خوشه چین

 

کثیف ترین

کثیف ترین تاریخ سیاسی کشورمان آغازازپیمان بین روسیه تزاری وانگلیس بدون اراده وخواست مردم ساختن(افغانستان معاصر)به سرد مداری امیرعبد الرحمن خان است.قتل عام ونسل کشی هموطنان مارا درپی داشت.

بعدازان توافق بریتانیا واتحاد شوروی وقت(استالین! گویا که درجنوب شوروی نظام سیا چیره گشته است)حضورنادرخان قتل عام مردم شمالی را درپی داشت.

مرحلۀ سوم توافق سیاسی میان ایالات متحدۀ امریکا وفدراتیف روسیه (یلتسن)

تشکیل کنفرانس بن اول که درین ماجراوخیانت ملی نقش افراد به سردمداری آقای کرزی وتیم کاری اش اظهرومن الشمس است.وحکومت (نفاق)ملی (ع،غ)تداوم آن به حساب می آید.

 

هموطنان عزیز!

اسلام علیکم امروزبهترازگذشته ها چند کلمه به بزرگی تمامی کتاب خانه های جهان سه جملۀ زیبا را برای تان تحفه میدهم.

فکرخـــوب بــا مغزســـــرد

گفتارخوب همراه قلــب گرم 

کردارخوب همراه دستان پاک

شما میتوانید باداشتن صفات فوق به درجۀ پیغمبری برسید.

زایش نو

عیاران نوین انقلابی پوسته کهنه را ازدرون میشکناند

برای نسل نو گوش زد مینماید که پسته کهنه را بامنقاربشکنانید باقی ماندن درپوسته کهنه سبب مرگ میگردد.

زایش نو

زایش نوهم برای مادر،درد آوراست وهم برای نوزاد،خوشبختی دراین است که نوزاد قبل ازوقت وناقص به دنیا نیامده باشد.بعدازدرمان درد مادرتربیت وپرورش مصروف میگردد ونوزاد راه بلوغ می پیماید.

اوضاع سیاسی نظامی واقتصادی جهان را تکنالوژی مدرن درپشت انداخته وبه سرعت سرسام آوربه جلومی کشاند،چنان می کشاند بعضن که ازمدیریت اشخاص(نهادها) وگردانندگان خارج گردیده به بحران مواجه میشود.

زوال

هیچ حالتی انسان را قبل ازوقت برزمین نمی اندازد فقط غرور وتکبر.

امریکای متکبرومغرور دوران زوالش نزدیک شده است.    

  

وطن

نظام کنونی تمثیل کنندۀ وضعیت ذیل است

وطن تان را ازجنگ کرم ها نجات بدهید

کرم کرم است اگرازسیب گنده بیرون آید ویا ازمواد فاضلۀ حیوانات.

هموطنان عزیز!

اسلام علیکم امروزبهترازگذشته ها چند کلمه به بزرگی تمامی کتاب خانه های جهان سه جملۀ زیبا را برای تان تحفه میدهم.

فکرخـــوب بــا مغزســـــرد

گفتارخوب همراه قلــب گرم   

کردارخوب همراه دستان پاک

شما میتوانید باداشتن صفات فوق به درجۀ پیغمبری برسید

زایش نو

عیاران نوین انقلابی پوسته کهنه را ازدرون میشکنانند

برای نسل نو گوش زد مینماید که پسته کهنه را بامنقاربشکنانید باقی ماندن درپوسته کهنه سبب مرگ میگردد.      

زایش نوهم برای مادر،درد آوراست وهم برای نوزاد،خوشبختی دراین است که نوزاد قبل ازوقت وناقص به دنیا نیامده باشد.بعدازدرمان درد مادرتربیت وپرورش مصروف میگردد ونوزاد راه بلوغ می پیماید.

اوضاع سیاسی نظامی واقتصادی جهان را تکنالوژی ومدرن درپشت انداخته وبه سرعت سرسام آوربه جلومی کشاند،چنان می کشاند بعضن که ازمدیریت اشخاص(نهادها) وگردانندگان خارج گردیده به بحران مواجه میشود.

تاریخ بسیارباحوصله است

هوشداربه آنانی که ازفروش عزت شرف وناموس وطن،ویرانی،خانه خرابی وکشتارمردمان ما سرمایه گذاری کردید آماده به حساب دهی شوید مرجع که این تصمیم را میگیرد  ارادۀ بالفعل مردم است.

رسالت مندان 

رسالت مندان،خوب فکرمینند،خوب حرف میزنند وکارخوب انجام میدهند.درتاریکیها میروند که حقیقت درتاریکیها هست ازان تاریکیها به سمت روشناییها مینگرند مینگرند که درروشناییهامناظر قشنگی وجود دارد،خوبیهای زیادی وجود دارد میدانند که درروشنایی بدیها وزشتیها وجود ندارد.

بیان میدارند که همه بدبختی درتاریککیها هست باید تاریکیهارا تسخیرکرد بدون تسخیرتاریکی ره به سوی روشنی نمی یابی

ما باید

ما باید تغیردادن ازخودرا به یک فرهنگ مبدل نماییم که تغیرات مایه ازتغیرما گیرد.

بردۀ پول

بیایید که بردۀ پول نشویم شرافت انسان را نفروشیم بخاطر پول سگ بیگانگان نشویم.

علیه هموطن خود تفنگ نگیریم.

کلاه ولنگی برسرنهادن 

اساسن حفاظت سر،ازگرمی وسردی است به خاطرزیبایی وزینت نیست. اروپاییها کلاه ازسربه درکردند ذهن خودرا آزاد کردند.جهان را تسخیروکشورمارا اشغال.

کنون فقط نمونه ازاسارت ودرماندگی درعقب گردی واسارت است نه افتخار.

یگانه است

خداواحد لاشریک ویگانه است قابل تقسیم نیست.

زمینش یکتا است قابل تقسیم نیست.

ازجمله مخلوقاتش انسان را خلیفه ای خود گردانیده است واشرف مخلوقات شرافت انسان باید حفظ شود (انسان)را نبایدتحقیرکرد

نباید

نباید چنان حاکم باشیم که همه به مرگ ما راضی باشند وهنگام مرگ رقص وپایکوبی کنند.

کودتای داود

کودتای هفت ثور

تعرض نظامی ارتش سرخ

تنها شکست (مصالحۀ ملی) غم به بارآورد

شکست طالب

عنقریب شکست بن(کرزی و اشرف غنی)

 

عیاران نوین انقلابی

عیاران نوین انقلابی دیگر خودرا ازمرحلۀ نام نوآشنا بیرون آورده اند،کنون ازهرتریبیون به افتخارنام عیاران تکیه میزنند.یعنی که درسلک عیاری(بردگی) کردن به خاطر(پول وسرمایه)گناه بزرگ است.برای منفعت بیگانه همو طن را کشتن عمل نابخشیدنی است.درسلک عیاری اطاعت ازاشغال درحکم ناموس را دراختیاربیگانه گذاشتن است.درسلک عیاری احزاب راجسترشده تحت ادارۀ نامشروع را مزدوربیگانه میشناسند

ما نباید

مانباید درتناب زبان خودرا غرغره کنیم

یعقوب لیث صفاراول آزادی را ازاعراب حاصل نمود وبعد دستوربه تنظیم  وترتیب الفبای فارسی دری داد.

درخت علم

خوشا نظامی که بربنیاد خرد آباد میشود

درخت علم برگ شرافت میدهد

هرشاخه اش گل نجابت میدهد

ازریشه آب وجـــدان مینوشــد

ثمرۀ باغبان میوۀ حلاوت میدهد 

هوشدار!

ایالات متحدۀ امریکا ازشکست مفتضحانه توسط کسانی که بالای آنهای اعتماد داشت  میخواهد خودرا نجات بدهد باوجود خصارات ملیاردها دلار  درین بدنامی تاریخی شریک نمیسازد،بعد ازحساب گیری دقیق میدان را رها میکند ومیرود.    

چراسکوت نشکند؟

مااشغال هستیم:

بن کف دست 

اخوان المسلمین،مجاهد،طالب والقاعده،داعش پنجه های اشغال اند به دورکف دست بعدازانکه به خود آمده ایم میدانیم که چه آمده است برسرمردم

سگهای معتبران

سگهای معتبران  خیلی چاق وفربه میباشند صاحبش ازقصاب خانه برایش خون (قچ)و(گاوفربه)می آورد ومیدهد بدین خاطر ازحریم صاحب خود حمایت می کنند.باصدای بلند غرمیزنند ومی جفند

نباید

نباید چنان حاکم باشیم که همه به مرگ ما راضی باشند وهنگام مرگ رقص وپایکوبی کنند.

کودتای داود

کودتای هفت ثور

تعرض نظامی ارتش سرخ

تنها شکست (مصالحۀ ملی) غم به بارآورد

شکست طالب

عنقریب شکست بن(کرزی و اشرف غنی).

درخت کهن

ازدرخت کهن،سبزکند نهال گــل بدن

هرشاخه گلی آرد گلهای شیرین سخن

درختی که نامش بود خانــــوادۀ چپ

ریشه درخاک سیاه،تنۀ سرخ پیراهن

باقامت افراشته برسرهفت کوه بلنـــد

روزگمها وشب پیدا،آیند آمن وبهمــن

بشماریدوبگویید ماه شصت وشکست

گلهای نوروزی،خنده کنان درسبزچمن

جبرزمان نظم داده،نورابه جای شاریده

جنگل جوان را ازبطن درخت کهـــــن

قانون فزیک است حرکت تغیروتحـــول

ریاضی زبان عمل حساب گیرازتوومن

  (خوشه چین)تعریف کرد اصـــل دوران را

تورادفن میکندسرخ نومی آورد به چمن

یکی ازاشارات نظامی نام شب است

امریکا درافغانستان حالات فوق العاده اعلان کرده است

نام شب گذاشته برای نظام سیاسی موجود.

نیم نام شب است 

(پولی داده ام)

نیم دیگرش را تکمیل کنید

(؟؟؟؟؟؟می .... م)

بدین سبب است قال مقال بین مفسدین بالا گرفته است

جنگ خصلت انسان نیست

این حیوان است که باهم درجنگ می افتند.مردم ما درجنگ های داخلی(سویتیزم وماویزم،ایدیالیزم وماتریالیزم،خلق وپرچم،خلق باخلق پرچم باپرچم،اردوبه همرای خاد،پشتون با تاجک شیعه باسونی نونو غلجایی بادرانی) ازمردم ما قربانی میگیرد.برای بیرون رفت ازوضع باید محیط وفضای کشورخویش را انسانی بسازیم.

پشت سر

عیاران نمیگویند که مردم را پشت سرخود میکشانیم بلکه میگویند که بامردم یکجا میرویم.

باآنها

عیاران هرگزنمی گویند که با ماهست بلکه میگویند که ما با هم هستیم.

برگشت

ماکه راه مبارزه پیشه کرده ایم میرویم مانع کس دیگری نمیشویم اگربرگشت کرد ازش خفه نمیشویم.

عیاران نوین انقلابی 

راه شان طولانی ودشت شان عریض است.

اماتوران درین سفرراه برگشت درپیش میگیرند.

به دنبال حزب ساختن نرو به دنبال باند ساختن نرو اول ما به مردم متحد نیازداریم.

تفاوت دو اشغال

اشغال اتحاد شوروی تجلی تحول رشد و انکشاف پیشرفت ترقی به منظوررفا همگانی درراس قراردادن شخصیت های تاریخ ساز.

ا شغال امریکا شکستاندن ماشین نوین جاگزینی ماشین عقب گرد قهقرایی وتحقیر یک ملت بزرگ درراس قراردادن مسخره ترین انسان جامعه 

است.

اندرز

نظام های حاکم به علت تحقیر کردن مردمش محکوم به شکست شده اند.

وامپراطوران به علت تحقیرکردن ملتها.

نگهداری پشک به خاطراین درخانه ضروراست که ازشرموش نجات بیابی اگرموش نیست ضرورت به پشک هم نیست.زمانی که نظام کمونستی درجهان به حیث جبهه خطرناک علیه امپریالیزم حضورضعیف داشته باشد خطرناکترازان فندمنتالست ایدیا لستی است.

نیست

نتیجه براین شد که این نظام ازمانیست درخدمت ما نیست تجربه کردن پیرامون خوب وبدش ضیاع وقت است باید ازریشه برچیده شود.

ساخته نشد

بیایید که مردم را متحد بسازیم مردم خودش ازمحل خود هوشیارخودرا انتخاب سلسله مراتب الی سطوح بالایی خودشان خودرا سمت وسو می بخشند.

ازهزاره بازی وگذاره بازی چیری ساخته نشد به جز بد بختی

ازتاجک بازی وچاپلوسی جک جک بازی چیزی ساخته نشد.

ارپشتو بازی وبرتری خواهی (و)بازی چیزی ساخته نشد ففط محورانسان است که همه را میسازد

فکرتان باشد

فکرتان باشد که احزاب سیاسی راجسترشده تحت ادارۀ حکومت نامشروع واشغالگر خواسته های کشوراشغالگررا انعکاس میدهد.

گولی را که فردا به نفع کشورمستقل آزاد غیروابسته به ثمرمیرساند عیاران نوین انقلابی میباشند.

زبان خودی

عیاران نوین انقلابی بافهم ازین مطلب،که خودغنای فرهنگی وادبیات درباری(رسمی) داریم،درآن سطح ازانحطاط فرهنگی سقوط نمی کنیم، درتمام مراجع دپلوماتیکی ملی وبین المللی بازبان خود صحبت مینماییم.وباید دیگران هم توجه درین باره داشته باشند.

به اشرف غنی

به اشرف غنی بگویید که درتوملاقات های دپلوماتیکی(ملی وبین المللی) باید بازبان های ملی خودت(پشتو&فارسی دری)صحبت کنی

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت