خوشه چین

 

ما باید

ما بای تغیردادن ازخودرا به یک فرهنگ مبدل نماییم که تغیرات مایه ازتغیرما گیرد.

خدا آدمه نجات بدهد

خداآدمه ازآدم مست نجات بدهد هرچیزی که به زبانش می آید نثارجانب مقابل مینماید.

ازکوچه گذرکردم یک خواهر نمی فهمیدم که کی بود چنان فحش میگفت فحش گفتن طبقۀ اناث خو معلوم است راسن شیرینی دردهن می کند.

توکه ازچادر من خجالت میکشی فرق بین چادرولنگی نیست،زنها ساده به سرمی کنند مردها چهارمتربه سر می پیچانند.اززن به منظورستروحجاب است ولی تو مثل آنکه صاحبت ریسمان درکله ات بسته باشد این را میگویند غلام گردن بسته.

نمایش

خواهش میکنم آن عده افرادی که دیدن چهره های شان باعث دلبدی واستفراح تماشاچیان میگردد به نمایش نگذارید.

نگهداری پشک

نگهداری پشک به خاطراین درخانه ضروراست که ازشرموش نجات بیابی اگرموش نیست ضرورت به پشک هم نیست.زمانی که نظام کمونستی درجهان به حیث جبهه خطرناک علیه امپریالیزم حضورضعیف داشته باشد خطرناکترازان فندمنتالست ایدیا لستی است.

اندرز

نظام های حاکم به علت تحقیر کردن مردمش محکوم به شکست شده اند.

وامپراطوران به علت تحقیرکردن ملتها.

تفاوت دواشغال

اشغال اتحاد شوروی تجلی تحول رشد و انکشاف پیشرفت ترقی به منظوررفا همگانی درراس قراردادن شخصیت های تاریخ ساز.

ا شغال امریکا شکستاندن ماشین نوین جاگزینی ماشین عقب گرد قهقرایی وتحقیر یک ملت بزرگ درراس قراردادن مسخره ترین انسان جامعه است.

تجربه کردن

نتیجه براین شد که این نظام ازمانیست درخدمت ما نیست تجربه کردن پیرامون خوب وبدش ضیاع وقت است باید ازریشه برچیده شود.

مردم را متحد بسازیم

به دنبال حزب ساختن نرو به دنبال باند ساختن نرو اول ما به مردم متحد نیازداریم.

بیایید که مردم را متحد بسازیم مردم خودش ازمحل خود هوشیارخودرا انتخاب سلسله مراتب الی سطوح بالایی خودشان خودرا سمت وسو می بخشند.

ازهزاره بازی وگذاره بازی چیری ساخته نشد به جز بد بختی

ازتاجک بازی وچاپلوسی جک جک بازی چیزی ساخته نشد.

ارپشتو بازی وبرتری خواهی (و)بازی چیزی ساخته نشد ففط محورانسان است که همه را میسازد.

فکرتان باشد

فرتان باشد که احزاب سیاسی راجسترشده تحت ادارۀ حکومت نامشروع واشغالگر خواسته های کشوراشغالگررا انعکاس میدهد.

گولی را که فردا به نفع کشورمستقل آزاد غیروابسته به ثمرمیرساند عیاران نوین انقلابی میباشند.

جلسۀ قندهار

درماه خزان وقت کچالوکنی،شلغم کنی،وملی کنی است.بخاطری که دهقان کود (سبزدالر)فراون پخش کرده بود.

ملیارد دالربه منظور آبادی شهرک عینو داده نشده بود.این همه لگه ولوگه که گردهم جمع شده اند.نان ازمه می خورند((غروفش))من برتر مینمایند.

چهره های هیچ کدام تان گلابی نیست همه دلهاره میزند.وقت حساب دهی تان است.

گویا که اطفال شوخ شهد زنبوررا شورداده وبه آتش کشیده باشند.هم خره میگزند هم آدمه میگزند وهم گاورا.   

درجلسۀ قندهدر،دیده شد،دستمال،کلاه،لنـــگی،کــــرته وایـــزار

باخصوصیات،محیط جنگل،روباه،گرگ،شیـــر،مـــــارواژدهـــار

آب تاگلوبچه زیرپای،هریک دارند،های های،مقابـــل مردک مای

نتیجه چنین جنگ درانی وغلجا یی عذربنه،سجده به مردم بیدار 

زبان خودی

عیاران نوین انقلابی بافهم ازین مطلب،که خودغنای فرهنگی وادبیات درباری(رسمی) داریم،درمیآن سطح ازانحطاط فرهنگی سقوط نمی کنیم، درتمام مراجع دپلوماتیکی ملی وبین المللی بازبان خود صحبت مینماییم.وباید دیگران هم توجه درین باره داشته باشند.  

رفأ عامه

عیاران نوین انقلابی وقتی خودرا خوشبخت می یابند که آزادی واستقلال کشورتوآم با رفأعامه نصیب مردم گردد.  

دولتی که اشغال است

برای رسالت مندان تبصره کردن براینکه کرزی چه کاره است؟ اشرف غنی چه کاره است؟ خیلی شرم آوراست.این هردو درنقش دوپلۀ یک شی وظیفه را پیش می برند.

درکشورما قانون برده داری حاکم است،برده یعنی دولت مردان سیه روزفاقد اراده وصلاحیت درامراداره کشوروتصمیم گری های مهم کشور طبق قانون نافذۀ کشورازجانب مردم.یگانه وظیفۀ وطن داران وطن دوست براین است که برای نجات کشورازاشغال توجه داشته باشند تابه رفتن به انتخابات که زیرسلطۀ بیگانه وزیرووکیل باشند

اینها 

اینهـــا جنگ وجــــدل دارند داخـــل یک قـــفس

لگد میزنندبــرفــــرق همدیگــــرازپیش وازپس

این جنـــگ است بــرســـردانه وآب کـــم وبیش

بعضیهایش فـــچ فـــچ میکنندمیخوانند شــرس

قفس ران،قفس راند،به شوق دلش بلبل میخواند

میشنواند وسایل زود رست به منظور دیررس  

هنوزازخودبی خبر،خبرندارند گویا که عقل کل اند

مادروطن دعای بد دارد درحق اولاد دست نارس

هوشیارتر

قابل توجۀ آدم های دست دو!

عمده کسانی تطمیع میشوند برای زدن مهره های اولی نوبت خودت هم رسیدنی است.

شما نباید درقالب تؤری دشمن درجه دو قراربگیرد برای زدن دشمن درجه یک.

شماباید هوشیارترازان شوید که هستید؟شما نمی توانید،عملی که درگذشته انجام یافته است دوباره مورد تجربه قراردهید.ترورشخصیت های محوری که قابلیت بسیج وسازماندهی ورزمی را طی یک قرن گذشته امتحان کرده ایم.

از خمرهِ عشقِ او شــــــرابم بدهيد 

دارويِ دلِ پر تــــــپ و تابم بدهيد

آن نامه كه تحرير شد از جانبِ من

شرحِ غـــــــزلی بـود، جوابم بدهيد

«ویسا رمزی»

سوال کردی

برای جواب دادن مجازم بدهید

دردیارمولانا چنگ وربابم بدهید

این زیبایی خلقت خدااست بخوان

برای توصیفش جلد کتابم بدهبد

ازنام اسلام

ازنام اسلام شهرزیبای مرا بمباردکرد

 انسان تاریک نگردانۀ علم را،آرد،کرد

فرهنگ وهنـــررا چون قصاب تاریخ

به دلخوشی بیگانه درگلویش کارد کرد

شنیدن

شنیدن کی بود مانند دیــــدن

داستــانها همه اند خـــزیدین

چون مارعفیون وزهری بی خبر

ازپــای مـن تــــوواو گـــزیدن

به خط وخال زیبای اش منگر

چون پرانچه به سویش پریدن

گوسفندهای فروان وگاوچاق

درمــزرعۀ سبزدالــــرچریدن

گرگهای دشت مان را سرزنند

بی زبانان را سگان دریــدن 

سیاست بن اول

سیاست بــن اول روبــــه زوال است

ازین خاطر(طعنه)خــط وخـــــال است

چلوصاف ازآب بیــرون گشتــــه است

قاتلان شخصیت ها گردن کشــال است

آقای کرزی میداند،مسعود وکاظــمی را

ازجملگی صرف همین دومثــال است

شمالی بزرگ ازین قربانی فــروان داده

 عبدالرحمن ونادرخان شرح وحــال است

آگـاهی درخون واستخوان رخنــه کرده

بین غنی کرزی بی فایده قیل وقال است

روشن فکرمرتجع وفرصت طلب آگاه شو

دیگرسند،نده جنگ بین سگ وشغال است 

بدبختانه 

بدبختانه که اکثرروشن فکران ما سقوت کرده اند نیمی دراین پلۀ 

خور جین سرکار، نیمی درآن پلۀ خورجین سرکار،هریک برنامه های علمی را پامال کرده اند که حلال مشکل است.

چون چهارمغز لول خورده دنگ ودهل اتن قرصک ونغمۀ قطغنی را درگودال قوم وقبیله ومنطقه میکوبند.

سیاست

سیاست طوری که تعریف شده است کارنخبگان است

احزاب درشرایط موجود درهرقدم دراجرأت خویش ناکام به درمی آیند بخاطری کشوردرحالت اشغال است

دراینجات مراد ازنخبگان ،افرادخردمند با عاطفه،باوجدان مردم دوست است.بیایید که سیاست را منحیث پیشه به منظوربدست آوردن زندگی شخصی بکارنگیریم بلکه به حیث یک رکن اساسی پلان (کامپلکسی)انکشاف جامعه،درایجاد جبهۀ متحد ملی مدنظر بگیریم،چطوری که خوشبختی افراد در(رفأ همگانی)مطرح بحث باشد.

نسل برخیزید

خودرا سروسامان ببخشید،نیاززمان عوض شده است دست به سوی شمادرازکرده،نسل کهن را به درنظرداشت حجم نقش تخریبی اش چهره منحوسشان را به ریکلام گذاشته است دیگری رحمی برای شان ندارد.

درین سناریوهرروزوهرلحظه چهره های رنگ پریده برگ خزانی را یکی ازپی دیگر می بینید.عمده آن است که درزمستان آماده گی بگیری،دربهار،چرچرک چر میزند ومورچه دانه چینی مگس ها هم فراوان میشوند.

سیاست

سیاست به گونه ای خمیرمایه ازآرد،انواع مختلف کلچه باب را شیرن ومزده دارساخته به نفع خودش دربازارعرضه میکند.برای کلچه های قیافه میبخشد قواره میدهد زیبا میسازد تاکه میل به خوردنش اضافه ترگردد.یعنی که سیاست به حیث عامل آردرا کرد.

ببینیم که درافغانستان کس سیاست نکرده است.بلکه سیاست است به حیث عامل (چپ وراست)را کرده است شکل ورنگ وقواره بخشیده است درمیدان به حیث ریکلام گذاشته ودراختیار(مداری) قرارشان د اده است. مداری زمان به نمایش میگذارد،ازواسلین روغن قطان میسازد،وبعد به فروش میرساند

 

نواختند

نواختند دیگران رقصیدیم ما،درپشت این رقصیدنها منافع(اقتصادی) استرا تیژیک ابرقدرتها موجود بود.

چنانی که فرزند سرمادرخودراخورد،برادر برادرخودرا خورد،پسر پدررا خورد.این درامه ازگجرات هند آغاز تابه منازعه بین کرزی واشرف احمدزی ادامه پیدا کرد.

درتوالی تاریخ این مسئله نقش خبیث ها برجسته بود تانقش خردمندان باشرف

جوانان برخیزید

به خود ایمان بیاورید

این وطن به پشتون تاجک وهزاره وووووکارندارد.این وطن به انسان کاردارد انسان نیرومند وبرومند توان مند.وطن تان را آزاد بسازید،فضایش را انسانی بسازید،به اسمان آبی به پروازآیید،ازآفتاب گرم وروشنش استفادۀ اعظمی نمایید ازآبشارهای ازروبه زمینش استفاده کنید،ازتند بادهای موسومی اش استفاده کنید ازمنابع دست ناخورده اش استفاده کنید هریک انسان هستید هریک تان هرقوم هستید عشق بورزید زندگی کنید استعدادهای علمی هنری وفرهنگی تان انکشاف دهید. شما مردان امروز پدران ومادران نسل های برومند فردا هستید.

جوانان

مانمی میریم

جوانان سربلند وطنم هریک روح واستخوان سیم وتنم،ما کهنه شدگان زمان .شما هستید ریشه درآب وجدان عروق بدنم.اگرزایل میشویم میرویم  برخلاف ما شماییم تجدید تنم.

من میخواهم

من میخواهم یک حرف عیاری بزنم وسوالی باشد برای اهل تاریخ وسیاست وباید ازروی وجدان وعقل سلیم پاسخش داده شود.

طفلی درخانه تولد می یابد ازقبل پدرومادرطفل برایش نامی را انتخاب کرده میباشند بعد ازانکه ملاه درگوش طفل  آزان داد.نامش  را پدرطفل ویا صاحب صلاحیت خانه اعلان میکند.

طبعن که مادر(افغانستان)ازقبل خراسان نام داشت.بامعذرت که خراسان معرض تجاوز روسیه تزاری درنقش زن وانگلیس نقش پدر روی منافع ازدواج سیاسی کردند.

این ازدواج قاعدتن یک تعرض بود.

(بدون نکاح ارادۀ مردم)

این طفل نوزاد(حرامی)بنام افغانستان معاصردرمیان حدود اربعۀ موجود( گهواره)ازطرف انگلیس به موافقۀ روسیۀ تزاری مانده شد.بعد ازان برای نسل کشی توسط یک خانواده برعلیه اقوام دیگر دست به کارشدند.آیااماده هستید که برسرهمین همین طفل حرامی قرنهای دیگربه کشتارهمدیگرادامه بدهیم یاراه حل دیگری سراغ نماییم.   

باگرگفتن 

باگرگفتن دهان شیرین نمیشود.

عیاری کوه بلندی است رسیدن به آن هدف کوه نورد  میخواهد.که درمقابل طوفانها برف کوچها وگله گرگان کوهی مقابله کرده بتواند.

آیندۀ خودرا به حیث مرد جسوردلاور،مدافع ناموس وناداشت اما دارای سرمایۀ معنویت انسانی به حساب آورد

آنچه که میخواهی

آنچه که میخواهی یک بار نزد عیـــاربیا

حوصله وبردباری میخواهی پیش عیاربیا

خیراست ساده گرفتی مسأله اشتباه تواست

جهان عیارکوچک نیست یک بارنه تکراربیا

آموزش عشق میخواهی  وصداقت وفاداری

شرافت ووجدان را فراموش نکن نزدعیاربیا

خواننده میخواند کف دریا روی دریا نماند

نا موس(زن)مردها به نامردها نزدعیاربیا

انانکه وطن فروخته اند دربن اول(مادر)

کمرهمت ببند برای نجاتش نزد عیار بیـــا

پشتولفظ است انسانش اصل وقابل احترام

برای تثبیت هویت(انسان)نزدعیــــاربیــــا   

نظام سیاسی

نظام سیاسی افغانستان یک پرخانۀ سیاسی بیش نیست،جیزگران(قطر،کویت ،سعودی)پای دوباشی پاکستان وسموارچی هایش وابستگان داخلی

اروپاوامریکا وسایل زیورات تابه ناموس افراد وطن را اول گرو بعد بیعقطع میگیرند.

خوش الحان

ســـیـاست را همـــراه شـــرف ترکیــب نماییــد

استقلال وآزدی راتحویل دلاورخوش تیب نمایید

شعروترانه بسازیددرهرخوشی های تان بسرایید

ازآوازخوان  خوش الحان تان عندلیب بسازید

یک آدم گفت

یک آدم گفت من منتظرآن روزهستم که امروز به اشرف غنی میگوید متفکر ومتعقل،فردامیگوید که آدم ملیخولیا دمدموی مزاج ازلحاظ ذهنی مریض صعب العلاج.بعدازان دردهنش همین آدم همراه کبوترسنگ میزنم.

ههه

هههههههههههههههههههههه

درانتخاب اشرف غنی چپ اشتباه تکراری را سبب شدند.گل درگل محیط سیاست را بویناک ساختند

هیچ گرگی

هیج گرگی رحمی به آهو بره نمی کند

کشورمن محیط خیلی زیبا است منابع سرشارطبعی سرزمینی وزیرزمینی دارد.زنده جانها ازجمله(انسانها)قبلن متمدن شده تسخیرنندگان،حیوانات زمین وکوه وجنگل ودریاها.

درینجا مراد ازجنگل توده های مردم است این مردم طورطبعی دشمن را باخود دارد.

انسان های ساده دل را روباه های مکاردرچنگ گرگ میدهد وخودسهمیه میخواهد.

این روباهان مکار(سیاست بازان حرفوی)اهداف شوم خودرا درادبیات زیبا ومقبول،کاغذ پیچ یا بسته بندی نموده ویا لباس زیبا درتن دختران مقبول به منظور فریب مردم ریکلام میکنند.

تحولات چپ وراست میانه  ازنام دین مقدس اسلام(افراطیها)وتنظیم کنندگان رفأ همگانی(چپ افراطی)برای مردم به جزازمرگ  چیزی نه بخشیده اند.

کنون خط دیورند به حیث کف دریا موج میزند ولی غافل ازان که تواحمق بی وجدان ماجرا جو آن طرف دریای آمو پنجده وسمرقند وبخاررا مشهد ونیشاپوررا فراموش کرده ای.

بناان عجالتن همین حدود اربعۀ تعیین شده به ثبات خود نیازدارد. بگذارنسل های آینده،مناسبات انسانی وحسن همجواری خودررا اساس بگذارند ما نباید تهداب ویرانگروضع زندگی نسلهای فرداها واقع شویم.

من درقوم نه تاجک هستم نه پشتون(انسان هستم)درقوم صافی هستم ولی پیرامون تاجکان حقیقت چنین است   

دفاع کن

خطروجود دارد که شعاربلند نشود اشرف غنی وعبدالله عبدالله انتخاب خود افغانها نیستند.مردم مکلف به دفاع ازانها نیستند که فرزندان خودرا به قربانگاه بفرستند.این هردوگماشتگان مصلحتی هستند که باعث خیانت ملی میشوند

درهرحالت ازخود دفاع کن،تنت را پاک نگه کن،زبانت را پاک نگه کن،خیالت را پاک نگه کن.

درحویلی ازخانه ات دفاع کن دروازه ات را بسته کن کسی را دزد نگیر. در(ده)ازحویلی ات دفاع کن،درقریه ازدههت دفاع کن،درناحیه ازقریه ات دفاع کن،درشهرازگذرت دفاع کن درولایت ازولسوالی ات دفاع کن در سطح کشور،هرولایت ازخود دفاع کنند،درمقابل بیگانه ازکشورت دفاع بکن

ازدید عیاران

ازدید عیاران نوین انقلابی انسان مکمل است.

میان انسانها برتروجود ندارد مگراینکه کاربهتروثمربخش انجام دهد.  

آنانکه خودرا برترمیدانند(حیوان)بیش نیستند پس برما است که حیوان وحشی درنده خورا تسخیرکنیم.چنان حیوانات را انسانها اهلی ساختند به هرقیمتی که میشود درتاریکی ها چراغ برد.اگرچنین نشود بیگانگان  این حیوانات وحشی دشتهای ماراشکارمیکنند علیه خودما استعمال می کنند

شیوۀ عیاری  

عیاران نوین انقلابی مسولانه میگویند آخرین امپراتورجهان(ایالات متحدۀ امریکا) افغانستان را ترک میگوید.

وافغانستان تعلق میگیرد به خود مردم افغانستان(همانهای که دررخ همدیگر)شمشیرمیکشیدند.

همه طرفها درمیدان شرافت ازروی وجدان خودرا ملامت میسازند که فریب دشمن خوردیم دوست خودرا  دشمن شناخته بودیم.

مادیگرنه اخوانی هستیم ونه کمونست.فقط انسان هستیم برمبنای خرد وشرف انسانی(شیوۀ عیاری)درپیش میگیریم.

بعدازانکه

بعدازنکه شیوۀ عیاری درپیش گرفتیم نه میگوییم که کی بودیم؟وکی هستیم فقط میگوییم که چه کرده میتوانیم؟ ودرعمل آن را پیاده کنیم.

چراکه؟هم مدعیان اسلام برای مردم ازاسلامیت چیزنو ندادند وهم مدعیان رفأ همگانی جامعۀ فارغ ازاستثمارانسان توسط انسان را درغنداق خفه کردند.      

بیایید که زشت بگوییم

بیایید که خودرا ازشرمندگی تاریخ نجات بدهیم

زشت به آدرس کی بگوییم؟به آدرس کسانی که چراغ دردست،دروازۀ خانه مارابازکردند،به همراه دزد دهن جوال گرفتند،هست بود  داخل خانه  را،زروزیورخانه را ننگ وعزت خانه را به بیگانه ها تسلیم دادند.مردانی که به دفاع برخاسته بودند ازپشت سرخنجرزدند.این نامردان کیها هستند کسانی که سنگ شریعیت غرای محمدی را درسینه می کوبیدند.شرمم می آید که بداخلاق ترین انسانهای جامعه ما که گذرگاه تاریخشان اززادگاهشان الی پایتخت کشوربویناک است واین مردم بیچاره وبی خبران ازانها اطاعت می کنند.

 

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت