خوشه چین

 

خلاف خواست

خلاف خواست واراده مردم،هرنوع اقدام محکوم به شکست است.مملکت (وطن) مادرمردم است مردم به مادرخویش سخت احترام دارند.هرنوع تغیرات فرهنگی قبل ازانکه بنیۀ اقصتادی اش بسترهموارنکرده باشد.به شکست مواجه میشود نه اینکه شکست میکند بلکه مسؤلین آن دوران را درحکم فاجعه آفرینان باید قلم داد کرد بخاطریکه لوکوموتیف انکشاف ازحالت نورمال به طرف عقب برمی گرداند.

نهضت امانیه را به حیث نهضت فاجعه آفرینی باید اعلان نمود.هکذا کوتای ثورزمینه های پی درپی فاجعه را درکشورمان سسب شد وکنفرانس(بن اول)تداوم فاجعه است که ازمردم بی دفاع ما قربانی میگیرد

کشورها

کشورهای که سرزمین مارا آسان طریق راه ازشمال به جنوب ویاد ازجنوب به شمال انتخاب کردند وکشورمان همیش میدان رقابت های اقتصادی وسیاسی قرارگرفت بدون ازینکه تاجایی بپردازند ازکشورمان ویرانه به جا ماند ورفتند.

آن کشورها بعد ازبازگشت،درخود تغیرات آوردند بازنگریها کردند ولی ما همان مریض های باقی ماندیم که لحاف کهنه را ازسرخود دور نمی سازیم.

اگریکی ازصاحب نظران برخلاف بیست سال قبل نظریات خویش نظرتازه میدهد(گویا که دیروزخودرا نقد کرده)به آدرسش میگویند فلانه وقت اینطوریک مطلب را گفته بودی این نوع سفسطه بازی را به معنی بازی برسرکثافت (غنداق)خود است گویند.

یک زمانی 

یک زمانی یک رفیقم گفت که من برایت پول میدهم سرش کارکن.

دفعتن جواب دادمش گفتم که فردا شاید حسنه ات را داده نتوانم وخودت ازمه برای ابد آرزده

عقل برای انسان وظیفه میدهد که نیم نان راحت جان

ازنیم نان دیگرت سرمایه جمع کن درکاربیانداز.

گفته اند که کارهای بزرگ ازحرکت های کوچک به سرمیرسد.

هرامید واری که به حساب سیاست داری نباید چشم امید به بیگانه داشته باشی ما میتوانیم با نخوردن روزانه (نیم)ازسی وپنج ملیون قرص نان سرمایه جمع آوری کنیم قدم به قدم کشور خودرا به خودکفایی عادت میدهیم این مردم است که دست مارا توانا وتواناترمیسازد.

مسؤلیت

مراحل تکامل جوامع بشری وابسته به انسانسانهای است که درتقاطع زمان ازخود چگونه اجتماع به جا میگذارند که آینده گان به حیث مرحله ازتکامل مسولیت های خویش را تهداب گذاری کنند.

کثیف ترین مرحله ازتکامل تاریخی کشورمان حضور شاهان دیکتاتوری با پشتوانه روحانیت بوده است که سنگ بنای نظام سیاسی موجود را درکنفرانس بن اول گذاشته است.

کابلیان عزیز محترم

شمالی بزرگ را باید که کاکه های کابل(زون مرکزی) وعیاران سر به کف اختیارش را دردست گیرند.

ازین که شمالی بزرگ میگوییم کابل یعنی مرکز شمالی بزرگ.

کابل تجلی دهنده کابلشاهان بگرام شاهان وتقاطع فرهنگها ازدهلی وکابل غزنی باخترویونان.

کابل بی زرباشد وبی برف نه یعنی که سلسله کوهای هندوکش دارای برف ،حاصل فراوان.

عیاران نوین انقلابی

هیچ حزب راجسترشده را درافغانستان را به رسمیت نمی شناسد.بخاطریکه این احزاب درمجموع فعالیت خویش نظام موجود تحت اشغال امریکا را مورد تایید وحمایت قرارمیدهد.

بگانه راه قابل حل معضلات ملی وبین المللی تشکیل جبهه میهنی بخاطر کسب استقلال سیاسی (کشورآزاد،مستقل غیروابسته)وعضو فعال جامعه ملل میباشد.

شمالی بزرگ 

شمالی بزرگ صدای فرد نیست صدای باشندگان این سرزمین است.آهنگ وجدان های بیداراست چون رعد وبرق اوایل بهاراست 

بارانش باریده است عادلانه درختانش باقامت رسا استواراست.

شعارشان یک هجوم علیه دشمن پدری.

هرکه بنده ای خدا است.

یا چهاریاراست.یا چهاریاراست یا چهارباراست.

بلند ترین سطح آگاهی سیاسی.

داشتن(شعور) کشورآزاد مستقل غیروابسته استو

درکفش ندارم ریگی نه آته هستم نه بیگی

نه محمد زی یم نه سدوزی نه غلجی یی 

عقل درسردارم احساس دربغل پاکی دست

انسان باایمانم وجدان نمیخواهم آبرو،ریزی

رسالت مندان 

اتحادیه وطن پرستان ووطن دوستان را با برنامه ای علمن تنظیم شده سروسامان می بخشند.

خاینان به وطن 

اتحادیه ناموس فروشان را با داشتن برنامه سازمان یافته ای تخریبی سروسامان می بخشند.

فعلن اتحادیه وطن پرستان یک (تفکر)است که درچوکات جبهه باید شکل گیرد عنقریب رهبری این داعیه برحق ازجانب عیاران نوین انقلابی سروسامان داده میشود.

اتحادیه ناموس فروشان تحت قیادت (اشرف وغنی )و(حامد کرزی)فعال است.رسالت مندان را دیگر فرصت انتظار کشیدن باقی نمانده است آنها مصرانه علاقه مند اند که برای وطن فروشان مجال ندهند.

کشورها

کشورهای که سرزمین ماررا آسان طریق راه ازشمال به جنوب ویاد ازجنوب به شمال انتخاب کردند وکشورمان همیش میدان رقابت های اقتصادی وسیاسی قرارگرفت بدون ازینکه تاجایی  بپردازند ازکشورمان ویسرانه به جا ماند ورفتند.

آن کشورها بعد ازبازگشت،درخود تغیرات آوردند بازنگریها کردند ولی ما همان مریض های باقی ماندیم که لحاف کهنه را ازسرخود دور نمی سازیم.

اگریکی ازصاحب نظران برخلاف بیست سال قبل نظریات خویش نظرتازه میدهد(گویا که دیروزخودرا نقد کرده)به آدرسش میگویند فلانه وقت اینطوریک مطلب را گفته بودی این نوع سفسطه بازی را به معنی بازی برسرکثافت خود است گویند.

خلاف خواست

خلاف خواست واراده مردم،هرنوع اقدام محکوم به شکست است.مملکت (وطن) مادرمردم است مردم به مادرخویش سخت احترام دارند.هرنوع تغیرات فرهنگی قبل ازانکه بنیۀ اقصتادی اش بسترهموارنکرده باشد.به شکست مواجه میشود نه اینکه شکست میکند بلکه مسؤلین آن دوران را درحکم فاجعه آفرینان باید قلم داد کرد بخاطریکه لوکوموتیف انکشاف ازحالت نورمال به طرف عقب برمی گرداند.

نهضت امانیه را به حیث نهضت فاجعه آفرینی باید اعلان نمود.هکذا کوتای ثورزمینه های پی درپی فاجعه را درکشورمان سسب شد وکنفرانس(بن اول)تداوم فاجعه است که ازمردم بی دفاع ما قربانی میگیرد.   

خدا درمن است

خدا درمن است مراسمت وسو میدهد ناظرتمام اعمال خوب وبد من است،خدا کم وکوچک نیست که برمن نرسد،خدا غریب نیست که برمن ندهد مگرمی فرماید که مفت نمی دهمت عقل وهوش فلک پیما داده ام برایت ازتو حرکت ازمه برکت تحقیق کن کشف کن نو آوری بکن زیبایی بیافرین در(کار،هنر،سیاست) بکاربگیرمانع ات نمیشوم نه اینکه که  مانع ات نمیشوم،تنازع البقاحکم ازلی من است(شمالی بزرگ) دربقا ات ادامه بده ارزشت را بلند میبرم.

عزتت را اوآدم مغرور آب برد 

هوشت را جرعه شراب برد

مهم هایکی ازپی دیگررفت

شیطان ازمغزت کتاب برد

اسپ تازی ات را اززیرلنگ 

آن حریف کهنه بی رکاب برد 

مادروطنت دردست اجنی است

آن ظالم بی رحم بی حجاب برد

بی همگان به سر شود بی تو به سر نمیشود:

پرستیدن خدابه منظورخدمت به خلق خداشود.

خلق هررنگ هردین وهرمذهب شاه وگدا شود

رعیت زمین است نظام درخت،گرآبش ندهی 

فرجام اداره ازسکندر تاامریکا رسوا شود.  

خفه

دوستان محترم مه میبینم به فضل مرحمت خدا ازهمو قوی ترین آدم های که مثل پوقانه خودرا پندانده اند دردرون چیزی ندارند.درمیدان حاضرهستم به اصطلاح ازذهن خود(نان پیاز پیشانی باز)جهت روشن عرضه میکنم چنان عرض که بعضیها صدمه میبینند فراوان مردم(نسل جوان)علاقه نشان میدهند به حساب دوستان جدید صف های ما طولانی وعرضانی شده روان است.

انهای که به حساب خفه میشوند دل شان درجمع کهنه های نا کارامد ازقطاربیرون میشوند.بدین حساب ازشرکهنه وکهنه نگری وکهنه گری دارد که آهسته آهسته خانوادۀ جنبش چپ سیاسی نجات یابند

گناه کهنه نیست که مانع ازحضورنو میشود.

بلکه این نو است که قبل ازبلوغیت درصحنه حاضرمیشود ومحکوم به شکست بعد ازان درجان هم می افتند.

درمقابل صاحب منصبان تقاعدی شما میتوانید تمامی سربازان تان را ازولایات دوردست بازگشت دهید.

مزخرفات تنیده درذهن وبسته درمیخ جهــالت

درمیان این فاصله داده است میدان به رضالت

علم ازلفافه ای عقل وتخیل بیرون آمد

آفتابی روشن حقیقت بی چراوچون آمد

اراده ومتانت را درراه پشت وکارداد آفرین

جهالت وخرافات را گوشمالی بیستون آمد

اراده

آنچه را که میخواهم دراراده ای خودم موجود است خارج ازاراده ام وجود ندارد.

اگردیروز یک کمی ازچنگ روسها بدست آورده بودم نیمه راهانم کینه توزانه طرفم مینگرستیدند.این بارازقله کوه بردشت راندم دردشت دوان دوان سواربراسپ تازی ازدست امریکاییها به چنگ می آوریم.

کینه توزی را فردا بخشش نیست هرکه آب ازدم شمشیرخورد نوشش باد.

گله

نظام سیاسی که قبل ازبه قدرت رسیدن اول دشمنی را با معارف آغازید چطورمیشود که ازان گله کرد تابافساد دست نزند.

اوبی تمیزها

خبرشدم که بازشما برادران همدیگرخودرا میگوید برپدرت لعنت مه چه کرده ام برپدرهردوی تان لعنت.

این داستان ازدوبرادرکه باهم درجنگ بودند پدرشان برای دشنام داد.

درین روزها عمدتن پرچمیها درروی همدیگرتف کرده روان اند.خودرا بی آب وبی پرده ساخته روان هستند.دقیقن که پدرشان برژنف فوت کرد اینها یتیم وبی سرپرست ماندند بعضیها خورترک هایش درکوچه های سیاسی اخلاق بدرا به خود گرفته اند.

گروپ گروپ گاهی دراین دروازه امپریالیزم سرمیزنند گاهی درآن دروازۀ امپریالیزم،برای اینکه منفعتی بدست آورند به دشنام همدیگر می پردازند

 

پل خشتی 

جای خیلی قدیمی است وجای خیلی ها معروف.

درپل خشتی لب سرک بازارکهنه فروشی بود بازاری که مال ردی وازمود افتیده را ساعت های کهنه را بایسکیل های دزدی شده را وسایر اموال دزدی درآنجا به قیمت ارزان میفروختند

آن طرف مسجد پل خشتی چوک سپاهی گمنام بازار (ناموس) فروشان مثل وطن فروشان دلالان ازین مدرک نان خودرا پبدا میکردند.

مسجد پل خشتی به ظاهر عبادت خانه ای مسلمانان مرکزسازماندهی استخبارات انگلیس.

اینطرف مسجد پل خشتی درلب سرک کتاب فروشی سرباز میتوانستید تاریخ غبار بخری کتاب( عیاری ازخراسان)بخری یگان ناولکهای آصف آهنگ پبرامون کاکه های کابل بخری ابن طرف دیگر دوا فروشی دوای ضد خسک ومگس(مزدورهای پاکستان)بخری.

ببایید که دوارا خوب استعمال کنیم کتاب غباررا خوب بخوانیم بازار کهنه فروشی را مرکزمعاملات وتبادلات فرهنگی بسازیم آن طرف چوک سپاهی گمنام را جای تبادل نظر ناموس پرستان ووطن دوستان بسازیم.

مردم ما سخت اعتقاده به خدای خود دارند مسجد ما جای عبادت باشد نه استخبارات.

فرهنگ نوین

عیـــاران انسان وانسانیت پیشـــه کرده اند

درریشه خـــرافات وجهالــــت تیشـــه کرده اند

از قدیمـــان وجــدان وصداقت ارث گرفتــه اند

فضایل قدیم رابافرهنگ نوین آمیخته کرده اند

زهرمار

زهــــرمـــاررا زهــــــــرمــــاردواست

مارهم دشمن توست هـم دشمن ماست

خــــر،راست میگــــــویم گپــــه بشنــو 

ازدســـت دادن شمشیـــرخطـــــااست

مارگزیده میترســــدازریسمــــان دراز

عبدالرحمن،نادرخان وطالب درراست

 ماران خوابیده اند بابیــــرق سفیـــد

هم دراینجا هم درآنجا وکاکــــراست

صحنه را که میبینی گرم نگه دارنــد

گویاکه حاجی محمد کامران بایقراست

 دین برحق است توده های مظلوم عزیز

اما نقشه وپلان همه اش کارکافراست

ناموس می فروشیم

سیاست بازان شکست خورده افغانستان،حلقه حلقه،گروه گروه،دردهن هردفترسیاسی احزاب دراروپا وامریکا شعارمیدادند که ما ناموس(وطن)را فروشی داریم می خریییییییییید.

درجواب می شنیدند که ناموس شما را قبلن دربن اول خیلی به قیمت ارزان خریده ایم.

بیچارگک ها پس کلۀ خودرا خاریده برمی گشتند و واقعن که واشرف غنی وکرزی دروطن فروشی مهارت تام داشتند چراکه آنهات هنروطن فروشی را به ارث گرفته اند.   

دانشمندان

دانشمندان علوم چیزی را خلق نکرده اند بلکه اشیای را کشف کرده اند که درطبعیت موجودبوده به آن نظم وترتیب بخشیده اند.  

سازمان سگان

یک آدم رابه ملاقات گرفتم اسمش(محفوظ)است.

گفت که ازین سازمانهای که تحت عنوان دفاع ازانسان زحمت کش دفاع ازمردم دفاع ازوطن دفاع از(اسلام)ایجاد شده است دلم سرد است اینها درمجموع دروغ گفتند.

من مجبورباروحیه سگ گری وارزشهای سگ ،سازمانی ایجاد نمایم که هیچ گاهی خیانت به مادروطن صورت نگیرد.به خاطری است. هیچ سگی درخانه ای که نان خوردخیانت نمی کند.

مبارزه بخاطرارزشها وظیفه ای اخلاقی وانسانی است.

اما عمده آن است که ازین ارزشها چگونه حراست مینمایی.

یگانه چیزی که ارزش هارا خراب میسازد همانا فساد است.

حزب دموکراتیک خلق افغانستان فساد ازسر ازشش جگروقلب ویران وتخریبش کرد.

ارزشهای جهاد را به مراتب فساد خراب ودرخراب ساخت.

اینها درمجموع ازان حیثیت ووقاربرخوردارنیستند.

خو......

خوبرادر شما چندسازمان سیاسی گردهم آمده اید.

یکی مه هستم ودیگر هم بچه خالیم دیگرش بچه کاکایم اونو دیگرش وطندارما اودرزاده اونه اودگیشه که میبینی همسابه دربه دیوارما است.

درگذشته ازچهار منطقه بدنه اصلی نظام سیاسی زمان شاهی را پدران ما ساخته بودند.

درزمان حاکمیت حزب دموکراتبک خلق افغانستان همه بچه های ولسوالها سرمامورها وغیره ما بودیم فردا هم ما باید که باشیم.

منطق

منطق جنگ را ازرخ به رخ شدن دوگاو دوسگ دوخروس دوکپک ودوبودنه فهمیده میتوانید.

اول پته میدهند زاویه خالی همدیگررا دیده بعد دست به حمله میزنند بسیاری وقت ها دیده شده که ازهمان جنگ به صلح گراییده.

ما( عیاران) لشکرمیسازیم برضد گروه خراین وسیله های ستم گرمیسازیم.

پیش قراول آزادی برای آرامش انسان واولاد بشر میسازیم.

نمیرویم برای سرباز گیری بلکه ازداوطلبان باکیفیت بهتر میسازیم.

من که بدت می آیم خیراست منتظراثبات گفتارم درعمل باش

(خوشه چین)

ازحادثه ها خودرا کناربکشید

اوبرادر اورفیق اویاربکشید

شبهای زمستان سردتاریک

تابه رسیدن فصل بهاربکشید

عیـــاران انسان وانسانیت پیشـــه کرده اند

درریشه خـــرافات وجهالت تیشـــه کرده اند

از قدیمـــان وجــدان وصداقت ارث گرفته اند

فضایل قدیم رابافرهنگ نوین آمیخته کرده ان

اوبرادر عیاران نوین انقلابی موفقیت را آرزونمی کنند بلکه انتخاب مینمایند که بدستش آورند.

تخلص دروغ

اول خوهمین تخلصی که مانده ای دروغ است.

پسوند (مل،مل، مل، مل، مل)دروغ است.(کش،کش کش ،کش)و(یار، یار ،یار)و(گر، گر، گر ،گر)ودیگر تخلص های جنگی)دروغ ،زمانی که این تخلص های دروغین را ازخود دورکردید.درمیان مردم جای دارید.

شخصیت

شخصیتی که فردا برای احرازمقام ریاست جمهوری تعین می گردد

1-بیرون ازکشوردیپورت نشده باشد.

2-معیارهای علمی وتخصصی اش ازنظرشورای مشترک علمی مؤسسات تحصیلات عالی واکادمی علوم گذشتانده شود.

3- مصاب به امراض فند مندتالست نباشد.

4-درمواضع دفاع ازمذهب زبان(قوم برتر)نباشد.

5- سابقۀ بد اخلاقی نداشته باشد.

6- سنش کمترازچهل وزیادترازشصت نباشد.

7-دارای تخلص خانوادگی ومحلی نباشد.

شورای (کوهدامن)شمالی بزرگ.

هرجا که هستید معلم های تان را حمایت وپشتی بانی نماییدچرا که درشبهای تاریک ما به چراغ نیازمندیم.

(خوشه چین)

مرض وبا

بنیاد اخوان المسلمین به حیث ویروس کشت شده ازجانب (برید ژنسکی)مرض وبایی است که هم علم را خورد هم نهضت را وهم آدمیت وانسانیت را.این مطلب را به حیث اعلان (خطر)درهمه جا بنویسید.

ازعیاران پرسیدند که 

که کجا بودی درجواب گفتند که آنجا جای برای ماتنگ بود.

ازابتدای خلقت موضع گیریهای احمقانه برای ماننگ بود.

ما پاک خور وساده خورآبله ای کف دست خویشیم.

نشستن مفت خوران درلب هر دیگ وهر تبنگ بودسی سال دوام دار شعار دادیم 

ازلب هردروازه و دهن غاردادیم 

مردان مارا گرفتند وبردند وکشتند

مانامردان کی دست همکاری به کاردادیماگرمه عالم دینی می بودم

راجع به مفهوم فی سبیل الله فراوان معلومات میدادم خدمت درراه خدا را ازچوروچپاول وغارت اموال مردم وپناه بردن زیرنام مجاهد فرق میگذاشتم انکارازبیان حقیقت وپنهان کردن جرم وگناه خودش گفتارکفر آمیزاست.خبرشده هستم که برادرمسعود به همراه کرزی طروحدت ملی ریخته اند.

باخبر باشی که تو احمد شاه مسعود نیستی.او کس دیگری بود وتوازنامش استفاده افزاری میکنی باخبرباشی که احمد شاه مسعود گفته بود اشتباه جنگ قابل بازنگری است اما (اشتباه سیاسی)جبران ناپذیراست.

بدانی که قاتلان احمد شاه مسعود دربن اول (اشتباه سیاسی )را مرتکب شده اند.وجبران ناپذیراست.فکرتان باشد که درباره شمالی بزرگ (شورا کوه دامن )شورای شمالی بزرگ تصمیم میگیرد

وجدان

وجدان ازمه پرسید اگرخانواده جنبش متحدانه تورا به پیش قرواولی قبول کنند چه میکنی.

من درمقابل گفتم که این سوال جوابش خیلی سخت است که جواب بدهم.

گفتم همین قدرجواب میدهم که دست به دعا نشستن درمدت چهاردهه مشکل مارا حل نکرد.

اما ازجا حرکت کردن هیچ گاهی ناوقت نیست.درصورت قبولی این مطلب تقاضامبکنم زمانی که مره درمیدان کشانیدید.خیرتنهایم نگذارید.

مسولین اول تمامی احزاب با برنامه تان درپهلویم با حقوق مساوی بنشینید.دراولین نشست خویش فیصله مینمایم که به سه نفر برنامه نویس وظیفه میدهیم که ازمجموع برنامه ها یک برنامه مشترک را تنظیم نمایید بعدن این برنامه را دریک جلسه مشترک(کلان)تصویب مبنماییم به حیث برنامه واحد. تیم کاری ایجاد مینماییم مسولین(بیروی اجراییه) ودارلانشا جبهه رابه اساس رای مخفی انتخاب مینماییم ماشین درچرخ افتیده کشتی غرق شده درلای را درحرکت می اندازد.

اینجا است که خداوند متعال فرموده ازتو حرکت ازما برکت 

وظیفه ما به پایان مبرسد نسل نو چرخه ماشین را درفعالیت می اندازد

پوست کنده

یک حرف را پوست کنده میگویم

دربارۀ فضای بویناک گنده میگویم

بیرون آیید که نسل تان تباه میشود

بیرون اززیراین لحاف گنده میگویم

خیراست اشتباه گناه نیست هموطنم

وجدانت پاک به توشرمنده میگویم

آموزش

آغازهرکار خیلی مشکل آفرین میباشد خوشابه حال کسی که آغازش کرد به پایان میرساند.

آموزش ازصنف اول الی دوکتورا بین بیست وبیست یک سال را دربرمی گیرد.

درین مسیرشاید ازبسیاری صنفهای اول تا نهایت رسیده نتواند شاید درهرصد نفر یک نفر احتمالش وجوددارد که به دوکتورا برسد.

این مسیر منزل به منزل به تنبلان وبی استعداد ها هم اجازه نداد دست رد به سینه شان زد.

درآغازمبارزه فکرمیکردیم که فلانی ها به مراتب نسبت به ما درسیاست وارد هستند بالاخره زمان مارا به جایی رسانید که هم بگوییم هم بنویسیم نسبت به اکثردیگران بدانیم وبفهمیم و اخذ موقع نماییم.

باجرات مطالب را مطرح ودفاع نماییم نسل جوان را به سوالش پاسخ ارایه نماییم وامبدوارش بسازیم که آینده به شما تعلق دارد آمادگی بگیرید.

نجات

خدا ازهجوم مورچه نجات بدهد،مار(ستم گر)که زخمی شد ازهجوم مورچه(توده ها) درامن نمی ماند.

انواع ستم،درکشورم زخمی شده است نام(مقدس) جهاد دراثراعمال ناجایز ونارواییهای دست اندرکاران،ادارۀ خون آلود(مجاهد،طالب،تکنوکرات&فاشیزم قبیله)زخمی گنده وشاریده است.معرض طعنه،تمسخروحتی حملات فزیکی مردم وحتی مورد تنفرقرارگرفته اند.زیاترین وخوش قیافه ترین چهره های جهادی مبدل به بد قواره ترین ها معلوم میشوند.

  بدبختی درکجا است؟.

جنبش خانوادۀ چپ سیاسی هویت بی کفایتی وبی لیاقتی خودرا معرفی کرده اند ازین خاطراست که وضع به بن بست کشانیده شده است.

ایجاب مینماید که مهره های اولی این جنبش را نشگون ساخت وسرنش اخلاقی داد.

اما فکرتان باشد که شیرینی توت وانگوردلهاره میزند مگرشوربای تند چهاریکاری مزه دارمی افتد خدا نکند که بی وجدان شوی چاقوی پنج تکۀ چهاریکاری برنده است وپنجه بوکسش کشنده میدانی یانه؟

عیاران نوین انقلابی

عیاران نوین انقلابی،چکه چکه قطره قطره لکه های خون ریختۀ احمد شاه مسعود را تابه مرکزفرماندهی ترورش نزد خود محفوظ دارند.میدانند که ازکدام منبع درکدام زمان با کدام وسیله وچگونه سمت وسوداده شده است فعلن به حیث اژدهای خوابیده درکنار(لعل)نفس به راحت میکشند

ای بی وجدان که مه توره میشناسم در(دی ان ای)ات خصلت انسان کشی نهفته است.

ازعیاران پرسیدند که 

که کجا بودی درجواب گفتند که آنجا جای برای ماتنگ بود.

ازابتدای خلقت موضع گیریهای احمقانه برای ماننگ بود.

ما پاک خور وساده خورآبله ای کف دست خویشیم.

نشستن مفت خوران درلب هر دیگ وهر تبنگ بود

ای آنانیکه جز موضع گیری به طرف این خاین ویا آن خاین دارید کدام مطلبی دیگری برای سازندگی جهت بیرون رفت ازبحران داری؟

اول بیا درپهلوی من خودرا یکی میسازیم (بدیل دردست)انتقاد کرده داخل میدان میشویم.

درغیر آن شایسته هرنام واسم میگردی ونگویی که عیار این حرف را برایم گفت.عیارمداح نیست که مداحی کند ازتورام گرانگ است بگوید ازورام.

قضاوت 

قضاوتها باید روی مرحله دوم وسوم وچهارم نباشد.باید روی ریشه تماس گرفت اصلاحات را ازریشه آغازنمود.علت های موجود افغانستان( امریکا)است.امریکا عامل ایجاد بدبختی کشورما است وباید روی برطرف نمودن عوامل بدبختی مردم اندیشید.اسباب ووسایل تداوم بدبختی را برطرف کرد.

عیاری

ازعیاری پرسیدند که ازکجا هستی درجواب گفت که عیارازکجا میباشد،طبعن که شمالی،سیستان وهرات کاکه ازکابل،کاکو(پای لوچ)ازقندهار،الوفته ازمزار(ترکستان وقطغن زمین).باردوم پرسید که بیشترین وطن فروشان ازکجا میباشند.

این جواب سخت است دوران سه جنگ افغان وانگلیس ثابت ساخته است چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است این شیوه هنوزهمین اکنون درجریان است شیره وعصارۀ مطلب به اشخاص تعلق میگیرد نه به سمت سمت ازاحترام فراوان برخوردار میباشند.

آشپزخانه

آشپزخانه جایی که مواد غذایی خام را پخته می کنند مرچ ومساله افزود با سلیقه خاص برسرمیز غرض اشتهای خوب به مهمانان تقدیم مینمایند.

اگراحزاب وجریانات سیاسی مواد خام تصورنماییم(پیاز،روغن کچالو،مرچ نمک ،زرد چوبه، قلان فر، دارچینی ووووو)آشپز ازجمع برنامه ها با علاوه نمودن نظریات تحلیل گران وخردمندان منحیث مرچ مساله طعام(برنامه مشترک)برسر میز مشترک غرض اشتهای خوب تقدیم میدارد.

این بخاطری است که هیچ کسی حاضرنیست تنها کچالو بخورد تنها شلغم بخورد تنها زرک بخورد تنها ملی بخورد.

چهاریکاری

اما فکرتان باشد که شیرینی توت وانگوردلهاره میزند مگرشوربای تند چهاریکاری مزه دارمی افتد خدا نکند که بی وجدان نشوی چاقوی پنج تکۀ چهاریکاری برنده است وپنجه بوکسش کشنده میدانی یانه؟

اوضاع واحوال سیاست حیران شده

ازحضورعیاران نوین کهنه هراسان شده

تنبلان نشگون می خورند وطعنه شنوند

خرافات قربانی حورغلمان شده است

عیاران حقیقت راست وظیفه تخریب

بعضن چپ چرا بی وجدان شده است؟

ورنه خوشه را جز تواضع نزیبد هرگز

بخاطری است که رضالت فراوان شده

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت