بصیرهمت

  

وضع امنیتی افغانستان از آیینه "سیگار"

روزنامه نیویارک تایمز

راپور" سیگار" - 30 اکتوبر  -2017

 

قوماندان ارتش امریکا در افغانستان، تصمیم گرفته است تا ارقام مربوط به چگونگی وضعیت تجهیزات، روحیه رزمی و تلفات نیروهای قوای مسلح افغان را مخفی نگاه دارد .اعداد و شاخص های مربوط را که در راپور اخیر سیگار به نشر رسیده بنا بر تقاضای مسیولین امنیتی افغان یا انها را سانسور نماید و یا به نشر نرساند . ارقام و شاخص های که باید مخفی نگاه داشته شوند، شامل تعداد و کمیت اردو و پولیس افغان ورقم دقیق تلفات این قوتها است.

جان .اف.سپوگا ،بازرس ویژه امریکا در امور افغانستان در زمینه واقعیت نگران کننده تلفات و روحیه رز می و قابلیت دفاعی قوتهای افغان چنین میگوید : "افغانها میدانند که وضع چگونه است، طالبان نیز از وضعیت بخوبی اگاه اند ،نظامیان امریکایی نیز میدانند که درافغانستان چه وضعیتی جریان دارد . انهایی که نمیدانند در افغانستان چه وضعی است ،مردمی اند که مصرف این جنگ را میپردازند .".(منظور اقای سپوگا،مالیه پردازان امریکاست که از وضعیت سیاسی – نظامی افغانستان اگاهی دقیق ندارند .مترجم)

معلومات در مورد چگونگی وضعیت نیروهای افغان، صرف یکبار در 2015، زمانیکه اداره قصر سفید در زمان ریاست جمهوری اوباما خواست تا وضعیت جنگ را دقیقتر مجسم سازد، ارایه گردید .مگر بعدا دوباره ارایه ارقام و شاخص های بیانگر واقعیت امنیتی در این کشور مخفی نگاه داشته شد. زیرا افشای ارقام تلفات ، فرار ، مورال  و سایر واقعیت های  جنگی را خطر جدی بر روحیه و مورال قوتهای افغان و امریکا میدانند.

ارقام و گذارشات که در راپور اخیر سیگار واداره مسیول سازمان ملل ،یونما،  ارایه گردیده تا حدی بر چگونگی وضعیت امنیتی و موقعیت رزمی و امار تلفات نیروهای رزمی افغان روشنی می افگند:

از اغاز سال 2017 ،تا تاریخ 8 ماه می ،یعنی در طی چهار ماه ،2531 تن از نیروهای افغان کشته و به تعداد 4238 تن دیگر زخمی گردیده اند،که  بمقایسه سال قبل این رقم ازدیاد یافته است . چنانچه در تمام سال 2016 تعداد کشته شده گان به 6700 تن و زخمی ها به 12000تن میرسید .افزایش تلفات در صفوف قوت های مسلح افغان، باعث تضعیف جلب و جذب به صفوف این قوتها و کاهش پیوستن داوطلبانه افراد به این نیرو ها گردیده است . با وجود اینکه کمیت 6فرقه نظامی از لحاظ سلاح و مهمات و سایر نیازمندی های جنگی از 42 فیصد به 86 فیصد ارتقا یافته است و کیفت تسلیحاتی این قوتها در برابر تکنولوژی نظامی طالبان بمراتب در سطح بالا است، مگر طالبان توانسته اند اراضی بیشر  را تصرف نمایند و وضع را بیشتر متشنج سازند .

گذارشها و ارقام ارایه شده نشان میدهد که :

از سال 2015 الی نیمه سال 2017،حاکمیت دولتی در ولسوالی ها و قریجات افغانستان رو به کاهش است . بر اساس راپور وزارت دفاع امریکا، الی اگست 2017 ، صرف در حدود 56.8 %از 407 ولسوالی افغانستان در کنترول ویا نفوذ حاکمیت دولتی است.طوریکه:

الی ماه اگست 2017، از جمله 407 ولسوالی شامل 34 ولایت ،به تعداد 231 ولسوالی تحت کنترول ویا نفوذ دولت  و به تعداد 54 ولسوالی در تحت کنترول و یا نفوذ طالبان قرار دارد .و کنترول 122 ولسوالی دیگر دست به دست دولت وطالبان در تغیر است .

براساس ارقام ارایه شده در راپور سیگار، در حدود 3.7ملیون نفوس افغانستان تحت کنترول مستقیم و یا تحت نفوذ  طالبان قرار دارد . کنترول و نفوذ  طالبان در ولایات ارزگان هلمند و قندوز بیشتر است .

تلفات نظامیان امریکا در پهلوی نظامیان افغان نیز در حال ازدیاد است . از جنوری تا اگست امسال، 2017، به تعداد 10 تن از نظامیان امریکایی کشته و 48 تن دیگر زخمی گردیده اند . در حالیکه طی ششماه سال 2016، 7تن از امریکایی ها کشته و 22 تن دیگر زخمی گردیدند .

تلفات افراد ملکی  نیز در حال افزایش است . مطابق ارقام ارایه شده از جانب یونما :

از جنوری تا اخیر سپتامبر امسال،2017،به تعداد 2640 تن از افراد ملکی کشته و به تعداد 5379 تن دیگر زخمی شده اند .بنا بر گذارش یونما در نتیجه شدید حملات نیروهای هوایی امریکا و افغان در سال 2017 ،52 % تلفات افراد ملکی ازدیاد یافته است .

در نتیجه تشدید عملیاتهای هوایی امریکا و افغان، رقم تلفات غیر نظامیان طی نه ماه سال 2017 ، 52 فیصد بمقایسه نه ماه  سال گذشته افزایش یافته است . چنانچه از جنوری تا سپتامبر سال جاری به تعداد 2400 حمله هوایی توسط قوای امریکا در کشور صورت گرفته است.  سیگار تلفات دقیق غیر نظامیان را ارایه ننموده است .

مشکل قوتهای افغان و امریکا در عملیاتهای نظامی تنها حمله طالبان و سایر گروپ ها در صحنه های نبرد نیست ،قوتهای افغان و امریکا از جانب پرسونل خودی نیزمورد حمله قرار میگیرند  . چنانچه از جنوری تا اگست سال 2017 ،54 حادثه حملات خودی از جانب سربازان قوای مسلح بر علیه پرسونل خودشان و از داخل صفوف خود این نیروها صورت گرفته است . در ششماه اول سال جاری به تعداد 97 تن از افسران و سربازان قوای مسلح از جانب  پرسونل داخل این قوتها کشته و 50 تن دیگر زخمی  شده اند .

مشکل دیگر، مشکل رقم بزرگی از سربازان خیالی در اردو و پولیس افغانستان است که جز نام و شهرت شان در لست و دستبرد معاشات و امتیازات انها توسط مسیولین، از وجود فزیکی انها خبری نیست . ار قام که الی اخیر ماه اگست 2017 گذارش شده در حدود 10 هزار تن از پرسونل وزارت دفاع و 41 هزار تن  از پرسونل  وزارت امور داخله وجود فزیکی نداشته اند .   

براساس راپور وزارت دفاع امریکا  که در اگست امسال ارایه گردیده

واشنگتن از سال 2001 تا کنون بیش از 5.6 ترلیون دالر در جنگ افغانستان، عراق، سوریه و  پاکستان بخاطر مبارزه با تروریزم  بصرف رسانده، مگر این مبارزه دوامدار با این مبلغ هنگفت جز ادامه و تکرار  خشونت وکشتار، در برابر خشونت و کشتار ،ایجاد گروپ های جدید تروریستی و توسعه تروریزم نتیجه دیگری نداشته است . ودر عوض محو تروریزم ، بر عکس انرا توسعه داده است .این همه ناکامی مبارزه در برابر تروریزم یک نتیجه دارد  که ما نمیتوانیم صرف با جنگ و کشتار تروریست ها ، تروریزم را نابود سازیم .ادامه  نظامیگری و حضور بیشتر و دوامدار قوتهای کشور های مداخله گر در کشور های مختلف ، باعث تنفر بیشتر مردم عادی بر علیه این قوتها گردیده ،مقاومت در برابر این نیروها را بیشتر ساخته است .  

همین اکنون قوتهای رزمی و نیروهای اموزش دهنده امریکا در 130 کشور جهان موجود است، مگر این قوتها نمیتوانند ثبات و امنیت را تامین نمایند و تروریزم را محو نمایند.

اعزام بیشتر قوتها به افغانستان و ادامه حضور دوامدار نیروهای امریکایی در افغانستان شاید در اموزش فنی و نظامی ، مورال رزمی قوتهای افغان کمک نماید .مگرستراتژی مبارزه بر علیه تروریزم و ایجاد ثبات در افغانستان ،طی مدت 16 سال ،  در تامین صلح وثبات ،ایجاد یک اداره دولتی نیرومند و عاری از فساد ،کاهش اختلافات قومی ،محومواد مخدرناکام بوده است و ادامه توسل به نظامیگری در این کشور با چنین شیوه ای که تا کنون دنبال گردیده جز ناخشنودی بیشتر کشور های همسایه و قدرت های ذینفع منطقه ، از جمله پاکستان و ایران،روسیه و چین ،نتیجه  دیگری نخواهد داشت. پایان

 

 


 

 


بالا
 
بازگشت