سنجر غفاری

 

شطرنج بازی روسیه با مهره امریکايی (حامدکرزی)طلوع ،یا غروب خونین

 

آشیانه ای عقابان ، لانه ای بوم و کفتارنخواهد ماند !

حفظ دشواری ها ی  تحمیل شده کنونی بوسیله همسایه ها ، قدرت های منطقوی و بین المللی، دوامش را بر مردم  افغانستان ابدی نخواهند توانست ، چونکه آتش و پطرول ( طالب و داعش) را  خود خوددرآغوش  دارند، فراموش ننمایند که همه باهم  در گیر یک بازی استراتیژی  (جنگ سرد ) شدند، بنیادگرایان بین المللی را باهم ساخت و بافت دادند،هسته های باندتیزم و تروریزم را ایجاد، رشد وتقویت نمودند، بعدآ علیه همدیگر به رقابت و لجاجت متوصل گردیدند،انچه روا داشتند برملت ما بوسیله این باند های پرورده شده شان عملی کردند، در فرجام همه باهم متحدانه فریاد زدند که گرگ آمد،(تروریزم بین المللی)؟، بعدآ صف بندی های استخباراتی، سیاسی، تدارکاتی و اقتصادی این دو قدرت بین المللی منجر به سوقیات و لشکر کشی نظامی، اشغال پنهان و اشکار درجغرافیای  جیواستراتیژیک ، جیو پولتیک منطقه ، ( افغانستان ) گردید،بنآبرین نبایداین قدرت ها در رابطه به ایجادو مدیریت بحران ،که زاده و پرورده اهداف استراتیژیک شان بوده و است ، ذیک ذاک بروند؟    تصمیم و تلاش ناعاقبت اندیشانه رهبران اتحاد شوروی سابق (هجوم وترک نظامی افغانستان) منجر به اضمحلال  بلاک سیاسی ونظامی سوسیالیزم ، بلاک ضد ناتو با حضورنظامی  درافغانستان گردید، فرزندان مردم افغانستان همه  قربانی اهداف این دو پیمان گردیدند، این است واقعیت تاریخ  ، قربانی بدون هدف ، استعمال استعمارسرخ و سبز،  پاداش مردم افغانستان ،( تروریزم بین المللی)

باید که مردم ما بیدار می شدند،؟ شدند،اما متاسفانه برای تخریب اساسات قدرت و استحکام منافع و منابع ملی شان،برای یک اشغال دیگربا آغازجنگ های تنظیمی ،سیاسی، قومی ، سمتی، لسانی و مذهبی ، شکل گیری و ظهور طالبان ،حضور نظامی امریکا در منطقه به منظوررسیدن به اهداف استراتیژیک اش علیه چین ، روسیه، ایران در منطقه، شکل گیری مثلث استراتیژیکی روسیه هند ایران ، چین ، پاکستان و انگلیس فرصت ای بود تا امریکا و متحدین ناتو، ازشکل گیری  این مثلث ها در منطقه ، طالبان را یک وسیله ای موثری در بازی بوسیله پاکستان ، سعودی ، امریکاو انگلیس قراردادند ، همچنان جبهه شما به حمایت مثلت روسیه ، ایران و هند در تقابل علیه طالبان قرار گرفتند ، هیزم جنگ فرزندان مردم ما شدند، نتیجه ؟  حضور نظامی امریکا تحت زعامت جناب حامد کرزی رنگ و رونق یافت ، ستون های منظم جنگ  جبهه يی ، که بوسیله دو مثلث نیرومند حمایوی کشور های منطقه ایجاد و رهبری میگردید ،همچون آسمان خراش های نیویارک درهم ریخت ، ملا محمد عمر آخند و خسران خیل عربی اش بن لادن ،که مرد میدان سرنوشت استراتیژیکی چهار ضلعی امریکا، انگلیس،سعودی و پاکستان بود به سوراخ ها جهت آغازیک مرحله دیگری بازی متواری گردانیده شدند، احمد شاه مسعود قوماندان مقاومت ضد طالبان که درعقب اش مثلث روسیه ، هند و ایران را داشت در دل خاک مدفون گردید، افغانستان و مردمش تحت قیادت جناب حامد کرزی زیرشعاع نا معلوم آفتاب دموکراسی، حقوق و آزادی زنان و اطفال ، برگشت ثبات واستقرار نظام قدرتمند ملی و مرکزی  چشم بسته دعوت  گردیدند، چهار ده سال تمام حامد کرزی به استخاره جناب مجددی پیر آزموده شده استعمار انگلیس به جنگ و مقاومت علیه تروریزم بین المللی که ملا محمد عمر، بن لادن و گلبدین حکمتیاربه محرکین و صدر نشینان تروریزم بین المللی مبدل شدند، به اتکآ و حمایت بیدریغ ، استخباراتی ،نظامی  و مالی امریکا و متحدین شان ، که در هر حرکت و عمل علیه این  تروریستان بین المللی فرمان  تائیدی شورای امنیت سازمان ملل متحد را به همراه داشتند،چی ویرانگری ها، مداریگری ها و خونریزی های نبود که ننمودند، مدیای بین المللی این شهکاری حیات حاکمیت حامد کرزی به دمستان گردن کلفت اش را ثبت آرشیف شان دارند، ملیونها افغان آواره دیار غربت و ملیونهای دیگر شهید ،معیوب، گردیدند،لشکر یتیم و بیوه زنان به بزرگترین فرقه های رنج ودرد ملی ، دست خوبی است که بوسیله حمایت گردن کلفت ها ّ این دوستان جناب کرزی نصیب ملت ما گردید، بعدآ حضرت مجددی با حامد کرزی استخاره و مشورت نمودند تا دومین مغز متفکر دنیارا جانشین پیش برد اهداف بعدی شان بدارند، کنون همه چیز عیان است نه ضرورت به بیان ،  جناب کرزی در بازی شطرنج  با روسیه خود مهره امریکائی بودن  ودست آورد های مشترک شان را فراموش شده میدانند، واقعیت تشخیص مردمش را نیز نادیده گرفته اند،هیچگاه سیاه ، سرخ شدنی نیست ، نقش کرزی در این بازی شطرنج با روسیه طلوع افتاب خونین دیگریست نه غروب ، روسیه  ضرورت دارد تا از هرمهره ای جهت رسیدن به اهداف شان استفاده بعمل بیاورند، ولو که حکمتیار باشد ، اما دشوار این است که بازهم تراژیدی بار است، فرزندان مردم افغانستان، هیزم حتمی این حمام خون میگردند.، جناب کرزی به تعهدش استوار، مهره بازی اجنبی بوده و باقی خواهند ماند.  

 

 


بالا
 
بازگشت