خوشه چین

 

سران قبایل

 

لویه جرگه یعنی پایه های حمایتی حکومت های (عبد الرحمن خان نادرخان وووووالی اخیر)جرگه سران قبایل خان وملک روحانیون بوده ومیباشد.

عیاران نوین انقلابی وهواخواهانش جدن خلاف تدویر لویه جرگه است.درقاموس عیاران جوازنیست که برای مردم دروغ گفت.درطول تاریخ لویه جرگه هاحکومت هارا بر پایۀ فریب مردم ساخته اند.

تصمیم کنفرانس

تصمیم کنفرانس (بن اول) خلاف تمامی معیارهای ملی وبین مللی ناجایزناروا غیرمشروع بود.آوردن کرزی درأس حاکمیت ناجایز وناروا بود،خیمۀ لویه جرگه درصحن پولی تخنیک خلاف معیارها ی پذیرفته ملی وبین المللی بود.بدین حساب تمامی فاجعه وجنایاتی که جریان دارد نتیجه تصمیم غلط ونامشروع بن اول است.

اشتباه وغلطی را ازهمان آغازباید اصلاح کرد.این که یگان گرد همایی ها اینجا وآنجا به منظور لویه جرگه صورت میگیرد کاری است که به تداوم حماقت سازی کمک مینماید.درآتیه مشکل سازواقع میگردد.

الی مگراینکه حکومت موقت تحت نظر شورای ((ملل متحد))موظف به ساختارقانون اساسی بعدازعبور ازنظرشورای(نخبگان).حکومت انتقالی زمینه را برای انتخابات آزاد مساعد گردانند.

تدویرلویه جرگه 

نمایندگی ازعصرخردوانی میکند

عصرخردوانی،خرسواری سپری شده است گادی دوانی هم اهمیت خودرا ازدست داده است کنون عصرموترسواری موتردوانی ،طیاره سواری انترنت کامپیتوتروسایر وسایل تکنالوژی معاصراست.مردم درسیاست وارد است.نقص وفایده خودرا می فهمند انتخاب خودرا کرده اند که لویه جرگه حلال مشکل نیست به جز(شورای نخبگان وخردمندان)    

میدان بعدی

ازآستین مداری چیزنو بیرون میشود

میدان بعدی سیاست را نمیدانم ولی صحنه بیان میدارد که آقای حکمت یاربه سرنوشت ملا عمرواسامه بن لادن درگیرمیشود.حزب اسلامی وجمعیت اسلامی به سرنوشت حزب وطن مواجه میگردد.این بخاطری است که عربستان سعودی ومتحدینش به مریضی گرگ دچارشده اند دیگرتوان حمایه ازوابستگان خودرا ازدست داده اند.چنانچه که حزب وطن بی حمایه واقع گردید.

آقای حکمت یارچون(اسامه بن لادن ،ملا عمر) بهانه است برای اعمال سیاست دیگر.

تصمیم کنفرانس

تصمیم کنفرانس (بن اول) خلاف تمامی معیارهای ملی وبین مللی ناجایزناروا غیرمشروع بود.آوردن کرزی درأس حاکمیت ناجایز وناروا بود،خیمۀ لویه جرگه درصحن پولی تخنیک خلاف معیارها ی پذیرفته ملی وبین المللی بود.بدین حساب تمامی فاجعه وجنایاتی که جریان دارد نتیجه تصمیم غلط ونامشروع بن اول است.

اشتباه وغلطی را ازهمان آغازباید اصلاح کرد.این که یگان گرد همایی ها اینجا وآنجا به منظور لویه جرگه صورت میگیرد کاری است که به تدوام حماقت سازی کمک مینماید.درآتیه مشکل سازواقع میگردد.

الی مگراینکه حکومت موقت تحت نظر شورای ((ملل متحد))موظف به ساختارقانون اساسی  بعدازعبور ازنظرشورای(نخبگان).حکومت انتقالی زمینه را برای انتخابات آزاد مساعد گردانند.

میدان بعدی

ازآستین مداری چیزنو بیرون میشود

میدان بعدی سیاست را نمیدانم ولی صحنه بیان میدارد که آقای حکمت یاربه سرنوشت ملا عمرواسامه بن لادن درگیرمیشود.حزب اسلامی وجمعیت اسلامی به سرنوشت حزب وطن مواجه میگردد.این بخاطری است که عربستان سعودی ومتحدینش به مریضی گرگ دچارشده اند دیگرتوان حمایه ازوابستگان خودرا ازدست داده اند.چنانچه که ح

زب وطن بی حمایه واقع گردید.    

نماد احترام

نباید ازنمادهای احترام گوسالۀ کاپرک تیارکرد.طوری 

درقرأ وقصبات زمانی که گوساله شیر خوره می مرد.گاوشیری با مکیدن چوچه اش شیرمی فراورد.بدین حساب گوساله مرده را پوست کرده درمیانش کاه پرمی کردند.هنگام شیردوشی طوری گوساله مرده را برای ماده گاو بیچاره به نمایش می گذاشاتد گویاکه زنده است دهنش را درپستان مادرش تماس میدادند بدین سان شیر می فراورد.شیرش را می دوشیدند.

شخصیت های علمی وفرهنگی وآزادیخوا،پوستشهان هرکدام شان درذات خود نماد احترام هستند ومیباشند.اما اتفاقن اکثرن عمده بعضیها به ظاهر ((وطن دوست وآزادی خواه دراصل معامله گرواستفاده جو))از شخصیت های آزادی خواهان بعدازحیات شان استفاده ای افزاری مینمایند وازینخاطر میخواهند جای پا جهت منافع خودشان دریافت کنند.

تغیرناپذیر    

بلی!کنون ما درآن مرحلۀ ازسیاست قرارنداریم (52)سال قبل درصنف اولش شامل شده بودیم.هرحرف وواژۀ سیاسی که برای ماغلط یا درست تعریف میگردید.ازنظرما آیۀ تغیرناپذیرپذیرفته میشد.

کنون درصف (52)سال سیاست بعد ازگذشتاندن فرازونشیب ها پیروزیها وشکستها خطاها اشتباهات ودست آوردها دقیقن به این نتیجه رسیدیم که بهترین سیاست.عبارت از کشور آزاد بربنیاد خودآگاهی ملی،میتواند مارا به پای خود استاد نماید(ثبات)ضامن اتحاد مردمان ما است درآن وقت اداره بربنیاد(علم ودانش)35 ملیون انسان جامعه را ملزم به احترام متقابل میسازد.آنگاه است سیاست خارجی مایه ازسیاست داخلی میگیرد

نام اصلی کشورمان ماتمستان است بر غلط افغانستان میگویند.

درآغازمسابقه دوش صدها نفرشرکت میکند.مگرسرانجام سه نفر اول دوم وسوم میشوند.

درمسیرانتخابی ما علاقه مندان فراوان داریم یگان یگانش باما جوره میدوند

مادروطن گفتک:

برخیز فرزند من توخوت به پا ی خود استاده شو که دیگران را رهنما شوی.

همو افغانستان چطورجای خراب بود

زن ودختر پیروجوانش به عذاب بود

مجاهدطالب وداعش دروغ دشمن خدا

قتل عام وفاجعه همه آهنگ رباب بود

همه روزه تابوت روانه ای قبرستانها 

رنگ کفن پرازخون شهید ازگلاب بود

افغانستان به حیث کشورماتم سرا اساس گذاشته شده است.

بیگانه را که درخانه راه دادی!

دالر سبزرا به چه منظورمصرف میکند.؟

هم مالت را ببرد هم طرف خانم بنگرت وهم طرف دختر دراخیرخودت کاغذ مصرف.

همه آن حوادثی که درکشوردرجریان است علتش نادانی ماست.

نسل نو

آماده به سازندگی باش،ازجریانات استهلاک شده چیزی ساخته نشد.

گاوی که درزیرقلبه خو کند درهمان قریه ازخرید میماند هرکس فکرمی کند که باید به قصاب برده شود.

شاقل

شاه می بخشد شاه قل نمی بخشد

صاحب معامله همراه اسپش خورجینش وتایاقش دربازارمیرود.اسپش باید جوبخورد،خورجینش درجایی به امانت گذاشتن تاکه سودایی بخرد وببرد وتایاقش به منظورازشر یگان رهزن حفظ باشد.

هرکس شکایت ازگل بدین دارد.همین اکنون درافغانستان امریکا ومتحدینش حضوردارند دروقتش خدمات فراوانی برای سیاست غرب انجام داده است سیاست غرب چنین بود که اوضاع را درکشوربی ثبات بسازند زندگی مردم خراب باشد مردم مصؤن نباشد زمینه های فرارمردم را مساعد میگردانیدند،به کشتاراستاد وشاگرد وتخریب مکاتب وویرانی شهرها وقصبات فابریکه جات،تخریب بند وانهارازین قبیل فراوان مین گذاریها هاوان انداختن راکتهای مختلف النوع،بیم یک، سکرهای مختلف تحت امرش همه به راه انداخته شد.یعنی آقای حکمت یاربزرگترین خدمت را انجام داده است زمانی که امریکاییها خودشان دررأس تمامی فیصله ها قرارداشته باشند.کجای سوال نا حل شده باقی مانده است که بگوییم چه کاره است میگویند که شاه می بخشد شاه قل نمیدهد.

دعوای جمعیت وگل بدین را ما نمیتوانیم حل کنیم خودشان بعداززدوخورد زورخودرا معلوم می کنند.

چنانچه که درکودتای تنی،صحنه کشتی دوزن را ملا نصرالدین شاهدبود.

جنگ اقوام

جنگ دوحیوان برسرلاش خراست 

جنگ القاعــــده وملا عمـــــــراست

اختیـارجنگ ازدست دو رفیــق رفته 

جنگ همین اکنون میان دو برادراست

خلق افغــان را زاروغریب مانـــــده اند

این کارظالمانه ازجهــــان معتبـراست

جنگ فعلی خیلی مغلق وپیچیده افتیده 

ازاندیشه گرفته تابـــه اتم وسکـــراست

جنگ راجنگ اقوام برشمرددشمن صلح

خطای لفظی از(حکمت یار) رهبراست

جوانان

منزل ما خیلی ها دوراست 

سفر دوام دار ضروراست

آنکه نخواست مشکل اوست

تازه جوانان کم نه وفوراست

آفرین مرد عیار

اساس گذارمقاومت نوین پیروزی ازآن تواست.ثواب دین وآخرت ازان تواست.کشوری ک فردا نام میگیرد بدون شک که ازنام تو است.

لکۀ سیا

رهبر مثل صحن سفید میبــاشید 

قلب تپنده لرزان برگ بید می باشد

راه روان لکه سیـــاه ندارد درپشت

گل سفید ازبرای امیـــــــــد میباشد

سه منبع

به کشتارانسان پایان دهید

ایالات متحدۀ امریکا،اتحادیۀ اروپا،سازمان شانکهای،باید درعصرامروز تعریف ازانسان وآزادی انسان ارایه بدارند وبرای دفاع ازحق انسان مکلفیت های را مشترکن عهده دارشوند.تاکشتارهمگانی.

آزادی وانسان

آزادی وانسان دراسارت یک چند نفرسرمایه دارجان درآمده است

این هردوباید آزاد شوند.

آزادی وانسان را درعصرامروز به شیوۀ جدید باید ازمجاری منابع اکادمیک شناخت وبه جهان معرفی نمود

آزادی

آزادی راباید ازاسارت نجات داد

آزادی جوهرزندگی است

چنانچه که ویتامینهاباعث رشد ارگانیزم میگردند.

آزادی نعمت خداوندی است چون دست وپاسروگردن چشم وزبان گوش برای هرانسان داده شده است.

بدبختانه که آزادی درچنگ استبداد قرارگرفته است.استبداد جهالت خطرناک ازان استبداد سرمایه،استبداد سرمایه مجموع استبداد هارافی المجموع منحیث وسیله درگروگرفته به شیوه های گوناگون آزادیهای انسان را درمحاصره خود قرارداده است،ازان استفادۀ افزاری مینمایندوضعیت سیاسی نظامی واقتصادی شرایط فعلی جهان بیان گردرانحصارگرفتن آزادیهای بشریت ازطرف جهان سرمایه است.      

بایک گل بهارنمیشود

این بهاراست که جهان را گل وگلذارمیسازد.

یکی بهارخداوندی است که فصل اول سال است بعد ازمرگ زمستان وحشی سوزنده برای حیات دوباره طبعیت زاییده میشود.

دوم:بهارانسانی است که انسان ها شرایط دشوارآفریده شده ازماورای(جغرافیای سیاسی) را دراثرتفاهم وگویش جانبین وحل اختلافات ،بین هم صلح می آفرینند.صلح یعنی تسخیرساختن فضای وحشت جنگ به نفع انسان.درایجاد صلح همگراییها چون،یکجا شدن دوبیله دریا،به بزرگی دریا کمک می کند،صلح سوخت وساز هیلیوم وهایروجن،صلح ترکیب دوعنصراوکسیجن هایدرون مساوی به آب.

انسان های متکبرحق مبارزه را ندارند آنها مشکل آفرین اند.،عملی شدن صلح باخصوصیت اینکه پل باشی بین طرفین.

جهان متعرض 

جهان متعرض واشغال گر انسان فرومایه بد اخلاق کوچه بازاری وضعیف النفس را مزدور میگیرد.

چنان آدمی که در(دی ان ای)آثارازحس آزادی خواهی وجود نداشته باشد.شما مراجعه بکنید به سابقه ای اکثری شخصیت ها که درگرو بیگانگان قرارمی گیرند.بداخلاق بودند.

یعقوب لیث صفار

اگرکاوۀ آهنگرمرد میدان ومردن سخن بود،علتش این بودکه او متکی به خود بود.نان آورخانه وخانوادۀ خود بود.اگریعقوب لیث صفار،مرد میدان فاتح خراسان ازچنگال اعراب بود اواصلن مسگرونان آورخانه وخانوادۀ خود بود.اگرامیرحبیب الله نشان زن مرد میدان بود درزمستان هیزم فروش درتابستان انگورفروش ونان آورخانوادۀ خود بود.

وتوکی هستی؟

بزنید

امریکاییها دستهای مردم افغانستان را محکم گرفته است.

به اشرف غنی وتیم کاری اش امرمی کند که بزنید درروی این مردم.

شمال مانع حرکت به مقابل نمیشود.جریان آب مانع حرکت ماهی شده نمی تواند

چتلی

اصطلا ح فارسی دری مبدل به فارسی ودری نمیتواند که دراتحاد خلقهای ما صدمه وارد کند.

گردانندگان این چرخه هرچتلی که میخورند بخورند.اشتهای صاف برای شان میخواهیم.

بیایید که خلاف مسلک حرف نزنیم ونوشته نکنیم 

هرگاه حرفی از(فارسی دری) مبدل به فارسی ودری شده است طبعن که فورمول انگلیس است 

خیلی معذرت میخواهم بازهم معذرت میخواهم.انگلیس همیش پولی داده و(؟؟؟؟؟؟)کشیده این مفعولین تاریخ زیر هراسم ورسم درمقابل زانوزده اند.یا پوست کنده بگویم پروخوابیده اند.

بگذارید که تبصره را فارغ التحصیلان واستادان ادبیات بکنند آنها صلاحیت تبصره را دارند نه ما بخاطری که مسلک ما نیست.

میوۀ عیاری

به من گفتند که چه وقت میوه عیاری را ازدرختان باغ عیاران درسبد جمع آوری میکنی ودربازار عرضه میکنی.

گفتم که عیاران میوه ای شیرین بی جان نیستند هریک خودشان درختان متحرک باغ عیاران هستند هریک ازخود گلی دارند ورنگی دارند وبویی جمعن درزیبا یی باغ سهم میگیرند.ازحاصل پندارنیک گفتارنیک وکردارنیک شهروبازارخویش را باخون سردی تمام وتوضح محبت ودستان پاک مبدل به محیط انسانی میسازند.

خیانت

خاین را ازدور دسترخوانت دورکن ازکوچه ات ازقریه ات ازشهرت ازولایتت درچنگ عدالت بگذار آن که فردی خیانت کرده آن که ازنام قوم خیانت کرده آنکه ارنام حزب خیانت کرده آنکه ازنام (دین ومذهب)خیانت وجنایت کرده است دورش کن.

عیاران نوین انقلابی 

زمین نیستند که روشنی ازآفتاب بگیرند.

مهتاب وستاره نیستند که درشبهای تاریک زیبا معلوم شوند عاشقان معشوقه های شان را به مهتاب وستاره تشبه کنند.بلکه آفتاب هستند درخود میسوزند ومیسازند ارخود نورپخش میکنند که دیگران را مقبول بسازند.

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت