محمدعوض نبی زاده

 

آیاحکومت به وعده هایش درمناطق هزاره نشین عمل میکند؟

در بیشترازچهاردهه‌ی اخیر، قوم‌گرایی ونزاع قومی یکی از عوامل مهم انحطاط وچالش‌های بزرگ سیاسی تلقی  وسد راه ثبات و هویت ملی در افغانستان شده و موجودیت جامعه ی ما را به حیث یک ملت واحد در داخل و خارج ، زیر پرسش قرار داده است.  قوم‌گرایی ونزاع قومی در اواخر حکومت داکتر نجیب الله به یک بحران سیاسی در بین اکثریت روشن‌فکران و سیاسیون کشور تبدیل ومنجر به سقوط حکومت آن شدو تقویت طرز دید تفوق طلبی قومی، سمتی و زبانی در حکومت مجاهدین،نیز باعث خونین ترین شکست حکومت اسلامی گردید.ګرچه پس از سقوط حکومت طالبان ، فرصتی برای طرح مطالبات شهروندی در کشور دست داد تا نخبګان سیاسی ما، روی فورمول جدید سیاسی اتفاق نمایند. ولی علی‌الرغم تصویب قانون اساسی مترقی و مدرن، در کشور، متأسفانه در طول سالهای ریاست‌جمهوری آقای کرزی این فورمول غلط قوم ګرایی تقویت پیدا کرد و بعد از سپری‌شدن اضافه از دو سال از عمرحکومت وحدت ملی، تنش‌های قومی روی تقسیم قدرت سیاسی بیشتر از هر زمان دیگر اوج گرفت و حکومت را از تحرک سیاسی باز داشته اند.

 در حالیکه در شرایط کنونی حضور فعال ګروه داعش در ولایات ننګرهار و غور ودر برخی از ولایات شمال کشور از یکطرف  و پیشروی نیروهای طالبان دراکثر مناطق شمال از سوی دیګر واشغال  بیش از ده فیصد از جغرافیایی افغانستان  تهدیدات بزرګ امنیتی را برای مناطق هزاره نشین مرکزی  بیشتر از ګذشته تشدید نموده است.حکومت باید طرح جامع امنیتی ,تعدیل و ایجاد واحد های اداری جدید در مناطق هزاره جات مرکزی  راکه شامل ولایات بامیان، دایکندی، بخش های هزاره نشین ولایات غزنی، میدان وردک و غور و قسمت هایی از ولایات پروان، سرپل و سمنگان می شوند،  جهت مقابله با خطرات موجود بادر نظر داشت طرحهای شورای امنیت ملی افغانستان روی دست ګیرد.زیرا  در برخی از ساحات ,ولسوالی های هزاره نشین  ولایات متذکره  و در مسیر شاهراه های کابل- قندهار، جلریز- بهسود و غوربند- بامیان و سایر راه های منتهی به هزاره جات مرکزی، در طول یکسال اخیر، صدها نفراز مسافران هزاره تبار بجرم هزاره بودن  به صورت فردی و جمعی مورد حمله ګروه های داعش و طالبان قرار گرفته و به شهادت رسیده است.

با توجه به طرح های که از جانب شورای امنیت ملی افغانستان در مورد تامین امنیت ,تعدیل و ایجاد واحد های اداری جدید و بهسازی مناطق هزاره نشین مرکزی و برخی از مناطق هزاره نشین شهر کابل وجود دارد باید حکومت درین زمینه کار عملی را هرچه سریعتر رویدست ګیرد. از آنجاییکه ایجاد و تعدیل واحدهای اداری جدید در مناطق هزاره نشین مرکزی یکی ازمطالبات دیرین ، مردمان ساکن این مناطق است که بر اساس طرح شورای امنیت ملی افغانستان باید انقسام ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور، با جمعیت تقریبی 180 هزار نفوس به دو ولسوالی و انقسام ولسوالی ورس ولایت بامیان، با جمعیت تقریبی 160 هزار نفوس به سه ولسوالی و انقسام ولسوالی بهسود (حصه دوم بهسود) ولایت میدان وردک ، با جمعیت تقریبی 160 هزار نفوس به سه ولسوالی وانقسام ولسوالی ناهور ولایت غزنی، با جمعیت تقریبی 140 هزار نفوس به دو ولسوالی.و انقسام ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، با جمعیت تقریبی 300 هزار نفوس به سه ولسوالی وانقسام ولسوالی مالستان ولایت غزنی، با جمعیت تقریبی 140 هزار نفوس به سه ولسوالی. و انقسام ولسوالی میرامور ولایت دایکندی، با جمعیت تقریبی 160 هزار نفوس به دو ولسوال انجام شوند .

همچنین با توجه به چالش های امنیتی پدید آمده، درمناطق همجوار هزاره جات مرکزی ضروری به نظر می رسد که طرح جدید استقرار یک لوای ارتش شامل شش کندک در مرکز بامیان ویک,  یک  کندک در ولسوالیهای شیخ علی ولایت پروان، بهسود ولایت میدان وردک، ولسوالی کجران دایکندی، نیلی مرکز ولایت دایکندی و استقرار یک کندک در ولسوالی لعل و سر جنگل ولایت غور ودو کندک درولسوالی جاغوری ولایت غزنی وولسوالی  بلخاب ولایت سرپل عملی ګرددکه این  درخواست در یکی از جلسات شورای امنیت ملی نیز مطرح ګردیده است  که اګر خواسته ها ی مردم عملی ګردد بدون تردید برای امنیت مناطق هزاره نشین مرکزی موثیر خواهد بود .

یکی دیګر از مطالبات دیرینه ی مردم این مناطق احداث و اسفلت سرکها درمناطق هزاره نشین کشور بشمار میرود واګر حکومت وحدت ملی درین باره به وعده هایش وفادار باقی بماند که درین بخش تطبیق بخش اول پروژه سرک 40 کیلومتری گردندیوال با مصرف مجموعی 1.6 میلیارد افغانی  که قرار بود درماه قوس سال 1394 شمسی باید تکمیل میگردید ولی  در حال حاضرصرف 66%  بخش اول  این پروژه تکمیل شده است در حالیکه در سال جاری باید کار بخش دوم پروژه جاده 60 کیلومتری گردندیوال بعد از ارزیابی، عملا شروع میشد اما تاهنوز این کار انجام نګردیده است .ازآنجاییکه  پروژه ی سرک گردندیوال , ولایت های بامیان وغورراباهم وصل می‌کندوطول مجموعی این پروژه 365 کیلومتراست که بودجه ی آن ازسوی بانک انکشاف آسیایی تمویل می‌گردد.درضمن ګفته میشود که بانک انکشاف آسیایی درنظردارد،بعدازاتمام جاده ی(یکاولنگ_دره‌صوف)،هر چه زودترکار بالای پروژه چغچران_گردندیوال را نیزآغازنماید. طبق وعده ی حکومت  سرگ گردن دیوال باید از سه قسمت در حال کار باشد اما تا اکنون چنین کاری انجام نشده اند و امید می رود که درجریان  سال جاری درسه  قسمت آن کار جریان پیدا نماید.

ګرچه در طی مدت شانزده سال اخیر آسفالت اساسی جاده‌های ولسوالی شینواری، سیاه‌گرد و شیخ‌علی الی کوتل شیبر به طول 120 کیلومتر ازولایت پروان  الی مرکز بامیان و بخش دوم سرک میدان‌شهر-_بامیان به طول 83 کیلومتر بامصرف مجموعی 63.4 میلیون یورو  از سوی دولت ایتالیا تمویل وعملی گردیده است  و هم چنین در حال حاضرحکومت وحدت ملی وعده داده است که هر چه زودترسرگ دوشی – بامیان را پس از بازنگری واصلاحات کارشناسی شده، دوباره از طریق کمیته تدارکات از سر  میګیرد ولی چند بار ی است که کار اسفلت  پروژه  سرگ دوشی – بامیان از طرف کمیته تدارکات مسترد میشود و همچنین طرح  اسفلت سرگ یکاولنگ - پنجاب که مراحل کارشناسی این سرگ در جریان است و ارزو برده میشود که حکومت وحدت ملی وعده های را که برای مردم این مناطق در باره احداث سرکهای ارتباط زمینی  داده است عملی نماید ودر ضمن توقع میرود که بخاطر توسعه تحصیلات عالی در مناطق هزاره نشین مرکزی –ایجاد یک پوهنحی شرعیات با دیپارتمنت فقه جعفری در دانشگاه بامیان، از جانب حکومت اجرایی شود.

از آنجاییکه نواحی سیزدهم وششم شهر کابل مخصوصا منطقه دشت برچی یکی از پر جمعیت ترین مناطق شهر کابل بوده و مردم ساکن این نواحی با مشکلات فقدان اساسات شهری و پلانی مواجه هستند که موجب شده تا صدها هزار انسان ساکن در این ساحات ازهر لحاظ با مشکلات ګوناګون دست وپنجه نرم کنند. چون گسترده گی ساحه و وجود جمعیت زیاد و ساخت و ساز های غیر پلانی و منازعات اجتماعی، با تشکیل و پرسونل یک حوزه امنیتی در برچی سازگار نیست.حکومت باید طرح بهسازی ساحهٔ دشت برچی رااز سوی شاروالی کابل به‌سلسله تبدیل ساحات غیر پلانی به پلانی را درناحیهٔ ۱۳ شهر کابل هر چه زود ترآغاز ‌نماید. طرح بهسازی دشت برچی می تواند یک نمونه برای مشارکت مردم ، با دولت برای توسعه و نوسازی یک منطقه باشد که این طرح فرصتهای عالی اقتصادی را برای مردم منطقه دشت برچی بوجود خواهد آورد.

 ولی متاسفانه درد هزاره ها این است که در افغانستان هنوز هویتشان جرم است، همان چیزی که سالها پیش شهید مزاری گفته بود می خواهیم در افغانستان هزاره بودن جرم نباشد، هنوز که هنوز است می بینید که هزاره بودن جرم سنگینی ا ست.  توقع  میرود حکومت وحدت ملی بر اساس طرح های اخیرشورای امنیت ملی افغانستان  خواسته های مردم مناطق هزاره نشین کشور را مورد توجه قرار داده و به این وعده ها و طرحها یش وفا نماید که باعث ارائه خدمات عمومی وپاسخگویی حکومت به مطالبات مردم و تأمین عدالت اجتماعی درین مناطق خواهد شد.               

                                                  - بیست وسوم   - ماه - اپریل– سال -  ۲۰۱۷- میلادی

 

 

 


بالا
 
بازگشت