سنجر غفاری

 

ضمیر کابلوف : با طالبان تماس داریم

 ما کانال تماس داریم با طالبان ،میخواهیم اطلاعات دست اول را از انها بگیریم وبه انها برسانیم، اگر کدام پیام داشتند.

اخیرآ محترم ضمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان طی مصاحبه ای ویژه  با تلویزیون آرزو، نگرانی روسیه در بی ثباتی و نا امنی افغانستان را ابراز داشتند، این نگرانی های روسیه ونظریات جناب ضمیر کابلوف در شرایط کنونی برای مردم ما نیز نگران کننده است ، چونکه روسیه بر اساس اظهارات جناب ضمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه با طالبان تماس دارند، کابلوف فراموش نموده است ،طالبان ایکه وسیله اهداف استراتیژیک اتحاد مشترک پاکستان ، انگلیس، سعودی و ایالات متحده امریکا هستند ، این اتحاد قبل از اینکه اقدام به ظهور طالبان در افغانستان و منطقه رانمایند، یکی از حامیان مطرح و مثمرتنظیم های هفتگانه جهادی در پاکستان بودند، توانستند اتحاد شوروی سابق را که روسیه امروزی وارث آن میباشد در جنگ سرد به شکست و اضمحلال بکشانند  .       بنآ مقامات دولتی  روسیه ، مناسبات دیرینه مردمان دو کشور را  در چنین حالات و شرایط بحرانی کشور ما فراموش شده محاسبه ننمایند ، افغانستان و مردمش را درکشتی آتشین با تروریستان در مقایسه منافع کشور شان به بازی اهداف خاص خویش درمنطقه تبادله ننمایند.                              جناب ضمیر کابلوف ، ازدید دیپلوماسی با درنظر داشت استراتیژی روسیه در منطقه که با رقبای بین المللی شان دارند، در رابطه با مذاکرات مقامات دولتی افغان و طالبان دیدگاه شان را چنین ابراز داشتند:«وقت مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان رسیده است، البته میشود چند سال دیگرجنگ داخلی افغانستان را ادامه داد ،با قیمت خونریزی بیشتراز طرف ملت افغانستان ، ما پیشنهاد کردیم ، بگذاریم ما کشور های منطقوی ، به اضافه امریکا ، زمین را برای چنین مذاکرات مساعد بکنیم، به این عنوان روسیه حاضربودخاک خود را برای چنین مذاکرات فراهم  بسازد.نماینده  رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در رابطه با تماس های و تلاش های روسیه ، پاکستان و چین در زمینه ملاقات طالبان با دولت افغانستان  دیدگاه اش را چنین بیان داشتند ، «  در زمینه ای مذاکرات دولت افغانستان با طالبان ،ماباید اگرعادلانه به این موضوع برخور بکنیم نه تنها طالبان ، دولت افغانستان هم حاضر نیست روی میز بنشینند، در رای زنی های مسکو، نماینده دولت افغانستان دو چیز را گفت ، اول گفت که طالبان تروریست هستند، ما با تروریستان مذاکره نمی کنیم،دوم که طالبان افغان نیستنداونها خارجی هستند.»، با چنین برخورد البته هیچ امیدی نخواهیم داشته باشیم برای شروع مذاکرات، حال میگوئیم در مورد طالبان « طالبان میگویند ما دو شرط داریم ، ما میخواهیم نه با دولت افغانستان ،بلکه با امریکائی ها ، جدول خروج نیروهای نظامی ان هارا در افغانستان توافق بکنیم ، وقتی توافق کردیم روز بعد اش اماده هستند در افغانستان در نشست بزرگ ، لویه جرگه باشد، هر چیز ایکه طالبان باهم می نشینند و تصمیم سرنوشت سیاسی آینده کشور را حل و فصل می کنند ، این است برخورد آنها .از نظر کابلوف طالبان باهم یکسان نیستند ،  دربین انها هم  تروریست را پیدا میکنیم ، وهم آن افغانها را پیدا می کنیم که انها صادقانه به این عقیده هستند که کشور شان تحت اشغال هستند ،و دین مقدس شان در خطر است ، انها از این خاطر می جنگنددر افغانستان.، کابلوف در زمینه ای طالب خوب و بد چنین ابراز نظر دارد« اگر طالب وطنپرست و افغان است چراباید بد باشد ،او جذوملت افغانستان است،او البته اشتباهانه از راه توصل به زور میخواهد اجندآ خود را به افغانستان پیش ببرند.     در ادامه سخنان اش محترم ضمیر کابلوف در زمینه این تماس طالبان  با دولت افغانستان ، امریکا ، انگلیس ،فرانسه ، المان ،کشور های عربی از جمله قطر یاد آور شدند،    

روسیه مثل تمام همسایگان افغانستان و کشور های دیگر منطقه نگران است ، چونکه آن خطرات و چالش های که از خاک افغانستان می آید، خطر مستقیمآ به امنیت و ثبات منطقه میباشد، »»

با در نظرداشت اظهارات فوق الذکر جناب ضمیر کابلوف میشود گفت که روسیه قبل از سقوط نظام قانون درافغانستان« تحت ریاست دوکتور نجیب الله » در دهه نود به افغانستان و مردمش پشت دورداده بوند، به جناب کابلوف هویدآ است که صدهاتن ازکادرهای سیاسی، نظامی و اقتصادی روسیه که متخصصن مجرب اوضاع گذشته و موجوده افغانستان و منطقه هستند، فرصت ابرازنظروشامل شدن دیدگاه مثبت شان درقبال اوضاع درافغانستان ومنطقه داده نشده وهم نمیشود، چونکه دیدگاه خاص چند تن محدود درزمینه، درب واقعیت های عینی رادرتصمیم گیری مقامات کریملن بسته نموده اند. وقتی میخائیل گرباچوف تصمیم اخراج نظامیان اش ازافغانستان راگرفت، مارشال ویرینکوف رامسولیت دادتا خود تنها از گرباچوف بشنود و دیگر هیچ طرح و تصمیمی جایگاه خودرانداشته ، توافقنامه ژینوا که به گفته ادوارد شیوارد نادزی وزیرخارجه وقت شوروی ، در پای آن توافقنامه امضآ نموده بودند گفته بود که هنگام عقد این توافقنامه حتآ عرق از تیرپشت ام جاری بود که چگونه به اهداف و استراتیژی ما ، به مردم و نظام کشوری در افغانستان مرتکب اشتباه بزرگ و خیانت شدیم . ، جنرال گروموف ورود نظامی به افغانستان را اشتباه ، خروج عجولانه نظامیان را اشتباه بزرگتری دانسته است ، پس شما جناب ضمیر کابلوف امروز داشتن تماس با طالبان را خدمت و صداقت به مردم روسیه ، تظمین و تحکیم دوستی با مردم افغانستان در حال و آینده مناسبات روسیه و افغانستان می دانید؟ وقتی زعامت شوروی وقت در دهه نود با رهبران تنظیم ها در کریملن به ملاقات نشستند، داکتر نجیب الله و قانون اساسی افغانستان ، نظام دولتی همه در حمایت اتحاد شوروی قرار داشت و هزاران مشاور و متخصص شوروی در شاهرگ های نظام دولتی تحت رهبری داکتر نجیب الله فعالیت داشت، به تاریخ و اسناد مراجعه کنید، رهبران تنظیم ها از مقامات کریملن وقت عین خواست های که طالبان امروز در مذاکرات صلح با دولت افغانستان دارند، رهبران تنظیم های تحت حمایت امریکا و هدایت پاکستان از کریملن تقاضا نمودند که  دولت دست نشانده روس ها را به رسمیت نمی شناسیم ، ما با مقامات کریملن مذاکره داریم ، جدول خروج نظامی قطعات محدود شوروی از افغانستان شرط نخست شان بود ، که هم اکنون کاپی آن خواست هارا ای.اس.ای بدست طالبان داده و به ملاقات شما ویا در تماس  با شما ابراز داشتند، اما فراموش ننمائید اقای ضمیر کابلوف که تمامآ تنظیم ها ، تشکیلات طالبان و داعش را اتحاد ضد  شوروی سابق و رقبای امروزی روسیه در اختیار دارند، هیچگاه طالبان جرعت نشستن روی در روی را بامقامات امریکا، سعودی،انگلیس و پاکستان نخواهند داشت ، چونکه رهبری و تشکیلات این اجیران در دستگاه های جاسوسی کشورهای متذکره به بسیار بدنامی ثبت و موظف به انجام هرنوع وظایف ضد منافع ملی کشورشان و کشورهای منطقه می باشند.، بنآ نباید روسیه به ادامه تکرار اشتباهات دهه نود و رهبران کریملن وقت گام بگذارد، طالبان تروریستان حرفوی برای استقرار اهداف و استراتیژی مشترک اتحاد تشکیل کننده گان شان موظف هستند و به همین هدف به قربانگاه روان هستند، روسیه نباید با داشتن تماس با طالبان ، دشمنان عینی وواقعی فرزندان مردم افغانستان رادر آغوش داشته باشند، روسیه با هزاران کادر مسلکی و تخصصی افغان که خود آموزش و پرورش نموده است نباید بیش از این جفآ نماید، روسیه لازم نسیت تا بمنظور رسیدن به منافع ملی اش مقاومت و ایستادگی فرزندان مردم افغانستان رادرجنگ علیه تروریزم نادیده گرفته، در دفاع از تروریستان خود و اهداف ملی مردم مارا شکننده تر ازدیروز نمایند.آنچه ضرور پنداشته میشود این است تا روسیه در تشکیل اجماع ملی مردم افغانستان که متشکل از تمامی نیروهای سیاسی و مطرح که اهداف شان تآ مین بیلانس میان کشورهای منطقه در بوجود آمدن ثبات و برگشت امنیت ، نابودی کامل پایگاه های تروریزم بین المللی در قلمرو پاکستان ، دستگیری ویا نابودی رهبران تروریزم بین المللی در انسوی دیورند ، نابودی تجموع بزرگ تروریستان مسلح در نواحی مرزی شمال، غرب و شرق افغانستان تحت حمایت ای.اس.ای پاکستان و استخبارات ایران قرار دارند،در زمینه شکست و نابودی تروریزم کمپاین مشترک  با امریکا و حکومت فعلی افغانستان  را ،راه اندازی و عملی نمایند، بهترین الترناتیف برگشت ثبات منطقوی نخست ضربه وارد نمودن به پایگاه ها و مخفی گاه های تروریستان در آنسوی دیورند، بعدآ تشکیل اجماع منطقوی شامل روسیه، چین ، امریکا ، انگلیس و اتحادیه اروپا میباشد ، چونکه در آغاز مبارزه مشترک و بین المللی علیه تروریزم جهانی تحت ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد مجوز فعالیت نظامی مشترک را بعداز حادثه خونین سپتامبر۲۰۰۱ تصویب و توافق نمودند باید وارد عمل گردند. روسیه نباید مردم افغانستان ، منجمله روشنفکران این کشور را همانند دهه نود که مقامات کریملن وقت با رهبران تنظیم ها سازش و آمیزش نمودند، روشنفکران را در بحرهند غرق شده دانست، بدانند، طالبان تروریستان بین المللی هستند، دیگر در افغانستان  دین و  کشوردر خطر نیست ، در جهان بزرگ ، هیچ قدرت نظامی و سیاسی ، دهانی پیدا نخواهد کرد تا افغانستان ومردمش را یکسره در دهن اش بلعیده و درحلقوم اش فرود ببرد،  اینجا افغانستان است ، قلب آسیا است. مادر جنگ ها ، افلاطون زمانه ها ، امپراطوران جهان ، در این سرزمین بلا کشیده شکست حتمی خورده و نابود شده است، افغانستان قبرستان متجاوزین جهانی است ، خاک مردگان متجاوز جهانیست .اگر شک دارید بازهم تجربه کنید.  

 سنجر غفاری

 

 

 


بالا
 
بازگشت