خوشه چین

 

جوانان برخیزید

به خود ایمان بیاورید

این وطن به پشتون تاجک وهزاره وووووکارندارد.این وطن به انسان کاردارد انسان نیرومند وبرومند توان مند.وطن تان را آزاد بسازید،فضایش را انسانی بسازید،به اسمان آبی به پروازآیید،ازآفتاب گرم وروشنش استفادۀ اعظمی نمایید ازآبشارهای ازروبه زمینش استفاده کنید،ازتند بادهای موسومی اش استفاده کنید ازمنابع دست ناخورده اش استفاده کنید هریک انسان هستید هریک تان هرقوم هستید عشق بورزید زندگی کنید استعدادهای علمی هنری وفرهنگی تان انکشاف دهید. شما مردان امروز پدران ومادران نسل های برومند فردا هستید

جوانان

مانمی میریم

جوانان سربلند وطنم هریک روح واستخوان سیم وتنم،ما کهنه شدگان زمان .شما هستید ریشه درآب وجدان عروق بدنم.اگرزایل میشویم میرویم  برخلاف ما شماییم تجدید تنم.   

من میخواهم

من میخواهم یک حرف عیاری بزنم وسوالی باشد برای اهل تاریخ وسیاست وباید ازروی وجدان وعقل سلیم پاسخش داده شود.

طفلی درخانه تولد می یابد ازقبل پدرومادرطفل برایش نامی را انتخاب کرده میباشند بعد ازانکه ملاه درگوش طفل  آزان داد.نامش  را پدرطفل ویا صاحب صلاحیت خانه اعلان میکند.

طبعن که مادر(افغانستان)ازقبل خراسان نام داشت.بامعذرت که خراسان معرض تجاوز روسیه تزاری درنقش زن وانگلیس نقش پدر روی منافع ازدواج سیاسی کردند.

این ازدواج قاعدتن یک تعرض بود.

(بدون نکاح ارادۀ مردم)

این طفل نوزاد(حرامی)بنام افغانستان معاصردرمیان حدود اربعۀ موجود( گهواره)ازطرف انگلیس به موافقۀ روسیۀ تزاری مانده شد.بعد ازان برای نسل کشی توسط یک خانواده برعلیه اقوام دیگر دست به کارشدند.آیااماده هستید که برسرهمین همین طفل حرامی قرنهای دیگربه کشتارهمدیگرادامه بدهیم یاراه حل دیگری سراغ نماییم.   

باگرگفتن 

باگرگفتن دهان شیرین نمیشود.

عیاری کوه بلندی است رسیدن به آن هدف کوه نورد  میخواهد.که درمقابل طوفانها برف کوچها وگله گرگان کوهی مقابله کرده بتواند.

آیندۀ خودرا به حیث مرد جسوردلاور،مدافع ناموس وناداشت اما دارای سرمایۀ معنویت انسانی به حساب آورد

آنچه که میخواهی

آنچه که میخواهی یک بار نزد عیـــاربیا

حوصله وبردباری میخواهی پیش عیاربیا

خیراست ساده گرفتی مسأله اشتباه تواست

جهان عیارکوچک نیست یک بارنه تکراربیا

آموزش عشق میخواهی  وصداقت وفاداری

شرافت ووجدان را فراموش نکن نزدعیاربیا

خواننده میخواند کف دریا روی دریا نماند

نا موس(زن)مردها به نامردها نزدعیاربیا

انانکه وطن فروخته اند دربن اول(مادر)

کمرهمت ببند برای نجاتش نزد عیار بیـــا

پشتولفظ است انسانش اصل وقابل احترام

برای تثبیت هویت(انسان)نزدعیــــاربیــــا   

نظام سیاسی

نظام سیاسی افغانستان یک پرخانۀ سیاسی بیش نیست،جیزگران(قطر،کویت ،سعودی)پای دوباشی پاکستان وسموارچی هایش وابستگان داخلی

اروپاوامریکا وسایل زیورات تابه ناموس افراد وطن را اول گرو بعد بیعقطع میگیرند.  

خوش الحان

ســـیـاست را همـــراه شـــرف ترکیــب نماییــد

استقلال وآزدی راتحویل دلاورخوش تیب نمایید

شعروترانه بسازیددرهرخوشی های تان بسرایید

ازآوازخوان  خوش الحان تان عندلیب بسازید     

یک آدم گفت

یک آدم گفت من منتظرآن روزهستم که امروز به اشرف غنی میگوید متفکر ومتعقل،فردامیگوید که آدم ملیخولیا دمدموی مزاج ازلحاظ ذهنی مریض صعب العلاج.بعدازان دردهنش همین آدم همراه کبوترسنگ میزنم.   

ههه

هههههههههههههههههههههه

درانتخاب اشرف غنی چپ اشتباه تکراری را سبب شدند.گل درگل محیط سیاست را بویناک ساختند

هیچ گرگی

هیج گرگی رحمی به آهو بره نمی کند

کشورمن محیط خیلی زیبا است منابع سرشارطبعی سرزمینی وزیرزمینی دارد.زنده جانها ازجمله(انسانها)قبلن متمدن شده تسخیرنندگان،حیوانات زمین وکوه وجنگل ودریاها.

درینجا مراد ازجنگل توده های مردم است این مردم طورطبعی دشمن را باخود دارد.

انسان های ساده دل را روباه های مکاردرچنگ گرگ میدهد وخودسهمیه میخواهد.

این روباهان مکار(سیاست بازان حرفوی)اهداف شوم خودرا درادبیات زیبا ومقبول،کاغذ پیچ یا بسته بندی نموده ویا لباس زیبا درتن دختران مقبول به منظور فریب مردم ریکلام میکنند.

تحولات چپ وراست میانه  ازنام دین مقدس اسلام(افراطیها)وتنظیم کنندگان رفأ همگانی(چپ افراطی)برای مردم به جزازمرگ  چیزی نه بخشیده اند.

کنون خط دیورند به حیث کف دریا موج میزند ولی غافل ازان که تواحمق بی وجدان ماجرا جو آن طرف دریای آمو پنجده وسمرقند وبخاررا مشهد ونیشاپوررا فراموش کرده ای.

بناان عجالتن همین حدود اربعۀ تعیین شده به ثبات خود نیازدارد. بگذارنسل های آینده،مناسبات انسانی وحسن همجواری خودررا اساس بگذارند ما نباید تهداب ویرانگروضع زندگی نسلهای فرداها واقع شویم.

من درقوم نه تاجک هستم نه پشتون(انسان هستم)درقوم صافی هستم ولی پیرامون تاجکان حقیقت چنین است   

دفاع کن

خطروجود دارد که شعاربلند نشود اشرف غنی وعبدالله عبدالله انتخاب خود افغانها نیستند.مردم مکلف به دفاع ازانها نیستند که فرزندان خودرا به قربانگاه بفرستند.این هردوگماشتگان مصلحتی هستند که باعث خیانت ملی میشوند

درهرحالت ازخود دفاع کن،تنت را پاک نگه کن،زبانت را پاک نگه کن،خیالت را پاک نگه کن.

درحویلی ازخانه ات دفاع کن دروازه ات را بسته کن کسی را دزد نگیر. در(ده)ازحویلی ات دفاع کن،درقریه ازدههت دفاع کن،درناحیه ازقریه ات دفاع کن،درشهرازگذرت دفاع کن درولایت ازولسوالی ات دفاع کن در سطح کشور،هرولایت ازخود دفاع کنند،درمقابل بیگانه ازکشورت دفاع بکن

ازدید عیاران

ازدید عیاران نوین انقلابی انسان مکمل است.

میان انسانها برتروجود ندارد مگراینکه کاربهتروثمربخش انجام دهد.  

آنانکه خودرا برترمیدانند(حیوان)بیش نیستند پس برما است که حیوان وحشی درنده خورا تسخیرکنیم.چنان حیوانات را انسانها اهلی ساختند به هرقیمتی که میشود درتاریکی ها چراغ برد.اگرچنین نشود بیگانگان  این حیوانات وحشی دشتهای ماراشکارمیکنند علیه خودما استعمال می کنند

شیوۀ عیاری  

عیاران نوین انقلابی مسولانه میگویند آخرین امپراتورجهان(ایالات متحدۀ امریکا) افغانستان را ترک میگوید.

وافغانستان تعلق میگیرد به خود مردم افغانستان(همانهای که دررخ همدیگر)شمشیرمیکشیدند.

همه طرفها درمیدان شرافت ازروی وجدان خودرا ملامت میسازند که فریب دشمن خوردیم دوست خودرا  دشمن شناخته بودیم.

مادیگرنه اخوانی هستیم ونه کمونست.فقط انسان هستیم برمبنای خرد وشرف انسانی(شیوۀ عیاری)درپیش میگیریم.

بعدازانکه

بعدازنکه شیوۀ عیاری درپیش گرفتیم نه میگوییم که کی بودیم؟وکی هستیم فقط میگوییم که چه کرده میتوانیم؟ ودرعمل آن را پیاده کنیم.

چراکه؟هم مدعیان اسلام برای مردم ازاسلامیت چیزنو ندادند وهم مدعیان رفأ همگانی جامعۀ فارغ ازاستثمارانسان توسط انسان را درغنداق خفه کردند.      

بیایید که زشت بگوییم

بیایید که خودرا ازشرمندگی تاریخ نجات بدهیم

زشت به آدرس کی بگوییم؟به آدرس کسانی که چراغ دردست،دروازۀ خانه مارابازکردند،به همراه دزد دهن جوال گرفتند،هست بود  داخل خانه  را،زروزیورخانه را ننگ وعزت خانه را به بیگانه ها تسلیم دادند.مردانی که به دفاع برخاسته بودند ازپشت سرخنجرزدند.این نامردان کیها هستند کسانی که سنگ شریعیت غرای محمدی را درسینه می کوبیدند.شرمم می آید که بداخلاق ترین انسانهای جامعه ما که گذرگاه تاریخشان اززادگاهشان الی پایتخت کشوربویناک است واین مردم بیچاره وبی خبران ازانها اطاعت می کنند.     

 

 

 


بالا
 
بازگشت