سنجر غفاری

 

 دیدارداکترعبدالله از مزارشریف

جادوی اشرف غنی، یا منتراستادعطا

دا نظام په چف ، او منترکي ،اساس گذاری شوی دي !

  داکتر اشرف غنی از تیم تحول وتداوم ، کاندید مستقل ،  براساس استخاره جناب حضرت صبغت الله مجددی ، داکتر عبدالله عبدالله از تیم اصلاحات و همگرائی کاندید جمعیت اسلامی، به حمایت استاد عبدالرب رسول سیاف  به دوردوم انتخابات ریاست جمهوری به آرای مردم مراجعه نمودند، دور نخست که بتاریخ ۱۶ حمل ۱۳۹۳ صورت پذیرفت ، هردو کاندید بربنیادقانون اساسی کشور معیار معینه آرای مردم را کسب نکردند، در حالیکه ستاد انتخاباتی تیم اصلاحات و همگرائی داکتر عبدالله را برنده دور نخست میدانست ، اما انتخابات به شکل معجزه آمیز آن به دور دوم کشانیده شد.نا گفته نباید گذاشت که جناب حامد کرزی  رئیس جمهور قبلی که دوره ریاست جمهوری شان به پایان رسیده بود،کاندید مستقل انتخابات ریاست جمهوری بعدی، داکتر اشرف غنی را به پست ریاست جمهوری حمایت و انتخاب کردند،  دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بتاریخ ۲۴ جوزای ۱۳۹۳ تدویر گردید، طالبان این انتخابات را نپذیرفتند و تحریم کردند ،همه بیاد داریم که اعلان  نتایج دور دوم انتخابات ماه ها طول کشید،چونکه در دور دوم نتایخ انتخابات بکلی فرق کرد، کمسیون مستقل انتخابات اشتراک کننده گان در انتخابات را نسبت به دور نخست یک ملیون بیشتر اعلان نمود، و داکتر غنی را پیروز انتخابات دانستند، اما داکتر عبدالله و تیم انتخاباتی شان با اعلام تقلب و درخواست  مداخله سازمان ملل متحد را نمود، اسناد ومدارکی را منتشر نمود وارتباط خویش راباکمسیون انتخابات قطع کرد، رئیس کمسیون مستقل انتخابات نیز تقلب در انتخابات را پذیرفت، اما منطق زمان و حکم قانون اساسی کشور را که وثیقه ای ملی است ، همه پامال نمودند،چف و کف وضوشکستگان تاریخ خونین کشورما کارا نیافتید، بلاخره جان کری وزیرخارجه وقت امریکا همراه باچند پاکت دودی وشویست خاص ، سازش وآمیزش معشوقه های کرسی ریاست جمهوری موفق گردید تا جن گیری و رامش گری رابالای جناب داکتر عبدالله و اعضای تیم شان که نتایج دور دوم انتخابات را نپذیرفته ، یک کودتا علیه آرای مردم می شماریدند، با وجود آن حاضر به تشکیل حکومت وحدت ملی با جناب داکتر اشرف غنی شدند،  ۲۱ سپتامبر  ۲۰۱۴مطابق به ۳۰ سنبله ۱۳۹۳سرویس خبری  بی.بی.سی  .« نامزادان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان موفقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان را امضآ کردند» این خبر را نشر نمودند، اشرف غنی احمد زی و عبدالله عبدالله امروز ۳۰ سنبله در ارگ  ریاست جمهوری این سند را امضآ کردند، بر اساس این موافقتنامه نامزادی که بیشترین رای را بدست آورده ، رئیس جمهورخواهد شد و پست ریاست اجرائی در اختیار تیم نامزد دیگرقرار خواهد گرفت.برگذاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی ، اصلاح نظام انتخاباتی ، ایجاد پست ریاست اجرائی ،تفکیک کابینه و شورای وزیران، مواد عمده و تعهدات نظام وحدت ملی خوانده شده است ، اما این همه اجراات و تشکیل نظام وحدت ملی شامل مواد وحکم قانون اساسی کشور نمیباشد، بدین اساس گفته میتوانیم که خشت اول گرنهد معمار کج ، تا ثریا رفته این نظام کج ؟ 

هدف اساسی تحریری فوق این است که نظام وحدت ملی بنیاد حقوقی نداشته ، بنآ که توکل به خدا هم نیست، بهترین اش باید گفت که یک چوکی و دو..... هم نیست ، اکنون اوضاع نا بسامان سیاسی و نظامی کشور بیان این واقعیت را می نمائید که یک چوکی و صدها ...... در نظام کنونی حاکم برسرنوشت ملی چشم دوخته ، فقط جادو و منتر ها است که گاه رهبران و تشکیل دهنده گان نظام به اصطلاح وحدت ملی باهم دشمن خونین ، گاه هم دوستان دیرین میشوند، واقعیت این است که همه  اعضای تشکیل دهنده این دو تیم انتخاباتی که روی تشکیل حکومت وحدت ملی بوسیله فشار امریکا توافق نامه سیاسی را امضآ نموده اند هریک به نوبه خویش یک رهبر و رئیس جمهورهستند، تشکیل ائتلاف های گوناگون اعضای متشکله این دوتیم به خواست وسلیقه شان ،اتکآ و دامن زدن به قوم گرائی و تقسیم و تشویق ملت به قوم و قبیله خاص شان ثابت میباشد،عامل بنیادی ایجاد ناباوری های ملی ، نفاق و انارشیزم ، تداوم فسادگسترده اداری،رشوه واختلاص، غضب دارائی و ملکیت عامه،ثروت اندوزی ، نقض قانون اساسی  وسایر قوانین در کشور گردیده ، مردم ما ازمزایای اساسی یک نظام متکی به اراده ملی و قانونی برخوردار نیستند، تشدید ناامنی، گسترش جنگ وساحه نفوذ مخالفین مسلح ، تشدید نفوذ استخبارات همسایه ها بر اساسات نظام کشوری و حیات مردم ما ، وابسته به این همه عاقبت نا اندیشی های مسولین برجسته و افراد کلیدی نظام موجوده بوده، فرزندان مردم ما درقوای مسلح کشورازبدرتآسیس این نظام الی امروز قربانی اهداف نابکار و خودخواهی های این دولتمردان وابسته به اهداف بیگانگان شده ، ناباوری ملی ، قوم پرستی،تفرقه افگنی های سیاسی ، و بلاخره سازمان دهی دسایس و بازیهای سیاسی و بدنام سازی همدیگر به انواع مختلف آن ادامه داشته، واقعآ که خواب از چشم مردم ما پریده، همه درجستجوی یک راه سازش و آمیزش هستند که هیچ نمی یابند،  واقعیت امر این است که مردم بالای هیچ یک از این استعمال شده گان شامل نظام کنونی اعتمادندارند، از رئیس جمهورگرفته الی معاونین و اعضای تیم شامل در نظام  ، به همین ترتیب رئیس اجرائی ،معاونین ، رهبران جهادی و قوماندانان ، اعضای مجلیسن، والی ها وهمه اراکین دولتی به قوم و تبارخاص اتکآ نموده اند و همه مردم را سپر ووسیله شان تصور دارند؟ خلاصه باید گفت این چی شوریست که درارگ و وطن  می بینیم؟ بنابراین اگر به اشتباه نرفته باشیم ،از تحلیل و تجزیه اطلاعات ومطبوعات ، نشراخبارداخلی کشوربوسیله مدیای داخلی و بین المللی چنین تصویربوجودآمده است  که : بر علاوه جناب اشرف غنی ،معاونین شان، همه رهبران جهادی موجوده،ٰ مقامات درریاست اجرائيه  مقامات ولایات مختلف کشور، یکعده ازوکلای محترم  پارلمان،  ، شوراهای ولایات ،لوی مشرقی، لوی پکتیا ، حوزه جنوب غرب ، لوی قندهار، حوزه مرکزی کشور، و سایرائتلاف های جدید همه وهمه در حالت شکل گیری و تآسیس یک مقام جدید قدرت مافوق ریاست جمهوری ، دارای صلاحیت های بالاتراز قانون اساسی و سایر قوانین مطروحه کشور میباشند، دشوار است تا مردم یقین به آینده سلامت خود ونظام موجوده را که متکی برهیچ قانون مطروحه کشورمنجمله قانون اساسی  نبوده ، صلاحیت و مسولیت های فردی ، انظباط و دسپلین در اداره ، سلسله مراتب عدلی و قضائی درساختارنظام کنونی قطعآ مورد استفاده قرار نمی گیرد،فقط و فقط چف و کف ، دسیسه و بدنام سازی شامل حال رعیت و ملت بوده ، هرکی پول ، اسلحه و پشتوانه ای خارجی داشت درقلمرو خویش قاضی ، قانون و رئیس جمهوراست . بادرنظر داشت وضعیت متذکره حاکم برسرنوشت ملی ، دیدارداکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ازولایت مزارشریف در موجودیت تنش های سیاسی و اداری باارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدارکابل ، آینده حفظ و گسترش قدرت عطامحمد نور والی قدرتمند ومنتقد جدی نظام وحدت ملی ومهره کلیدی  شامل ائتلاف با معاون نخست ریاست جمهوری ، معاون دوم ریاست اجرائیه  کابل میباشد، در انکشاف بعدی اوضاع ناهمگون و شکننده میان دوتیم سیاسی ایکه  روی تشکیل نظام وحدت ملی ، درپای یک توافقنامه امضآ نمودند و تعهد ملی دارند ، مردم  مایوس و نگران اوضاع کشور، و سرنوشت ملی  هستند. 

  سنجر غفاری  

 

 


بالا
 
بازگشت