خوشه چین

 

عیاران کاشف

عیاران کاشفان حقیقت اند آنها درکشف حقیقت حقیقت خودرا بیان میدارند.

بیگانگان به خاطرمنافع شان درکشورمان به سگهای وطنی ما نیازمند اند.چراکه سگهای افغانی خیلی وفاداردبه صاحبش میباشند.

هیچ کس یارمن نیست

آنکه هست یارمن، هوش من است.ازین خاطراست برای عیار میگویند هوشیار یاصاحب هوش.

کسی که هوش دارد هوشدار میدهد.دشمنی که قرنها برایت رحم نکرد ازین به بعد رحم نمی کند.چون مرض وبا درجانت عمل میکند مرض وبارا قرنطینه ازبین ببر ریشه اش را بکن.

دهن جوال را باید محکم گرفت

بن اول نظام حرامی نامشروع القاح کرد.

بن اول باید گل بدین را درنظام شریک میساخت بن اول باید طالب را از صحنه به عنوان نیروی ریزرفی ونیروی فشار حفظ نمی کرد.بن اول موجودیت احزاب چپ را پشت پا نمی زد.

قاعده جوال محکم گرفتن خالی ازمفاد است چیزی حاصل نمیشود.

دهن جوال همان بن اول است این تهداب را باید چپه کرد 

تهداب نو ازخشت نو باید زد.

هموطنان گرامی 

اول خودت را ازمرگ حتمی نجات بده زمانی که خودرا ثبوت کردی که هستی زبانت را هم نجات میدهی پس پیشنهاد میکنم که عجالتن ازجنجال زبان تیرشو(زبانت)ده هزار سال سابقه ریشه تارخی دارد اگرشاخچه اش ببرند ازریشه قوی تر میروید

کشورم چون قلب آسیا 

شریاناتش ازروغن خرافات بسته شده است 

هرگاه طبیب تلخ زمان وپرستارترش روزگار به علاجش نرسد.

آریانای بزرگ میمیرد.

سنگ گفت 

من سنگ هستم سنگین 

گل سنگ گلهای رنگین

بالانشین سرکوه گویم

خشم گینم خشم گین

شما سنگهای دیگر 

خودرا بسازید یقین

منم پاک بانهاد رنگین

ندارم باهیچ کدام کین

برنامه برون آرزآستین

همه را سربه سربمان

مرکب چین بر سر چین

برایت میسازم برنامه واحد

مانند گل سنگ رنگین

مرد مرداست هررنگ مرداست

سرخ وسیاوسفید زرد رنگ مرداس

حرکت عیاران 

حرکت عیاران به سوی آزادی واستقلال وطن است.

به منظور آبادی عمران کشورازطریق تسخیر کوه های بلند وآب های سرگردان جهت تولید برق وآبیاری دشتهای سوزان ومرفوع نمودن احتیاجات اولی وچرخانیدن ماشین آلات وتولید فراوان.

گرداننده 

گرداننده خوب می گرداند می چرخاند.

غلام دستگیر پنجشیری گرداننده خوب بود.

دراولین ورود درمعارف معارف را رنگ ورونق دیگری داد.

پشتوتولنه را انکشاف داد مبدل به اکادمی علوم نمود .

ازانجا برطرفش کردند درفواید عامه وزارت فواید عامه را مبدل به جنبش توسعه وانکشاف کارنمود فرهنگ کارداوطلبانه را به نفع کشور رواج داد

برای حاکم جنگ افروز 

میخ آهنی ساخت دست کاوه کاراست.

وبرای کوبیدن میخ گرز رستم

میراندن حق خدا است به خاطری که هست کرده است ونیست میکند.

حق با بنده هایش درهرموقفی که باشند نیست.

سیقل

هرگاه که دروغ نگفتی پس بدان که درزندگی شخصیتت روز به روز چون شعاع آفتاب بازتابش ازسطوح سیقل برخودت برمی گردد.

شمالی بزرگ:

قاتل تان درخانه خودت تان است.

نگویید که دست پاکستان است.

چرا؟؟؟؟؟؟؟شانزده سال ؟؟

پدرکشته راهمیش غلام کردند

تجربه ازبن اول گرفتیم 

مردماره سربریدند 

نامردماره دردهنش شرینی داد ند وبعد خط بینی دادند برایش ذهرجام نوشاندند

در تعلیم میدان دوچیز عمده بود.

اول اینکه عرق ریختی خون نمی ریزانی 

دوم اینکه درمقابل دشمن تاکه میتوانی هدف را خورد بساز.

این همه گرد هم آییها فیگور رفتنهای بدون عمل پاداشش چنین است.یکبارنه دوبارنه چندین بار عامل وحشت با داشتن پشتوانه معتبر جهانی بدون ترس همه کاررا انجام میدهد.

دربالای قبرت گریه هم میکند.

شتر دزدی میکنی خم خم میروی.

پهلوانی میکنی بدون تمرین.

جنگ میکنی حتمن چای را خورده..

بالآخره

بالآخره اقراردشمن را گفتم که گفت:

همین سرزمین تو بهشت روی زمین است.به هرذریعه ووسیله ای که باشد تو را به انقراض میکشانم.سرزمینت را(آریانای)بزرگ ازت میگیرم وقباله میگیرم.چنانی که درطی سالهای اخیر انجام داده ام.

بازهم درجوابش گفتم ماهم عکس العمل خویش را ازخانه خویش شروع میکنیم دروازه خودرا بسته میکنیم همسایه خودرا دزد نمیگیریم اداره (زنبورعسل )تیارمیکنیم ملکه انتخاب دردورملکه حلقه زده پهره داری میکنیم هرآن زنبورکه با روح بیگانه آمد کله اش را میکنیم.

عیاران کاشف

عیاران کاشفان حقیقت اند آنها درکشف حقیقت حقیقت خودرا بیان میدارند.

سگها

بیگانگان به خاطرمنافع شان درکشورمان به سگهای وطنی ما نیازمند اند.چراکه سگهای افغانی خیلی وفاداردبه صاحبش میباشند.

بیگانگان به خاطرمنافع شان درکشورمان به سگهای وطنی ما نیازمند اند.چراکه سگهای افغانی خیلی وفاداردبه صاحبش میباشند.

دهن جوال را باید محکم گرفت

بن اول نظام حرامی نامشروع القاح کرد.

بن اول باید گل بدین را درنظام شریک میساخت بن اول باید طالب را از صحنه به عنوان نیروی ریزرفی ونیروی فشار حفظ نمی کرد.بن اول موجودیت احزاب چپ را پشت پا نمی زد.

قاعده جوال محکم گرفتن خالی ازمفاد است چیزی حاصل نمیشود.

دهن جوال همان بن اول است این تهداب را باید چپه کرد 

تهداب نو ازخشت نو باید زد.

هیچ کس یارمن نیست

آنکه هست یارمن، هوش من است.ازین خاطراست برای عیار میگویند هوشیار یاصاحب هوش.

کسی که هوش دارد هوشدار میدهد.دشمنی که قرنها برایت رحم نکرد ازین به بعد رحم نمی کند.چون مرض وبا درجانت عمل میکند مرض وبارا قرنطینه ازبین ببر ریشه اش را بکن.

عار

فرزندان تان را آنقدر باوجدان تربیه کنید که وابستگی به دیگران را به خود عاربدانند.

هرگاه که دروغ نگفتی پس بدان که درزندگی شخصیتت روز به روز چون شعاع آفتاب بازتابش ازسطوح سیقل برخودت برمی گردد.

تجربه ازبن اول گرفتیم 

مردماره سربریدند 

نامردماره دردهنش شرینی داد ند وبعد خط بینی دادند برایش ذهرجام نوشاندند.

بالآخره

بالآخره اقراردشمن را گرفتم که گفت:

همین سرزمین تو بهشت روی زمین است.به هرذریعه ووسیله ای که باشد تو را به انقراض میکشانم.سرزمینت را(آریانای)بزرگ ازت میگیرم وقباله میگیرم.چنانی که درطی سالهای اخیر انجام داده ام.

بازهم درجوابش گفتم ماهم عکس العمل خویش را ازخانه خویش شروع میکنیم دروازه خودرا بسته میکنیم همسایه خودرا دزد نمیگیریم اداره (زنبورعسل )تیارمیکنیم ملکه انتخاب دردورملکه حلقه زده پهره داری میکنیم هرآن زنبورکه با روح بیگانه آمد کله اش را میکنیم.

افغانستان ملت نیست

افغانستان جمع از،خانواده اقوام وقبایل است.ماباید مدنی شویم وازجامعۀ مدنی به طرف ملت شدن برویم،جلسات اقوام وقبایل وروحانیون(لویه جرگه)به حاکمیت های دیکتاتوری وبنیاد گرایی رای میدهند.وبرای بوجود آوردن نظام های قاتل ویران گر ووطن فروش ممد واقع میشوند.تنها شرایط مدنی وجامعۀ مدنی به دموکراسی علاقه مند میباشد.     

 

 

 


بالا
 
بازگشت