خوشه چین

 

مامسؤلیت داریم

ما مسولیت داریم که به هوا خواهان بگوییم دربین آب گنده شنا نکنید.این آب گنده را ازراه بدرفت بیرون بکشید.

که باعث امرا ض خطرناک قومی شده است.این مرض خطرناک ترازسرطان است.

آن سوته چوب 

دیگران کمتر وسیله میشوند.

آن سوته چوب سه صد ساله هنوزازکار نیافتاده است گاهی دردست روس گاهی دردست انگلیس کافی است که به وسیله آن برفرق این مردم کوبیده شود.

حالت کهنه انسان کهنه فرهنگ کهنه باردیگرنشود ازموده 

این مسول لوده را بزنید همراه کلتک چوب ودستک فرسوده

کوشش کنید همراه وسایل جارحه نزنیددسیسه سازان حاضر

همیش کوشیده اند ازدو نفرخرد دزدخرشان را اززیرپا دزدیده

عیاران نوین انقلابی 

سیاست را منحیث عروس وداماد بکر ودست ناخورده 

داماد برای عروس انتخاب ایدیال وعروس برای داماد انتخاب ایدیال می پذیرند.

به هبچ گونه سیاستی که هدایت ازبیرون گردد.دل نمی بندند سیاستهای بیگانه دست بازی به ناموس را دریغ نکرده اند ونمی کنند.

عیاران سرشتشات نیک است 

حاضرمیباشند که حتی به حریف خود کمک نمایند.

صلح 

عالی ترین مظهراخلاق انسانی درعمل است.

اما نمیتوان آن را به آسانی بدست آورد بلکه پروسه رشد طولانی معرفت است چون تابش نور(تبدیل هیلیوم به هایدروجن وبرعکس آن) ازمنبع نور وباریدن باران (ترکیب اوکسیجن وهایدروجن)ازمرجع که انسانها نصیب آن میگردند.

من شمارا به این نازک خیالی ها کچ خیالیها دعوت میدهم کوشش کنید که بی خیال نشوید.

دختری کتاب می‌فروخت و معشوقه‌اش را دید که به ‌سویش میاید، در این حال پدرش در نزدیکش ایستاده بود.

به معشوقه‌اش گفت:

آیا به ‌خاطر گرفتنِ کتابی‌که نامش " آیا پدر در خانه‌ هست" از يورگ دنيل نویسندۀ آلمانی، آمده‌یی؟

پسر گفت: خیر! من به‌خاطر گرفتنِ کتابی به اسم " کجا باید ببینمت" از توماس مونیز نویسندۀ انگلیسی، آمده‌ام.

دختر در پاسخ گفت: آن کتاب را ندارم، اما می‌توانم کتابی‌ به نام " زیرِ درختِان سيب" از نویسندۀ آمریکایی، پاتریس اولفر را پيشنهاد كنم.

پسر گفت: خوب است و اما؛ آیا می‌توانی فردا کتابِ " بعد از ۵ دقیقه تماس می‌گیرم" از نویسندۀ بلژیکی، ژان برنار را بیاوری؟

دختر در پاسخش گفت: بلی! با کمالِ مَیل، ضمنا توصيه ميكنم کتاب " هرگز تنها نمی‌گذارمت" از نویسندۀ فرانسوی میشل دنیل را بخوانى.

بعد از آن....

پدر گفت: این كتاب ها زیاد است، آیا همه‌اش را مطالعه خواهد کرد؟!

دختر گفت: بلی پدر، او جوانى با هوش و کوشا است.

پدر گفت: خوب است دختر دوست‌داشتنی‌ام، در اينصورت بهتر است کتابِ "من کودن نیستم" از نویسندۀ هلندى فرانک مرتینیز را هم بخواند.

و تو هم بد نيست کتاب" براى عروسی با پسر عمويت آماده شو" از نویسندۀ روسی، موریس استانكويچ ، را بخوانی!

ابراگرازهرات خیزد ملکه ویران میکند.

نوراگر ازهرات خیزدملکه چراغان میکند.

عیاران هرات نسل مقاومت گران علیه چنگیز 

هوشیاراندمهمان ناخوانده را پرسان میکند.

هرات سرزمین جامی سرزمین فرهنگ سرزمین ادیبان عرفا وشاعران سرزمین عیاران کوشش کنید چراغ که روشن نموده اید بی تیل نمانید که دیگران هم ازشما چراغ بگیرند.

یک حرف کاملن جدی:

نظام های سیاسی بعضن عمده (بن اول الی اکنون) برپایه عقلانیت تهداب گذاری نشده است انسانیت را برباد داده است به روشهای حیوانی حیوانی که تمامی معیارهای (اسلامی وانسانی را)فدای خواسته های بیگانه کرده است.

هرگاه ساختمان کهنه چپه میشود 

صدها گژدم ازدرون آواربیرون میشود گژدم های للمی.

حزب دموکراتیک خلق افغانستان چپه شد ازمیان آوار این حزب گژدم های بیرون آمد که نظام موجود وگذشته را رونق بخشیدند.بعنی همانها حزب را ازدرون خورده بودند.

کشورمان 

کشورمان مصاب به سرطان زبان وبواسیرقومی شده است ازین سبب است که فضای سیاسی کشورمان متعفن وبد بوگردیده است.واقعن شرم آوراست برای مردم وسرزمینی که افتخارش اریانای بزرگ بود وخراسان پهناور

پندارنیک گفتارنیک وکردارنیک 

مارابه این اندرز دعوت میدهد که عمق معنایش معادل به کتاب خانه جهان است.

به یزدان که گرما خرد داشتیم

کجا این سرانجــــام بد داشتیم

(ابوالقاسم لاهوتی)

احزاب سیاسی وطنم شماخرد دارید؟ چرا جبهه تان را نمیسازید؟

چرا درآب گنده شنا می کنید شما نمیدانید که مصاب به (سرطان زبان) شده اید.؟

آنان

آنانی که عیاراند درکنارما می آیند تسلیم

استبداد نمیشوند.

وجدان تاریخی

جامعه ای که بیدار نباشد 

هرنوع استبداد ،ستم وغلامی حق خود دانسته وتسلیم آن میشود.

درکشورم شروفساد حاکم است

کرو کور دهن کشاد حاکم است

شیطنت ومنافقت،افتراق واختلاف

ازمزارتاشهرجلال آبادحاکم است

بگذارید میوه ای که شاخ درخت آنرا دورانداخته است بگوییم که گنده است.

تمامی شخصیت ها درتاریخ بنابردلایلی که کشته شدند.

بعدازمرگ برای هوا خواهانش معضله باقی ماندند.

حادثه هرات شدید ترین جزایی است که گل بدین را لکه دار ساخت وبه حیث شخصیت بی بدیل ازدید هواخواهان چون (داودخان، امین ،ترکی ،نجیب،مسعود ،ربانی مزاری)باقی گذاشته نشد.

اگرگل بدین کشته شود درزندگی مردم برایش فراوان تاوان داده است بعدازمرگش تحت عنوان روز گل بدین نیز تاوان میپردازند.

آینده 

آینده حرکت به تغیروتحــــول رازنگ میزند

دلیلش رابیان که خـــردجـــال هنگ میــزند

نـــودرمسیــردیگیتال وانترنت وکـــامپیوتــر

کهنه ضد قاچاق معادن چرس وبنگ میزند

رسالت مندان شریف برخیزتنبلی اجازه نه

حرکت کن شریان دماغ وقلبته منگ میزند  

 

عیاران

عیاران ازگرگ آموخته اند.رمه(توده مردم)را ازبین نمی برند.کثافت وچتلی(رشوت نمی خورد ودارایی عامه را تصاحب نمیشود)را نمی خورند

هیچ گاه چون (سگ)به منظوراستخوان اسیربیگانه نمیشوند.

میگویند که پدران ما(غازیان)میرمیسجدی خان،میربچه خان میر محمد عثمان خان،جلندخان ملا مشک عالم وووووسائرغازیان بیگانه را رانده اند.وابستگان نظام سیاسی موجود دوباره ازدروازۀ دیگربیگانه را بالای مادر(وطن)خود حاکم ساخته اند

عقابی که 

عقابی که در پروازمی آید 

مجموع ازساختمانش است که اورا به پروازوامیدارد.

دوچشم بینایش(تعادل)دوبال پهناورش(تعادل)دوپای چنگال دارش(تعادل.

دمش که میانه را اختیار کرده است.منقارزبان حلقوم که حالت میانه را اختیار کرده اند اوراق خوردوریز پرهایش که اومحافظت می کند.

درنبود ازین تعاریف عقاب قابلیت پروازرا ندارد.

کشورما کشورنیست که اگرزورگویی جانشین خرد وتعقل گردد.

کشورما کشورنیست که مجموع اوراق(نفوس)کشور چون پرهای ابلق (اقوام مختلف)به عقاب زیبایی بخشیده است کنده شود.

این شناخت (صفر)درکناریک به ارزش ده بالا میرود ازین خاطراست که ما همه ساده گی های مارا که مبدل به اهم میسازد پشت پازده ایم بازوربیگانه علیه همدیگرخود دست به حمله زده ایم.

عیاران نوین انقلابی

عیاران نوین انقلابی قدم به قدم ازانجام کارک های کوچک به سمت به سررسانیدن وظایف بزرگ.

ازثبات سازی خود خانه خود کوچه خود شهروبازار خود تاکشورمتحد ویک پارچه خود.به منظوراینکه درطول تاریخ مهاجمین برای مارحم نکردند اوضاع سیاسی نظامی اقتصادی وفرهنگی مارا خراب ساختند ودر جمله عقب مانده ترین کشورهای جهان حفظ ما کردند(انگشت افگار)برای اهداف بعدی هرکاری خواستند بالای مردم ماتوسط وابستگان خود تطبیق کردند.

ازین به بعد(سرزمین ما)تختۀ خیزبرای بیگانگان به منظورایجاد آشوب درکشورهای همجوار وهمسایۀ دربه دیوارما قرارگیرد که ازین ناحیه ما سخت متضررمیشویم ونسل آیندۀ ما ازکاروان تمدن عقب میمانند.

رسالت مندان 

اتحادیه وطن پرستان ووطن دوستان را با برنامه ای علمن تنظیم شده سروسامان می بخشند.

خاینان به وطن  

اتحادیه ناموس فروشان را با داشتن برنامه سازمان یافته ای تخریبی سروسامان می بخشند.

فعلن اتحادیه وطن پرستان یک (تفکر)است که درچوکات جبهه باید شکل گیرد عنقریب رهبری این داعیه برحق ازجانب عیاران نوین انقلابی سروسامان داده میشود.

اتحادیه ناموس فروشان تحت قیادت (اشرف وغنی )و(حامد کرزی)فعال است.رسالت مندان را دیگر فرصت انتظار کشیدن باقی نمانده است آنها مصرانه علاقه مند اند که برای وطن فروشان مجال ندهند.

آماده شوید 

اماده شوید برای آینده:

هرزمان ازخود خــــواست ونیازی دارد

آشپزخانه ضرورت به سیروپیازی دارد

صاحب مدعا فرمایش داده به بعد زمان

بازیگران درصحنه دم ودهل سازی دارد

قطب بندی های موجود داخلی فعلن کهنه

آینــــده ازروشنـــایی امروزسوخت وسازی دارد

جنتری خیام،شعارفردوسی،سعدی شیرازی دارد 

 

عیاران

عیاران ازگرگ آموخته اند.رمه(توده مردم)را ازبین نمی برند فقط یک را است.کثافت وچتلی(رشوت نمی خورد ودارایی عامه را تصاحب نمیشود)

هیچ گاه چون (سگ)به منظوراستخوان اسیربیگانه نمیشوند.

میگویند که پدران ما(غازیان)میرمیسجدی خان،میربچه خان میر محمد عثمان خان،جلندخان ملا مشک عالم وووووسائرغازیان بیگانه را رانده اند.وابستگان نظام سیاسی موجود دوباره ازدروازۀ دیگربیگانه را بالای مادرخود حاکم ساخته اند.

کفش

درکفش ندارم ریگی نه آته هستم نه بیگی

نه محمد زی یم نه سدوزی نه غلجی یی 

عقل درسردارم احساس دربغل پاکی دست

انسان باایمانم وجدان نمیخواهم آبرو،ریزی

عیاران نوین انقلابی

عیاران نوین انقلابی قدم به قدم ازانجام کارک های کوچک به سمت به سررسانیدن وظایف بزرگ.

ازثبات سازی خود خانه خود کوچه خود شهروبازار خود تاکشورمتحد ویک پارچه خود.به منظوراینکه درطول تاریخ مهاجمین برای مارحم نکردند اوضاع سیاسی نظامی اقتصادی وفرهنگی مارا خراب ساختند ودر جمله عقب مانده ترین کشورهای جهان حفظ ما کردند(انگشت افگار)برای اهداف بعدی هرکاری خواستند بالای مردم ماتوسط وابستگان خود تطبیق کردند.

ازین به بعد(سرزمین ما)تختۀ خیزبرای بیگانگان به منظورایجاد آشوب درکشورهای همجوار وهمسایۀ دربه دیوارما قرارگیرد که ازین ناحیه ما سخت متضررمیشویم ونسل آیندۀ ما ازکاروان تمدن عقب میمانند

یک روز

یک روزازراهی گذرمی کردم دیدم یک آدم با تمام اعصاب خرابی پولهای جیب خودرا مثل کاغذ باطله پاره میکرد.گفتم که چرا این کتار میکنی؟ درجواب گفت که من یک کسبی هستم هرروز نزد آدم باوقار وباشرف میرفتم کارمی کردم آن صاحب کارآدم معقول خوش برخورد صاحب نظروشیرین کلام ازاخلاق نیو برخوردار.امروز تصادفن پیش یک آدم رفتم کارکردم کس این آدم گرچه پول فراوان برایم داد ولی بعدن فهمیدم که آدم ازمدر ناموس فروشی صاحب آرگاه وبارگاه شده است پس دانستم که تمامی زحمتم به هدررفتم پولی را ازدست این آدم به حساب مزد گرفته ام کاملن حرام است باید که پاره شود.

بلند ترین سطح آگاهی سیاسی.

داشتن(شعور) کشورآزاد مستقل غیروابسته است.

 

الله را پرستش وعبادت میکنیم پیغمبرش را احترام 

احکام الهی تغیر ناپذیر واحادیث نبوی مطابق به اوضاع واحوال وانکشافات علوم حالات تطبیقی را میخواهد.

درین باره علمای کرام ومفتی های کشورهای اسلامی را درکاراست که برای کنترول اوضاع نا به سامان جهان اسلام تصامیم خردمندانه اتخازنمایند.

مراحل  

مراحل تکامل جوامع بشری وابسته به انسانسانهای است که درتقاطع زمان ازخود چگونه اجتماع به جا میگذارند که آینده گان به حیث مرحله ازتکامل مسولیت های خویش را تهداب گذاری کنند.

کثیف ترین مرحله ازتکامل تاریخی کشورمان حضور شاهان دیکتاتوری با پشتوانه روحانیت بوده است که سنگ بنای نظام سیاسی موجود را درکنفرانس بن اول گذاشته است.

یک زمانی 

یک زمانی یک رفیقم گفت که من برایت پول میدهم سرش کارکن.

دفعتن جواب دادمش گفتم که فردا شاید حسنه ات را داده نتوانم وخودت ازمه برای ابد آرزده.

عقل برای انسان وظیفه میدهد که نیم نان راحت جان.

ازنیم نان دیگرت سرمایه جمع کن درکاربیانداز.

گفته اند که کارهای بزرگ ازحرکت های کوچک به سرمیرسد.

هرامید واری که به حساب سیاست داری نباید چشم امید به بیگانه داشته باشی ما میتوانیم با نخوردن روزانه (نیم)ازسی وپنج ملیون قرص نان سرمایه جمع آوری کنیم قدم به قدم کشور خودرا به خودکفایی عادت میدهیم این مردم است که دست مارا توانا وتواناترمیسازد.

مرگ من

مرگ من سفری نیست،هجرتیست ازسرزمینی که دوستش نمی داشتم بخاطر نامردانش.

«شاملو»

ای نامردانی که دراول کودتای ثور(اعلان جهاد علیه اخوان کردی)آنانه گریخته بودند ماراگریختاندند.چنان گریختاندند که دیگرمجال برگشت برای مامیسرنگردید.

آنها ازدست آن نامردان پا به فرار گذاشته بودند وما ازدست این نامردان.ای مردان واقعی که شما ازتجارب آموختید دردنیای نامردی همیش بخت وجود دارد وشرمندگی اما درجهان مردانگی قطعن باخت وجود ندارد.

آفتاب صفات مردانگبی ئدارد.آب صفات مرئدانگی دارد.بیایید که باهم آفتاب شویم وآب گردیم.آفتاب بخاطری که ازتاریکی هراس نداشته باشیم وآب بخاطریکه جاهای سیلان مان سبزوخرم می گردد.      

کشورها

کشورهای که سرزمین مارا آسان طریق راه ازشمال به جنوب ویاد ازجنوب به شمال انتخاب کردند وکشورمان همیش میدان رقابت های اقتصادی وسیاسی قرارگرفت بدون ازینکه تاجایی بپردازند ازکشورمان ویرانه به جا ماند ورفتند.

آن کشورها بعد ازبازگشت،درخود تغیرات آوردند بازنگریها کردند ولی ما همان مریض های باقی ماندیم که لحاف کهنه را ازسرخود دور نمی سازیم.

اگریکی ازصاحب نظران برخلاف بیست سال قبل نظریات خویش نظرتازه میدهد(گویا که دیروزخودرا نقد کرده)به آدرسش میگویند فلانه وقت اینطوریک مطلب را گفته بودی این نوع سفسطه بازی را به معنی بازی برسرکثافت (غنداق)خود است گویند

من وقت تر

من وقت ترازخروس برخاسته ام،آهنگ سفردرپیش گرفته ام تاه قلۀ پیروزی انسان جامعۀ مان بالحن مؤدبانه،چون نسیم صبح گاهان،عطرمزایای وفاق ملی را که ازیکجا شدن آب وآفتاب برایت درصفحۀ رنگین (صلح) برادری قوس وقزح را ترسیم مینماید.

عیاران نوین انقلابی جبهۀ میهنی را سروسامان می بخشند

جبهۀ میهنی بسترهموارشده وسیع برای احزاب،سازمان های سیاسی اجتماعی شخصیت های مستقل هنرمندان شاعران ونویسندگان وتاجران ملی.چنانی که فردی ازین بیرون ازین بستر باقی نماند.      

 

 


بالا
 
بازگشت