خوشه چین

 

تپۀ عیاران

 

تپۀ عیاران عیاران چه نام زیبا چه نام با مسمی  که ازآدرس امیرحبیب  الله خادم دین رسول الله برتارک تاریخ کشورمان حک زده شد.این نام یاد آورندۀ آزادی،خرد ورزی،آگاهی،ناموس داری صداقت،استقلالیت فکری وعملی،احترام متقابل به همدیگروشناختن انسان به حیث اصل تبارزمی یابد.ازین به بعد تمامی تلاش به این منظور صورت میگیرد که کشورما کشورانسانها است.درکشورانسانها جنگ منع است،کشورما ،کشورصلح است،کشورما ازصلح میزبانی وحمایت میکند.شما وسایل جنگی وتبلیغات جنگی تان را ازکشورما بیرون بکشید.

عیاران نوین انقلابی

قشر روشن فکررا درتقسیم دو می بینند.

صرف بد میگویند ومیشنوانند.صرف نیک میگویند ونیک میشنوانند.

اما قدرت سارندگی وفهم راه حل را کاملن ازدست داده اند.آنچه که میخواهند باید برای شان ازجانبی داده شود.

که بد ترین صفات اخلاقی وانسانی است.درحکمم 

شکل گیری احزاب

شکل گیری احزاب  وجبهات تحت ادارۀ اشغال درحکم تداوم جنگ(حفظ قوت های معادل).

یعنی این شاخ وبرگ آرایش برتداوم اشغال است ازیک وازطرف دیگرعمرجنگ را به درازا کشیده است.

طورعمده

خلق مقابل پرچم

کارمل مقابل امین

جمعیت وحزب 

گل بدین مقابل احمد شاه مسعود

اثرات منفی اش را نه تاریخ منکر نه منطق نه اخلاق انسانیت.

نشود که به هدف قلمم برابرشوی.

همان طوری که امیر حبیب الله خادم دین رسو ل الله نشان زن ماهربود هیچ تیرش به هدر نمیرفت قلمم من هم چنان به هدف میخورد.

اگرمرمی او حسدرا بی روح میساخت مگر قلم من گندگی روح پلید جانب مقابل را به معرفی میگیرد که جزازتاریخ پلید می گردد.

انگاره

کشورما انگاره گشته است مالک سرمایه تمامی چهارپایان خودرا،درانگاره رها نموده  است قچ باقچ جنگ دارد،گاوبا گاو خربا خر.هریکی پی مطلبی درنزاع بین البین اما زمین ما مبدل  به مخروبه شده است.  

ماباید میزبان    

طوفان درراه است

قبل ازینکه بیاید شمارا درخود ببپیچاند،وضعیت بعدازطوفان برای معلم انجنیر داکترووووضرورت پیش میشود.نباید ضایع شوید خودرا کناربکشید.

عیاران نوین انقلابی 

عیاران نوین انقلابی مجسمه پرست نیستند.ازملت ابراهیم خلیل الله هستند.مجسمه شکن اند.به جای مجسمه ها چهره های حقیقی را درپرکتیک برجسته میسازند.

 پندارنیک،گفتارنیک ،کردارنیک

مغزسرد،قلب گرم،دستان پاک

شجاعت دلاوری،حکمت ودانش،پرهیزگاری

درمجموع عناوین مضامین اند که شاگردان درمکتب عیاران نوین انقلابی شهادت نامۀ انجنیری را اخذ جامعه را شکل وسامان میدهند.

تصاویر

عیاران نوین انقلابی برای برامد چهره های جدید سیاسی ازمیان نسل جوان سرمایه گذاری می کند.

تصاویرمشکل را حل نمیکند،نه اینکه حل نمیکند بلکه برپیچیدگیهای سیاسی می افزاید.به خاطری که تصاویر ذاتن خود شان درزمان حیات شان بخشی ازمعضلات وجنجال سیاسی بوده اند.شرایط موجود شخصیت دیگری برای سازماندهی روند آینده می طلبد این شخصیت های سیاسی درجامعه موجود است خودرا درپروسۀ فعالیت سیاسی برجسته میسازند

کنون نسل جوان میداند

کنون نسل جوان میداند که نسل کهن  عمده روشن فکرش بنابه همان تعریفی که پیرامونش شده است(خصلت ارتجاعی)را به خود گرفته است .

خود آینده ساز هستید  درفکرسازماندهی خو برخیزید.

اگراینها طبیب می بودند سرخودرا تداوی می کردند.

تجلیل ازبیست وهشتم اسد به عنوان استرداد استقلال کشور حماقت بیش نیست.

همین لحظه کشورم دراشغال امریکا است.

از بهر آینده نیاز است تا با گذشته وداع کرد

( س. ا. ایسینین )

برگردان از روسی

فهمیدید.

گذشته تان برای شما پارچه ناکامی داد.یاخودت درس خوان نبودی یا استادت درس غلط داده بود.

ارگ مقام بزرگان (قوت قانون)اراده برحق مردم خادم مردم است.

حرف عیار خواب برده را می کند بیدار.برخیز که عالم به ناله آمده اشک ودیده های مظلومان دوباره شکل ژاله آمده.

سیلاب خشم خلق پشت دیوار(ارگ نیست) (کندواله)آمده.

نسل جوان برخیزکه آینده به کامت است

برخیز که اداره ومسولیت به نامت است

پندارنیک گفتار نیک کردار نیک ملکیتت

خودت صاحب اراده دست وپایت غلامت است

ارزش انسان درافغانستان 

یک دالر مساوی به دوشهید

دانشمندان ازطریق آموزش الفبا مشهورجهان وانسانهای مفید میشوند.

غارت گران ملیونر ازطریق دزدی بوت وآفتابه مسجد مشهورجهان ومضرجامعه میشوند.

زنده گی داد وستد است

زندگی بین شدونشد است

آینده تداومش نتیجه ازتجربه

ماضی وحال بود وشد است

فکرتان باشد 

درشطرنج سیاسی دوستم وگل بدین بالآخره اسپین خواهند شد تحلیلش را جمشیدی صاحب میفرماید.

با الهام ازشعرسلیمان لایق

بگو به آنان که جشن خون آتش برپا کرده اید

من مخالف آن طرز فکر کشتارخلق روزوشبم

مرابه روح آن سپاه آزادی(یعقوب لیث)قسم 

کفایت میکند قرنها غلامی که من به عربم

طعام خانه پولی تحنیک

درطعام خانه پولی تخنیک افراد وابسته به تمام جریانات سیاسی وافراد انفرادی(محصلان)نان میخوردند.

اما افکار واندیشه علیحده قانون برای همه حق مساوی داده بود.

همان محصلان دوران جوانی احساساتی مست ودیوانه کنون پیرشده اند وموی سفید هریک طرفین دارای دست آورد مثبت خیلی ضعیف دست آورد منفی فراوان میباشند.

درحفظ حفظ اندیشه های تان کوشاه باشید(قانون)را درسطح کشور(طعام خانه)بسازید.طبق آن همه گذشته تان را فراموش کنید

انسانیت تان راحفظ ازاندیشه تان دفاع انسانی بکنید

بیایید که همه انسان باشیم 

کودتای سفید خوب تراست ازکودتای خونین.

باهرچیزی که گرفتند باهمان چیزواپس میدهند.

بادموکراسی گرفتی با دموکراسی ازت میگیرند با دروغ چال وفریب گرفتی بادروغ وچال وفریب ازت میگیرند.

ما علاقه مند به دموکراسی هستیم.دردموکراسی انسانیت عملی میگردد.

خوشبختی چراغی است که درآشنایی به آن ملیون ها چراغ دیگرروشن میگردد.

خوشه چین

عیارات نوین انقلابی به هیچ وجه مزدوران خوب نمیشوند.

مگرمیشوند همبستگان خوب شریف صادق برمنافع متقابل.

مردم شرافت مند کشوراین نظام ظرفیت آن را ندارد که پسران تان بخاطر آنها تلف شوند.

آدمیت وانسانیت دراداره وسیاست(آگاهی وخرد ورزی)جایگاه بس بلند دارد نه قوم برتربلکه (بهترین)انسان.

ما همه انسانیم نسل آدم ازیک خاندانیم 

اهل خراسانیم بافرهنگ وهوشیارباوجدانیم.

فرق نمی کند سه نام داریم آخرش افغانیم

هرچه که هستیم برتر(نه)بهترین انسانیم

وطن دارانم مرا دوست خود به حساب می آورند.بلی مه دوست شیرین ونمکی روغنی نیستم که فردا به امراض کشنده گیر آیی.من دوست تلخت هستم که فردا ازصحت کامل برخوردارمیشوی.

وطن دوستان حقیقی چوب هارا تراشیده بمانید که خاینین به ایمان عقیده آزادی وناموس وطن به آن ضرورت پیدا کرده اند.

فرداروزش آمدنی است کابل پروان بگرام وکاپیساوبامیان وبلخ وهری را بومیهایش باید اداره کنند.

هموطنان عزیر همین لحظه من درافغانستان هستم.افغانستان میدانی یانه؟افغانستان یعنی خانه ام لانه ام کاشانه ام عزتم آبرو امو

درجنگ جانب مقابل میزند که بمیری.

پروای چشم وگوش گلو بینی ندارد.

دشمن با وسایل وطنمه گرفته است میخواهد که فاقد نفوس کند.

وسایلش (مجاهد ، طالب،القاعده وداعش)باچهره خودم لباس خودم فرهنگ وعقیده خودم که شناخته نشود.

به مه گفتند که راجع به همه کس انتقاد کردی راجع به حکمت یار چیزی نگفتی.

بلی حرفهای مان برای فردا هست.

گرچه آقای حکمتیا ر مهره اصیل ویرانگری وتخریب کشور به نفع بیگانه بوده نسبت به هرکس دیگر فعال قوی بود.

کنون با تعویض موقف ازحالت مخفی علنی تحت عنوان مصالحه عرض اندام کرده است.

دیده شود که درآن وقت مسلحانه اعمال زشت ونا روا درمیدان جنگ ونبرد(دوابرقدرت)درخشید.بببنیم که درمیدان مصالحه چگونه می درخشد.امید که اندیشه اش را با جنگ قومی مذهبی وزبانی مخلوط ومرکب نسازد.

اگرچنین شد خیلی خطرناک است دامی که انگلیس ازقرنها بدینسو هموارکرده است.

پیاز

پیاز سرودم وپوست دارد.

کشورما پیازگشته است.

امریکا،سر(دولت)دم (طالب)پوست (مردم)را بریده روان است تاکه دیگ خودرا درآتش منافع پخته کند.

چپ

چپ(یعنی حزب دموکراتیک خلق افغانستان).باتمام خطاها واشتباهاتی که داشت میخواستند امتیازات را ازورای خدمت گذرای به سوی ترقی وانکشاف به نفع کشورخویش باخود داشته باشند.

رشوت ودزدی وفساد غضب دارایی های عامه وافراد درمیان نبود

دزد

دزدانی که کشور(آزادی واستقلال)مارا دزدیدند می شناسید؟

معرفی کنید.سرخرچپک سوارش کنید دررویش ذغال ولای بشقید.

 

سه جنایت نا بخشیدنی

یک-ازنام خدمت به (انسان)عمل ضد انسانی.

دو-ازنام اسلام اعمال خلاف شریعت اسلامی.

سوم:دموکراسی(اراده وخواست آرای مردم)خلاف قانون عمل کردن.

مسیر عیاری سفر عشق است.

جگرشیرنداری سفرعشق مکن

خنجر تیزه به دورکمرانداخته ای

به آرزورسیدن دست به دعا نمیشود.

تفکر چشم دست وپا ازقبل خدا برایت بخشیده است.

تلاش را فراموش نکن

گول درآخرین دقایق به ثمرمیرسد.حوصله مادرپیروزی است.

پس عیاری عادت کن.

ظالم ترین انسان(حیوان)را ضعیف ترین آدم ازپس سر گردن می برد.

درکشورم درمقابل فلسفه خدمت به انسان (انسان زحمت کش)خیانت کرده بودند.

درکشورم درمقابل احکام الهی وشریعت غرای محمدی خیانت می کنند.

کشورمن کشور انسانها است.

درکشورم خون جاری است این بی وجدانها غسل خون میگیرند.

عیاران پدرام را هم درجایش می نشانند.برای احدی گک خیل ها هم اجازه تبلیغات خصمانه شیطانی دورازکرامت انسانی را نمیدهند.کشورمن کشورانسانها است.

درهمین شرایط به نمایندگی ازحزب مادر یگانه کسی که حرف اول میزند خودم هستم.دیگران منتظر معامله.

ندارم میدانی پیسه ندارم پیسه ندارم 

ندارم درجرم وجرایم حصه ندارم

خاطرم جمع است وجدانم راحت.

راجع به محاسبه داستان قصه ندارم.

 

 

 


بالا
 
بازگشت