خوشه چین

 

یک نفرکروگنگ بود

حرف هم زده نمیتوانست وهم شنیده نمیتوانست.

دریک محفل عروسی به اشاره ازش خواستند که برقص زیر بغلی نواز صرف انگشتان خودرا روی لوحه بدون آنکه صدا تولیدکند.به نمایش می گذاشت اما گنگه بادیدن حرکات انگشت چرخ میزد ومحفل می خندید.

28 اسد همان گنگه وکری است که (امان الله)مرده است وارتاریخ که آوازش حقیقتش به گوش نمی رسد.دولت موجود چنان رقص بی معنی مینماید که جهان علاه بر فاسد بودن نظام اشاره میدهد وبه بیکاره وناکاره بودنش هم اشاره ای دارد ودرجمله بی عقل ترین نظام سیاسی به حساب می آید.

چه یادت کنم؟

توکه مسبب تجزیه افغانستان میشوی

بیغم باش که مرکزدرچنگ من است.

جنوب نمیتواند که بدون مرکز زنده بماند وشمال هم چنان.

من دردهن هردویت میزنم سرجا مینشانمت کفایت میکند سه صد سال مزدوری نوکری وچاکری برایت.

جهالت شاخ ودم ندارد

تاریخ کشورما گره خورده است درمخالفت ورقابت ابرقدرت ها،عامل اصلی تمامی بدبختی های مان ازجانب انگلیس وروس درسطح بین المللی بوده ودرسطح داخلی مزدوران زرخرید (نظام های دیکتاتوری وفندا منتالستی)وروحانیون فاسد.این پروسه چون جریان آبی است که همیشه درجریان است.تبصره های فرعی درحکم جهالت است با ید علت را ازریشه ومنبع برکند.

من انسان استم،انسان بودم،انسان میباشم.

من نه پشتونم،نه تاجکم ونه ازبک ونه دیگران فقط انسان هستم.

هرآن کسیکه به حساب قوم ملیت خودرا برترحساب می کنند انسان نیستند.

سیاست وشرافت

ابری که برآسمان چیره شد لاجرم باران می آفریند همه جا یک سان می آفریند هم دردشت هم درکوه وهم دربیابان می آفریند.

با افتخار باید یاد آورشد که فرهنگ عیاران اهمیت خودرا ازدست داده بود برای نسل جوان کاملن ادبیات واصطلاحات نا شناخته درهمین طی پانزده سال پیوسته ذکر ازعیاران کنون ازهرگوشه وکنار،کلمه (عبار ) برسرزبان ها می آید ویاد ی ازبزرگان این مکتب صورت میگیرد.امید ازدست رفته احیا گشته است دارد که به زودترین فرصت نسل جدید ازعیاران درشرایط نوین انکشاف علوم وتکنالوژی معاصر باروحیه نوین انقلابی درصحنه حضور مینمایند وجامعه سیاسی غرق درفساد تعویض به جامعه سیاسی که توام (سیاست وشرافت)بربنباد علم ودانش وخرد گردد.

سحر شبگیر درصفحه فیس بوک خود نوشته است.

برای رسیدن دوباره استقلال سیاسی چه باید کرد.

جواب:عیاران نوین انقلابی (آب سیلان اند)توقف را به خود مجال نمیدهند.رونده وسیلنده اند میروند ازخود به جا سبزه ودرخت باثمر میگذارند.تابه بحر جهان زنده جهان آزاد برای موجودات نباتی وحیوانی میسازد.

آتش را خاموش میسازند.خشکه را سبز.

مالک حقیقی کشورم خدا است.

رهبری آینده اش دردست عیاران نوین انقلابی است.

اوبچه

اوبچه کجابودی؟رفته بودم جشن کدام جش؟جشن (28اسد) عقل داری یانداری؟دراینجا برادرانت یکی درروی هم دیگر زده روان  همدیگرخودرا قتل عام ردند نان ندارند لباس ندارند خانه ندارند.تورفتی جشن دام همان جشنی  که ازانگلیس گرفته بودی آنها خو واپس دوباره آمده اند درارگ حکومت دارند.درهلمند هیروین ویورانیوم تجارت دارند،تمام منابع قیمتی ات را یاقوت لاجورد چوب ارچه وغیره وغیره ات برده روان هستند.درسرناف وسینۀ هیات حاکمه ات دالرمانده اند به میل خودشان

انفجارمیکنند.بروگم شو لوده احمق.    

بی وطنی

درد بی وطنی مارا قوی ساخته است

فضای(اسارت)ودربند بودن مارا برای حصول آزادی واستقلال ،جسورتر ساخته است.

 شکست شکست وشکست ازپی شکست ماراده چندان عاقل تروهوشیار ترساخته است.بدین حساب جهان متعرض سردرگریوان نمایند که ضد ادامۀ نسل کشی درما حارترشده است.

مادیگرنمی خواهم که کشورما سکوی حمله علیه دیگران شود.ماتلف دیدیدیم قربانی دادیم،فاجعۀ انسانی دیدیم،نان پیازمیخوریم با پیشانی بازمیخوریم.

کاپرک

ماده گاوی که چوچه اش مرده باشد.دیگرنیازی به شیردادن ندارد.

گوساله مرده را کاپرک کرده گویا که فرزندش زنده است.

پوزش را درپستانش مالیده ازان شیرمی دوشند.چهره های مرده را به تصویرکشیدن به معنی شیر دوشیدن است.کاری است که هدف انسانی به بیراهه کشیده شود.

بالای بام

کسانی که ازنظام تحت اشغال توصیف می کنند به آن می ماند که سگ ازبالای بام سرمردم بجفد.

(آزادی خواهی)

درنبود آزادی به جزازحرکت (آزادی خواهی)به پیش قراولی عیاران نوین انقلابی علیه اشغال دیگرحرکتها مفهوم ندارند.

 خدا

خدا زیبا است قدرتش بی همتا است.

جهان پهناورش زیبا است.همه مخلوقاتش را زیبا آفرید.عشق زیبا است.محبت را زیبا آفرید.

ببایید که نام خدارا زیبا نگاه کنیم.آفتابش زیبا است آب وروان وبادوبارانش زیبااست با دادن محبت به همدیگرنام خدا وبزرگی خدارا زیبا نگاه کنیم.طبعیت زیبا است چمن سبز ودشت ودامنش زیبا گل زیبا است بلبل رنگ ورخش زیبا زیبا است.صدایش زیبا است.پروانه گک هایش زیبا است خلاصه اینکه انسان را زیباترین آفرید.بیایید که زیباترین بودن خودرا زیبا نگاه کنیم ،زیبایی ما درآگاهی ما وخرد ورزی ما است.

نه در اسارت اسارت بردگی وبندگی وشرمندگی است.

میدانید یانه؟

درتغییرات پیش رو این پول داران همه به استقبال گرم مواجه میشوند چراکه پولهای شان به دربانگهای غرب تراکم میکند وبعد برای شان میگویند که مدرک قانونی این پولهارا نشان بده طبعن که مدرک وجود ندار این همه پول های کمکی واپس به جیب صاحب های اصلی برمی گردد.

آبگونه بودم

میخواهم که آب گونه باشم،نرم،بی رنگ بی بو وبی مزه،ولی تشنگی را رفع بسازم،هرجاکه رفتم درآنجا ثمری به جا بمانم.با این خصوصیت برای من خیلی مایه خوشی واقع گردید.برادرم بعد ازبیست وپنج سال به وطن رفتم یکی ازروزها برایم قصه کرد.گفت که دریکی ازخانه ها مهمان بودم گفتند که توبرادرکلان خودرا ساده نبینی او یک چراغی بود که درین قریه با مامردم خویشی کرد.درهرخانۀ اوپا گذاشته ازهرخانه یکی دو نفر درسطح داکتروماسترداریم ولسانس داریم درجایی که ممکن نبوده همان تابه امروز بی سواد است.

یعنی عادی بودن به خواست مردم وجامعه ونیات نیک برای خوش بختی مردم بعد ازپنجاه سال ثمرمیدهد.

یعنی که نجات دهندۀ مردم ازین حالت فلاکت بارعیاران نوین انقلابی میباشند.

تفاوت

تفاوت بین من انقلابی قریۀ با یک انقلابی شهری دراین است.که من انقلابی قریه ای تمام خواص خصلت وکرکترقریه قریه که صداقتش،انسانیتش،تولیدش(میوه سبزیجات آرد وگندم وبرنجش وگوسفندش)بازاررا پرازنعمات میسازد.بلد هستم وخودم تمامی وظایف دهقانی وباغداری را به دست کرده ام.وبه صفت یک شهری درشهروظایف مختلف انجام داده دراداره وسیاست وحکومت داری با کیف وکانش(دست آورد&خطا)بلد هستم.

کمترکسانی هستند که به شیوه وطریقۀ عیاران نوین انقلابی درصحنۀ امروزی حضورخودرا برجسته بسازد اگر ثبت وراجسترهم هستند.

درین گیرودارحوادث وفاجعه انسانی درهرات ننگرها هلمند قندهار ومزار کابل وشبرغان از سنگ صدا بیرون شد ازینها نه، یکی ازین نا مردان عکس العملی ازخود نشان ندادند.

دردم ازخدا

دردم ازخدا گله ام ازهمسایه: فاجعۀ مرزا اولنگ تازگی دارد،اما فاجعه های دیگری هم بوقع پیوسته که اززمان اشغال افغانستان زیرنام کنفرانس بن اول تابه اکنون،ما شاهد آن بوده ایم

درد موجود افغانستان همانا،دولت مردان کنفرانس بن اول واکنون میبا شند که باگرفتن اخذ دالر،حضورامریکارا درافغانستان زمینه سازی کردند.به خود(مقام بی عزتی بی حیثیتی بی وقاری درفرجام)موجود بارکش را کمایی کردند مردم خودرا به شاخ ولگد میزنندومی بلعند.

بناان مردم ازحیوان نباید گلۀ داشته باشد.خود درپی اثبات انسانیت خود برآیند.

تمامی حوادث 

تمامی حوادث درافغانستان ازخود علت های دارند.این حوادث فی نفسه ظهورنکرده اند عامل بیرونی را هم باخود دارد.این عامل خارجی چون شعاع آفتاب(تخم)کاشته شده را ازدرون واداربه فعالیت مینماید.

این سرزمین آریانای کهن دایم دستخوش چنین حملات بوده است.

عیاران نوین انقلابی خود را مصروف وقایع ظاهری نمیسازند درپی رفع علت ها برآمده عاملین را به سزای اعمال میرسانند.

ازاسلام سیاسی کچالوکشت کردند.نامش را گذاشت بربد ژنسکی(قورمه) اخوان المسلمین.

((آیدیالیزم &مانتریالیزم))هفت گانه وهشت گانه&سویتیزم ماویزم وسایل جنگی جانانه.

فعلن درسراسر جهان دارند پلق وپلوق خودراچون پوقانه میترقانه.

دروقت حاصل برش نام گذاشت ریگان(چپس)مجاهد.بلت کلنتن ازش تیارکرد القاعده وطالب.داعش.

اهداف خودرا پیش می برند.

برای بی خبران نیست آنقدرجالب.

مفعول

استعمارازکاغذ بی ارزش پول ساخت.

درافغانستان فراوان مردمه غول ساخت.

فرهنگ ما ویران کردند عوض گندم کوکنار

مردم را پسرودخترما را مفعول ساخت.

روشن فکرمدبر همگام باسقوط نظام 

وظیفه خویش را به آینده موکول ساخت

یک اعتراف مردانه

حزب دموکراتیک خلق افغانستان(حزب وطن) وابسته به اتحاد شوروی بود.تمامی فعالیت اداری سیاسی ونظامی اش حتی تقرری هایش تغیر وتبدیل ازسطح مقام شخص رییس جمهورالی قدمه های پایینی عملی میگردید.

طورمثال درتقرری خودم دریکی ازشعبات درمخالفت فرکسیون یکی ازاعضای بیروی سیاسی قرارگرفتم.

مراجعه کردم نزد سرمشاورکمیته مرکزی برایش گفتم ما طبق پرتوکول سازمانی دراینجا آمده ایم چرا درمخالفت مواجه میشویم.

فردا مسول محاسبه مرا دید.گفت که زورکه باشد آب جوی سربالا میرود.

تمامی تشکیلات ازسرتغیرکرد.

دراین گیردارووقتل عام مردم تمام اعمال ارگ را ایالات متحدۀ امریکا رهبری وسازماندهی مینماید.      

تمامی حوادث 

تمامی حوادث درافغانستان ازخود علت های دارند.این حوادث فی نفسه ظهورنکرده اند عامل بیرونی را هم باخود دارد.این عامل خارجی چون شعاع آفتاب(تخم)کاشته شده را ازدرون واداربه فعالیت مینماید.

این سرزمین آریانای کهن دایم دستخوش چنین حملات بوده است.

عیاران نوین انقلابی خود را مصروف وقایع ظاهری نمیسازند درپی رفع علت ها برآمده عاملین را به سزای اعمال میرسانند.

دردم ازخدا

دردم ازخدا گله ام ازهمسایه: فاجعۀ مرزا اولنگ تازگی دارد،اما فاجعه های دیگری هم بوقع پیوسته که اززمان اشغال افغانستان زیرنام کنفرا نس بن اول تابه اکنون،ما شاهد آن بوده ایم

درد موجود افغانستان همانا،دولت مردان کنفرانس بن اول واکنون میبا شند که باگرفتن اخذ دالر،حضورامریکارا درافغانستان زمینه سازی کردند.به خود(مقام بی عزتی بی حیثیتی بی وقاری درفرجام)موجود بارکش را کمایی کردند مردم خودرا به شاخ ولگد میزنندومی بلعند.

بناان مردم ازحیوان نباید گلۀ داشته باشد.خود درپی اثبات انسانیت خود برآیند.   

تفاوت

تفاوت بین من انقلابی قریه ای با یک انقلابی شهری دراین است.که من انقلابی قریه ای تمام خواص خصلت وکرکترقریه قریه که صداقتش،انسا نیتش،تولیدش(میوه سبزیجات آرد وگندم وبرنجش وگوسفندش)بازار را پرازنعمات میسازد.بلد هستم وخودم تمامی وظایف دهقانی وباغداری را به دست کرده ام.وبه صفت یک شهری درشهروظایف مختلف انجام داده دراداره وسیاست وحکومت داری با کیف وکانش(دست آورد&خطاها)بلد هستم.

کمترکسانی هستند که به شیوه وطریقۀ عیاران نوین انقلابی درصحنۀ امروزی حضورخودرا برجسته بسازند اگر ثبت وراجسترهم هستند

درین گیرودارحوادث وفاجعه انسانی درهرات ننگرها هلمند قندهار ومزار کابل وشبرغان از سنگ صدا بیرون شد ازینها نه، یکی ازین نا مردان عکس العملی ازخود نشان ندادند

آبگونه بودم

میخواهم که آب گونه باشم،نرم،بی رنگ بی بو وبی مزه،ولی تشنگی را رفع بسازم،هرجاکه رفتم درآنجا ثمری به جا بمانم.با این خصوصیت برای من خیلی مایه خوشی واقع گردید.برادرم بعد ازبیست وپنج سال به وطن  رفتم یکی ازروزها برایم قصه کرد.گفت که دریکی ازخانه ها مهمان بودم گفتند که توبرادرکلان خودرا ساده نبینی او یک چراغی بود که درین قریه با مامردم خویشی کرد.درهرخانۀ اوپا گذاشته ازهرخانه یکی دو نفر درسطح داکتروماسترداریم ولسانس داریم درجایی که ممکن نبوده همان تابه امروز بی سواد است.

یعنی عادی بودن به خواست مردم وجامعه ونیات نیک برای خوش بختی مردم بعد ازپنجاه سال ثمرمیدهد.

یعنی که نجات دهندۀ مردم ازین حالت فلاکت بارعیاران نوین انقلابی میباشند.

پنج نفر

جایکه انگوراست درآنجا فـــراوان عیــــاراست

انگـــوردر،شمالــــی،قندهار،هــرات ومــــزاراست

درسیاست هـــای جـــاری کشور ازهمــه ویرانگــــر

احترام به(مردم)پنج نفرازلوگرولغمان ننگرهاراست

سیاست وخباثت

سیاست:

 کارخردمندان است.با اهداف پیشرفت،ترقی وتحول،ورعایت دقیق ازحقوق شهروندی که به حیث انسان.فعالیت مینمایند.

خباثت:

کار تبه کاران که با اهداف بدکاری،بدعملی،بد ذاتی،بد جنسی،بی آبرویی،بی شرفی،حقارت،پستی،نجاست.فعالیت مینمایند.

بیایید که درکشورمان  به عوض(خباثت)سیاست را دنبال کنیم

دونفرطبیب

دونفردریک راه قدم میزدند.دیدند که ازجانی  شخص سومی لنگان لنگان قدمی برمیداشت.این دوطبیب هریک طبق تخصص خودش نطرمیداد.

اولی گفت:شاید چُره بوده باشد،دومی شاید که عملیات شده باشد زخمش تازه باشد.

بالآخره مریض نزدیک شد ازش پرسیدند که ما شرط بسته ایم،اولی گفت نظرچنین بود دومی گفت نظرمن چنین بود.

پس خود مریض گفت:خودت هم اشتباه کردی اوهم اشتباه کرد. من هم اشنتباه کردم.اشتباه براین بود شاید (بادی باشد اخراجش امانت برای آرامش دل)مگراشتباهن( ارگ را)کثیف کرد تعفنش کشوررا فراگرفت.  

 برای محو خسک

برای محوخسک تلاش صورت میگیرد که ازبین برود تاراحت بخوابند 

اما درمقابل این خانوادۀ کیک،خسک وشپش دروجود نظام کثیف سیاسی هیچ توجه صورت نگرفته است که علت وعامل را تحققیق وجستجو ودرمحوآن اقدام نمایند.  

نام کشور

هرچیزی که مانده شده است.کلخ مانده اند به ما تعلق دارد سنگ مانده اند به ما تعلق دارد.کلخ درذات خود یک ارزش دارد ازان باید دفاع شود. سنگ عمده سنگهای قیمتی هرکدام ارزش خودرا دارند ازما است ازان باید حقاظت شود.

این که کسی یافردی خودش میگوید(اشرف غنی ویا دیگران)ما اکثریت هستیم باهمین سنگی داریند دردهن گوینده بزنید.وطن را معامله میکنند خود

را بی وطن ساخته میگویند که ما اکثریت هستیم.

بهترآن است بگوییم اکثریت قاطع ما انسان هستیم کشورما ن کشور انسانها است.بالآخره ما ازکشورخود انسانستان تیار می کنیم.

باد آمد شمال آمد

پیام باخط وخال آمد

صبح شدوشفق دمید

مرگ لنگی کشال آمد

تلاش

ازهمه کلمه ها بهترکلمه تلاش است.تلاش است که تورا به جایی میرساند.مانده شدی لحظه ای نفس بگیر ادامه بده.

قطغ

بعضی قطغ هارنگ ورخ نداردمگرمزه اش فراموش ناشدنی است.

به نوشته هایم کیفیتش را حساب کنید.نه اصول نویسندگی اش را.به سلیقه خودمینویسم

ازوقتی که اعلان خرید پشک شده.

ارزش فی راس پشک ده چند بالا رفته است.بسیاری کاسه لیسان لباس پشک پوشیده اند.

آبم

آبم من مخالف گذشته به طرف آینده میروم.میشویم پاک میکنم سبز میسازم وسیراب.وتوزمان متعرض می آیی میبری وکهنه میسازی مکان بیچاره میشارد و کهنه می گردد متحول میشود

سر پل شبرغان فاجعه ای انسان 

خراب گردد ارگ جان قاتلهایش فراون.

شنیدم این خبررا دیگران هم چنان

انسانهای بادرک چشمها به گریان

دولت بار اضافی برشانه ای مردم است.

آنان که ازین نظام حمایت می کند ازجمله احمق ترین ها به حساب می آیند.

همین لحظه صاحب نظری برایم زنگ زد.ضمن احوال پرسی گفت تازه دی روز ازکشوربرگشت کردم

مردم کاملن دروضع بی امنی ترس وهراس زندگی میکنند.

هرمسلح هرآن کاری که بخواهد انجام داده میتواند دولت توان برقراری نظم وعامه را ندارد.یعنی که دولت باراضافی برسر شانه های مردم است.

خط مشی

جغرافیای سیاسی ما مردمانش باشرف هستند وباعزت.اما داعیه دارانش زندگی آبرومندانه را به بازی گرفته اند با اینها باید.ازروی برنامه واساس نامه وخط مشی سیاسی کاملن مستقلانه تصفیه حساب کرد.

هرگاه حقایق طوری برملاشود!داعیه دارن را مرچ سرخ شاخ بزگ آزار میدهد.

عیاران نوین انقلابی درهرجای که زندگی دارند.

گناه دزدان وقاتلان محل را به دوش نمی کشند.هرکسی گناه کرده است به گردن میکشد.آن مجرم اگر ازشمال است وجنوب مجرم وجنایت کار نمیتواند درپناه قوم مذهب وسمت پنهان شود.

تحویل

چهارکلاه های سیاسی که مردم را به گروگان گرفته اید جارا به جبهه متحد ملی تحویل دهید ورنه به قیام عمومی مواجه میشوید.

وطن داران محترم !

اگرانتقاد بالای افراد دارید حق باشما است.

آن فرد نام دارد.هیچ کسی حق ندارد بنام قوم انتقاد بکند خلاف تمامی اصول واخلاق سیاسی است.بگذار که تنها سه برادران نادرغدار وجیره خوران دوردسترخوان این حماقت هارا کرده بودند.

ولیکن ماباید ازخود فرهنگ بلند بالا به جا بگذاریم.

عیاران نوین انقلابی 

ای بزرگ مردان ،خردمندان،تدبیر اندیشان،انسان های مستقل آزادی خواه وآزادی دوست.

شما به حیث حایل بین جبهات شکل گرفته که هردو درذات خود (ویران گر، اعمال گران ضد انسانی)اند.

به حیث نمد میان شمشیر سپر واقع شوید.

اینها به مرض آنچه که خورده اند هضم کرده نمیتوانند.

شیطان

منم شیطان منم شیطان دهم فرمان.

برضد انسان توسط انسان از عربستان

اینها به ظاهـــــر شیخ اند وصـــوفــــی

ازسعودی وپاکستان برضد نسل افغان.

نیرو

نیرویی مستقل ومتکی به خود باید ازآشتی شمال وجنوب آغازنماید.

وبعد ازان فضای آرام وجریان افتیده درراه صلح راسمت وسو دهد.تاکه به شهرانسان برسیم.این نیرونیروی عیاران نوین انقلابی است.

فکرتان باشد

فکر تان باشد ابلیس میگه مصرف جنگه مه میتم.

بدانی که درهردو دست راست وچپ سنگه مه میتم.

ذهن شان را میشویم ازانسانیت مبدل میشود به حیوان

برایش آموزش فرهنگ بداخلاقی کشیدن بنگه مه میتم

فضای زندگی را تیره وتار میسازم دوران غار میسازم.

فرمان گریزراازخانه وکاشانه به فاصله فرسنگ مه میتم

غرق

نام ازخلق بود کام ازدلق بود.

گنهکاران غرق تابه حلق بود.

شیخراخدادادگان گفته بودند.

سیاه سفیدش عملن ابلق بود

چیغ

بیایید که چیغ بزنیم چیغ زدن مارا، باهم شریک بسازیم، چیغ ما مبدل به چیغ ملیونها ملیون،ازیک حنجره بالاشدن گوش هارا می ترکاند.

راه حل اساسی کشور.

اول:آزادی کشورکه درآن نقش کلیه نیروهای مترقی وطن دوست را معتبر میدانیم.

دوم :مسولیت پذیری بربنیاد ارزشهای ملی انسانی که مهرتاکید بینش ودانش را باخود داشته باشد.

گرگی

این آقای ارگی میشود حتمن فردا گرگی.

بادارش همیشه داده است بزی رابه برگی.

فردا را عوض می کند(منفعت)به فردای دیگر.

میگویند هیچ چیزی نبود نه چرگی وپرگی.

شرافت

درحضورنظام موجود علم خجالت میکشد.

درنظام موجود شرافت رخت سفر بسته است.

درنظام موجود وجدان خودرادراسارت میبیند.

هموطنان عزیز!

دهل را می کوبد کشور اشغالر 

میرقصند درسایه مرده ای رهبر

پای کوبی می کنند بی عزتان

میخورند رقاصان حاصل سبزدالر

اسلام علیکم تمام حوادث بوقوع پبوسته ای چهل سال نتیجه جنگ دوگام اتومی است.میدانش کشورمن وتوست،وسایل داخلی اش شخصیت های سیاسی(تفکرواندیشه اش)وارداتی به حیث منبع تبلیغ ،پول وسلاح مهمات همچنان ازبیگانه خونی که میریز ازمردم بی دفاع کشوری که درین میدان ویران شده ازمن وتو است.

نفع به حساب ملیونرها(چهارکلاها)ازهمه اقوام ومنطقه ومذاهب.

شعله ورشدن این جنگ (پشتون وتاجک)دارای دسترخوان مشترک.

فعلن عمده بعضن عناصر کارکشته وشرف باخته ای حزب دموکراتیک خلق افغانستان که سبب چندین کودتاهای نافرجام وایجاد ماجراجوییها شده اند.میباشند.اینها تمامن شناخته شده هستند.

عیاران نوین انقلابی ازین به بعد خودرا مکلف میداند درصورت عدم عقب نشینی ازماجراجوییهای سیاسی به معرفی هریک شان اقدام نماید.

هدف

اگرمی خواهید کشوررا ازبحران نجات بدهید.

هدف را انتخاب کنید.

نه افراد را نه کشورهارا.

رنده

نظام کشورم را بعدازآزادی ومرحله انتخابات رنده کاری مینماییم که هیچ اثری ازلکه ای از عظمت طلبی درآن دیده نشود.

جزجوهرانسان

سوارکار

ماسوارکارانیم دارای پیش قرولان قاتلان غدارنیم.همکارانشان داریم دزدان چپاولگران غارتگرانیم.آزاده گان رامی کشیم ومیرانیم.بایک خمچه همه چهارپایان را می رانیم.

یک اخطار کاملن جدی

تابه چه وقت منتظر؟حماقت ازخوداندازه ای دارد.

دیگرحق ندارید که بگویید چای ناخورده جنگ نمیشود.

عیاران نوین انقلابی.

مستبدین نظام تحت استعمار که برای ما میخواهند فرض وسنت تعیین نمایند ودوزخ وبهشت.

قابل قبول مانیست.ما خدای مان را می شناسیم وپیغمبر ماهم کارهای ثمربخشی انجام داده است که سنت است.ازان رعایت میکنیم.

جان هوش کردن فرض است پاکی وصفایی سنت.صله رحمی ثواب.

فعلن

امریکا خروس کلنگی خودرا قربانی مهمان نو می کند.

بخاطریکه اتن یاد داشت فعلن ضرورت به رقص قطغنی است.

کشورفرزند گم کرده است جامعـــه رهبر

فرزند درمیان عیار،رهبرش همین بی خبر

آن که لاف میزند

زنبوری است که درماه سنبله کرک شده اطفال به همرایش بازی میکنند.

پهلوانی است که ازرنگ مسابقه نک اوت شده است.

کی است؟

چون ملا نصرالدین خاکش خرش گم شده بود داد فریاد میکرد اگرخاکش تابه فردا هیجا حاضرنگردید.دنیاره قیامت میگردانم سه چهارمرتبه اززیرناف چیغ زد موی سفیدان گفتند که ازین دیوانه شک نیست خاکش بیاریدو فردا خاکش پیداشد بعد ازش پرسیدند که اگرپیدا نمیشد چه میکردی کارساده بود کوال دیگررا خاکش تیار میکردم.  

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت