خوشه چین

 

اذیت

هرگاه دراجتماعی که مردش درک کرد قوت او برای انجام کارثقیل است نه برای آزار واذیت دیگران آنگاه است که جامعه استقامت انسانی خودرا می پیماید.

آن که شرم ندارد انسان نیست.

گذشته هــــــــای خرابه فرامــــوش میکنیم

شب پختــــــــــه چراغه خامــــوش میکنیم

آن چــــــــــــــراغ را ملیون چراغ آینده بدان

درروشنایی این ملیون جمع وجوش میکنیم.

هموطنان عزیزم!

ببایید که همیش سرحرف های خوب خود حساب نکنیم که این طور گفته بودیم.

بهترآن است که بگوییم چه کارخوبی انجام داده بودیم درآینده پلان ما چنین یک کاری هست.

اسلام علیکم شما برمن منت گذاشتید ازمن تقاضا نمودید بیا که کنون وقتش است.

توتوان بسیج مردم را داری مردم به تو به اعتماد دارند.تشکر اعتماد داشتن یک ارزش بامعنی است که آن را ازروی وجدان انسانی حفظ کنی.

ای کاش شیگوارا میبودم حسابی وظیفه شناس ودرهمان سن وسال.

شاید میتوانستم حساب ده ووظیفه شوم ولی عمرهفتادویک سالگی ابن صلاحیت را ازما گرفته است میشود که مشاور خوبی باشیم برای ممانعت ازتکرار اشتباه ولی یک چیز را یاد آورشویم که مسیر مبارزه شخصیت پیش رو خود را پیدا مینماید.

به خیرآغازیده ایم چنانچه که خاک نم گرفته باشد برسر سبزه ها شبنم افتیده باشد.

آهسته آهسته کمک کمک کمکی کمکمکی.

مارا درطول تاریخ 

دوشیوه قربانی گرفته است.

اول (مذهب)شیوه وطریق عبادت.

هدف ازعبادت است به هرطریق که باشد جایز است پس دشمنی شیعه وسونی برای چه.

دوم (سیاست)هدف ازسیاست های مشی مارکسستی (رفا)همگانی بوده است.

نباید به آن سطح رشانیده میشد(ماویزم وسویتزم)خصوصن جان هزاران جوان ما را گرفت کاری که به نفع امپریالیزم تمام شد.

کنون نه سو یتزمی وجود دارد ونه ما وییزمی ،ما وبزمی که همین اکنون بیرق سوسیال امپریالززم را بلند کرده است.

ارزش زندگی را وقتی میدانی که به آموختنش کم بهاداده باشی.

ما نوکر چپ نیستیم وهــــم ازراست 

فکرنکوکه به گپ نیستیم وبی را است.

چشم ها جای خودرا دارند وجدا جدا

دستها وپا ها وگوشها وبینی سوراخها

وجود فعال جامعه دست به دست باهم پاازپشت پا پی هم مشکل مارا حل کند کم کم.

آغازش تصمیم جمعی به روی یک تخته گیلم.

هنرمند کوبد دربانگ ودرم 

پدرخواند بیت دخترم وپسرم 

پسرودخترخوانند جوره ای

اوپدرم تاج سرم مادرجگرم

روزخوشی است بازارگرم

شوهر اینه تحفه ای همسرم

خانم مه قربان مهربان شوهرم

دروهمسایه همه باهم گویند 

خدای مهربان است بالای سرم

معلم دلاورخان

یکی ازمعلم (عیاران)سالهای 1348 الی اکنون است فرد مدبر متعهد به اخلاق نیک آدمی رفیق شخصی روزهای دشوار زندگی خودم درزمان متعلمی ومعلمی فرزند کاکایم.یکی دوسال بزرگترازمن وقابل احترام ودو ست داشتنی برای همه.

میزبان خوبی ازرفقا ودوستان بود دسترخوان هموارداشت هیچ گروهی ازفعالان سیاسی محل نبود که ازخوانش بی نصیب مانده باشد.

انجنیر اسمعیل جمشیدی(شطرنج بازمعروف) افتخار بچه خالگی اش را دارد. مهان دوست ومهمان نوازمهربان بود.شکارچی ماهر شکاررا درهوا میزد.

گویند که خشم خلق نغاره خدا است.یکی ازروزها دسته ای ازرهزنان دهقان زاده ای مصروف کاردهقانی بود تفنگ چره ای (شکاری) اش درگوشه ای آوبزان ناگهان این تفنگ دهقان را شانه کرده با خود بردند منطقه درحیطه وصلاحیت ملک قریه مرحوم (عبدالفتاح)بود گوش به آوازدهقان داد.صدایی سرکشید به دفاع ازدهقان مردم قریه بابیل وکلنگ وتفنگ به تعقیب دزدان قطاع الطریق برآمدند خانه به خانه ده به ده این صدا گوش شنوا پیدا کرد دزدان مجهز باسلاح مجهز به دفاع ازخود درروی هجوم مردم میزدند زده وزخمی افتان وخیزان تااین که مرد (عیار)دلاورمرد رورگار معلم صاحب دلاورخان گویا که نشان زنی را ازروح (عیاری)ازخراسان آموخته باشد

بایک فشار انگشت درماشه مهاجم را درزانو درآورد ثابت ساخت که درحریم زندگی عیاران سر بکف بانیات خراب و چشم بد نظر انداختن عاقبتش چنین است.

نسخه برای ثبات آسیا

تولد جدید 

دولت ترکیه ایران وعربستان سعودی به حیث همسایه های نیک وسیال وشریک همدیگرجدیدن تولد میگردند.

بازارمشترک پیداکردند

s 400

بدون طعنه وکنایه پول میدهند ومی خرند.ومدافع مشترک بازار مشترک مدافع مشترک درهمگرایی مشترک نقش اساسی بازی مینماید.ادامه ای اینکار برای ثبات آسیا نقش اساسی بازی مینماید.جهان اسلام(سعودی قطر کویت پاکستان)یک زمانی درتولید وحشت نقش داشتند تغیرجهت مییابند.بنیاد انسانیت را برمعیار های اصول شریعت وآشتی برمزایای مدنیت پیاده میسازند.

بدیها چون رهزن درکمین

کاغذ سفید گفت: نه کو رویم را سیا نکنید.ازدرکوچه وپس کوچه و گذرگاه بردارید مرا چملک افتیده ومسخره نگذارید. اگرقلم میزنی بزن چون یک رهنما.

رهنمایی که دعوت میدهد به استقامت تاباشید بازهم چراغ سرخ وسبز ونارنجی دورازخطر ورفتن درراه پیروزی وموفقیت بدون تکرارازاشتباه.

انسانها درپی کشف خوبیها برای سعادت انسان میتپند ومیدوند. اما به بدیها های رو به رو میشوند که چون رهزن درکمین شان قرارگرفته است.

سکوی بلند

عیاران نوین انقلابی سکویی بلند محکم وباثباتی است جهت پرش به سوی شنای بی خطر.

تکیه گاه

عیاران نوین انقلابی تکیه گاه مطمینی است برای ایجاد پایگاه اجتماعی درمیان توده های ملیونی کشور.

مردم مارا محروم ازمحبت ساخته اند تاکه سلاح دردست به دنبال گم گشته ای خویش انسان بکشند.

ازخرید وفروش دست برداشته ام 

ازعاقبت هر معامله خبرداشته ام 

تجارب به من دست داد که اصالت حفظ

نکته مهم که مقام (انسان)درسرداشه ام

گذشته 

گذشته پوچاق خربوزه وپوست چهارمغز وبادام اند.

چیزی که دیروزبود امروز درانبارپاروتراکم کرده است.

سرسرپارو نگردید.

معامله

ازخـــرید وفروش دست برداشتــــه ام 

ازعاقبت هر معامله خبــــرداشتــــه ام 

تجارب به من دست داد که اصالت حفظ

نکته مهم که مقام (انسان)درسرداشه ام

تشنه

ازجملات کوتاه من به حیث کتاب استفاده کنید

سواربراسپ تازی به حیث رکاب استفاده کنید

هرجمله وکلمات شیره وعصاره ای حقیقت دارد

دردشت سوزان تشنــه را شراب استفـــاده کنید

به کرزی بگویید:

ازین بیش شما به مردم ما باعث شرم نشوید.

بیل درپای امپیریالیزم است گل نـــــرم نشوید.

خمیرها فطیر مانده اند فــــراوان می چکـــــند.

توده ها هیزم اند دیگر تنور گـــــرم نشوید.

ازین بیش خوده بـــی بــــی تاجور تیارنکن

نه حسن داری نــــه زیبــــایی داردار نکــــن

فــــرهنــــگ اداره ره زدی خـــراب کــــردی 

دیگـــر زیاد ازحق هکــــت صـــوبه دارنکن

لویــــه جرگـــه تاریخش گــــذشتــــــه است 

شمالی بزرگ 

به لویه جرگه نفر نمی فرستد

شمالی بزرگ به شورای نخبگان دانشمند ترین انسان انتخاب مینماید.

همه امکانات 

همه امکانات به طرف بهبودی

عیاران نوین انقلابی ازتمامی بازرگان وتجاران ملی تقاضای به عمل می آورند که ایجاد شرایط اتحاد ملی دراختیارشما است.شما میتوانید اتحادیه ملی سرمایه گذاران را ایجاد کنید شما میتوانید.ازین طریق سهم فعال درایجاد تولید (کاروسرمایه)که مایه اساسی رشد وانکشاف است سهم فعال بگیرید.شما میتوانید باتوزبع نعمات مادی برای مردم مظلوم مانع ازافتراقات ملی شوید.

ما نباید به این خوش باشیم 

که بگویند ما شا الله چه زیبا نوشتی قلمت رسا.

باید به این خوش شویم که انگیزه به حرکت را سبب شده ایم.

شایقان مطلب باما مارا درراه همرایی وهمکاری مینمایند که درمنزل رسیدن به مقصد.

مبدل به موج خروشان شده ایم.

سرمایه داران ملی!

شما به زورخود نمی فهمید.زمانی که شما حاضر شوید اتحادیه ای سرمایه داران ملی را بسازید.

همه تغیر وانکشاف وتحول را شما سبب میشوید.

هم دربدست می آورید هم لعل

عیاران نوین انقلابی به گونه شرشره آب روان آوازتولید کرده درمسیر سیلان درهرمنفز دخول آنجا را اگرگنده بود پاک واگرخشک بود مبدل به مزرعه میکردانند.

به اتحادیه تاجران ملی بگویید.

شما خیلی ضعیف هستید انتقاد کنید ازگوش خانجان الکوزی بگیرید کشش کنید تو سازمان ده خوب هستی چرا؟

من ازرنگ آبی خوشم می آید

گل را که میبینم فضای کشورم را درذهنم زنده میسازد.که ازگوشه ای آفتاب را به دارآویخته است ازحاصل نبرد (هیلیوم وهایدروجن)ثمر صلح را به باربنشاند.

صلح تحت نظر قبه ای آبی زندگی را زیبا می آفریند.

سیاست مصالحۀ ملی

احزاب مترقی وپیش رووآگاه هوشیارانه وعاقلانه اوضاع را زیرکنترول داشته درسمت دهی سیاست ها عاقلانه به موقع تصمیم میگیرند.آوضاع آشفتۀ جهانی(جنگ سرد)پرهیزازتصادم هسته ای که باعث تباهی بشریت میگردد،تحت تأ ثیرآن جو سیاسی مبنی برعقب نشینی(رنسانس).   اعلان مشی مصالحۀ ملی تصمیم جمعی (گنگرۀ)حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود.که دررأس این سیاست شخص اول(مسؤل) کشور،سخن گوومجری این سیاست بود.ازین که جانب مقابل اهداف شذیفانه نداشتند داعیۀ برحق انسانی را به شکست مواجه کردند.

بناَ هیچ تبلیغات ظاهری ملکیت شخصی گروها وحلقات نیس بلکه ملکیت آن حلقۀ سیاسی است که تصمیم گرفته بود.

ما آن شرایط دوباره آورده نمیتوانیم به خاطری که هیآت رهبری اش را نداریم داکترنجیبش را نداریم اما میتوانیم ازنوبرویانیم دروجود شخصیت های جوان ازدرون جامعه

تاریخ آینه است

دردست پهلوانی که تمام رارزها وچالهارا میداند

چک به زمین میزنمت

تاریخ آینۀ تمام نما است هیچ گاهی حقایق را پنهان نمی کند.

  تیم (کرزی) باشیوۀ قرن هژده باردیگرشمشیرازنیام برکشیده به گونۀ ماکیا والستی(روبا صفت &پلال زیرآب)ایجاد پرخانه ها مردان آزاده خواه زمان نادرخان هفت شهید بدون سررا درقریۀ میانشاخ وشهادت شخصیت های دست یک صاحب زاده ها(شیرجان فرقه مشروبرادران) نواسه های میرمسجدی خان کوهستانی وسایرمردان کوهدامن وشمالی بزرگ وکوچ اجباری ملک میرعلم خان بابه خیلی  ملا سعدالدین داراشاخیلی را فراموش نمی کند.بعدازان توسط ضعیف ترین شخصیت های دست سوم وچهارم سیاست های تقسیم کردن (کندن کلۀ گرگ)را

 درپیش می گرفتند.

ما خان های داریم که افتخارات ملی کشورما است درراه آزادی قربانی داده اند وشعارشان همین بوده است.

(که خان په یاران یی)

زمان عوض شده است قرن بیست ویک است عصرنو کمپیتوترانترنت

حقایق را ازگدام تاریخ بیرون کشیده است که روحانیت نمیتواند(دستگاه استخبارات و پایۀ حمایتی) نظام دیکتاتوری سیستم شاهی باشد.خود به طبقۀ اشراف وخانوادۀ نجبا مردم خاموش(اکثریت جامعه)به حیث قشرپایین جامعه گوش به فرمان باشند.     

 

آنانی که!

آنانی که به دنبال سیاست (لویه جرگه خواهان)میروند ازلست شمالی بزرگ خط زده شوند چراکه ازهمین اکنون دست به معاملۀ بی شرمانه میزنند بالای سرنوشت مردم اصیل وباشرف شمالی بزرگ جفاررا روا میدارند.

بیرق آبی با آفتاب رنگ (طلایی) منظره ای زیبا دارد.

عیاران نوین انقلابی 

رسمن اعلان میدارند که آینده سیاسی افغانستان را به ذعم خودشان تغیر بدهند خالی ازامکان نیست.عیاران باغربا ومساکین کشورخویش سیال وشریک اند(یعقوب لیث صفار) مسگر(نان وپیاز) امیرحبیب الله خادم دین رسول الله (انگورفروش)لالای عیاران.

دراین دوره نقش اثرگذاری خویش را قانون مند ماهرانه شجاعانه مدبرانه به کرسی مینشانیم.

عیاران نوین انقلابی

باتفنگ داران داخلی شاید دعوای داشته باشیم که برای اتحاد دعوت بدهیم.

ازمردم نمی ترسند که تفنگ بردارند

تفنگ به منظور دفاع ازسرزمین می بردارند.

درمقابل هیچ هموطن تفنگ نمی بردارند.

آن های که با اردوی بیگانه می آیند

کشوررا به بیگانه تسلیم می کنند خود ملکیت های عامه تصرف میشوند نظام سیاسی (اراده مردم)را می دزدند.به سرزمین دیگران حمله می برند خود شان را میکشند.ملکیت شان را به نام خود قباله می کنند.آزادی خواهان شان را می کشند بنام سقاو موچی وچمیار(طبقه اصیل زحمت کشان)را طبقه پست معرفی می کنند.

خودرا برآت میدهند وحق به جانب دیگران را دزد سرگردنه میگویند.

قوی ترین حمله درمقابل نفوذ دشمن نه گفتن است.

هموطنان گرامی بیایید که ازین وضع فلاکت بار خودرا نجات بدهیم.

رسالت مندان وروشن فکران با وجدان باعزت وطن دوست باشرف بیایید که ازین وضع فلاکت بار جهان حیوانیت خودرا نجات بدهیم.

دشمن با پرداخت پول حاصل ازمواد مخدربرای عده انگشت شمار ازهرقوم وتباردرچوکات (جنگ ونبرد وکش مکش)به ظاهر اما دراصل شریک معامله به منظوراهداف دراز مدت وبلعیدن تمامی منابع زیرزمینی مارا ضعیف وناتوان نگه میدارد وتا سرحد حزف فزیکی دریغ نمی کند.

عیاران نوین انقلابی 

با همه طرف های درگیر محاسبه خودرا دارند.

آنهای که بادست کرده اند باگردن میکشند.

اگرچپ است وراست است ومیانه.

آماده شوید 

اماده شوید برای آینده:

هرزمان ازخود خــــواست ونیازی دارد

آشپزخانه ضرورت به سیروپیازی دارد

صاحب مدعا فرمایش داده به بعد زمان

بازیگران درصحنه دم ودهل سازی دارد

قطب بندی های موجود داخلی فعلن کهنه

آینــــده ازروشنـــایی امروزسوخت وسازی دارد

جنتری خیام،شعارفردوسی،سعدی شیرازی دارد

عیاران نوین انقلابی

عیاران نوین انقلابی قدم به قدم ازانجام کارک های کوچک به سمت به سررسانیدن وظایف بزرگ.

ازثبات سازی خود خانه خود کوچه خود شهروبازار خود تاکشورمتحد ویک پارچه خود.به منظوراینکه درطول تاریخ مهاجمین برای مارحم نکردند اوضاع سیاسی نظامی اقتصادی وفرهنگی مارا خراب ساختند ودر جمله عقب مانده ترین کشورهای جهان حفظ ما کردند(انگشت افگار)برای اهداف بعدی هرکاری خواستند بالای مردم ماتوسط وابستگان خود تطبیق کردند.

ازین به بعد(سرزمین ما)تختۀ خیزبرای بیگانگان به منظورایجاد آشوب درکشورهای همجوار وهمسایۀ دربه دیوارما قرارگیرد که ازین ناحیه ما سخت متضررمیشویم ونسل آیندۀ ما ازکاروان تمدن عقب میمانن

من وقت تر

من وقت ترازخروس برخاسته ام،آهنگ سفردرپیش گرفته ام تاه قلۀ پیروزی انسان جامعۀ مان بالحن مؤدبانه،چون نسیم صبح گاهان،عطرمزایای وفاق ملی را که ازیکجا شدن آب وآفتاب برایت درصفحۀ رنگین (صلح) برادری قوس وقزح را ترسیم مینماید.

عیاران نوین انقلابی جبهۀ میهنی را سروسامان میبخشند

جبهۀ میهنی بسترهموارشده وسیع برای احزاب،سازمان های سیاسی اجتماعی شخصیت های مستقل هنرمندان شاعران ونویسندگان وتاجران ملی.چنانی که فردی بیرون ازین بستر باقی نماند.

رسالت مندان 

اتحادیه وطن پرستان ووطن دوستان را با برنامه ای علمن تنظیم شده سروسامان می بخشند.

خاینان به وطن 

اتحادیه ناموس فروشان را با داشتن برنامه سازمان یافته ای تخریبی سروسامان می بخشند.

فعلن اتحادیه وطن پرستان یک (تفکر)است که درچوکات جبهه باید شکل گیرد عنقریب رهبری این داعیه برحق ازجانب عیاران نوین انقلابی سروسامان داده میشود.

اتحادیه ناموس فروشان تحت قیادت (اشرف وغنی )و(حامد کرزی)فعال است.رسالت مندان را دیگر فرصت انتظار کشیدن باقی نمانده است آنها مصرانه علاقه مند اند که برای وطن فروشان مجال ندهند

درکفش ندارم ریگی نه آته هستم نه بیگی

نه محمد زی یم نه سدوزی نه غلجی یی 

عقل درسردارم احساس دربغل پاکی دست

انسان باایمانم وجدان نمیخواهم آبرو،ریزی

ذات بد نیکو نگردد چونکه بنیادش بد است.

ذات رفا همگانی نیک بود چونکه بنیادش نیک بود 

ذات اخوان المسلمین نیکو نیفتاد چونکه بنیادش بد گذاشته شده بود.

این حرکات خصمانه ودشمنانه آغاز ازداشتن چاقو وکیبل تفنگچه قمه پنجه بوکس ترور درمحیط مدرسه ومکتب کشتن معلم متعلم باج گیری دردادن مکاتب مدارس تخریب پلها بند وانهار راکت پراگنی درشهرها قرا وقصبات درتعین اخلاق وخوی عادت وکرکترانسان تاثیر گذارمیباشد.

زمان بکاراست که آقایان بنیاد گرایان با گذشتاندن حد اقل پنجاه سال روحیه کشتار،زندگی درفضای خون وآتش تغیرعادت یابند.دورازاحتمال نیست که آقایون بنیاد گرایان پایان عمرشان را به اسم (دیوانه) اعلان نمایند.

قره قش گفت:

این چه رمز ورازیست درمن 

این که خط وخالیست ازمـــن

آنکه بخشیده ایــــن زیبایی را 

خداوند متعالی است درمـــــــن

صنعت گرتوانا تنها ازتو نیست

بشنو ساده مثالی است ازمــــــن

بلبل شوریده ام بی لانـــــه ام 

ازبرای خدابشنو تو نالـــه من 

آزادی واستقلال را درمـــــن 

شعورمیدهد به تــــو پـــروازم 

تا که نشویدنوکرانگریزوجرمن

من خو گفته بودم که آفتاب ازتغیر وتبدل دوعنصر هیلیوم به هایدروجن وهاید روجن عملیه سوخت وساز(آفتاب)را بوجود می آورند.باعث روشنایی رشد وتکامل وانواع رنگها تشخیص اعداد وارقام میگردد.

من گفته بودم که دوعنصرمتضاد دراتحاد وهمگرایی اوکسیجن وهاید روجن آب را سبب گردیدند.

پس آب همراه آفتاب ترکیب ومرکب شدند رنگین کمان گردیدند ازین رنگین کمان من (قره قش)سهمیه بردارشدم صاحب زیبایی نقش ونگارشدم.

من قره قش به شما وظیفه میدهم این داستان را به آقای حکمت یار ببرید بگویید امروزتان برای فردا فردای خوب درمطالب کوچک خودرا نپیچان روی پروگرام های خیلی بزرگ که به خیر وفلاح مردم تمام شود مصروف شو.

اول چون هایدروجن وهلیوم با جمع مجاهدین تان باهم سوخت وساز کنید آفتاب شوید.

بعد ازان چون هایدروجن(مجاهدین)با اوکسیجن (چپیها)آب را بسازید آب منبع حبات است.

پس درزمبن خشکه سیلان کن سبزمی کردانی برسرآتش بریز جنگ خاموش میشود.باآفتاب درترکیب شورنگین کمان بگرد باعث زیایی طبعیت.

 

 

.      

 

 


بالا
 
بازگشت