب طرف اعتماد باقی نماند.چراکه درپرتیک مرتکب به عمل خشن شد.کاری که دربرنامه خود نداشت. درخصوص حزب افراد تاثیر گذارش هم بی بکارت سیاسی شدند.

قانون 

قانون: باغ لاشی محدود به چهاردیواری است که بعد ازکنفرانس بن صاحب باغ گوسفندان خو درا برای چریدن آزاد گذاشته است.

 

جنبش انسانی

درمقابل حرکات حیوانی جنبش انسانی را برای دفاع ازخود سروسامان دهید.

قوم صافی قوم خاص است متعلق به قوم برترنیست خودرا درجمع انسانهای بهتر میشمارند.

پرنده های مهاجر 

پرنده های مهاجر،هنگام سفرازمناطق گرم سیربه طرف مناطق سرد سیر جهت تداوم حیات ونسل گیری،بادرک ازشدت سرمای سلسله کوه هندوکش تاعادی شدن بحران هوا(طوفان)برگشت میکنند درین برگشت به امیددانه درکمین شکارچیان کوهستان وکوهدامن زمین گیرمی آیند.

باشکل گیری انکشافات جدید سیاسی و نظامی درمنطقه خصوصن افغانستان وکشورهای همجوار،موضع گیری های جدید نظامی وسیاسی دشمنان قدیم درجای دوستان جدید ودوستان قدیم مبدل به دشمنان جدید میشوند.

بن اول

نظام سیاسی بعد ازکنفرانس (بن اول)کشوررا دربحران پرتاب نموده است.

بهترین رهبر،ذعیم، پیشوا، مسول، آن است که کشوررا ازبحران نجات بدهد.نه اینکه دربحران غرق بسازد.

مدوجذر

ماهی های بحری هنگام وقوع حادثات بحری قبل ازرسیدن به منطقه فرارمینمایند تاکه درگیر مدوجذربحرنشوند ودرساحل پرتاب نگردند ازبی آبی بمیرند.

وطن

بیایید که ازحیوانیت خودرا وارهانیم خودرا به انسانیت برسانیم

زمانی که ما انسان بودیم تصمیم خودرا خود میگیریم 

وطن جایی است که درآن هست شده ایی،وطن جایی است که درآن آدم خلق شده ای،وطن جایی است که درآن انسان خلق شده ای،وطن جایی که درآن بزرگ شده ای،وطن جایی است که درآن صاحب شرف بودی وعزت بودی،وطن جایی است که خودرا شناختی که من آدم(انسان)هستم

وطن یعنی آب محیط زندگی برای ماهی،ماهی بدون آب مرگش حتمی است.بدون وطن زندگی کردن انسان حیوان بیش نیست.بیایید که ازحیوانیت خودرا وارهانیم خودرا به انسانیت برسانیم

زمانی که ما انسان بودیم تصمیم خودرا خود میگیریم

قوم صافی

قوم صافی (آریاییها)باشنده های اصیل کوه پایه های هندوکش بودند،دراثرحملات سلطان محمود غزنوی مجبوربه مهاجرت شدند اسکان آن طرف سرحد لروبر کنرواطراف آن(دره سوات) شدند.گذشت زمان به آنها امکانات را مساعد گردانید انسان وار(بدون جنگ)مرهون از خان آن زمان (ابراهیم خان) فعلن بریم خان درمناسبات رفیقانه با تحفۀ پوست گاو صاحب مسکن خود دوباره گردیدند. به مراکزاصلی خود کوه صافی سید خیل تگاب ونجراب کوهستان وسایر نقاط کشوربرگشت کرده اند          

خداگفت

خداگفت کـــه خـــدای عالم هستــم

نه اینکــه تنـــهاازهواوآدم هستــم

آدم را انسان خلق کردم به خــلافـت

خدای سفید وسرخ ،زرد ادهم هستم

 درتعین(زبان)قراداداجتماعی اختیارهمه؟

درتنظیم مرگ وزندگی معظــم هستــم

دربزرگی خالق آسمـانهــا وکــانـــات

مافوق همه جــا میان ذره هم هستــم

صانع رنگهــا،جنگل دشت وچمنــــم

رنگ ریزپرنده،گل وپروانه شمع هستم

روزی ده به دیوانه وهوشیارفیلسوف

ناظراعمال شیخ وصوفی وهم هستم

به «عیاران»مردان روزگارقوت دهم

حساب گیرازظالم وستم گرهم هستم

حساب گیرازین نظام دسیسه سازنـــه

هم ازطالب مجاهد وخلق وپرچم هستم   

 پرنده های مهاجر 

پرنده های مهاجر،هنگام سفرازمناطق گرم به طرف مناطق سرد سیر جهت تداوم حیات ونسل گیری میروند،بادرک ازشدت سرمای سلسله کوه هندوکش تاعادی شدن بحران هوا(طوفان)برگشت میکنند درین برگشت به امیددانه درکمین شکارچیان کوهستان وکوهدامن زمین گیرمی آیند.

باشکل گیری انکشافات جدید سیاسی و نظامی درمنطقه خصوصن افغانستان وکشورهای همجوار،موضع گیری های جدید نظامی وسیاسی دشمنان قدیم درجای دوستان جدید ودوستان قدیم مبدل به دشمنان جدید میشوند.

ماهی های بحری هنگام وقوع حادثات بحری قبل ازرسیدن به منطقه فرارمینمایند تاکه درگیر مدوجذربحرنشوند ودرساحل پرتاب نگردند ازبی آبی بمیرند.

 

آزادی

آزادی(افغانستان) دخترفلمی است دردست بدماش فلم(امریکا)جنگ میان بچۀ فلم(روسیه)وسیله  های جنگ(جهالت+شیطنت)

درمجمـــوع اخلاق آدمی پایمال

روشن فکرمــــرتجع کیسه مال

ازخودآگاهی ملی خبــری نیست

نیمی ازین نیمـــی ازان بمـــال

جغرافیای سیاسی کشور

متاعی است بسته برسر خز 

درحال انتقال به میدان هوای

درکل همه را آن طرف بحر

«عیار» پرندۀ باهمتی است که گاهی به آسمان قدرت پروازدارد وگاهی برزمین هرگاه به آسمان رفت نظری برزمین می اندازد.هرگاه که برزمین نشست آمادگی به پروازدارد.  

امشب خواب دیدم

امشب خواب دیدم،دیدم که نظام بنیاد بینش ودانش به اساس دید گاه شورای عالی خبرگان به عوض(لویه جرگه)شکل یافته است.

نفر مسول به اساس انتخابات آزاد وقانون مند اکثریت رای مردم را باخود آورده بود.

دراولین سخن رانی اش چنین گفت.بنام خداوند جان وخرد.به حضورمبارک شمامردم شریف کشورم ادای احترام تقدیم میکنم.نهایت سپاس گذاآزادیرم براینکه مرا به حیث خدمت گارخود انتخاب کردید.

نه( آمر).

خوش میباشم به اینکه شما ازمه فیلسوف یاد نکنید نابغه یاد نکنید.

یاد کنید که انسان بااحساس وبادرد است درغم امروز وفردای ابنای وطن است.

بهترین دوستش کسی را انتخاب کرده است که درفکراعمار جامعه وساختن زندگی بهتر طبق معیار های پذیرفته جامعه است هبچ نو آوری درکارهایش بافرهنگ درتضاد نییست یعنی شخصیتی است درفکر (ساختن شرایط محیط انسانی)است.

کلنگی

درکشورم دوتخم یک کلنگی درجنگ است

چنان محکم که گویا جنگ دوتا سنگ است

آنانکه تماشاگرپی علت ورفع آن نمی گردند

ازته دل گویم به رسالت مندان بی ننگ است

ناله

نالــــه افغـــــان چــرا به خدا نمی رسد؟ 

گفــــت میــــرســد جـــداجــــدا نمی رسد.

گفته بودم که صدای خلق نغاره خـــداست.

تویک بارمتحد شو که تابه کجا نمی رسد.

محبت بهتراست از دیکتاتوری

دراثرمحبت تسخیر میکنی دراثر دیکتاتوری ازدست میدهی.

جهان را باسلاح دیکتاتوری نباید اداره کرد.

محبت سلاحی است که بدون سروصدا وضایعات جهان به کامت می چرخد.

پیغمبران توانستند با عرضه ای منطق انسانی خودرا دردلها جادهد. بعدازپیغمبران جای محبت به دیکتاتوری مبدل گشت.

چرا اصیل ترین فرزندان کشورمان قربانی اهداف خاینانه میشوند.؟

عیاران نوین انقلابی 

مبارزه دشواردرپیش روی دارند.

سلاح ما ذهن ما ونوک انگشت ما است.

فروش

وطن داران مه نه توپ دارم ونه تفنگ دارم

نه سرمایه ازحاصل فروش چرس وبنگ دارم

دارم تاریخ کهن کوه ودریا آزاده وطن خودم

ازاسارت تحت فرمان بیگانه به شدت ننگ دارم

قتل عام

آنانکه درمزارقتل عام شدند فرزند وطن بودند

آنکه درچهاصدبسترقتل عام شدندفرزند وطن بدوند 

آنانکه درپکتیا(گردیز وخوست)قتل عام شدند فرزند وطن بودند.

آنانکه درننگرهارقتل عام شدند فرزند وطن بودند.

اینها انسان این وطن بودند اینها ازخود پدرمادری خوهاری سیاسری وفررندی داشتند.همه درماتم غم نشسته اند گریه دارند واشک میریزند.

اما شنیدن گریه اطفال شهدا به هیچ وجه قابل تحمل نیست.

ایجاب مینماید که تحت عنوان ماتم ملی برای یک روز سرار افغانستان لباس سیاه درتن بکنند وگریه سردهند.به جامعه جهانی نشان بدهند که مخالف وضع هستیم ازکشتارما دست بردارید شما تحت عنوان نجات ازبحران مارا دربحران غرق ساخته اید.

اراذل واوباش

خدا ازکلک راستگوی نجات بدهد وازبیان حقیقت عیار

درچپ هفت نفررهبری کنگره موسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان وبخش اول رهبری ماوستها انسانها ی اوباش واراذیل کوچه وبازار نبودند.

ارجانب احزاب اسلامی مجددی ربانی ونیازی دست یک آن زمان افراد کوچه بازاری نبودند هریک موقف استاد پوهنتون را داشتند این که جهان بینیها در تضاد قرارداده شد.سمت دیگر مسله است اما بعدش هم از طرف چپ وهم واز طرف راست افراد کوچه بازاری وبد اخلاق ناکام های دوساله وسه ساله اخراجی های مکاتب چاقوکشان درچنگ امپریالیزم قرارگرفتند ازان ها شخصیت های اول مصنوعی تیارکردند.

میترسند

ازعیاران میترسدجمله خاینان

دیگرنیابند چربی باگوشت نان

انسان حلال خورندازآبله دست

مزدور رشقه خوردمیان کهدان

به بهانه آوردن آرامش جغرافیه ما را ازبین برده اند اگرهست صرف به نام است که درآن کشته میشوی.

آموزش

آموزش به منزله اکسیجن است

هرکس حق دارد پیروجوان مردوزن ازان مستفید گردد 

آنان که مانع آموزش میشوند.

ازدارانسانیت بیرون بدانش.

ارگ

ارگ منحیث پاسبان خزیده درمخازن که بیگانه به تاراج ببرد.

وآگاهان باچشمان باز صرف نظاره گرکه عروس مقصدشان را ببرند.

پیروزی

پیروزی ازراه تفنگ فاجعه باراست

گرچه که زمان گیراست.آگاهی ودانایی ازطریق آموزش مارا به پیروزی نایل میگرداند.

دروغ

هرگاه کسی به پدر مادر و(خانم &شوهر)خود دروغ نگوید.

برای جهان بشریت دروغ نگفته است.

دوپله

زن ومرد دوپله دروازه یک ساختمان هستند باجورآمد هردو هرپله ای دروازه وآشنایی باهم قفل وکلید دربسته بلا بسته.

ریشه

همکاری وفعالیت دوام دارم درنهضت میهنی به آن داشت که باغبان برای گلهای مصنوعی آبیاری کرده باشد که هیچ ریشه درخاک نداشت.

خنزیر

ای خنزیر های که شما ازنام مقدسات روی صحنه آمدید.دیگرازین به بعد ازدیدن چهره های منحوث تان دلها بالا می آیدوشما استفراح توده ها.

مسابقه

جنگ مسابقه نیست که پیروزشوی یاقهرمان بلکه مبارزه است برای حفظ وبقا انکشاف پیشرفت وتداوم زندگی که ازطریق آموزش وتحقیق میسرمیشود.

دررضایت طرفین ضرورت به قاضی نیست.

امروزما برای فردا است به ماضی نیست.

معیارها وارزش ها قابل شناخت میباشند

کس گفته نتواندکه احتیاج ریاضی نیست

کسانی که زمینه ساز این فجایع درکشورشده اندهزارها صدها وده ها نیستند به شمارپنج انگشت هستند.

بگویید که.

ای ؟؟؟؟؟

ای همو ؟؟؟؟ 

او توره میگویم به همو ؟؟؟؟؟

اوتوکثیف مردار.دورشو.

بروگم شکلته گم کو مزخرف فرومایه.

جنگ مسابقه نیست که پیروزشوی یاقهرمان بلکه مبارزه است برای حفظ وبقا انکشاف پیشرفت وتداوم زندگی که ازطریق آموزش وتحقیق میسرمیشود.

ای خنزیر های که شما ازنام مقدسات روی صحنه آمدید.دیگرازین به بعد ازدیدن چهره های منحوث تان دلها بالا می آیدوشما استفراح توده ها.

 

بانـــگ رای جنــــرال عبدالرشیــــد دوستم است

خیــانت دراستخوان رگ خـــون وپوستــــم است

مردان حقیقی را کشته اند دوستان بین المللـــــی

معاش خوران رنگ زردچکچک گران روزگم است

خرهای دوپا(الاغ)

خلقت چنین است که یکی تکمیل کننده دیگراست.

اگرپشه ها کورپشه هارا قتل عام کنی تیورهم ازبین میرود نه عقابی باقی میماند نه کرگسی اگرموشهاره قتل عام کنی آثارپشک دیده نمیشود.

اگرخروگوسفند وگاورا بکشی آثار پلنگ وشیر وگرگ باقی نمی ماند.

تنها ضروراست که خرهای (دوپا)که تعدادش درافغانستان اضافه هستند اینهاره باید که به همرای دولت چین قرارداد کنی وبس.

شاخ پوتین درگرده ترامپ چوخ شده است قریب است توسط شاخ دربغلش خط سرخی کشیده شود وازمیدان فرارکند.

التارناتیف

خوشه چین ازتنظیم های جهادی دل خوش ندارد به خاطری که وسیله شدند کشوررا ازیک اشغال بیرون کشیدند دراشغال چندین کشوردیگرانداختند

«بن اول» التارناتیف بازی قدرت بود،طالبان وحامیان بین المللی اش نتوانستند با وجود آشوب ها وکوچانیدن مردم ازخانه وکاشانۀ شان وتخریب باغهاومزارع وپراندن پل وپلچک وبندوانهار،تخریب مجسمه ها وآثارتاریخی بالاخره راهی سنجیده شد به گونۀ دیگری که اول باید مانع اصلی ازسرراه برداشته شود.

 احمد شاه مسعود مانع اصلی مداخله مستقیم وحضوربالفعل نظامی بود.درتفاهم قبلی بامهره های مورد نظر اطرافیان مسعود،مسعود حذف فزیکی گردید.

درکنفرانس بن اول طالب فرعی ازصحنه موقتن تغیروضع الجهش داده شد.طالبان اصلی درکنفرانس مهندسی شده با دادن رشوت به نفرات دست دوم مخالفین طالب،طالب اصلی  تحت رهبری ایالات محدۀ امریکا مکمل دراوضاع مسلط گردید.

درمجموع پدیده ها ازبدو پیدایش قابل تغیر تحول وزایش درحال حرکت ازکهنه به نوشدن بدون وقفه روان میباشد.

نظام سیاسی یک کشور(حدود اربعه)عقابی است متشکل ازکله (مقننه)صدر(قضاییه)دست وپا( اجراییه)افراد واشخاص انتخاب شده درین مقام ها پروبال است.

عقاب بلند پرواز برای ادامه پرواز بهترخود همه ساله پرهای کهنه خودرا تعویض به پرهای نو میکند اگرچنین نشود عقاب قادر به پروازنیست.

ساختمانهای مصنوعی آورده شده دردوره های مختلف کشورمان به هیچ وجه درتن نظام سیاسی کشورما همخوانی نداشت وندارد.چه رصد به آن که ازپرهای قابل تعویض بتی برای پرستش ساخته شود.

دولت موجود(وحدت ملی)نظامیان امریکا هستند نه مسؤلین مردم افغانستان.

عیاران انقلابی 

مسیر ارتقایی خودرا ازطریق هویت خویش(هستیم)میرویم به پیش می پیمایند.

همه آنانی که کثافت خوری می کنند.

به مرض اسهال وپیچ گرفتارمی آیند.اما نمی دانند که نان اگرازمیزبان بود متوجه شکم خود می بودی.

احزاب سیاسی چپ وراست که تشنه وگشنه بودند به مجرد رسیدن به قدرت حاکمه چنان به بد خوری دست زدند که جامعه را پرازتعفن نمودند.

عده ای که پیچ شده اند تاه به اکنون بالای همان (غایطه) نشسته اند.ازدرد نالش وشکایت دارند.

مطیع الله سامانی نوشت:

این ماییم که گداییم 

بردرب فرودگاه بگرام بیاییم

آن طرف شنیدم که گفت:

افسوس به حال ما بیچارگان

احمق شده های جهان رسواییم

قوی ترین گردن کلفت ها را افرادضعیف ازپس گردن بریده اند ودردهنش بامرمی زده اند.

خوشه چین آماده است که تابه دم مرگ امتحان صداقت بدهد.

پرنسیب بیان میدارد که باید ارزش رهبران را معرفی کرد نه اینکه عبادت کرد.

بازی فعلی:

چپ وراست دورخ یک سکه  اند طالب

شاهین ترازودردست مساوی نه غالب

صحنۀ بازی چنان مغلق وپیچیده است

برای پیروجوان افتیده است خیلی جال

مسند شرف

آنقدرگذشت کرده ام که درسطح دیوانه حسابم کردند

نافهمیده به مقصد،لایق بازی وچنگ وربـــابم کردند

آن چه که خواستم بود موقف انسان به مسند شرف

بدین سبب سزاوار خشم وغضب وعتــــابـــم کــردند

ظالم هرچه خواهد کند طالب وداعش ودیگران بهانه اند

مادراین مرزوبومم فاقد مدرسه ومکتب وکتابم کردنــد

عیاران نوین انقلابی

شراط دیکتاتوری را(موقتن) برای تطبیق دموکراسی وعدالت اجتماعی مجاز میشمارند.

قبل برآن بایدآن دسته ازهسته تطبیق کننده ازمجموع آگاهان امور موسسات اکادمیک بربنیاد (فلسفه واقتصاد سیاسی ورفا)عامه نشانی وانتخاب شده باشند.

 

 


بالا
 
بازگشت