خوشه چین

 

خدا جویان حقیقی انسانهای واقعی هستند

دروغ نمیگویند مهربان هستند.ضد جنگ میباشند ازوحشت تنفردارند.

جوان مردی

جوان مردی را به ارث نگرفته که دعوا دارم،وتابه الحال هم ثبوت نکرده ام که جوان مرد هستم اما ازجوان مردها اعمال شان را شنیده با جوان مردان گشت وگذارکرده درقریه وقصبه اگرشخصی شخص دیگری درغیابش دشنام میداد. شنونده برایش میگفت همین حرفت را درحضورش بیان بکن.درغیاب مردکه نامردی است.جوانی به خواستگاری دخترمقبولی افسقال روان نمی کرد گویا که مردم نگویند به خاطرخواهرش همرای این جوان رفاقت کرده است.درخانه ای یک مراتبه خان میخورد همان خانه طرف احترامش بود.

درآغازجوانی جنبش با خصوصیات جوان مردی شکل می گرفت مردان شجاع بودند با منطق زبان (سرخ سرسبز)میدهد برباد.ویا مشت ودرفش جورنمی آیند.بدبختانه که شرایط حاکم بروضع درزمان احرازقدرت (حلقۀ مداحان)را ازعمق به سطح کشید خصوصیات جوان مردی تحت شعاع روش های ناجوان مردانه( فرهنگ عزت پروری ناموس داری وطن دوستی وشرافت پرستی) زیرضربه قرارداد.خوش بختانه که درمدت سپری دراثرتبلیغات عیاروعیارپروی این کرکتروعادت دوباره درمیان نسل جوان وبرومند رشد نموده است.ازآینده وجدانن خاطرما جمع گردیده است.   

تودۀ خلق

درخت تکیه درکوه هـــــندوکش داشـــت

بااین بلندی وبزرگی دل خـــــــوش داشت

میگفت تکیه گاهم دژشکست ناپذیــراست

سخنهاازتریبیون بین المللی عالم گیراست

 آه سوزان توده های خلق ازیـــک حنجــــره

زمانی که وزید درخت تنومند زمین گیراست

زورقالب ندارد هندوستان مرزا غالب ندارد

فولاد سخت درکورۀ کاوه خوردو خمیراست

بهارمی اید سیایی درروی زمستان پیراست

ته نشین

هنگام بهاران نسیم، صبح مردان،این پیام آورخبررسان،باعطرخوشبو،ازکناردشت ودامن لاله زار به مشامم پخش نمود وسروکاکلم نوازش داد گفت که دختری یا برار فرقی ندارد توهستی بسترآینده سبزه زار،درلب دریاوجوی کنار،استاده با قامت رسا بید وسپیدار.بگودرگوش دریا بی ریا،بروبروبرو،هم آغوش شو نبین که گردآلود است سرعت بگیرآن که کثیف است ته نشین میشود وصافها تورا همرایی میکنند تاکه شوی بحر.

چپ احمق

عیاران قطره قطره جــــــریان آب اند

دردشت نامرادی جرعــــۀ شــــراب اند

درمحافل وانجمن هــــــــــا خدمــــت گار

درجمع خردمندان فرهیخته اصحــــاب اند

درمیدان معرکه وتجاوزدشمن همـــه فرار

تاریخ جنگ جلال آباد اثبات نایـــــاب اند

قوماندان نجیب کاراست ومصطفی عجــیب

جنبش چپ احمق شده چگونه بــی آب اند

روان هردوراشاد میخواهیم دشمن بـــرباد

روشن فکرمرتجع هردروازه را دق الباب اند

یگان یگانش که وعده سرخرمن شنیده است

چنان مداحی گویا که آهنگ دلنشین رباب اند

خون مینوشند

اوبرادرکرم کرم است اگرمیان سیب بیرون میشود ویا اگرازمیان سرگین

خاینین ملی را کرم های درون سیب گنده به حساب اورید وخایین راست را کرم های داخل سرگین هردوکرم اند.

کرم ها دراتحاد ووحدت((جانکیری))درتن بیمار کشورعزیزما چسپیده اند ومی خورند وسازنوای اختلافات وافتراقات مینوازند توده ها درکوچه وپس کوچه میرقصند وخون مینوشند. وخود شان درکهباره ها وقصرهای مجلل.به اتفاق هم آب انگور مینوشند.

عقربه

عقربه ام عقربه عقربــــۀ ساعت

حرکت از ثانیـــه، دقیقـــه وساعـت

ارزش زمــان را تعین میکـــنم من

با آهنگ تــیزوروشن وصـــراحت

بهارم باگرمی یـــــخ را میکنم آب

این خصلتم را گویم بوضــــــاحت

سیاست بازان نگفته انــــد ازآینده

عیاران گویند به فصـــاحت وبلاغت

امروزتـــرس ازروشناییهــــا است

مرگ دورکهن رسیــــده درجهــــالت

انسان نوین حاکم گشته برعلم وهنر

خدای ازل مأمورکرده انسان بوکالت

می اید ومیبرد

 

عیار

عیاربه توآگاهی وخردا اندیشی وبینایی میــدهد

سیاست مدارلقمه نان بیگاهی وپگاهی میــدهد

این دوکانداری خصلت شان است درطول قرنها

همه ناموس وطن رادربدل(صباحی)شاهی میدهد

علی الخصوص دردورعلم برداران حقوق بشر

داروندار راازپس وپیش به چه رسوایی میدهد

 

حقیقت

حقیقت با چهرۀ((سرخ))لالۀ آزاد داغ به سینه به راه میرفت بدون ترس ازشاه وگداه میرفت.همه فرازونشیب راه های وپرخم وپیچ ازنظرش دورنبود.چون عقاب بلند پرواز فلک پیما میرفت.مداحان کاسه لیسان،چون مگسان وکرگسان با دهن کج به تعقیب افتان وخیزان میرفت.

یکبارنگاهش به سوی گل سرخ رنگ باخته((چپ))افتاد که به تعقیبش لنگ لنگان میرفت.

برایش گفت یک مطلب را درقسمتت قبول دارم که رشوت نخوردی به  ارایی عامه دست برد نزدی

مگرق بین تو ومجاهد اخوان طاتلب القاعده برسرتقسیم قدرت چه است؟.

آیا توچپ حرفت هایت را حزف فزیکی نکردی؟؟؟(خلقی،پرچمی،خلقی،خلقی،پر چمی،پرچمی هکذا متحدین سیاسی))علتش تربیت یک محیط ویک آب وهوا بوده است.

شما به هیچ وجه هیچ با مداحی ها شخصیتی را برات داده نمیتوانید.

مقصر

سنگ دراینجا مراد ازآینه است.

راه عیاران راه مغلق پیچیده است

ارزش یک گرام عیارمعادل به یک ملیون تن سیاست مداراست

عیارخالص است

سیاست مدارازصداقت مفلس است

تنها گلهای لالۀ صحراو دشت ودامن ازان رنگ میگیرند وحقیقت با مزۀ تلخ چهرۀ سنگ میگیرد.

سیاست مدار،چون مار،اژدهار رنگ اراضی خال پلنگ میگیرد.

جایته پیدا کو،شوت میزنم، عیارلا لایته پیداکو،توبگوکجا هستی من برایت میدهم درپیشاپیش آهنگ عصر،درحرکتیم بدون توقف چراغ دردست درروز روشن درپی انسان.این که توعقب میمانیم جرم خودت هست من نیستم مقصر. 

داکتر

داکترچه خوب داکتراست

دوای اش اعلی تراست

یعنی داکتران ما((طبیبان))ازهمه عمده نظافت پاکی وصفایی را رعایت می کنند.رژیم غذایی سالم را توصیه می کنند.اگرنظافت مراعات نشود فرد به انواع امراض غیرقابل علاج سردچارمیشود.

عیاران نوین انقلابی داکتران آزادی کشورخود هستند.آنها محاسبه کرده اند که این کشوررا با همین حدود اربعه وانسان های مسکونی درهمین جغرافیای سیاسی را چگونه ازمصایب آلام ودرد وعذاب وبلاهای آفریده شده تداوی وازمرگ حتمی کشورنجات بدهند.

هموطنان عزیزگلم

سر((مردها پوشیده است)).

عیاران نوین انقلابی همین اکنون((عیاران)) نخبگان دست یک پشتون،تاجک ازبک ترکمن وووووغیره ازتمامی ولایات کشور ((پکتیا، ننگرهار، قندهار، هرات،مزاروبدخشان وتخار))باخود دارد.هیچ روابطی با حلقات سیاسی مزدورندارند.وصاحب صلاحیت فردای کشورخود میباشند.این کسی را نمیشناسید سرمردها پوشیده است.

درصفحۀ فیس بوک چنین یک مطلب را معلمانه جهت آموزش نگاشتم که ما به بسیارمسایل عمدۀ حیاتی نیازمندیم تافرعیات که ضررش به هست وبود جامعه ما تمام شود.

کاری که شیطان زاهد عابد وپرهیزگاررا درمحراب مسجد هم فریب میدهد.

برایم نوشته است که ((بدخشان و لطیف پدرام ره چی وقت خواب میبینید؟

جواب:

بدخشان سطح مرتفع پامیربام جهان متعلق به مردم افغانستان برف گیروآب خیز،چون ذخیره گاه آب هوشدارمیدهد که آب پامیرازتو هست مگرمیرود به سرزمین بیگانگان،پامیرمرکزشعرا ادیبان ونویسندگان دوره ای مختلف زرتشتیان،کوشانیها ی بزرگ وکوچک یفتلی های بزرگ وکوچک وووووووووووغیره.

بالطیف پدرام(تعهد سیاسی ندارم))مگردانشمند ادیب با حیا با ادب ازجمله شاعران طرازیک حوزۀ تمدنی آریانای کبیروخراسان پهناور وافغانستان معاصرشناخته میشود.

اگرخوابی هم ببینم به حیث انسان ادیب وشاعرخواهم دید.نه خاین به فرهنگ وادبیات.

خواب دیدم

خواب دیدم که درولایت خوست هستم یک جوان را مردم سنگسارمی کنند گفتم که این چه جرمی را انجام داده است.گفتند که این آدم(اصولی)تخلص میکند گپ زدن خودرا یاد ندارد.خیلی بی ادب وبی تمیز است.این بی ادب ازموقف نجابت وشرافت قوم پشتون سؤ استفاده کرده اقوام دیگربرادرمارا که درین سرزمین بلاکشیده همیش مارا درشرایط دشوار زندگی مارا یاری رسانیده است با بیان این «جمله»دیگراقوام را حرامی گفته است.ازدیدما بیان این حمله«کفر)تلقی گردیده است.بنا سنگسارش میکنیم. 

عیاران نوین انقلابی

خط «دیورند» وخطهای فرضی شمال وغرب بین  کشورهارا عمل انجام یافته پذیرفته اند وعمده خط دیورند را به حیث ((استخوان))سیاگشته قبول دارند طبق نظر متخصص انکشافات ساینس وتکنالوژی قرن بیست ویک که ازتاریکی تر سیدن آن قدرجرم نیست که ازروشنایی بترسی بنا ان حقیقت روشن بیان میدارد که این استخوان سیاه بریده شود.ورنه کشوری بنام«افغانستان» درهمین جغرا فیای سیاسی هم میمیرد.

طاهربدخشی

به روان پاک طاهربدخشی دعا میکنم که گفته بود:

روشن فکر به گرفتن حاکمیت سیاسی عجله نکند بگذارکه اخوان درحاکمیت بیاید آنها چهره های مقبول وخوش بویی های خودرا خیلی سریع دربین مردم معرفی وپخش مینمایند.وما ازعمل کردآنها بسیارچیزهارا می آموزیم وبه پختگی لازم سیاسی میرسیم دوستان حقیقی خودرا میشناسیم که دوستان پرست به هیچ وجه ازکنارهم دوروپراگنده نباید باشند چنانچه که فعلن درپراگندگی به سرمی برند.وما با مردم خود درامراداره کشورمقابل نمیشویم((حزب دموکراتیک خلق افغا نستان))عاقبت حاکمیت سیاسی راست به گونه موجود می بود وما زمینه های متحد را 100%درک می کردیم.

درصحبت های تلویزیونی

درصحبت های تلویزیونی،ازتحلیل گران سیاسی پیرامون خط دیورند میشنویم. «ما» شما یعنی کی؟ما جنگ نمی خواهیم ما با پاکستان مذاکره می خواهیم اما پاکستان زوردارد وحمله می کند ومی زند وحمایه گردارد.وتو کی داری؟توخودت درضعف داخلی ات کمک میکنی((برترخودرا حساب می کنی))دیگران را ترزش نمی دهی وحرامی میگویی.پس چطورمیتوانی به حیث کشورباثبات درسطح ملی وبین المللی عرض اندام بکنی ازمواضع یک قدرت دارای وفاق ملی خواست خودرا درسطح ملی وبین المللی مطرح بسازی؟اگرچنین وضع چنین ادامه یابد درطبعییت ضعیف منقرض است.

بلی!

مه خیلی قوی هستم جانب مقابلم خیلی ضعیف است.من شعاع آفتاب هستم جانب مقابلم حشره به مجرد رسیدن شعاعم می میرد.بلی!من خیلی قوی هستم من قطرات باران اشک یتیمم وتوده های محروم کشورم،جانب مقابلم شعلۀ آتش به باریدنم خامش میشود.بلی!من خیلی قوی هستم جریان آب سیال جانب مقبلم هوای خشک وسوزان درمسیرحرکتم مرتوبش میسازم وجای پایم بعد ازسیلان سبزمیگردد وگلستان.

بلی!من خیلی قوی هستم باقلم وکاغذ ولبان پرازخنده پای پیاده روان جانب مقابلم کرزی وغنی باتوپ وتفنگ وگروهای مدافع ازترس موج خنده ام درهراسان میشوند. یک مبارز انقلابی

ازجمع عیاران نوین انقلابی

هوشدارمیدهد،بیدارمیسازد،تشخیص میکند.دشمن مردم را ودوست مردم را همه را درمیدان فرامی خواند که دشمن دین تان آیین تان سرزمین تان به همت انگشت شمار،قوم ودین ومذهب ولسان را مخلوط ومرکب ساخته است همه را دراتش منافع خودشان میسوزانند وکباب برخیزید مشترکن این دشمن مشترک کناربزنیم ازدرون ارگ وسپیداربزنیم.

صلاحیت این ارگ را برای جبهۀ متحدملی بسپاریم.

جبهۀ متحد ملی یعنی متشکل ازمجموع احزاب،سازمانها وجریانهای سیاسی که وطنی وانسانی می اندیشند.به اساس پلتفورم مشترک(برنامه کاری مشترک)که باهم به موافقه رسیده اند.

 

توآن طرف خط من این طرف خط

هرکه پا پیش کرد میخورد لگــــد

خط دیورند خـــط انگلیس است

دیورند چـــــوچــــۀ ابلیس است

علت وانگیزه ازتوده پنهـــــان

مگرتحقیقات حق پولیس است

آن طرف شمال هم خـــــط است

خط ماکمهان هم خـــــــــــط است

ما باید این را قبول کنیم کــــه

ماکمهان چوچه یک کس است

بیایید که جمعن به خـــــــــــود آییم

تذکراین دوخط مانند یک خس است

جنب وجوش جهانی میرود بحرعظیم

شنادرروی بحرمرده بی نفس است

یگان کشور دشمن یکـــــدیـــگراند

کـــه درآفرینش بــــی پـــــدراند

اگر یکی از اینها شـــورخورد زجا

دیگرجاهارا نمـــاند قـــــــــــرار

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت